Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Truong Hong Thứ ba, Tháng 9 27, 2016 - 20:55
2 Trinh Tuyết Thứ sáu, Tháng 10 21, 2016 - 20:11

Giáo án tuần 6 lớp 5 năm học 2016-2017 - Giáo viên vân

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 252
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 18 | Loại file: DOC
 • TU N 6:
  Th hai ngày 26 tháng 09 năm 2016
  T p đ c : S S P Đ C A CH Đ A- PÁC- THAI
  I/ M c đích yêu c u :
  - Đ c trôi ch y toàn bài. Đ c đúng các t phiên âm n c ngoài các s ướ
  li u th ng kê trong bài.
  - Hi u n i dung: Ch đ phân bi t ch ng t c Nam Phi cu c đ u ế
  tranh đòi bình đ ng c a nh ng ng i da màu. (Tr l i đ c các câu h i SGK) ườ ượ
  .
  II/ Đ dùng d y h c :
  - Tranh minh h a trong SGK.
  - Tranh nh v n n nhân phân bi t ch ng t c.
  III/ Các ho t đ ng d y h c :
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  A/ Bài cũ: - G i HS đ c thu c lòng
  kh th 2- 3 và tr l i câu h i. ơ
  - Nh n xét – tuyên d ng ươ
  B/ D y bài m i :
  1) Gi i thi u bài : - Ghi đ
  2) H ng d n HS luy n đ c tìmướ
  hi u bài:
  a) Luy n đ c : - G i 2 HS đ c n i
  ti p toàn bài.ế
  - Gi i thi u tranh ghi lên b ng các tên
  riêng.
  - G i HS đ c n i ti p nhau theo 3 ế
  đo n.
  + A- pác –thai, Nen- x n Man- đê- la.ơ
  - HD HS hi u nghĩa các t khó.
  - Cho HS luy n đ c theo c p.
  - GV đ c di n c m.
  b) Tìm hi u bài :
  + D i ch đ a- pác –thai, ng i daướ ế ườ
  đen b đ i x nh th nào? ư ế
  + Ng i dân Nam Phi đã làm đ xóaườ
  b ch đ phân bi t ch ng t c? ế
  +Vì sao cu c đ u tranh ch ng ch đ ế
  a- pác- thai đ c đông đ o m i ng iượ ườ
  trên th gi i ng h ?ế
  + Hãy gi i thi u v v T ng th ng đ u
  tiên c a n c Nam Phi m i? ướ
  c) HD đ c di n c m bài văn:
  - 2 HS đ c “ Ê- mi- li, con…”.
  - HS chú ý.
  - HS đ c.
  - HS đ c n i ti p. ế
  - HS đ c theo c p.
  + Ng i da đen ph i làm nh ng côngườ
  vi c n ng nh c b n th u, b tr l ng ươ
  th p, ph i s ng ch a b nh, làm vi c
  nh ng khu riêng; không đ c ượ
  h ng m t chút t do, dân ch nào.ưở
  + Ng i dân Nam Phi đã đ ng lên đòiườ
  bình đ ng. Cu c đ u tranh c a h
  cu i cùng đx dành th ng l i.
  + nh ng ng i yêu chu ng hòa ườ
  bình công không th ch p nh n
  m t chính sách phân bi t ch ng t c.
  + HS tr l i trong SGK
  - HS luy n đ c.
  - HS thi đua đ c di n c m.
  1
 • - Cho HS luy n đ c.
  - GV nh n xét.
  3) C ng c d n dò.
  - Nh n xét ti t h c. ế
  - V nhà h c bài.
  - Chu n b bài sau.
  --------------------------¯--------------------------
  Toán: LUY N T P
  I / M c tiêu : Giúp HS:
  1. Ki n th c:ế .- Bi t tên g i và m i quan h c a các đ n v đo di n tích.ế ơ
  - Bi t chuy n đ i các s đo di n tích , so sánh các s đo di n tích và gi iế
  các bài toán có liên quan.
  - Làm bài 1a (2 s đo đ u); 1b (2 s đo đ u); bài 2; bài 3 (c t 1); bài 4.
  2. K năng: - Rèn năng chuy n đ i các s đo di n tích , so sánh các s
  đo di n tích và gi i các bài toán có liên quan.
  3.Thái đ : - Có ý th c, yêu thích môn h c và rèn tính c n th n
  II/ Đ dùng d y h c :
  - B đ dùng d y h c toán.
  - Phi u, th c, b ng ph .ế ướ
  III/ Các ho t đ ng d y h c :
