Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ly Thứ tư, Tháng 10 19, 2016 - 08:41
2 Nguyễn Ly Thứ tư, Tháng 10 19, 2016 - 08:41
3 Nguyễn Ly Thứ tư, Tháng 10 19, 2016 - 08:41
4 Trinh Tuyết Thứ sáu, Tháng 10 21, 2016 - 19:49
5 Trinh Tuyết Thứ sáu, Tháng 10 21, 2016 - 19:50
6 Trinh Tuyết Thứ sáu, Tháng 10 21, 2016 - 19:50

Giáo án tuần 9 lớp 5 giáo viên Tự Năm hoc 2016-2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 111
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 10 | Loại file: DOC
 • GIÁO ÁN L P 5 TU N 9
  Th hai ngày 17 tháng 10 năm 2016
  Ti ng Vi t : CÁI GÌ QUÝ NH T
  I. M c tiêu 
             
    
         !  " #    
  " 
  $ %    "   
  IIChu n b : &'' (    )
  III. Các ho t đ ng d y h c:
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  1. Bài cũ:
  *+ 
  # ,-
  2. Bài m i $  
  #++   
  $ 
  .  
       '/
  01 
  0%23 #"  
  + 14
  5   6   
    '  14
  71(    
  "  4
  8 +'4
  # 6 4#  
  "  
  9   
     
  $ &   
  # ,-
  3C ng c - d n dò 
  .+ !6    
   + 
  # ,- :
  ;  (
  &   
  # ,-
  0%<
  9  %<&$!
  &  
  9  
  9 
  9    
  & 
  # ,- (
  ;    23 
  #)
  #+  
  &  
  # ,-= 
  0%<
  9 /
  0  
  # ,-
  0> #$0? @ ; #$. ; ! " # $ %
  1
 • Ti ng vi t: LUY N VI T CH Đ P
  ? M c tiêu :
  .    = 1=%  & '
  ;/'A  ="1 &
  06  ( &
  II.Đ dùng d y h c 
  7     ) & '
  III. CÁC HO T Đ NG D Y – H C
  9 $7 9 &
  A. Bài m i 
  $   
  1: B (
  #++     &
  ! 
  $+  :) &
  7 ++
  7 = 1 
  
  27 
  0%<
  ; 
  # ,-
  B: C ng c d n dò:
  # ,-
  C% 
  D%  
  3( %*
  9  
  ;=      ( &
  #+1
  7  )
  TOÁN(Luy n thêm) :LUY N T P
  I/M c tiêu :
  EF!0;   (    (   
  DF!#G  (    (   
  HF09*+6 +
  II/Chu n b :
  III/Các h at đ ng:
  Ho t đ ng giáo viên Ho t đ ng h c sinh
  A/Bài cũ:4’
  H:#+   % + , ( E(
  0> #$0? @ ; #$. ; ! " # $ %
  2
 • -  4
  # ,-+  +
  GFG : Luy n t p: 30’
  GE7 (  
  FHIDHJ)
  FIEHJ)
  FEKLJ)
  GD7 (6   
  HEIJ)
  ;/  
  HEIJHMMNEI
  JHEIJHEIFEMMJHEI
  GH
  # ,-'
  3/C ng c - d n dò : 5’
  5   +
    (4+
  # ,-  
  E( 
  E(    )
  E( 
  O6HEIPHMM
  5HMMJH
  :   +' " )
  E( 
  E(   )
  .  ,-
  Th ba ngày 18 tháng 10 năm 2016
  Ti ng Vi t: TI NG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ.
  I/ M c tiêu:
  EF!07 =6 1='  : %   + + + (
  
  DF!#.  D H
  HF09;/  Q   , & & )
  II/Chu n b :
  III/Các ho t đ ng d y - h c:
  A.Bài cũ (5’)
  *1  /  ,
  + 
  R/ ,-1 
    + 4)
  # ,-+  +
  B.Bài m i:
  E$   (1’)
  D   6 (20’)
  0    +
  $   : +
  G %  14+
  01  '/ &
  *    '/
  D& + 
  &+
     :
   +
  +  '/ &
  0> #$0? @ ; #$. ; ! " # $ %
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2016 , 22:09

Mô tả tài liệu:

Giáo án tuần 9 lớp 5 giáo viên Tự Năm hoc 2016-2017

GIÁO ÁN L P 5 TU N 9   Th hai ngày 17 tháng 10 năm 2016Ti ng Vi t  : CÁI GÌ QUÝ NH TI. M c tiêu                              !  " #           "   $ %    "       IIChu n b :  &'' (    )    III. Các ho t đ ng d y h c:   Ho t đ ng c a giáo viên   Ho t đ ng c a h c sinh   1. Bài cũ:*+ # ,-2. Bài m i $   #++     $ .        '/    01 0%23 #"  + 145   6             '  14   71(     "  48 +'4# 6 4#    "   9          $ &      # ,-3C ng c - d n dò   .+ !6       +  # ,- : ;  ( &       # ,-0%<9  %<&$! &     9   9 9         &   # ,- ( ;    23    #)#+   &     # ,-=  0%<9 /0     # ,-0> #$0? @ ; #$. ; ! " # $ %1

Tin mới nhất

Trang