Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 39 Truong THPT chuyen Thứ năm, Tháng 9 22, 2016 - 18:42
2 Truong Hong Thứ ba, Tháng 9 27, 2016 - 20:57
3 nguyễn hằng Thứ ba, Tháng 10 4, 2016 - 21:12
4 Tuan Pham Thứ ba, Tháng 5 9, 2017 - 19:42

Giáo án tuần 5 lớp 5 năm học 2016-2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 228
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 19 | Loại file: DOC
 • TU N 5:
  Th hai ngày 19 tháng 9 năm 2016
  T p đ c : M T CHUYÊN GIA MÁY XÚC
  I/ M c đích yêu c u:
  - Đ c di n c m bài văn th hi n đ c c m xúc v tình b n tình h u ngh ượ
  c a ng i k chuy n v i chuyên gia n c b n. ườ ướ
  - Hi u n i dung: Tình h u ngh c a chuyên gia n c b n v i công nhân Vi t ướ
  Nam. (Tr l i đ c các câu h i 1, 2, 3) ượ
  II/ Đ dùng d y h c:
  - Tranh nh v các công trình do chuyên gia n c ngoài h tr xây d ng: ướ
  C u Thăng Long, c u M Thu n, …
  III/ Các ho t đ ng d y h c :
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  A/ Bài cũ: (5’)- G i HS đ c thu c lòng
  tr l i câu h i.
  B/ D y bài m i :
  1) Gi i thi u bài : - Ghi đ (3’)
  2) H ng d n HS luy n đ c tìmướ
  hi u bài: (28’)
  a) Luy n đ c : HS đ c n i ti p k t h p ế ế
  luy n đ c t khó.
  - GV đ c l n 1
  b) Tìm hi u bài : + Anh Th y g p anh A-
  l ch-xây đâu?ế
  + Dáng v c a A-l ch-xây đ c bi t ế
  khi n anh Th y chú ý.ế
  + Cu c g p g gi a hai ng i b n đ ng ườ
  nghi p di n ra nh th nào ? ư ế
  + Chi ti t nào trong bài khi n em nhế ế
  nh t? Vì sao?
  + N i dung nói lên đi u gì ?
  c) HD đ c di n c m
  - Ch n đo n 4 luy n đ c.
  - GV đ c.
  3) C ng c d n dò. (4’)
  - Nh n xét ti t h c. ế
  - V nhà h c bài. - Chu n b bài sau.
  - HS đ c “ Bài ca v đ t n c”. ướ
  - HS chú ý.
  - HS đ c n i ti p. ế
  - HS đ c theo c p.
  + Hai ng òi g p nhau m t côngư
  tr ng xây d ng.ườ
  + Vóc ng òi cao l n, mái tóc vàngư
  óng ng lên nh m t m ng năng, ư
  thân hình ch c.
  + HS tr l i
  + Em nh nh t đo n t ngo i hình
  A-l ch-xây. Em th y đo n này tế
  r t đúng v m t ng i n c ngoài. ườ ướ
  + Tình h u ngh c a chuyên gia
  n c b n v i công nhân Vi t Nam.ướ
  - HS luy n đ c.
  1
 • -----------------------------------------------------
  Toán: ÔN T P B NG Đ N V ĐO Đ DÀI Ơ
  I / M c tiêu: Giúp HS:
  1) Ki n th c: ế - Bi t tên g i, ký hi u, quan h c a các đ n v đo đ dài ế ơ
  thông d ng.
  - Làm BT1, 2(a, c), 3
  2) Kĩ năng: - Bi t chuy n đ i các s đo đ dài ế
  3) Thái đ : - Các em thích gi i các bài toán v đ n v đo đ dài. ơ
  II/ Đ dùng d y h c:
  - Phi u, b ng ph .ế
  III/ Các ho t đ ng d y h c:
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  A) Bài cũ: (5’)-G i HS làm bài t p.
  - GV nh n xét – tuyên d ng. ươ
  B) Bài m i:
  1. Gi i thi u bài - Ghi đ (3’)
  2. HD luy n t p: (27’)
  Bài 1: GV ghi s n lên b ng.
  - L u ý HS m i quan hư
