Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 lâm my Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 20:48
2 Thương Trương Thị Thanh Thứ năm, Tháng 10 13, 2016 - 21:10
3 Trinh Tuyết Thứ sáu, Tháng 10 21, 2016 - 20:18
4 Phan Vũ Quang Thứ ba, Tháng 10 25, 2016 - 20:59
5 Phan Vũ Quang Thứ ba, Tháng 10 25, 2016 - 20:59

Giáo án tuần 7 lớp 5 năm học 2016-2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 356
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 11 | Loại file: DOC
 • TU N 07
  Th hai ngày 03 tháng 10 năm 2016
  Ti ng Vi t: NH NG NG I B N T T 
  I.M c tiêu:
  - Ôn luy n v đ c đúng, đ c di n c m bài văn.
  - Đ c đúng, đ c hay bài văn. Hi u ý nghĩa câu chuy n: Khen ng i s thông minh,
  tình c m g n bó c a cá heo v i con ng i. (Tr l i đ c các câu h i SGK) ườ ượ
  - Th hi n tình yêu thiên nhiên, yêu loài v t.
  II. Chu n b : Tranh, SGK,…
  III. Các ho t đ ng d y h c :
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  1. Bài cũ:
  - Yêu c u đ c bài: Ng i b n t t. ườ
  - Nh n xét , đánh giá
  2. Bài m i :
  a. Gi i thi u bài :
  - Gi i thi u tranh.
  - Gi i thi u bài
  b.Gi ng bài :
  * Luy n đ c:
  + Yêu c u: HS đ c n i ti p. ế
  - H ng d n đ c t khó ,gi i thích t ướ
  khó hi u
  * Tìm hi u bài :
  - Vì sao ng i ngh sĩ ph i nh y xu ng ườ
  bi n?
  - Đi u gì x y ra khi ông c t ti ng hát t ế
  giã cu c đ i?
  - Em th y cá heo có đáng khen yêu
  không? Hãy k vài m u chuy n có liên
  quan v cá heo?
  - Ý nghĩa câu chuy n?
  - Đ c di n c m:
  - Yêu c u HS đ c.
  3. C ng c d n dò:
  - H th ng ti t h c ế
  - Th hi n tình yêu nhiên nhiên, loài v t
  - Nh n xét, d n dò:
  - HS đ c và tr l i
  - Nh n xét
  - L ng nghe
  - Quan sát tranh
  -HS đ c to, l p đ c th m
  -HS n i ti p đ c ế
  - Phát hi n t d sai.
  - Đ c c p
  -HS đ c
  - Vì đám thu th n i lòng tham
  mu n c p nh ng t ng ph m c a ướ
  ông
  - B y cá heo say s a th ng th c ư ưở
  ti ng hát và c u ôngế
  - Đáng yêu, bi t th ng th c âm ế ưở
  nh c và con ng i ườ
  - N i ti p đ c ế
  - Nh n xét và rút cách đ c
  - Luy n đ c c l p.
  - Thi đ c di n c m
  - Nh n xét.
  Ti ng vi t: LUY N VI T CH Đ P
  1
 • I. M c tiêu :
  - Luy n vi t ch đ p, đúng đ cao, trình bày đúng theo m u ế e
  - Có kĩ năng vi t ch nhanh đúng quy trình.ế
  - Tích c c luy n ch
  II.Đ dùng d y h c :
  -V luy n vi t ch đ p ế e
  III. CÁC HO T Đ NG D Y – H C
  H Đ c a GV H Đ c a HS
  A. Bài m i :
  Gi i thi u -ghi b ng
  1: HDh c sinh vi t ế
  -Nêu yêu c u v đ cao, m u ch
  K t lu nế
  - Ghi tên bài gi a dòng
  - Vi t hoa tên riêng ế
  - Vi t đúng đ cao và trình bày gi ngế
  m u
  2 :Vi t bàiế
  -Theo dõi
  -Ch m bài
  Nh n xét
  B: C ng c d n dò:
  -Nh n xét
  -Xem l i bài
  -2em vi t b ng ế
  - Quan sát, l ng nghe
  c th m bài vi t ế
  -Chú ý các t ng d b vi t sai ế
  -Nêu cách trình bày bài vi tế
  -Vi t bài vào vế
  Toán (Luy n thêm): LUY N T P CHUNG
  I.M c tiêu : Giúp HS c ng c
  1. Ki n th c: - Quan h gi a 1và 1/10;1/100;1/1000. Làm bài 1,2,3
  - Tìm thành ph n ch a bi t trong các phép tính v phân s ,gi i bài toán v ư ế
  trung bình c ng.
  2. K năng: - Rèn k năng tìm thành ph n ch a bi t trong các phép tính v ư ế
  phân s ,gi i bài toán v trung bình c ng.
  3. Thái đ : -Rèn tính c n th n ,chính xác
  II.Đ dùng d y h c : B ng ph
  III.Các ho t đ ng d y h c :
  Ho t đ ng giáo viên Ho t đ ng h c sinh
  A.Bài cũ :
  2
 • - Yêu c u HS làm bài 2
  - Nh n xét – tuyên d ng. ươ
  2. Bài m i :
  1.Gi i thi u bài – ghi b ng
  2. HD HS luy n t p :
  Bài 1:H ng d n cho làm mi ngướ
  - Ch t KL: 1 g p 10 l n 1/10
  - T ng t v i 1/100; 1/1000ươ
  Bài 2: - Cho HS nêu yêu c u bài t p
  - H ng d n cách tìm x và cách đ t ướ
  tính
  - Nh n xét – tuyên d ng. ươ
  3.C ng c ,d n dò:
  - H th ng ki n th c ế
  - Nh n xét ti t h c. ế
  - Chu n b bài sau.
  - HS làm
  - Nh n xét
  - Nêu cách làm
  - Rút k t lu nế
  - Nh c l i
  - Đ c yêu c u
  - Làm v và ch a bài
  - Nh n xét, b sung
  - N i ti p nh c l i ế
  - Nghe.
  ---------------------------------------------------------
  Th ba ngày 4 tháng 10 năm 2016
  Ti ng vi t: LUY N VI T CH Đ P
  I. M c tiêu :
  - Luy n vi t ch đ p, đúng đ cao, trình bày đúng theo m u ế e
  - Có kĩ năng vi t ch nhanh đúng quy trình.ế
  - Tích c c luy n ch
  II.Đ dùng d y h c :
  -V luy n vi t ch đ p ế e
  III. CÁC HO T Đ NG D Y – H C
  H Đ c a GV H Đ c a HS
  A. Bài m i :
  Gi i thi u -ghi b ng
  1: HDh c sinh vi t ế
  -Nêu yêu c u v đ cao, m u ch
  K t lu nế
  - Ghi tên bài gi a dòng
  - Vi t hoa tên riêng ế
  -2em vi t b ng ế
  - Quan sát, l ng nghe
  c th m bài vi t ế
  -Chú ý các t ng d b vi t sai ế
  -Nêu cách trình bày bài vi tế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2016 , 22:17

Mô tả tài liệu:

Giáo án tuần 7 lớp 5 năm học 2016-2017

Giáo án tuần 7 lớp 5 năm học 2016-2017 giáo viên Tự, Tp Huế

Tin mới nhất

Trang