Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Đàm Thị Yến Thứ sáu, Tháng 9 9, 2016 - 13:56
2 39 Truong THPT chuyen Thứ sáu, Tháng 9 9, 2016 - 16:19
3 Mai Trinh Chủ nhật, Tháng 9 11, 2016 - 17:55
4 C Vin Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 11:38
5 Đàm Thị Yến Thứ tư, Tháng 9 14, 2016 - 22:13
6 Truong Hong Thứ ba, Tháng 9 27, 2016 - 21:00

Giáo án tuần 3 lớp 5- Vân năm học 2016-2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 158
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 15 | Loại file: DOC
 • TU N 3 :
  Th hai ngày 05 tháng 9 năm 2016
  T p đ c: LÒNG DÂN ( PH N I )
  I/ M c đích – yêu c u: Giúp HS
  - Bi t đ c đúng văn b n k ch: ng t gi ng, thay đ i gi ng đ c phù h p v i ế
  tính cách c a t ng nhân v t trong tình hu ng k ch.
  - Hi u n i dung, ý nghĩa ph n 1 c a v k ch: Ca ng i dì Năm dũng c m,
  m u trí l a gi c, c u cán b cách m ng ( Tr l i đ c các câu h i 1,2,3).ư ượ
  * HS khá, gi i bi t đ c di n c m v k ch theo vai, th hi n đ c tính cách ế ượ
  nhân v t.
  II/ Đ dùng d y h c:
  - Tranh minh h a trong sách giáo khoa ( SGK).
  - B ng ph vi t s n đo n k ch càn h ng d n đ c. ế ướ
  III/ Các ho t đ ng d y h c:
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  A/ Bài cũ: (5’)- G i HS đ c thu c lòng
  bài “ S c màu em yêu”.
  - Nh n xét- tuyên d ng. ươ
  B/ D y bài m i:
  1) Gi i thi u bài: - Ghi đ .(3’)
  2)HDHS lu ên đ c tìm hi u bài
  (27’)
  a) Luy n đ c: - G i HS đ c.
  - Giáo viên đ c di n c m trích đo n
  k ch.
  - Cho HS quan sát tranh.
  - Cho HS đ c n i ti p theo 3 đo n. ế
  - HDHS luy n đ c theo c p.
  - G i HS đ c l i đo n k ch.
  b) Tìm hi u bài:
  + Chú cán b g p chuy n nguy
  hi m?
  + Năm đã nghĩ ra cách đ c u
  chú cán b ?
  + Chi ti t nào trong đo n k ch làm emế
  thích thú nh t? vì sao?
  + N i dung nói lên đi u gì?
  c) HDHS đ c di n c m:
  - HDHS đ c phân vai.
  - Nh n xét- tuyên d ng. ươ
  3) C ng c d n dò: (5’)
  - Nh n xét ti t h c. ế
  - Đ c ti p ph n 2 c a v k ch. ế
  - HS đ c.
  - HS l ng nghe.
  - 1 HS đ c l i m đ u.
  - HS l ng nghe.
  - HS quan sát tranh.
  - HS luy n đ c n i ti p. ế
  - HS luy n đ c c p.
  - 1, 2 HS đ c.
  + Chú b b n gi c r t đ i b t, ch y ượ
  vào nhà Dì Năm.
  + v i đ a cho chú 1 chi c áo khác ư ế
  đ thay, b n gi c không nh n ra, ….
  + D , ch ng tui! …
  - Ca ng i Năm dũng c m, m u ư
  trí…
  - HS đ c.
  - HS đ c toàn b đo n k ch.
  …..………. * ……………
  Toán: LUY N T P
  I/ M c tiêu: Giúp h c sinh:
  1
 • 1) Ki n th c: - ế Bi t c ng, tr , nhân, chiaế h n s , so sánh các h n s .
  - Làm bài 1 (2ý đ u); bài 2 (a,d); bài 3.
  2) Kĩ năng: - C ng c kĩ năng th c hi n các phép tính v i các h n s , so
  sánh các h n s .
  3) Thái đ : - Rèn luy n tính c n th n trong h c t p và cu c s ng.
  II/ Đ dùng d y h c:
  - Phi u.ế
  III/ Các ho t đ ng d y h c:
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  A/ Bài cũ : (5’) - G i HS lên làm bài.
  - Nh n xét- tuyên d ng. ươ
  B/ Bài m i:
  1) Gi i thi u bài: - Ghi đ .(3’)
  2) D y bài m i: (27’)
  Bài 1: Chuy n các h n s sau thành
  phân s .
  - Cho HS làm vào v và ch a bài
  - HS khá, gi i làm h t bài1 ế
  - Nh n xét- tuyên d ng. ươ
  Bài 2: So sánh các h n s .
  - Cho HS làm phi u.ế
  - Nh n xét- tuyên d ng ươ
  Bài 3: Chuy n các h n s thành phân
