Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 C Vin Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 11:33
2 vu tien Thứ sáu, Tháng 9 16, 2016 - 21:19
3 phan thủy Thứ hai, Tháng 9 26, 2016 - 19:40
4 h502 chiase Chủ nhật, Tháng 10 2, 2016 - 00:07
5 Đinh Riếu Thứ sáu, Tháng 9 22, 2017 - 22:16
6 erkll K- Thứ năm, Tháng 9 6, 2018 - 19:47
7 Đặng Thị Huệ Chủ nhật, Tháng 9 16, 2018 - 09:16

Giáo án tuần 3 lớp 2 - GV Chi- Năm học 2016-2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 338
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 14 | Loại file: DOC
 • TU N 3:
  Th hai ngày 5 tháng 9 năm 2016
  Ti ng Vi tế : LUY N THÊM
  T p đ c : B N C A NAI NH ( 2 ti t)ế
  I.M c tiêu : C ng c ki n th c cho h c sinh: ế
  - Đ c li n m ch các t , c m t trong câu; ng t ngh h i đúng rõ ràng. ơ
  - Hi u ý nghĩa câu chuy n: Ng i b n đáng tin c y là s n sàng giúp ng i, c u ườ ườ
  ng i.(tr l i các câu h i SGK)ườ
  *KNS: + Xác đ nh giá tr : có kh năng hi u rõ nh ng giá tr c a b n thân, bi t tôn ế
  trongjb và th a nh n ng i khác có nh ng giá tr khác. ườ
  + L ng nghe tích c c.
  - H c sinh h ng thú ti p thu bài. ế
  II. Chu n b :
  - Sách giáo khoa.
  III. Các ho t đ ng d y h c :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  Ti t 1:ế
  A.Ki m tra bài cũ :
  - Ki m tra s chu n b c a h c sinh.
  B.Bài m i:
  1.Gi i thi u bài:
  2.Luy n đ c k t h p gi i nghĩa t : ế
  2.1.Giáo viên đ c m u, h ng d n cách ướ
  đ c
  2.2. H ng d n luy n đ c k t h p gi i ướ ế
  nghĩa t khó.
  a)Đ c câu:
  -H ng d n h c sinh phát âm: ngăn ướ
  c n, hích vai, ngã ng a, ...
  b) Đ c đo n :
  - H ng d n đ c câu dài, khó ( ng t, ướ
  ngh )
  Gi i thích t : rình, g c, ngăn c n
  c)Đ c đo n trong nhóm:
  Chia nhóm và giao nhi m v .
  d) Thi đ c
  Ti t 2ế
  3. Tìm hi u bài:
  H: - Nai Nh xin phép cha đi đâu?
  - Cha Nai Nh nói gì?
  - Nai Nh k cho cha nghe nh ng hành
  đ ng nào c a b n?
  -l ng nghe, theo dõi bài.
  - N i ti p đ c câu. ế
  - Đ c t khó cá nhân, Đ ng thanh.
  -4 em đ c 4 đo n.
  - Đ c trên b ng ph .
  - 1 em đ c chú gi i
  - Nhóm 4 em đ c đo n
  - Đ i di n thi đ c
  - Nh n xét, tuyên d ng ươ
  - Đ c th m đo n 1 và tr l i.
  + Đi ch i xa cùng b n.ơ
  + Cha không ngăn c n con, nh ng con ư
  hãy k cho cha nghe v b n c a con.
  Đ c th m đo n 2, 3 và tr l i câu h i
 • - Em thích nh t đi m nào?
  Giáo viên: dám li u mình v i nng i khác ườ
  là đ c đi m c a m t ng i dũng c m t t ườ
  b ng.
  - Theo em ng i b n t t là ng i nh thườ ườ ư ế
  nào?
  4. Luy n đ c l i:
  - Giáo viên đ c l n 2
  - T ch c cho h c sinh thi đ c theo l i
  phân vai.
  5.C ng c - d n dò:
