Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 C Vin Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 11:35
2 tran lan Thứ bảy, Tháng 9 17, 2016 - 21:28
3 Văn Tuấn Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 08:05
4 Văn Tuấn Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 08:05
5 tran hop phuc Thứ hai, Tháng 10 17, 2016 - 14:27
6 Trinh Tuyết Thứ bảy, Tháng 10 22, 2016 - 11:26
7 Nguyen Vi Thứ ba, Tháng 8 22, 2017 - 18:46

Giáo án tuần 3 lớp 4 năm học 2016-2017- Giáo viên Tới

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 254
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 28 | Loại file: DOC
 • TU N 3
  Th hai ngày 5 tháng 9 năm 2016
  T p đ c :
  TH THĂM B NƯ
  I-M c tiêu :
  -B c đ u bi t đ c di n c m m t đo n th th hi n s c m ướ ế ư
  thông, chia s v i n i đau c a b n.
  -Hi u tình c m c a ng i vi t th : th ng b n, mu n chia s ườ ế ư ươ
  đau bu n cùng b n. ( tr l i đ c các câu h i trong sách giáo ượ
  khoa; n m đ c tác d ng c a ph n m đ u, ph n k t thúc b c ượ ế
  th )ư
  -Có ý th c trách nhi m v i b n thân, bi t chia s khó khăn cùng ế
  b n.
  II-Đ dùng d y - h c:
  Tranh minh ho bài đ c trong SGK.
  III-Các ho t đ ng d y – hoc:
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  A.Ki m tra bài cũ : Đ c thu c
  lòng bài th “Truy n c n c mình”ơ ướ
  nêu ý nghĩa c a bài th . ơ
  Nh n xét.
  B.D y bài m i :
  1.Gi i thi u bài :
  2..H ng d n h c sinh luy n đ cướ
  và tìm hi u bài :
  a..Luy n đ c :
  -Yêu c u HS đ c n i ti p đo n ế
  H ng d n HS ng t ngh h i ướ ơ
  đúng , giúp HS hi u các t m i.
  Đ c di n c m b c th . ư
  b.. Tìm hi u bài :
  -Yêu c u HS đ c đo n 1,tr l i
  câu h i :B n L ng có bi t b n ươ ế
  H ng t tr c không ? Và tr l i ướ
  câu h i 1 SGK.
  Nh n xét ,giúp HS hoàn thi n câu
  2 HS lên đ c bài , k t h p nêu ế
  ý nghĩa c a bài th . ơ
  -Ti p n i nhau đ c t ng đo n ế
  c a b c th . ư
  T ng c p HS luy n đ c cho
  nhau nghe.
  1HS đ c l i toàn bài , c l p
  theo dõi SGK.
  Theo dõi ,l ng nghe .
 • tr l i .
  -Yêu c u HS đ c đo n còn l i
  ,suy nghĩ tr l i câu h i 3 và 4
  SGK .
  Nh n xét giúp HS hoàn thi n câu
  tr l i .
  - Yêu c u HS đ c nh ng dòng
  m đ uvà dòng k t thúc c a b c ế
  th tr l i câu h i 4 SGK. ư
  Nh n xét giúp HS hoàn thi n câu
  tr l i .
  c. H ng d n đ c di n c m ướ :10
  phút
  H ng d n HS tìm đúng gi ng ướ
  đ c .
  G i HS thi đ c di n c m tr c ướ
  l p
  3. C ng c ,d n dò : 5 phút
  H: B c th cho em bi t nh ng gì ư ế
  v v tình c m c a b n L ng ươ
  v i b n H ng ?Em đã bao gi
  làm vi c gì đ giúp đ nh ng
  ng i có hoàn c nh khó khăn ườ
  ch a ?ư
  Nh n xét ti t h c.D n HS v nhà ế
  luy n đ c thêm . Chu n b bài
  cho ti t h c sau ./. ế
  1HS đ c đo n 1,c l p theo
  dõi SGK suy nghĩ phát bi u ý
  ki n , c l p theo dõi ,nh n xétế
  b sung .
  1HS đ c đo n còn l i ,c l p
  theo dõi sGK suy nghĩ phát
  bi u ý ki n . ế
  Suy nghĩ phát bi u ý ki n. ế
  3 HS ti p n i nhau đ c 3 đo n ế
  c a bài.
  -T ng c p HS luy n đ c di n
  c m
  -Vài HS thi đ c di n c m
  tr c l p ,c l p theo dõi ướ
  ,nh n xét..
  Suy nghĩ, phát bi u ý ki n . ế
  Toán :
  TRI U VÀ L P TRI U (ti p theo ) ế
  I/. M c tiêu :
  -Nh n bi t hàng tri u, hàng ch c tri u, hàng trăm tri u và l p ế
  tri u.
  -Bi t vi t các s đ n l p tri u.ế ế ế
  - GD h c sinh chăm h c
  II/.Đ dùng d y - h c:
 • K s n b ng nh SGK. ư
  III/.Các ho t đ ng d y- h c:
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  1/ n đ nh ,gi i thi u bài :
  2/H ng d n HSđ c và vi t s :ướ ế
  -Yêu c u HS lên b ng vi t l i s ế
  đã cho vào b ng đã k s n
  -Cho HS đ c s v a vi t ế
  -H ng d n cách đ c :Ta tách s ướ
  thành t ng l p, m i l p có ba hàng
  . Sau đó d a vào cách đ c s có t i
  ba ch s thu c t ng l p đ đ c
  và đ c t trái sang ph i .
  -G i HS nêu l i cách đ c.
  3/Th c hành :
  Bài 1 :
  Yêu c u HS nêu yêu c u bài t p
  G i HS lên b ng vi t và đ c s ế
  t ng ng .ươ
  Nh n xét, giúp HS hoàn thi n bài
  t p .
  Bài 2 :
  Yêu c u HS nêu yêu c u bài t p .
  Yêu c u HS đ c l n l t t ng s . ượ
  Nh n xét s a ch a thêm .
  Bài 3 :Làm c t 2
  Yêu c u HS nêu yêu c u bài t p .
  G i HS lên b ng vi t và đ c các ế
  s t ng ng ươ
  Nh n xét giúp HS hoàn thành bài
  t p.
  4/ C ng c ,d n dò :
  Yêu c u HS nêu l i cách đ c s .
  Nh n xét ti t h c ,d n HS v nhà ế
  xem l i các bài t p. /.
  1HS lên b ng vi t s : 342 157 ế
  413 vào b ng đã k s n .
  Vài HS đ c s
  Theo dõi GV h ng d n cách ướ
  đ c .
  Nêu và đ c l i s đã vi t. ế
  -1HS nêu yêu c u bài t p , c l p
  theo dõi SGK th c hi n bài t p
  Vài HS lên vi t và đ c ,c l p ế
  theo dõi ,nh n xét .
  -1 HS nêu yêu c u bài t p,c l p
  theo dõi SGK.
  Ti p n i nhau đ c l n l t t ng ế ượ
  s .
  -1HS nêu , c l p theo dõi SGK
  th c hi n bài t p vào v .
  Vài HS lên b ng vi t và đ c ,c ế
  l p theo dõi ,nh n xét .
  -Vài HS nêu l i cách đ c s .

