Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 phan thủy Thứ hai, Tháng 9 26, 2016 - 19:41
2 Ngọc Bích Thứ hai, Tháng 9 26, 2016 - 19:55
3 Thị anh Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 15:27
4 Nguyen thi Ngoc Mai Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 18:44
5 h502 chiase Chủ nhật, Tháng 10 2, 2016 - 00:01
6 Trinh Tuyết Thứ sáu, Tháng 10 21, 2016 - 20:24

Giáo án tuần 6 lớp 2 năm học 2016- 2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 1,295
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 19 | Loại file: DOC
 • TU N 6
  Th hai ngày 26 tháng 9 năm 2016
  T p đ c: M U GI Y V N
  ( 2 ti t )ế
  I. M u tiêu :
  - Đ c tr n toàn bài . Đ c đúng rõ ràng,bi t ngh h i đúng sau các d u ơ ế ơ
  ch m d u ph y , gi a các c m t .B c đ u bi t đ c rõ l i các nhân ướ ế
  v t trong bài .
  -Hi u ý nghĩa c a câu chuy n : ph i gi gìn tr ng l p luôn luôn s ch ườ
  đ p .
  (tr l i đ c câu h i 1,2,3). ượ
  *KNS: T nh n th c v b n thân – Ra quy t đ nh . ế
  * H c sinh khá gi i tr l i đ c câu h i 4. ượ
  - Có ý th c gi gìn tr ng l p s ch đ p. ườ
  II. Đ dùng d y - h c :
  - Tranh minh h a bài đ c.
  III. Các ho t đ ng d y -h c :
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  A. Ki m tra bài cũ :
  - G i hai em đ c bài m c l c sách - tr
  l i câu h i .
  - Nh n xét.
  B. D y bài m i :
  1. Gi i thi u bài - ghi b ng .
  2 . Luy n đ c :
  2.1. Đ c m u toàn bài, h ng d n cách ướ
  đ c .
  L i k ch m rãi ...
  2.2. H ng d n HS đ c - k t h p gi i ướ ế
  nghĩa t .
  a) Đ c t ng câu :
  - H ng d n HS đ c đúng : r ng rãi , ướ
  sáng s a , xì xào , h ng ng , s t rác . ưở
  b).Đ c t ng đo n tr c l p : ướ
  - K t h p h ng d n HS ng t ngh ế ướ
  h i , nh n gi ng đúng .ơ
  - Đ c bài, tr l i câu h i.
  Dò bài - đ c th m theo .
  - HS n i ti p nhau đ c t ng câu trong ế
  bài
  - Đ c CN - ĐT.
  - N i ti p nhau đ c t ng đo n tr c ế ướ
  l p .
  1
 • - Treo b ng ph - h ng d n HS đ c : ướ
  L p ta hôm nay s ch s quá!// Th t
  đáng khen !// (Gi ng khen ng i )
  Các em hãy l ng nghe và cho cô bi t / ế
  m u gi y đang nói gì nhé !// (gi ng nh
  nhàng , dí d m )
  Các b n i ! // Hãy b tôi vào ơ s t
  rác! // (gi ng vui đùa dí d m )
  - H ng d n HS hi u nghĩa m t s tướ
  ng đ c chú gi i sau bài : sáng s a , ượ
  đ ng thanh , h ng ng , thích thú . ưở
  c. Đ c t ng đo n trong nhóm.
  - Theo dõi - u n n n .
  d. Thi đ c gi a các nhóm :
  - Nh n xét - tuyên d ng . ươ
  Ti t 2ế
  3. H ng d n tìm hi u bàiướ .
  H- M u gi y v n n m đâu? Có d
  th y không ?
  H- Cô giáo yêu c u c l p làm gì ?
  Kns- B n gái nghe th y m u gi y nói
  gì?
  - Có th t đó là ti ng c a m u gi y ế
