Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Đàm Thị Yến Thứ sáu, Tháng 9 9, 2016 - 13:58
2 39 Truong THPT chuyen Thứ sáu, Tháng 9 9, 2016 - 16:22
3 quynhtran vh Thứ bảy, Tháng 9 10, 2016 - 15:45
4 quynhtran vh Thứ bảy, Tháng 9 10, 2016 - 15:57
5 C Vin Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 11:36
6 Truong Hong Thứ ba, Tháng 9 27, 2016 - 21:02
7 Văn Tuấn Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 08:07
8 Văn Tuấn Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 08:07
9 Văn Tuấn Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 08:07
10 Văn Tuấn Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 08:07

Giáo án tuần 4 lớp 5- năm học 2016-2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 161
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 17 | Loại file: DOC
 • TU N 4:
  Th hai ngày 12 tháng 9 năm 2016
  T p đ c: NH NG CON S U B NG GI Y
  I/ M c đích yêu c u: - Đ c rành m ch, l u loát toàn bài. ư Đ c đúng các tên ng i ườ
  tên đ a lí n c ngoài trong bài (Xa- da- cô xa- xa- ki, Hi-rô- si- ma,Na-ga-da- ki). B c ướ ướ
  đ u đ c di n c m bài văn.
  - Hi u ý chính: T cáo t i ác chi n tranh h t nhân ; th hi n khát v ng s ng, ế
  khát v ng hoà bình c a tr em.(tr l i đ c các câu h i 1, 2,3,) ượ
  *KNS: Kĩ năng xác đ nh giá tr ; kĩ năng th hi n s c m thông.
  * QTE: Tr em đ c chăm sóc, đ c đ n tr ng,… ượ ượ ế ườ
  II/ Đ dùng d y h c:
  - Tranh minh ho trong SGK.
  - B ng ph vi t đo n HD đ c di n c m. ế
  III/ Các ho t đ ng d y h c:
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  A. Bài cũ: - G i HS đ c.
  B. Bài m i:
  1) Gi i thi u ch đi m và gi i thi u bài:
  2) HD HS luy n đ c và tìm hi u bài:
  a) Luy n đ c: - HD HS luy n đ c.
  - Cho HS quan sát tranh.
  - Chia 4 đo n cho HS n i ti p nhau đ c. ế
  - Gi i nghĩa t khó.
  b) Tìm hi u bài:
  + Xa- da- cô b nhi m phóng x nguyên t
  khi nào?
  + Cô bé hi v ng kéo dài cu c s ng c a mình
  b ng cách nào?
  + Các b n nh đã làm gì đ t tình đoàn k t ế
  v i Xa- da- cô?
  + Các b n nh đã làm gì đ bày t nguy n
  v ng hoà bình?
  c) HD HS đ c di n c m:
  - HD HS đ c di n c m đo n 3.
  + Nh n m nh, ngh h i. ơ
  3) C ng c d n dò:
  - G i HS nh c l i n i dung câu chuy n.
  - Nh n xét ti t h c. ế
  - V nhà h c bài và chu n b bài.
  - HS đ c.
  - HS chú ý.
  - HS chú ý.
  - HS quan sát.
  - HS đ c n i ti p. ế
  - HS tr l i.
  - HS tr l i.
  - HS tr l i.
  - HS tr l i.
  - HS luy n đ c.
  - T cáo t i ác chi n tranh h t nhân ; ế
  th hi n khát v ng s ng, khát v ng
  hoà bình c a tr em.
  1
 • Toán: ÔN T P VÀ B SUNG V GI I TOÁN
  I/M c tiêu :
  1) Ki n th cế : - Bi tế m t d ng quan h t l ệ ỉ (đ i l ng này g p lên bao nhiêu ượ
  l n thì đ i l ng t ng ng cũng g p lên b y nhiêu l n). ượ ươ
  - Bi t cách gi i bài toán liên quan đ n quan h t l này b ng m t trong hai cáchế ế
  “Rút v đ n v ”ho c “Tìm t s ”. Làm bài t p 1. ơ
  2) Kĩ năng: - Giúp HS qua ví d c th làm quen v i m t d ng quan h t l .
  3) Thái đ : - Có thái đ yêu thích h c toán.
  II/ Chu n b :
  - Phi u, b ng ph .ế
  III/ Các ho t đ ng d y h c :
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  1. Gi i thi u ví d d n đ n quan h t ế
  l :
  - GV nêu ví d trong SGK.
  2. Gi i thi u bài toán và cách gi i toán:
  - GV nêu bài toán và cách gi i.
  Tóm t t bài toán: 2 gi : 90 km
  4 gi : …km ?
  a) Rút v đ n v : Phân tích đ m ra cách ơ
  “ Rút v đ n v ” (trong 1 gi ô tô đi đ c ơ ượ
  bao nhiêu ki-lô-mét? Trong 4 gi ô tô đi
  đ c bao nhiêu ki- lô- mét?)ượ
  b) Tìm t s : G i ý đ d n ra cách gi i 2
  “Tìm t s ”(4 gi g p m y l n 2 gi ?
  Nh v y qu ng đ ng s g p lên m y ư ườ
  l n?)
  3. Th c hành:
  Bài 1: Gi i cách rút v đ n v . ơ
  - L u ý HS l i gi iư
  3) C ng c d n dò:
  - Nh c n i dung.
  - Nh n xét ti t h c. ế
  - Theo dõi
  - HS t tìm cách gi i.
  - HS quan sát b ng, nh n xét.
  - HS theo dõi và tr l i câu h i.
  + Trong 1 gi ô tô đi đ c là: ượ
  90 : 2 = 45 (km)
  Trong 4 gi ô tô đi đ c là: ượ
  45 x 4 = 180 (km)
  + 4 gi g p 2 gi s l n là:
  4 : 2 = 2 (l n)
  Trong 4 gi ô tô đi đ c là: ượ
  90 x 2 = 180 (km)
  - S ti n mua 1 mét v i là:
  80000 : 5 = 16000 (đ ng)
  S ti n mua 7 mét v i lo i đó là:
  16000 x 7 = 112000 (đ ng)
  Đáp s : 112000đ
  - 2 HS.
  2
 • - V nhà h c bài. Chu n b bài sau.
  ---------------------------¯--------------------------
  Khoa h c: T TU I V THÀNH NIÊN Đ N TU I GIÀ
  I. M c tiêu :
  1. Ki n th cế :- Nêu đ c các giai đo n phát tri n c a con ng i t tu i vượ ườ
  thành niên đ n tu i già.ế
  2. Kĩ năng: - Xác đ nh đ c b n thân minh đang giai đo n nào ượ .
  * KNS: Kĩ năng t nh n th cvà xác đ nh đ c giá tr c a tu i h c trò. ượ
  *QTE: Đ c chăm sóc nuôi d ng.ượ ưỡ
  3. Thái đ : - Nh n th y đ c ích l i c a vi c bi t đ c các giai đo n phát ượ ế ượ
  tri n c th c a con ng i. ơ ườ
  II. Đ dùng d y h c :
  - S u t m tranh, nh các l a tu i c a ng i l n làm các ngh khác nhau.ư ườ
  III. Ho t đ ng d y h c :
  Ho t đ ng giáo viên Ho t đ ng h c sinh
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2016 , 09:41

Mô tả tài liệu:

Giáo án tuần 4 lớp 5- năm học 2016-2017

Giáo án tuần 4 lớp 5- năm học 2016-2017

Tin mới nhất

Trang