Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ly Thứ ba, Tháng 10 25, 2016 - 18:41
2 Nguyễn Ly Thứ ba, Tháng 10 25, 2016 - 18:41

Giáo án tuần 10 lớp 5 năm học 2016-2017 - GV Vân

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 266
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 18 | Loại file: DOC
 • GIÁO ÁN ĐI N T L P 5 TU N 10
  Th hai ngày 24 tháng 10 năm 2016
  T P Đ C : ÔN T P GI A KÌ I (TI T 1)
  I.M c tiêu:
  1/KT: hi u n i dung chính, ý nghĩa c b n c a bài th , bài văn.
  2/KN:Đ c trôi ch y, l u loát bài t p đ c đã h c; t c đ khoãng 100 ti ng /
  1phút; bi t đ c di n c m đo n th , đo n văn; thu c 2,3 bài th , đo n văn d
  nh .
  -L p đ c b ng th ng kê các bài th đã h c. 
  3/TĐ: Tích c c ôn t p.
  *KG:Đ c di n c m bài th , văn nh n bi t đ c m t s bi n pháp ngh 
  thu t đ c s d ng trong bài. 
  *KNS: Tìm ki m và s lí thông tin, h p tác, th hi n s t tin.
  II.Chu n b :
  III.Các ho t đ ng d y - h c :
  1.Gi i thi u bài (1’)
  - Nêu m c đích ti t h c cách b c
  thăm bài đ c.
  2.Ki m tra t p đ c (25’)
  - Cho HS lên b ng g p thăm bài đ c
  - Yêu c u đ c bài tr l i 1 đ n 2
  câu h i v ndung bài .
  3. H ng d n làm bài t pướ (7’)
  Bài 2:
  - G i HS đ c yêu c u c a BT
  H:Em đã đ c h c nh ng ch đi m
  nào?
  H:Hãy đ c tên các bài th tác gi
  c a bài th y?
  4.C ng c - D n dò (3’)
  -D n v nhà ôn l i ndung chính c a
  t ng bài t p đ c.
  - Nh n xét ti t h c.
  - HS l n l t đ c và tr l i câu h i. 
  HS đ c yêu c u.
  TOÁN: LUY N T P CHUNG
  I/M c tiêu :
  1/KT:C ng c v chuy n phân s th p phân thành s th p phân, đ c s th p
  phân. So sánh s đo d dài vi t d i m t s d ng khác nhau 
  2/KN:Bi t chuy n phân s th p phân thành s th p phân; So sánh s đo d dài
  vi t d i m t s d ng khác nhau.Gi i bài toán liên quan đ n “rút v đ n v 
  ho c “t s ”.
  .
  1
 • 3/TĐ: Yêu thích các d ng toán trên.
  II/Chu n b :
  III/Các h at đ ng:
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  A/Bài cũ:4’
  -Nh n xét tuyên d ng. 
  B/Bài m i: LTC:30’
  Bài1:Chuy n ps th p phân thành s tp:
  a/127/10 ; b/65/100 ; c/ 2005/1000;
  d/ 8/1000.
  Bài 2,3:
  Bài 4:
  Tóm t t
  12 h p : 180.000 đ ng
  36 h p: … ti n?
  HD:có th gi i toán theo 2 cách: rút v
  đ n v hay rút v t s .
  3/C ng c - d n dò :5’
  D n dò:Ti t sau ki m tra.
  Nh n xét ti t h c.
  Làm bài 5.
  - đ c yêu c u bài.
  - làm bài vào v , nêu k t qu .
  L p nh n xét.
  - đ c yêu c u bài.
  -2 em làm b ng
  L p nh n xét.
  - đ c yêu c u bài.
  1 h c sinh làm b ng.
  Gi i:
  C1: Giá ti n m i h p đ dùng :
  180.000 : 12 = 15.000 (đ ng)
  S ti n mua 36 h p đ dùng:
  1500.000x 36 = 540.000 (đ ng)
  KHOA H C : PHÒNG TRÁNH TAI N N GIAO THÔNG Đ NG B ƯỜ
  I.M c tiêu :
  1/KT:Nêu đ c m t s vi c nên làm không nên làm đ đ m b o an toàn khi
  tham gia giao thông đ ng b .
  2/KN:Th c hành đi đúng lu t giao thông và c n th n khi tham gia giao thông. !
  3/TĐ:Có ý th c ch p hành đúng lu t giao thông và c n th n khi tham gia giao " !
  thông .
  *KNS:Phân tích, phán đoán.
  II.Chu n b :-Hình trang 40,41 SGK.
  -S u t m các hình nh và thông tin v m t s tai n n giao thông.
  III.Ho t đ ng d y - h c :
  Ho t đ ng giáo viên Ho t đ ng hs.
  .
  2
 • A/Bài cũ:5’
  H:Chúng ta ph i làm đ phòng tránh b
  xâm h i?
  -Nh n xét tuyên d ng. 
  B/Bài m i:
  1/Gi i thi u bài:1’
  2/Các ho t đ ng:
  HĐ1: Nh ng vi ph m lu t giao thông c a
  ng i tham gia và h u qu c a nó: 13’ườ
  H:K m t vài tai n n giao thông mà em bi t?
  H:Theo em nguyên nhân nào d n đ n tai n n#
  giao thông?
  H:Hãy ch ra nh ng vi c làm vi ph m lu t
  giao thông trong các H1,2,3,4 ; nêu h u qu
  x y ra?
  K t lu nế : M t trong nh ng ng nhân gây tai
  n n gthông do ng i tgia gthông không 
  ch p hành đúng lu t gthông đ ng b . 
  HĐ2: Nh ng vi c làm th c hi n an toàn giao
  thông:12’
  -Yc u qsát hình 5,6,7 /41 SGK.
  H:Nêu m t s vi c làm c n thi t đ i v i
  ng i tham gia giao thông?
  H:Nêu m t vài bi n pháp an toàn giao thông?
  Th c hành đi b an toàn.
  3/C ng c d n dò :4’
  Cb ti t sau: Ôn t p con ng i và s c kho .  " $
  Nh n xét ti t h c.
  2-3 hs tr l i.
  -Ho t đ ng nhóm 6.
  -Qsát tranh 1,2,3/40 SGK.
  i di n nhóm ch vào tranh
  trình bày.
  -L n chi m v a hè, lòng đ ng, 
  v t đèn đ , đi hàng đôi hàng ba,
  ch hàng hoá c ng k nh.
  -Làm vi c theo c p.
  -Trình bày k t qu th o lu n.
  H5: H c lu t giao thông
  H6: Đi sát l ph i
  H7: Đi đúng l đ ng quy đ nh 
  -Nh n xét b sung. %
  Th c hành.
  Đ o đ c : TÌNH B N (2ti t)
  I. M c tiêu : I/M c đích yêu c u : Giúp h c sinh:
  - Bi t đ c b n bè c n ph i đoàn k t, thân ái, giúp đ l n nhau, nh t là nh ng  & #
  khi khó khăn, ho n n n.
  * HS khá, gi i bi t đ c ý nghĩa c a tình b n. 
  - C x t t v i b n bè trong cu c s ng hàng ngày.
  - Giáo d c HS đ i v i bè b n c n thân ái . đoàn k t
  * KNS: KN giao ti p ng x v i b n bè trong h c t p vui ch i và trong cu c "
  s ng. KN th hi n s thông c m, chia s v i b n bè. $
  II/Chu n b : +Tranh, th màu $
  dùng đ đóng vai
  .
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2016 , 21:52

Mô tả tài liệu:

Giáo án tuần 10 lớp 5 năm học 2016-2017 - GV Vân

Giáo án tuần 10 lớp 5 năm học 2016-2017 - GV Vân

Tin mới nhất

Trang