Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 ngo huy Thứ sáu, Tháng 9 2, 2016 - 10:46
2 vu tien Thứ sáu, Tháng 9 16, 2016 - 21:28
3 Chuan CNTT Chung Chi Thứ hai, Tháng 9 26, 2016 - 16:57
4 phan thủy Thứ hai, Tháng 9 26, 2016 - 19:36
5 h502 chiase Chủ nhật, Tháng 10 2, 2016 - 00:08

Giáo án tuần 1 lớp 2 - Chi

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 89
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 23 | Loại file: DOC
 • TU N 1 :
  Th hai ngày 22 tháng 8 năm 2016.
  Sáng: L p 2
  1
  T p đ c : CÓ CÔNG MÀI S T, CÓ NGÀY NÊN KIM .(2 ti t) ế
  I.M c tiêu :
  c đúng, rõ ràng toàn bài; bi t ngh h i sau các d u ph y, ch m, gi a các c m t . ế ơ
  - Hi u l i khuyên t câu chuy n: Làm vi c gì cũng ph i kiên trì, nh n n i m i thành
  công. Tr l i đ c câu h i trong sách giáo khoa. ượ
  *KNS:
  +T nh n th c v b n thân (hi u v mình, bi t t đánh giá u, khuy t đi m c a ế ư ế
  mình đ t đi u ch nh).
  + L ng nghe tích c c.
  +Kiên đ nh.
  + Đ t m c tiêu (bi t đ ra m c tiêu và l p k ho ch th c hi n). ế ế
  - H c sinh h ng thú ti p thu bài, yêu thích ti t h c. ế ế
  II. Đ dùng d y - h c :
  - Tranh minh ho bài đ c .
  - B ng ph vi t s n câu ,đo n c n h ng d n h c sinh đ c . ế ướ
  III. Các ho t đ ng d y - h c :
  HO T Đ NG C A GV HO T Đ NG C A HS
  A. n đ nh t ch c .1,2 phút
  - Cho c l p hát 1 bài.
  B. D y bài m i : (30- 32 phút)
  1. Gi i thi u : Gi i thi u 8 ch đi m
  c a sách TV2- T1.
  - Gi i thi u bài - ghi b ng .
  2 . Luy n đ c .
  2.1. Đ c m u toàn bài 1 l n.
  L i k ch m rãi.
  2.2. H ng d n h c sinh đ c - k t ướ ế
  h p gi i nghĩa t .
  a) Đ c t ng câu :
  - H ng d n h c sinh đ c đúng : n nướ
  nót, m i mi t, ôn t n, ngu ch ngo c, ế
  b.Đ c t ng đo n tr c l p : ướ
  - K t h p h ng d n h c sinh ng t ế ướ
  ngh h i , nh n gi ng đúng . ơ
  - Treo b ng ph - h ng d n h c ướ
  sinh đ c :
  M i khi c m quy n sách,/ c u ch
  đ c đ c vài dòng/ đã ượ ngáp ng n
  - C l p hát.
  - H c sinh đ c th m theo .
  - H c sinh n i ti p nhau đ c t ng câu ế
  trong bài
  - Đ c cá nhân – Đ ng thanh.
  - N i ti p nhau đ c t ng đo n tr c l p . ế ướ
  - Đ c cá nhân - đ ng thanh .
  1
 • ngáp dài,/ r i b d .//
  . i, bà ơ làm gì th ? //ế
  . Th i s t to nh th , làm saoư ế bà mài
  thành kim đ c ? //ượ
  - H ng d n h c sinh tìm hi u nghĩa ướ
  m t s t ng đ c chú gi i sau bài . ượ
  c. Đ c t ng đo n trong nhóm.
  - Theo dõi - u n n n .
  d. Thi đ c gi a các nhóm :
  - Nh n xét - tuyên d ng . ươ
  e. C l p đ c đ ng thanh.
  Ti t 2ế
  3. H ng d n tìm hi u bàiướ .(18- 20
  phút)
  Câu 1.
  - Lúc đ u c u bé h c hành nh th ư ế
  nào
  Câu 2 .
  - C u bé th y bà c đang làm gì ?
  - Khuy n khích hs t p tr l i câu h i ế
  b ng l i c a mình .
  - Bà c mài th i s t vào t ng đá đ
  làm gì ?
  - C u bé có tin là t th i s t bà c
  mài thành chi c kim nh không ?ế
  - Nh ng câu nào cho th y c u bé
  không tin.
  - G i h c sinh tr l i .
  - Nh n xét , khen ng i .
  Ch t l i .
  Câu 3 :
  - Bà c gi ng gi i nh th nào ? ư ế
  - Đ n lúc này c u bé đã tin l i bà c ế
  ch a ? Chi ti t nào ch ng t đi u ư ế
  đó ?
  Câu 4:
  - Câu chuy n này khuyên em đi u gì?
  - Giúp các em phân tích đ th y :
  Vi c gì khó đ n đâu , n u nh n n i ế ế
  - Đ c chú gi i .
  - N i ti p nhau đ c t ng đo n trong nhóm ế
  .
  - Thi đ c đ ng thanh gi a các nhóm.
  - Đ c đ ng thanh đo n 1,2.
  - Đ c th m bài tr l i câu h i .
  - M i khi c m quy n sách c u ch đ c
  đ c vài dòng đã ngáp ng n ngáp dài, ...ượ
  - Tay c m th i s t , mài vào t ng đá ven
  đ ng.ườ
  - Đ làm thành m t chi c kim khâu . ế
  - Th o lu n nhóm đôi - nêu ý ki n. ế
  - M i ngày mài th i s t nh đi m t tí , s
  có ngày nó thành kim. Gi ng nh cháu đi ư
  h c m i ngày cháu h c m t ít s có ngày
  cháu thành tài.
  - C u bé đã tin l i bà c và quay v nhà
  h c bài.
  - Trao đ i, phát bi u ý ki n. ế
  2
 • kiên trì cũng làm đ c... .ượ
  *Ý nghĩa câu t c ng Có công … nói
  lên đi u gì?
  4. Luy n đ c l i : 10-12 phút
  - T ch c cho các nhóm thi đ c theo
  l i phân vai .
  - Theo dõi u n n n gi ng đ c.
  - Nh n xét - tuyên d ng . ươ
  5 C ng c - d n dò 3- 5 phút
  Ch t l iố ạ .
  - Nh n xét ti t h c - d n dò . ế
  * H c sinh tr l i.
  - L p nh n xét.
  Đ c phân vai theo nhóm.
  Toán ÔN T P CÁC S Đ N 100
  I. M c tiêu .
  -Bi t đ m, đ c, vi t các s đ n 100.ế ế ế ế
  -Nh n bi t các s có m t ch s , các s có hai ch s ; s l n nh t, s bé nh t có ế
  m t ch s ; s l n nh t, s bé nh t có hai ch s ; s li n tr c, s li n sau. ướ
  -Rèn tính c n th n khi làm bài.
  II. Đ dùng d y - h c .
  - M t b ng các ô vuông (nh bài 2 sách giáo khoa) ư
  III. Các ho t đ ng d y - h c .
  HO T Đ NG C A GV HO T Đ NG C A HS
  1. n đ nh t ch c. (2-3phút)
  2. D y bài m i .(25-30 phút)
  Gi i thi u ti t h c - ghi b ng. ế
  A. Ôn t p các s trong ph m vi 10.
  Bài 1: Nêu ti p các s có m t ch s .ế
  - G i h c sinh lên b ng vi t các s t 0 ế
  đ n 10.ế
  H i: + Có bao nhiêu s có m t ch s ?
  K tên các s đó .
  a/ S bé nh t có m t ch s là s nào ?
  b/S l n nh t có m t ch s là s nào ?
  B. Ôn t p các s có hai ch s .
  Bài 2:
  * Trò ch i : Cùng nhau l p b ng s .ơ
  - H ng d n cách ch i , cho h c sinh ướ ơ
  ch i.ơ
  - Cho h c sinh đ m các s c a đ i mình ế
  - C l p hát m t bài.
  - N i ti p nhau nêu theo yêu c u. ế
  - 1 S hs t p đ m xuôi , đ m ng c. ế ế ượ
  - Có 10 s .
  - H c sinh k .
  - S 0.
  - S 9.
  - Các đ i tham gia ch i. ơ
  - Đ i di n các nhóm đ m. ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2016 , 08:37

Mô tả tài liệu:

Giáo án tuần 1 lớp 2 - Chi

Giáo án tuần 1 lớpTập đọc : CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM .(2 tiết) I.Mục tiêu : -Đọc đúng, rõ ràng toàn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu phẩy, chấm, giữa các cụm từ . - Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại mới thành công. Trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa. *KNS: +Tự nhận thức về bản thân (hiểu về mình, biết tự đánh giá ưu, khuyết điểm của mình để tự điều chỉnh). + Lắng nghe tích cực. +Kiên định. + Đặt mục tiêu (biết đề ra mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện). - Học sinh hứng thú tiếp thu bài, yêu thích tiết học. 2

Tin mới nhất

Trang