  s r i th c hi n phép tính.
  - Cho HS làm vào v và ch a bài
  - L u ý HS cách th c hi n các phép ư
  tính v i phân s .
  - Nh n xét- tuyên d ng. ươ
  3) C ng c , d n dò: (5’)
  - Nh c l i n i dung bài.
  - V nhà h c bài.
  - Chu n b bài sau.
  - HS lên làm.
  - HS l ng nghe.
  - Làm và ch a bài
  2
  5
  3
  =
  5
  13
  ; 5
  9
  4
  =
  9
  49
  ;
  8
  75
  ;
  10
  127
  - Th c hi n và 2 HSch a bài
  a) 3
  10
  9
  và 2
  10
  9
  3
  10
  9
  =
  10
  39
  ; 2
  10
  9
  =
  10
  29
  10
  39
  >
  10
  29
  nên 3
  10
  9
  > 2
  10
  9
  - Làm và 4 HS ch a bài
  a) 1
  2
  1
  1
  3
  1
  =
  2
  3
  +
  3
  4
  =
  6
  9
  - Nh n xét- b sung
  - 2 em nh c l i
  …..………. * ……………
  Khoa h c : C N LÀM GÌ Đ C M VÀ EM BÉ Đ U KHO ?
  I/ M c tiêu : Sau bài h c h c sinh bi t: ế
  1) Ki n th c: -ế Nêu đ c nh ng vi c nên ho c không nên đ chăm sóc ượ
  ph n mang thai
  2) Kĩ năng: - V n d ng bài h c vào th c t cu c s ng ế
  3) Thái đ : - Có ý th c giúp đ ph n có thai.
  II/ Đ dùng d y h c: : - Hình v (tranh 12,13)
  2
 • III/Các ho t đ ng d y h c: :
  Ho t đ ng giáo viên Ho t đ ng h c sinh
  A/ Bài : (5’) - G i HS tr l i câu
  h i.
  - Nh n xét- tuyên d ng. ươ
  B/ Bài m i:
  1) Gi i thi u bài: - Ghi đ .(3’)
  2) D y bài m i: (27’)
  * Ho t đ ng 1 : Làm vi c v i sgk
  + B c 1ướ : Giao nhi m v h ng ướ
  d n HS tr l i câu h i.
  H: Ph n thai nên không nên
  làm gì? T i sao?
  + B c 2ướ : Giáo viên giao vi c.
  + B c 3ướ : H ng d n h c sinh làmướ
  vi c c l p.
  * Giáo viên k t lu n nh SGK ế ư
  * Ho t đ ng 2 : Th o lu n c l p.
  - Y/c h c sinh quan sát tranh 5,6,7/13
  nêu n i dung c a t ng hình.
  - Y/c l p th o lu n.
  H: M i ng i trong gia đình c n làm ườ
  đ th hi n s chăm sóc đ i v i
  ph n có thai?
  * Giáo viên k t lu n: (sgk)ế
  * Ho t đ ng 3 : Đóng vai
  - Cho HS x lí tình hu ng.
  * Khi g p ph n thai xách
  n ng…b n có th làm gì?
  - Rút ra bài h c( sgk)
  3)C ngc ,d n dò :-Nh n xét ti t ế
  h c.
  - H c bài.Chu n b bài sau..
  - 2 em
  - L ng nghe
  - M sgk
  - H c sinh làm theo c p.
  - Quan sát hình 1,2,3,4/12.
  - Tr l i câu h i, tr l i.
  - L p nh n xét, b sung.
  - Làm vi c theo c p, theo h ng d n ướ
  c a giáo viên.
  - 1 s em trình bày k t qu làm v c ế
  theo c p (1 em ch nói 1 n i dung)
  - H c sinh nghe và nh c l i (2-3 em)
  - Làm vi c c l p
  - Quan sát tranh sgk
  - HS phát bi u n i dung t ng b c
  tranh.
  - Nh n xét, b sung.
  - H c sinh tr l i.
  - L p nh n xét, b sung.
  - Làm vi c theo nhóm 4
  - 1 nhóm lên trình bày, l p nh n xét, b
  sung.
  - Nghe, nh c l i.
  …..………. * ……………
  Đ o đ c : TRÁCH NHI M V VI C LÀM C A MÌNH ( Ti t ế
  1)
  I/ M c tiêu : H c xong bài này HS bi t: ế
  1) Ki n th c: - ế Bi t th nào làế ế có trách nhi m v vi c làm c a mình.
  - Khi làm vi c gì sai bi t nh n và s a ch a ế
  2) năng: - B c đ u k năng ra quy t đ nh th c hi n quy t đ nhướ ế ế
  c a mình.
  * KNS: Kĩ năng t duy phê phán; kĩ ngăng đ m nh n trách nhi m.ư
  3) Thái đ : - Tán thành nh ng hành vi đúng không tán thành vi c tr n
  tránh nhi m v , đ l i cho ng i khác. ườ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2016 , 09:40

Mô tả tài liệu:

Giáo án tuần 3 lớp 5- Vân năm học 2016-2017

Giáo án tuần 3 lớp 5- Vân năm học 2016-2017

Tin mới nhất

Trang