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2016 , 09:50

Mô tả tài liệu:

Giáo án tuần 3 lớp 4 năm học 2016-2017- Giáo viên Tới

TU N 3Ầ Th hai ngày 5 tháng 9 năm 2016ứT p đ cậ ọ :TH THĂM B NƯ ẠI-M c tiêuụ :-B c đ u bi t đ c di n c m m t đo n th th hi n s c m ướ ầ ế ọ ễ ả ộ ạ ư ể ệ ự ảthông, chia s v i n i đau c a b n.ẻ ớ ỗ ủ ạ-Hi u tình c m c a ng i vi t th : th ng b n, mu n chia s ể ả ủ ườ ế ư ươ ạ ố ẻđau bu n cùng b n. ( tr l i đ c các câu h i trong sách giáo ồ ạ ả ờ ượ ỏkhoa; n m đ c tác d ng c a ph n m đ u, ph n k t thúc b c ắ ượ ụ ủ ầ ở ầ ầ ế ứth )ư-Có ý th c trách nhi m v i b n thân, bi t chia s khó khăn cùng ứ ệ ớ ả ế ẽb n.ạII-Đ dùng d y - h c:ồ ạ ọ Tranh minh ho bài đ c trong SGK.ạ ọIII-Các ho t đ ng d y – hoc:ạ ộ ạ Ho t đ ng c a GV ạ ộ ủ Ho t đ ng c a HSạ ộ ủA.Ki m tra bài cũể : Đ c thu c ọ ộlòng bài th “Truy n c n c mình”ơ ệ ổ ướnêu ý nghĩa c a bài th .ủ ơ Nh n xét.ậB.D y bài m i ạ ớ : 1.Gi i thi u bàiớ ệ :2..H ng d n h c sinh luy n đ cướ ẫ ọ ệ ọvà tìm hi u bài :ểa..Luy n đệ ọc :-Yêu c u HS đ c n i ti p đo nầ ọ ố ế ạH ng d n HS ng t ngh h i ướ ẫ ắ ỉ ơđúng , giúp HS hi u các t m i.ể ừ ớĐ c di n c m b c th .ọ ễ ả ứ ưb.. Tìm hi u bài ể :-Yêu c u HS đ c đo n 1,tr l i ầ ọ ạ ả ờcâu h i :B n L ng có bi t b n ỏ ạ ươ ế ạH ng t tr c không ? Và tr l iồ ừ ướ ả ờcâu h i 1 SGK.ỏNh n xét ,giúp HS hoàn thi n câuậ ệ2 HS lên đ c bài , k t h p nêu ọ ế ợý nghĩa c a bài th .ủ ơ-Ti p n i nhau đ c t ng đo n ế ố ọ ừ ạc a b c th .ủ ứ ưT ng c p HS luy n đ c cho ừ ặ ệ ọnhau nghe.1HS đ c l i toàn bài , c l p ọ ạ ả ớtheo dõi SGK.Theo dõi ,l ng nghe .ắ

Tin mới nhất

Trang