Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hai ba Thứ hai, Tháng 2 29, 2016 - 22:32

GIÁO ÁN TUẦN 25 LỚP 4 NĂM HỌC 2015-2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 71
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 12 | Loại file: DOC
 • GIÁO ÁN TU N 25 L P 4
  Th hai ngày 22 tháng 2 năm 2016
  L ch s : TR NH - NGUY N PHÂN TRANH
  I. M c tiêu
  -Bi t đ c 1 vài s ki n v s chia c t đ t n c, tình hình kinh t sa sút:ế ượ ướ ế
  +T th k XVI, tri u đình nhà suy thoái, đ t n c t đây b chia c t thành ế ướ
  Nam tri u và B c Tri u, ti p đó là Đàng Trong và Đàng Ngoài. ế
  +Nguyên nhân c a vi c chia c t đ t n c docu c tranh dành quy n l c c a ướ
  các phe phái phái phong ki n.ế
  +Cu c tranh dành quy n l c gi a các t p đoàn phong ki n cu c s ng c a nhân ế
  dân ngày càng kh c ; đ i s ng đói khát ph i đi lính ch t tr n, s n xu t ế
  không phát tri n.
  -Dùng l c đ Vi t Nam ch ra ranh gi i chia c t Đàng Ngoài- Đàng Trong.ượ
  -Căm gi n tr c c nh nhân dân b đ y vào chi n tranh c c kh , không ch p ướ ế
  nh n đ t n c b chia c t . ướ
  II. Đ dùng d y h c
  - B n đ th k XVI - XVII. ế
  - Phi u h c t p ế
  III. Ho t đ ng d y h c
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  1.KTBC: Nêu yêu c u
  - Nh n xét, tuyên d ng ươ
  2)Bài m i
  HĐ 1 : Làm vi c c l p
  -GT: M c Đăng Dung s phân chia
  đ t n c. ướ
  - GV mô t suy s p c a tri u đình nhà
  TK XVI
  + Năm 1592, n c ta có s ki n gì? ướ
  +Sau năm 1592,tình hình n c NTN?ướ
  + K t qu c a cu c chi n tranh Tr nhế ế
  Nguy n ra sao?
  Ch t:….
  HĐ 2: Th o lu n nhóm
  - Phát phi u h c t p cho HS tìm hi uế
  v :
  + M c đích c a cu c chi n tranh ? ế
  + Cu c chi n tranh này gây h u qu ế
  gì?
  - Nh n xét, k t lu n đúng ế
  - Nêu KL
  - 2 HS tr l i câu h i
  - Nghe
  - Nghe
  - Tr l i câu h i
  - Làm vi c nhóm 4
  - Trình bày k t qu .ế
  - quy n l i, các dòng h c m
  quy n đã đánh gi t l n nhau . ế
  - Nhân dân c c kh đ t n c chia ướ
  c t
  - 2 HS đ c ghi nh
  1
 • 3)C ng c d n dò
  + Nêu tình hình cu i H u Lê?
  - Nh n xét ti t h c - D n ế
  T p đ c( Luy n thêm ):
  KHU T PH C TÊN C P BI N ƯỚ
  I. M c tiêu
  - Luy n thêm đ c trôi ch y cho HS ch m, luy n đ c di n c m phân bi t l i
  nhân v t
  - C ng c n i dung: Ca ng i hành đ ng dũng c m c a bác Ly trong cu c đ i
  đ u v i tên c p bi n hung hãn.(tr l i đ c các CH trong SGK). ướ ượ
  * KNS: ng phó,th ng l ng. Ra quy t đ nh. ươ ượ ế
  - H ng t i chính nghĩa ghét s hung ác, b o ng c . ướ ượ
  II. Đ dùng d y h c
  - SGK
  - B ng ph ghi đo n văn ( chúa taù tr ng m t…….phiên toà s p t i )
  III. Ho t đ ng d y h c
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  1.Gi i thi u bài
  2. Luy n đ c cho HS ch m và c ng c
  n i dung bài:
  a. Lu ên đ c cho HS ch m
  - Cho HS đ c n i ti p theo 3 đo n ế
  - HD đ c t khó……
  - HD gi i nghĩa t
  GV đ c di n c m
  b. C ng c n i dung bài :
  + Tính hung hãn c a tên chúa tàu đ c th ượ
  hi n qua nh ng chi ti t nào? ế
  KNS: ng phó,th ng l ng. Ra quy t ươ ượ ế
  đ nh.(Trong cu c s ng chúng ta c n bình
  tĩnh, đi m đ m đ ng phó kip th i và
  bi t t ra quy t đ nh đúng đ n).ế ế
  + L i nói c ch c a bác Ly cho th y
  ông là ng i NTN?ườ
  + C p câu nào trong bài kh c ho hai hình
  nh đ i ngh ch nhau c a bác tên
  c p?ướ
  + sao bác Ly khu t ph c đ c tên ượ
  c p?ướ
  - Cho HS nêu NDbài
  - 1 em đ c c bài
  - 3HS đ c n i ti p ế
  - Đ c t khó
  - HS ch m l n l t đ c ượ
  - L p nh n xét
  - Luy n đ c theo c p
  - 1 em đ c toàn bài
  - Đ c đo n
  - …đ p tay xu ng bàn quát m i
  ng i im…ườ
  - Ông ng i nhân h u, đi mườ
  đ m…
  - M t đ ng thì đ c đ …..nanh
  ác….
  - bác nh tĩnh c ngươ
  quy t b o v l ph iế
  * Ca ng i s c m nh chính
  nghĩa chi n th ng s hung ác,ế
  2
 • c. Luy n đ c di n c m
  - Treo b ng ph , HD đ c phân vai
  - HD đ c di n c m
  - Nh n xét, khen ng i
  -Cùng hs nh n xét, bình ch n
  C)C ng c d n dò
  - Nh n xét ti t h c ế
  - D n v h c bài và chu n b
  b o ng c ượ
  - 3 HS đ c phân vai
  - Thi đ c di n c m
  - Nh n xét, bình ch n b n đ c
  hay
  Toán(Luy n thêm):
  PHÉP NHÂN PHÂN S
  I. M c Tiêu
  - Nh n bi t ý nghĩa c a phép nhân phân s ế
  - Bi t th c hi n phép nhân hai phân s .ế
  - Thích làm toán nhân hai phân s .
  II. Đ dùng d y h c
  - V hình to trong SGK
  III. Ho t đ ng d y h c
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  A. KTBC: GV nêu yêu c u
  - Nh n xét, tuyên d ng ươ
  B.Bài m i
  1: Tìm hi u phép nhân phân s
  - Cho HS tính di n tích HCN có CD
  = 5cm , CR = 3cm.
  - Tính di n tích HCN có CD =
  5
  4
  m,
  CR =
  3
  2
  m
  - HD cho HS cách tính theo hình
  SGK phóng to.
  - Phát hi n quy t c và nêu k t qu . ế
  K t lu n : 4 x 2 = 4 x 2 = 8ế
  5 3 5 x 3 15
  - Nêu KL:….
  2: Luy n t p
  BT 1: HS v n d ng quy t c đ tính
  - Cho 2 HS nh c l i quy t c
  - Nh n xét, tuyên d ng ươ
  - 2 HS lên b ng
  - HS tính vài gi y nháp:
  5 x 3 = 15 (cm
  2
  )
  - Th c hi n
  - Di n tích HCN là
  15
  8
  m
  2
  .
  - HS rút ra quy t c phép nhân phân s
  - Vài HS nh c l i
  - HS nêu quy t c
  - 2 HS làm b ng, l p làm v
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2016 , 23:50