  không ? Vì sao ?
  H*- Em hi u ý cô giáo nh c nh hs
  đi u gì ?
  Ch t l i : Mu n tr ng, l p h c s ch ườ
  đ p , m i hs ph i có ý th c gi v sinh
  chung . Các em ph i th y khó ch u v i
  nh ng th làm x u , làm b n tr ng ườ
  l p . C n tránh thái đ th , nhìn mà ơ
  không th y , th y mà không làm .
  4. Luy n đ c l i :
  - T ch c cho các nhóm thi đ c theo l i
  phân vai .
  - Theo dõi u n n n gi ng đ c.
  - Nh n xét - tuyên d ng . ươ
  - Đ c CN - đ ng thanh .
  - Đ c chú gi i .
  - N i ti p nhau đ c t ng đo n trong ế
  nhóm .
  - Thi đ c ĐT t ng đo n gi a các nhóm .
  - Nh n xét - bình ch n .
  - Đ c th m bài tr l i câu h i .
  - M u gi y v n n m ngay l i ra vào ,
  r t d th y .
  - Cô yêu c u c l p l ng nghe và cho cô
  bi t m u gi y nói gì .ế
  - Các b n i ! Hãy b tôi vào s t rác ! ơ
  - Đó không ph i là ti ng nói c a m u ế
  gi y vì gi y không bi t nói . Đó là ý ế
  nghĩ c a b n gái ...
  - HS khá gi i tr l i:Ph i gi tr ng ườ
  l p luôn s ch đ p ./...
  - Th o lu n phân vai - thi đ c .
  - L p nh n xét - bình ch n .
  2
 • 5 C ng c - d n dò :
  H -Qua bài h c, em th y câu chuy n
  khuyên chúng ta đi u gì?
  - Ch t l i:C n ph i gi tr ng l p ườ
  luôn s ch đ p.
  - Bi u d ng nh ng em th c hi n t t, ươ
  nh t nh ...
  - Nh n xét ti t h c - d n dò . ế
  - H c sinh nêu.
  - Liên h l p h c c a l p mình.
  Toán : 7 C NG V I M T S : 7 + 5
  I. M c tiêu :
  - N m cách th c hi n phép c ng 7+5; Nh n bi t tr c giác v tính ch t ế
  giao hoán c a phép c ng.
  - T đó l p đ c b ng c ng 7 c ng v i m t s . ượ
  -Th c hi n phép c ng 7+ 5,bi t gi i và trình bày bài gi i bài toán v ế
  nhi u h n. ơ
  * làm bài 3.
  - Luy n đ c thu c b ng c ng và nh nhanh .
  II.Đ dùng d y -h c :
  - 20 que tính và b ng cài .
  III.Các ho t đ ng d y -h c :
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  1. Gi i thi u bài - ghi b ng .
  - Nêu m c tiêu ti t h c. ế
  2. Gi i thi u phép c ng 7 + 5.
  - Nêu bài toán : " Có 7 que tính thêm 5
  que tính n a . H i t t c bao nhiêu que
  tính ?
  - Yêu c u h c sinh t thao tác que tính
  đ tìm ra k t qu 7 + 5 ế
  - Nh n xét - ch t l i
  cách làm h p lí nh t trên b ng nh sgk ư
  - H ng d n h c sinh đ t tính r i tính .ướ
  - Ch t l i trên b ng .
  - Thao tác trên que tính - nêu k t qu ế
  (12 que tính)
  - M t em lên b ng làm - nêu l i cách
  th c hi n :
  7
  - Vi t 2 th ng c t v i 7 và 5 ế
  +
  5
  ( c t đ n v ) ơ
  12 - Ch s 1 vi t c t ch c.ữ ố ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2016 , 10:06

Mô tả tài liệu:

Giáo án tuần 6 lớp 2 năm học 2016- 2017

Giáo án tuần 6 lớp 2 năm học 2016- 2017 biên soạn mới nhất

Tin mới nhất

Trang