  Bài 2: - Cho HS làm vào v
  a)Chuy n đ i t các đ n v l n ra các đ n ơ ơ
  v bé li n k .
  c) Chuy n đ i t các đ n v ra các đ n ơ ơ
  v l n h n. ơ
  - GV nh n xét – tuyên d ng. ươ
  Bài 3: Chuy n đ i t các s đo hai tên
  đ n v đo sang các s đo m t tên đ n vơ ơ
  đo và ng c l i.ượ
  - Cho HS làm vào phi u và ch a bàiế
  - L u ý HS m i quan h gi a các đ n vư ơ
  đo đ dài.
  - GV nh n xét – tuyên d ng. ươ
  3. C ng c d n dò: (5’)
  - Nh c l i n i dung.
  - Nh n xét ti t h c. ế
  - V nhà h c bài.
  - 2 HS lên b ng làm.
  - HS nh n xét.
  - HS chú ý.
  - HS lên đi n
  - HS nh c l i quan h gi a các
  đ n vơ
  - Làm và ch a bài
  a) 135m = 1350dm ; 342dm =
  342cm
  15cm = 150mm
  c)1 mm =
  10
  1
  cm
  1 cm =
  100
  1
  m ; 1 m =
  1000
  1
  km
  - Nh n xét, b sung
  - Làm phi u cá nhânế
  - 2 HS ch a bài
  + 4km37m = 4037m ; 354dm =
  35m4dm
  + 8m12cm = 812cm ; 3040m =
  3km40m
  - Nh n xét, b sung
  2
 • - Chu n b bài sau. - 2 HS nh c l i b ng đo đ dài.
  -----------------------------------------------------
  Khoa h c: TH C HÀNH: NÓI “KHÔNG !”Đ I V I CÁC
  CH T GÂY NGHI N.
  I/M c tiêu:
  1. Ki n th cế : Nêu đ c m t s tác h i c a ma túy, thu c lá, r u bia.ượ ượ
  2. Kĩ năng: Bi t t ch i s d ng r u, bia, thu c lá, ma túy..ế ượ
  *KNS: Kĩ năng phân tích và x lí thông tinmootj cách h th ng t t li u ư
  sgk; kĩ năng t ng h p, t duy h th ng thông tin v tác h i c a ch t gây nghi n. ư
  3. Thái đ : - HS có ý th c tránh xa các ch t gây nghi n nguy hi m.
  II/Đ dùng d y h c:
  - Phi u câu h i.ế
  - Thông tin và hình trang 20, 21, 22, 23 trong sách giáo khoa.
  - Các hình nh và thông tin v tác h i c a r u, bia, thu c là,… ượ
  III/Ho t đ ng d y h c:
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a hoc sinh
  *Ho t đ ng 1: Th c hành x lý thông tin.
  B c 1: - Cho h c sinh làm vi c cá nhân.ướ
  B c 2: G i h c sinh trình bày.ướ
  B c 3: K t lu n:- R u, bia, thu c lá,ướ ế ượ
  ma túy đ u là nh ng ch t gây nghi n…
  - Có h i cho s c kh e.
  *Ho t đ ng 2 :T ch i b c thăm tr l iơ
  câu h i.
  B c 1:Giáo viên t ch c h ng d n.ướ ướ
  - Chu n b 3 h p đ ng phi u. ế
  B c 2:Cho đ i di n nhóm lên b c thăm .ướ
  - Nhóm nào đi m trung bình cao
  th ng cu c.
  Ho t đ ng 3 : K t thúc bài h cế
  - Liên h th c t ế
  -Nh n xét ti t h c ế
  -V nhà h c bài, chu n b bài sau.
  -H c sinh đ c thông tin SGK hoàn
  tthành b ng.
  -H c sinh trình bày.
  -H c sinh nh c l i.
  - H c sinh chú ý.
  - H c sinh b c thăm tr l i câu
  h i.
  - N i ti p nhau nêu ế
  ---------------------------------------------------
  Đ o đ c: CÓ CHÍ THÌ NÊN (TI T 1)
  I/M c tiêu : Sau khi h c bài này h c sinh bi t: ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2016 , 17:24

Mô tả tài liệu:

Giáo án tuần 5 lớp 5 năm học 2016-2017

Giáo án tuần 5 lớp 5 năm học 2016-2017

Tin mới nhất

Trang