  - Vì sao cha Nai Nh cho phép con mình đi
  ch i xa?ơ
  - Nh n xét ti t h c. ế
  -D n dò: V đ c l i bài và t p k chuy n
  - Gi i thích
  - Phát bi u
  - Đ c phân vai
  - Bình ch n nhóm đ c hay
  - Con mình có ng i b n dũng c m ườ
  t t b ng...
  Toán: LUY N THÊM
  KI M TRA
  I.M c tiêu : H c sinh làm đ c bài t ki m tra. ượ
  - Đi n s có hai ch s , vi t s li n tr c, s li n sau. ế ướ
  - Kĩ năng th c hi n phép c ng và phép tr ( không nh ) trong ph m vi 100.
  - Gi i toán b ng m t phép tính (ch y u d ng thêm ho c b t m t s đ n v t s ế ơ
  đã bi t).ế
  - V và vi t s đo đ dài đo n th ng. ế
  - H c sinh h ng thú làm bài.
  II. Đ dùng d y h c :
  - V bài t p toán.
  III.Các ho t đ ng d y h c :
  - Đ bài ki m tra: (T ki m tra) v bài t p toán 2/ t p 1/ trang 13.
  - Giáo viên cho h c sinh làm bài ki m tra.
  - Giáo viên quan sát, theo dõi.
  - Thu bài, ch m.
  - D n dò.
  Toán: LUY N THÊM
  LUY N T P CHUNG
  I.M c tiêu : C ng c ki n th c đã h c: ế
  - Đi n s có hai ch s , vi t s li n tr c, s li n sau. ế ướ
  - Kĩ năng th c hi n phép c ng và phép tr ( không nh ) trong ph m vi 100.
  - Gi i toán b ng m t phép tính (ch y u d ng thêm ho c b t m t s đ n v t s ế ơ
  đã bi t).ế
 • - V và vi t s đo đ dài đo n th ng. ế
  - H c sinh h ng thú làm bài.
  III.Các ho t đ ng d y h c :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  A.Ki m tra bài cũ :
  - n đ nh n n p l p h c. ế
  B.Bài m i:
  1.Gi i thi u bài:
  2.Th c hành:
  - Nh n xét bài ki m tra c a h c sinh.
  - Ch a bài t p ki m tra.
  Bài 1: S ?
  - Giáo viên nêu yêu c u bài t p, s a sai
  cho h c sinh.
  L n l c đi n s : ượ
  60,61,62,63, 64,65,66,67,68,69,70, 71,
  72,73,74.
  91,92,93,94,95,96,97,98,99,100.
  Bài 2:S ?
  - Giáo viên nêu yêu c u bài t p, s a sai
  cho h c sinh.
  a/ S li n sau c a 99 là 100
  b/ S li n tr c c a 11 là 10 ướ
  Bài 3: Tính
  - G i m t s h c sinh làm sai lên b ng
  làm, giáo viên h ng d n cho các em ướ
  th c hi n đ c. ượ
  Bài 4:
  - Giáo viên g i 1 em làm ch a đúng lên ư
  b ng gi i, giáo viên g i ý, h ng d n đ ướ
  h c sinh làm
  Bài 5:
  Cho h c sinh nêu cách v đo n th ng AB
  có đ dài 1dm.
  Bài 6:
  -
  - H c sinh theo dõi, l ng nghe.
  - H c sinh len b n tính.
  31 68 40 79 6
  + - + - +
  27 33 25 77 32
  58 …. …. ….. …..
  - 1 em lên b ng gi i, c l p theo dõi
  Bài gi i :
  Ch hái đ c s qu cam là: ượ
  48 – 22 = 26 (qu cam)
  Đáp s : 26 qu cam
  - Nêu cách v , 1 h c sinh lên b ng v .
  - Nh n xét.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2016 , 17:56

Mô tả tài liệu:

Giáo án tuần 3 lớp 2 - GV Chi- Năm học 2016-2017

Giáo án tuần 3 lớp 2 - GV Chi- Năm học 2016-2017

Tin mới nhất

Trang