Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Văn Tuấn Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 07:58
2 Văn Tuấn Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 07:58
3 Mai Thị Thành An Thứ ba, Tháng 10 4, 2016 - 12:21
4 tran hop phuc Thứ hai, Tháng 10 17, 2016 - 14:26
5 Trinh Tuyết Thứ bảy, Tháng 10 22, 2016 - 11:21
6 Tran Huong Thứ hai, Tháng 11 28, 2016 - 21:18
7 nguyen tam Thứ năm, Tháng 10 5, 2017 - 20:55
8 Nguyen Tien Thứ sáu, Tháng 10 6, 2017 - 19:21

Giáo án tuần 6 lớp 4 năm học 2016-2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 266
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 20 | Loại file: DOC
 • Tu n 6:
  Th hai ngày 26 tháng 9 năm 2016
  T p đ c:
  N I D N V T C A AN-ĐRÂY-CA
  I.M c tiêu:
  - Hi u n i dung :N i d n v t c a An -đrây -ca th hi n trong tình yêu thu ng ơ
  ,ý th c trách nhi m,lòng trung th c và s nghiêm kh c v i l i l m c a b n
  thân.(Tr l i đ c các câu h i trong SGK) ượ
  - Bi t đ c v i d ng k ch m rãi ,tình c m b c đ u bi t phân bi t l i nhân ế ướ ế
  v t
  v i l i ng i k chuy n. ườ
  *KNS: Th hi n s thông c m.
  - Giáo d c lòng trung th c, có ý th c trách nhi m.
  II.Đ D D H
  -Tranh
  III. Các ho t đ ng d y h c
  H Đ c a G V H Đ c a H S
  A. Ki m tra:
  -Gà tr ng và cáo
  B.Bài m i:
  -1,Gi i thi u -ghi b ng
  2,Luy n đ c
  -G i h c sinh đ c toàn bài
  -Phân đo n:
  -đo n 1....mang v nhà
  an 2.....còn l i
  -H ng d n phát âm t khóướ
  c chú gi i
  c toàn bài
  3,Tìm hi u bài
  Câu chuy n x y ra khi An -đây -ca
  m y tu i?
  Thái đ c a em khi đi mua thu c?
  An -đây - ca làm gì khi đi mua
  thu c?
  Chuy n gì x y ra khi em đi mua
  thu c v nhà?
  C u bé t d n v t nh th nào? ư ế
  2 em đ c và tr l i câu h i
  -m t em
  Đ c n i ti p 2 l n ế
  -Luy n theo c p
  c theo c p
  c đo n 1
  -...9 tu i,S ng cùng ông và m
  --..nhanh nh n
  ...ch i bóngơ
  Đ c đo n 2
  -...m khóc ,ông qua đ i
  ...oà khóc,..m i ch i ơ
  -..k chuy n cho m nghe
 • *KNS: Th hi n s thông c m.
  An- đây- ca là ng i nh th nào?ườ ư ế
  4,Đ c di n c m
  -H ng d n đ c m uướ
  C.C ng c :
  -Nh n xét
  t tên cho truy n
  Chu n b bài hôm sau ‘Ch em tôi”
  -...có trách nhi m...
  c theo nhóm
  -cá nhân
  -thi đ c
  Toán :
  LUY N T P
  I:M c tiêu:
  - C ng c hi u bi t v bi u đ qua bài t p ế
  - Đ c đ c m t s thông tin trên bi u đ . ượ
  - Thích tìm hi u thông tin trên bi u đ .
  II. H Đ D H
  -Các bi u đ trong bài
  III. Các ho t đ ng d y h c:
  H Đ c a G V H Đ c a H S
  A. Ki m tra:
  B.Bài m i:
  1.Gi i thi u -ghi b ng
  2.Lu ên t p
  Bài 1:G i HS đ c bài toán
  -Bi u đ bi u di n gì?
  Nêu các câu h i trong S G K
  S mét v i hoa tu n 2 bán nhi u
  h n tu n 1?ơ
  Bài 2:Đ c đ bài
  Bi u đ bi u di n s trong
  tháng?
  S cá c atháng 2,3 là
  Nêu b r ng c a c t?
  -1em
  -Tìm s v i hoa v i tr ng bán trong
  tu n
  Th o lu n
  -Trình bày
  -Tu n 2:100x3=300(m)
  -Tu n 1:100x2=200(m)
  Tu n 2 bán nhi u h n tu n 1là 100m ơ
  Bi u đ s cá c a tàu đánh cá Th ng
  L i b t đ c ượ
  ....2,3...
  2 t n ,6 t n
  1 ô
 • .......;....cao..............?
  *Bài 3.YC HS K-G làm
  3. C ng c d n dò
  - xem l i bài
  -Chu n b bài sau
  th c hành làm toán
  Làm v
  -Tháng 7,8,9
  Đ o đ c:
  BI T BÀY T Ý KI N(Ti t 2) ế
  I: M c tiêu:
  -M i tr em có quy n bày t ý ki n,v nh ng vi c làm liên quan đ n tr em ế ế
  -Vi c bày t ý kién giúp các em quy t đ nh m i vi c liên quan đ n các em phù ế ế
  h p h n ơ
  Các em ý th c đ c quy n c a mình, tôn tr ng ý ki n c a các b n ng i ượ ế ườ
  l n
  -Bi t nêu ý ki n đúng lúc đúng chế ế
  -Bi t l ng nghe ý ki n các b n bèế ế
  II:Đ D D H;
  -B ng ph
  III:Các ho t đ ng d y -h c
  H o t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  A:Ki m tra:
  Nh ng vi c liên quan đ n các em các ế
  em có quy n gì?
  Theo em ngoài vi c h c t p còn
  nh ng vi c gì liên quan đ n các em? ế
  B: Bài m i: Gi i thi u -ghi b ng
  H Đ 1: Trò ch i:Có khôngơ
  _-Nêu các tình hu ng
  T i sao tr em c n đ c bày t ý ki n ượ ế
  v các v n đ có liên quan?
  Em c n th c hi n các quy n đó nh ư
  th nào?ế
  H Đ 2: Em s nói nh th nào? ư ế
  -GV đ a tình hu ngư
  Khi bày t ý ki n các em có thái đ nh ế ư
  th nào?ế
  2 em tr l i câu h i
  Th o lu n nhóm
  -Gi t m bi nơ
  -Nh n xét
  -...các v n đ phù h p h n giúp ơ
  các em phát tri n
  -..đ m b o cho ng i đ c tham ườ ượ
  gia
  -..nêu ý ki n th ng v i ba ,m ,ế
  không đ a ý ki n vô lýư ế
  -Th o lu n nhóm
  Ch n tình hu ng th o lu n
  -Trình bày
  Nhóm đóng vai
  -..l phép ,nh nhàng,ton tr ng

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2016 , 10:04

Mô tả tài liệu:

Giáo án tuần 6 lớp 4 năm học 2016-2017

Giáo án tuần 6 lớp 4 năm học 2016-2017 - Giáo viên Lan biên soạn mới nhất

Tin mới nhất

Trang