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  A/ Bài cũ: G i HS làm bài t p.
  - Nh n xét – tuyên d ng. ươ
  B/ Bài m i:
  1) Gi i thi u bài : Ghi đ
  2) D y bài m i :
  - GV g i ý HS nêu b ng đ n v đo ơ
  di n tích.
  .- GV giúp HS nêu nh n xét.
  - Cho HS đ c l i b ng đ n v đo. ơ
  - Th c hành:
  Bài 1: C ng c cách vi t s đo di n ế
  tích
  - H ng d n HS đ i nh SGKướ ư
  - L u ý m i quan h gi a các đ n vư ơ
  đo.
  - Cho HS làm vào v và ch a bài.
  - Nh n xét – tuyên d ng ươ
  Bài 2: - Rèn kĩ năng đ i đ n v đo. ơ
  - Cho HS làm vào phi u.ế
  - HD đ i : 3cm
  2
  5mm
  2
  =
  305mm
  2
  Bài 3:- HD HS đ i (c t 1):
  - HS lên b ng làm.
  - HS nh n xét.
  - HS chú ý.
  - HS nêu: mm
  2
  cm
  2
  , dm
  2
  , m
  2
  , dam
  2
  ,
  hm
  2
  , km
  2.
  .
  - Nêu m i quan h .
  - HS làm bài vào v và ch a bài.
  a) 8m
  2
  27dm
  2
  = 8m
  2
  +
  100
  27
  m
  2
  = 8
  100
  27
  m
  2
  - HS làm vào phi uế
  - B là đúng.
  - HS làm bài vào v và ch a bài
  2dm
  2
  dm
  2
  =
  207cm
  2
  207cm
  2
  207cm
  2
  ; …
  - HS làm bài vào v và ch a bài
  Đáp s :24 m
  2
  2
 • - Nh n xét – tuyên d ng. ươ
  Bài 4: Cho HS làm vào v và ch a bài
  - L u ý HS l i gi iư
  3) C ng c d n dò:
  - Nh c l i n i dung.
  - Nh n xét ti t h c. ế
  - V nhà h c bài. Chu n b bài sau.
  --------------------------¯--------------------------
  Khoa h c: DÙNG THU C AN TOÀN
  I/M c tiêu : Sau bài h c, h c sinh có kh năng:
  1.Ki n th c: - ế Nh n th c đ c s c n thi t ph i dùng thu c an toàn. ượ ế
  - Xác đ nh khi nào nên dùng thu c.
  - Nêu nh ng đi m c n chú ý khi ph i dùng thu c và khi mua thu c.
  2.K năng: - Bi t tác h i c a vi c dùng thu c không đúng cách khôngế
  đúng li u l ng. ượ
  KNS: Kĩ năng t ph n ánh kinh nghi m b n thân v cách s d ng m t s
  lo i thu c thông d ng.
  3.Thái đ : - Có ý th c b o v s c kh e và không s d ng thu c b a bãi. ệ ứ
  II/Đ dùng d y h c :
  - S u t m m t s v đ ng và b n HD s d ng thu c.ư
  - Hình trang 24, 25, trong sách giáo khoa.
  III/Ho t đ ng d y h c :
  Ho t đ ng c a giáo viên
  Ho t đ ng 1: Làm vi c theo c p.
  B c 1:ướ - Cho h c sinh làm vi c theo
  c p
  + B n đã dùng thu c bao gi ch a ư
  dùng trong tr ng h p nào?.ườ
  B c 2:ướ G i h c sinh lên b ng tr
  l i.
  B c3:ướ K t lu n:- Khi b b nh chúngế
  ta c n dùng thu c đ ch a tr . Tuy
  nhiên n u dùng thu c…ế
  *Ho t đ ng 2 :Th c hành làm bài t p.
  B c1: ướ Giáo viên t ch c làm vi c
  nhân.
  B c 2:ướ .- Cho HS ch a bài.
  B c 3:ướ K t lu n:ế Ch dùng thu c
  khi th t c n thi t, dùng đúng thu c… ế
  - Khi mua thu c c n đ c kĩ thông tin in
  trên v đ ng…
  *Ho t đ ng 3 : Ch i trò ch i Aiơ ơ
  nhanh ai đúng”
  B c 1:ướ GV giao nhi m v và HD.
  Ho t đ ng c a hoc sinh
  -H c sinh th o lu n.
  -H c sinh tr l i.
  -H c sinh nh c l i.
  - H c sinh làm bài t p.
  1- d ; 2- c ; 3 – a ; 4 – b.
  - HS l ng nghe.
  - H c sinh ch i. ơ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2016 , 23:26

Mô tả tài liệu:

Giáo án tuần 6 lớp 5 năm học 2016-2017 - Giáo viên vân

Giáo án tuần 6 lớp 5 năm học 2016-2017 - Giáo viên vân

Tin mới nhất

Trang