Mô tả tài liệu:

GIÁO ÁN TUẦN 25 LỚP 4 NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN TU N 25 L P 4Ầ ỚTh hai ngày 22 tháng 2 năm 2016ứL ch s :ị ử TR NH - NGUY N PHÂN TRANHỊ ỄI. M c tiêuụ-Bi t đ c 1 vài s ki n v s chia c t đ t n c, tình hình kinh t sa sút:ế ượ ự ệ ề ự ắ ấ ướ ế+T th k XVI, tri u đình nhà Lê suy thoái, đ t n c t đây b chia c t thànhừ ế ỉ ề ấ ướ ừ ị ắNam tri u và B c Tri u, ti p đó là Đàng Trong và Đàng Ngoài.ề ắ ề ế+Nguyên nhân c a vi c chia c t đ t n c là docu c tranh dành quy n l c c aủ ệ ắ ấ ướ ộ ề ự ủcác phe phái phái phong ki n.ế+Cu c tranh dành quy n l c gi a các t p đoàn phong ki n cu c s ng c a nhânộ ề ự ữ ậ ế ộ ố ủdân ngày càng kh c ; đ i s ng đói khát ph i đi lính và ch t tr n, s n xu tổ ự ờ ố ả ế ậ ả ấkhông phát tri n.ể-Dùng l c đ Vi t Nam ch ra ranh gi i chia c t Đàng Ngoài- Đàng Trong.ượ ồ ệ ỉ ớ ắ -Căm gi n tr c c nh nhân dân b đ y vào chi n tranh c c kh , không ch pậ ướ ả ị ẩ ế ự ổ ấnh n đ t n c b chia c t .ậ ấ ướ ị ắII. Đ dùng d y h c ồ ạ ọ - B n đ th k XVI - XVII. ả ồ ế ỉ - Phi u h c t p ế ọ ậIII. Ho t đ ng d y h c ạ ộ ạ ọHo t đ ng c a GVạ ộ ủ Ho t đ ng c a HSạ ộ ủ 1.KTBC: Nêu yêu c uầ- Nh n xét, tuyên d ngậ ươ2)Bài m i ớ HĐ 1 : Làm vi c c l p ệ ả ớ-GT: M c Đăng Dung và s phân chiaạ ựđ t n c.ấ ướ- GV mô t suy s p c a tri u đình nhàả ụ ủ ềLê TK XVI + Năm 1592, n c ta có s ki n gì?ở ướ ự ệ+Sau năm 1592,tình hình n c NTN?ướ+ K t qu c a cu c chi n tranh Tr nhế ả ủ ộ ế ịNguy n ra sao?ễ Ch t:….ố HĐ 2: Th o lu n nhóm ả ậ- Phát phi u h c t p cho HS tìm hi uế ọ ậ ểv : ề+ M c đích c a cu c chi n tranh ? ụ ủ ộ ế+ Cu c chi n tranh này gây h u quộ ế ậ ảgì?- Nh n xét, k t lu n đúng ậ ế ậ- Nêu KL- 2 HS tr l i câu h i ả ờ ỏ- Nghe - Nghe - Tr l i câu h i ả ờ ỏ- Làm vi c nhóm 4ệ- Trình bày k t qu .ế ả- Vì quy n l i, các dòng h c mề ợ ọ ầquy n đã đánh gi t l n nhau .ề ế ẫ- Nhân dân c c kh đ t n c chiaự ổ ấ ước t ắ- 2 HS đ c ghi nh ọ ớ1

Tin mới nhất

Trang