Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 le tan Loc Thứ hai, Tháng 3 7, 2016 - 22:44
2 Nhat Trung Thứ năm, Tháng 3 10, 2016 - 20:11
3 Dang Dien Thứ ba, Tháng 3 15, 2016 - 22:16
4 vũ thị minh hường Thứ năm, Tháng 3 31, 2016 - 05:41
5 vũ thị minh hường Thứ năm, Tháng 3 31, 2016 - 05:42
6 tran lan Thứ bảy, Tháng 9 17, 2016 - 21:42
7 Phạm Trần Duy Quyền Chủ nhật, Tháng 3 11, 2018 - 20:36

Giáo án tuần 27 lớp 4 năm học 2015 -2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 372
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 19 | Loại file: DOC
 • S GIÁO D C & ĐÀO T O TH A THIÊN HU
  PHÒNG GIÁO D C & ĐÀO T O HUY N NAM ĐÔNG
  K HO CH BÀI D Y
  L P: 4
  Tr ng: Ti u h c H ng L cườ ươ
  L p: 4 - T p 5
  Giáo viên: Nguy n Th Vân
  Năm h c: 2015 - 2016
  1
 • TU N 27:
  Th hai ngày 7 tháng 3 năm 2016
  L ch s :
  THÀNH TH TH K XVI - XVII
  I.M c tiêu :
  -HS bi t th k XVI XVII ,n c ta n i lên ba thành th l n :Thăng Longế ở ế ướ ị ớ
  ,Ph Hi n, H i An . ế
  -S phát tri n c a thành th ch ng t s phát tri n n n kinh t t bi t ế
  th ng m i.ươ
  - Tích c c h c l ch s .
  II.Đ dùng d y h c
  -B n đ Vi t Nam ,Tranh v c nh Thăng Long Ph Hi n th k XVI- ế ế
  XVII .
  III.Ho t đ ng trên l p :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  A. Bài cũ :
  - Cu c kh n hoang Đàng Trong đã
  di n ra nh th nào ? ư ế
  - Cu c kh n hoang Đàng Trong
  tác d ng nh th nào đ i v i vi c ư ế
  phát tri n nông nghi p ?
  -Nh n xét.
  B. Bài m i :
  *H Đ 1.Ho t đ ng c l p :
  Theo em thành th là gì ?
  -GV treo b n đ VN yêu c u HS
  xác đ nh v trí c a Thăng Long ,Ph
  Hi n ,H i An trên b n đ .ế
  Nh n xét .
  *Ho t đ ng nhóm :
  -GV yêu c u t l i các thành
  th Thăng Long, Ph Hi n, H i An ế
  th k XVI-XVII .ế
  - Nh n xét .
  *Ho t đ ng cá nhân :
  +Nh n xét chung v s dân, quy
  ho t đ ng buôn bán trong các
  thành th n c ta vào th k XVI- ướ ế
  XVII .
  +Ho t đ ng buôn bán các thành
  th trên nói lên tình hình kinh t (nông ế
  -HS tr l i .
  -HS c l p b sung .
  -Thành th giai đo n này không ch
  trung tâm chính tr , .....
  -2 HS lên ch
  -HS nh n xét .
  -HS đ c SGK th o lu n r i đi n
  vào b ng th ng kê
  -:Thành th n c ta lúc đó t p trung ướ
  đông ng i, quy mô ho t đ ngbuônườ
  bán r ng l n ,s m u t .
  2
 • nghi p, th công nghi p, th ng ươ
  nghi p) n c ta th i đó nh th ướ ư ế
  nào ?
  -Nh n xét .
  4.C ng c :
  -GV cho HS đ c bài h c
  Chu n b tr c bài : “Nghĩa quân Tây ướ
  S n ti n ra Thăng Long”. ơ ế
  -2 HS đ c bài .
  Ti ng Vi tế : DÙ SAO TRÁI Đ T V N QUAY.
  I. M c tiêu:
  c đúng các ti ng, t khó ho c d l n do nh h ng các ph ng ng , tên ế ưở ươ
  riêng n c ngoài : Cô –péc-ních , Ga –li-lê.ướ
  c trôi ch y đ c toàn bài, ng t, ngh h i đúng sau các d u câu, gi a các c m ượ ơ
  t , nh n gi ng các t ng g i c m , g i t . Đ c di n c m toàn bài gi ng k
  ràng , ch m rãi , c m h ng ca ng i lòng dũng c m b o v chân c a 2 nhà
  khoa h c và đ c phù h p v i n i dung bài .
  -Hi u n i dung bài: Ca ng i nh ng nhà khoa h c chân chính đã dũng c m , kiên
  trì b o v chân lí khoa h c .
  II. Đ dùng d y h c:
  -Tranh nh, v minh h a bài TĐ SGK , s đ qu đ t trong h m t tr i ơ
  III. Ho t đ ng trên l p :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  A. Ki m tra bài cũ :
  đ c bài Ga-v - r t ngoài chi n lũy ơ ế
  tr l i câu h i trong SGK .
  Nh n xét
  B Bài m i:
  Gi i thi u bài:
  HĐ1: H ng d n luy n đ c ướ
  * Luy n đ c:
  -Cô –péc-ních , Ga –li-lê.
  -G i HS đ c ph n chú gi i.
  -G i HS đ c c bài.
  *HĐ2: Tìm hi u bài:
  -+ Ý ki n c a péc ních đi m ế
  khác ý ki n chung lúc b y gi ?ế
  + Ga-li-lê vi t sách đ làm gì ? ế
  +Vì sao tòa án lúc y s ph t ông ?
  + Lòng dũng c m c a –péc-ních
  và Ga –li –lê th hi n ch nào ?
  2-3 hs đ c bài và tr l i câu h i SGK
  1 em đ c toàn bài
  3 n i ti p nhau đ c theo trình t . ế
  -1 HS đ c thành ti ng. ế
  -2 HS đ c toàn bài.
  -1 HS đ c thành ti ng. ế
  tr l i câu h i1.
  + th i đó ng i ta cho r ng trái đ t ườ
  trung tâm c a tr , đ ng yên m t
  ch ,còn m t tr i , m t trăng các
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2016 , 15:42

Mô tả tài liệu:

Giáo án tuần 27 lớp 4 năm học 2015 -2016

S GIÁO D C & ĐÀO T O TH A THIÊN HUỞ Ụ Ạ Ừ ẾPHÒNG GIÁO D C & ĐÀO T O HUY N NAM ĐÔNGỤ Ạ ỆK HO CH BÀI D YẾ Ạ ẠL P: 4Ớ Tr ng: Ti u h c H ng L cườ ể ọ ươ ộ L p: 4 - T p 5 ớ ậ Giáo viên: Nguy n Th Vânễ ị Năm h c: 2015 - 2016ọ1

Tin mới nhất

Trang