Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Trực Thứ hai, Tháng 10 10, 2016 - 11:57
2 Trinh Tuyết Thứ sáu, Tháng 10 21, 2016 - 20:19
3 Trinh Tuyết Thứ sáu, Tháng 10 21, 2016 - 20:19
4 Trinh Tuyết Thứ sáu, Tháng 10 21, 2016 - 20:19
5 Phan Vũ Quang Chủ nhật, Tháng 10 23, 2016 - 22:59
6 Phan Vũ Quang Chủ nhật, Tháng 10 23, 2016 - 22:59
7 Phan Vũ Quang Chủ nhật, Tháng 10 23, 2016 - 22:59

Giáo án tuần 8 lớp 5 năm học 2016-2017 Vnen

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 547
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 45 | Loại file: DOC
 • PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO CÔØ ÑOÛ
  TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC ÑOÂNG HIEÄP 1
  Tuaàn 8
  LỚP 5
  Giáo viên: Ph m Thanh Lam
  NĂM H C 2016 -
  2017
 • Tu n th : 8 T ngày 10/10/2016 đ n ngày 14/10/2016 ế
  Th Ti tế Môn Tên bài d y N i dung tích h p
  Hai
  10/10/2016
  1 SHDC
  Ch đi m : Chăm ngoan, h c
  gi i
  2 M.thu t
  3
  Đ. đ c Nh n t tiên (ti t 2) ơ ế
  4 Anh văn
  5 Toán
  S th p phân b ng nhau (trang 40)
  6 K. chuy n
  K chuy n đã nghe, đã đ c
  GDBVMT (Tr c ti p): hi u bi t v m i ế ế
  quan h gi a con ng i v i môi tr ng ườ ườ
  thiên nhiên, nâng cao ý th c BVMT.
  TGHCM (B ph n): Bác H r t yêu thiên
  nhiên và b o v thiên nhiên.
  Ba
  11/10/2016
  1 Toán
  So sánh hai s th p phân (trang 41)
  2 K. h c
  Phòng b nh viêm gan A
  GDBVMT (B ph n): M i quan h gi a
  con ng i v i MT: nhu c u v không khí, ườ
  th c ăn, n c u ng,… ướ
  GDKNS: Kĩ năng phân tích, đ i chi u; t ế
  b o v và đ m nh n trách nhi m.
  3 LT & Câu
  MRVT : Thiên nhiên
  GDBVMT (Gián ti p): B i d ng tình c mế ưỡ
  yêu quý, g n bó v i môi tr ng s ng. ư
  4 T p đ c
  Kì di u r ng xanh
  GDBVMT (Tr c ti p): Bi t yêu v đ p c a ế ế
  thiên nhiên, thêm yêu quý ý th c b o
  v môi tr ng. ườ
  5 Th d c
  Tư
  12/10/2016
  1 Anh văn
  2 T p đ c
  Tr c c ng tr iướ
  3 Toán
  Luy n t p (trang 43)
  4 T. làm văn
  Luy n t p t c nh
  MTBĐ: G i ý h c sinh t c nh bi n, đ o
  theo ch đ : C nh đ p đ a ph ng. ươ
  5
  Âm nh c
  Năm
  13/10/2016
  1 Toán
  Luy n t p chung (trang 43)
  2 K. h c
  Phòng tránh HIV / AIDS
  GDBVMT (B ph n): M i quan h gi a
  con ng i v i MT: nhu c u v không khí, ườ
  th c ăn, n c u ng,… ướ
  GDKNS: Kĩ năng tìm ki m, x lí thông tin, ế
  trình bày, h p tác.
  3 Chính t
  Nghe-vi t : Kì di u r ng xanhế
  4 LT & Câu
  Luy n t p v t nhi u nghĩa
  TGHCM (Liên h ): Giáo d c h c t p tinh
  th n l c quan c a Bác.
  5 L ch s
  Xô vi t Ngh - Tĩnhế
  Sáu
  14/10/2016
  1 Đ a lí
  Dân s n c ta ướ
  GDBVMT (B ph n): Mi quan h gia
  s dân đông, gia tăng dân s vi vic khai
  thác MT.
  2 Toán
  Vi t các s đo đ dài d i d ng ế ướ
  s th p phân
  3 T. làm văn
  Luy n t p t c nh (D ng đo n
  m bài, k t bài) ế
  4 Th d c
  5 Kĩ thu t
  N u c m (ti p theo) ơ ế
  GDSDNL: Đun l a v a ph i m c đ
  c n thi t đ ti t ki m c i, ga. ế ế
  6 SHL-THTV
  DUY T C A BAN GIÁM HI U T TR NG ƯỞ GVCN
  Nguy n Th Y n Ph ng Ph m Thanh Lam ế ượ
  TU N 08 Đ O Đ C

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2016 , 21:32

Mô tả tài liệu:

Giáo án tuần 8 lớp 5 năm học 2016-2017 Vnen

Giáo án tuần 8 lớp 5 năm học 2016-2017 Vnen

Tin mới nhất

Trang