Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyễn Sang Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 14:10

Giáo án truyện Tích Chu

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 497
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • Th 2 ngày 17 tháng 10 năm 2016
  D y l p MG 4B
  Ho t đ ng chung
  LQVH: Chuy n “Tích chu
  1. K t qu mong đ i ế
  * Ki n th c:ế
  -Tr nh tên truy n, tên các nhân v t trong truy n
  -Tr hi u đ c n i dung câu truy n ượ
  * K năng:
  - Chú ý nghe cô k truy n, nh n rõ d ng đi u c a các nhân v t. Qua đó
  phát tri n trí nh và ngôn ng cho tr .
  -Tr l i đ c các câu h i c a cô to rõ ràng m ch l c, đúng theo n i ượ
  dung câu h i
  * Giáo duc:
  -Thông qua n i dung câu truy n giáo d c t bi t yêu th ng ng i thân ế ươ ườ
  trong gia đình, bi t văng l i ông bà b m và bi t chăm sóc giúp đ ế ế
  ng i ườ
  thân khi h b m.
  2.Chu n b :
  - Máy tính.
  III-Ti n hành:ế
  Ho t đ ng c a cô Ho t đ ng c a tr
  1. n đ nh t ch c, gây h ng thú:
  Cho đ i di n tr l i bên cô m h p quà
  - Cho tr nói v n i dung món quà
  - Con bi t trong tranh v v ai không?ế
  - Hai nhân v t này có trong chuy n gì?
  - Cho tr nh c tên chuy n đã đ c làm quen t ượ
  tr cướ
  2.N i dung tr ng tâm
  * Ho t đ ng 1: K chuy n
  -Cô k l n 1 : k di n c m k t h p c ch ế
  đi u b .
  + Cô v a k cho các con nghe câu chuy n gì?
  + Cô k l n 2 : k t h p qua hình nh vi tính.ế
  * Ho t đ ng 2: Đàm tho i trích d n.
  - Trong câu chuy n có nh ng nhân v t nào?
  - Tranh v v bà và em bé
  - Chuy n tích chu
  - Tr nghe cô k chuy n
  - Chuy n Tích chu
  - Tr nghe và quan sát
  - Tr k tên nhân v t
  - N u c m ng qu t cho ơ
 • - Bà đã th ng yêu Tích Chu nh th nào?ươ ư ế
  -Tích Chu có th ng bà không?Vì sao con bi t?ươ ế
  - T i sao bà b m?
  - Bà g i Tích Chu nh th nào? ư ế
  - Khi bi n thành chim bay đi Tích Chu h iế
  h n không?Tích Chu đã g i bà nh th nào? ư ế
  - Tích Chu đã làm đ cho tr l i thành
  ng i?ườ
  - N u con là Tích Chu khi bà b b nh con s làmế
  gì?
  - Cho tr k v c a mình nói lên tình c m
  dành cho bà
  * Giáo d c tr bi t vâng l i ng i l n, yêu ế ườ
  th ng kính tr ng chăm sóc m i ng i trong giaươ ườ
  đình.
  _L n 3: Cô cho tr nghe câu chuy n “Tích Chu”
  qua hình nh vi tính
  3. K t thúcế .
  - Cho tr t p th hi n gi ng các nhân v t trong
  chuy n
  tích chu
  - Tr tr l i
  - Tr t p làm gi ng tích chu
  - Đi l y n c su i tiên ướ
  - Tr tr l i
  Tr nghe.
  Tr xem.
  - Tr t p th hi n gi ng
  các nhân v t trong chuy n
  D O CH I NGOÀI TR I Ơ
  HĐCĐ: Đ c đ ng dao “Đi càu đi quán”
  Ch i t do ơ
  1. K t qu mong đ iế
  - Tr bi t tên bài đ ng dao, đ c thu c bài đ ng dao ế
  - Có k năng đ c rõ ràng, chú ý ghi nh có ch đ nh
  - thái đ chú ý t p trung tinh th n tho i mái khi tham gia vào các ho t
  đ ng d o ch i ơ
  2. Chu n b :
  - Ki m tra khu v c ra tham quan
  - Ki m tra các đ ch i thi t b ngoài tr i ơ ế
  - ki m tra s c kh e tr
  3. Ti n hànhế
  - Ki m tra s c kh e, d n dò tr tr c lúc ra sân ướ
  - Cho tr đ ng bên cô trò chuy n v nh ng ng i thân trong gia đình ườ
  - Cô gi i thi u tên bài đ ng dao
  - Cô đ c cho tr nghe 2 l n
  - Cho tr đ c theo cô 1,2 l n
 • - Gi ng n i dung bài đ ng dao cho tr hi u
  - Cho tr tr l i m t s câu h i
  - Cho tr đ c theo cô 1,2
  - K t thúc cho tr t đ cế
  * GD tr luân bi t quan tâm giúp đ m i ng i than trong gia đình ế ườ
  * Cho tr ch i t do: ch i v i các đ ch i đ cùng cô đã chu n b ơ ơ ơ
  CH I CÁC GÓC BU I SÁNGƠ
  Góc chính: C a hàng bán đ dùng gia đình
  GKH: - Xây d ng các ki u nhà
  - Xem tranh nh v các đ dùng trong gia đình
  - Ch i v t n i v t chìmơ
  1. K t qu mong đ i:ế
  - Tr bi t th hi n vai ch i ng i bán hàng, bi t xây d ng ngôi nhà bi t ế ơ ườ ế ế
  quan sát g i tên các đ dùng trong gia đình
  - k năng t tin m nh gi n trao đ i giao ti p v i b n trong lúc ch i, ế ơ
  có m t s k năng th hi n các đ ng tác c a n i dung vai ch i ơ
  - Bi t ch p hành g i t t t trong quá trình ch i, ý th c s p x p sau khiế ơ ế
  ch i xongơ
  2. Chu n b
  - Các lo i đ dùng đ ch i trong các góc ch i đúng v i n i dung c a bu i ơ ơ ơ
  ch iơ
  3. Ti n hành:ế
  - Cho tr cùng v n đ ng vài hát “Bàn tay m
  - Trò chuy n v tình c m c a m dành cho các con
  - H i tr có bi t ngày gì đ c bi t dành cho các m s p t i ? ế
  - gi i thi u cho tr bi t góc bán hàng s bán các món hàng dành cho m ế
  nhân ngày 20/10, các con s đi ch đ mua s m quà cho m trong ngày đ c
  bi t đó
  + Cô gi i thi u v các góc ch i liên k t ơ ế
  + Cho tr nh n vai ch i và nh c nh tr trong qua trình ch i ơ ơ
  + quá trình ch i cô quan sát nh c nh đ ng viên giúp đ trơ
  + K t thúc ch i cu i cùng v nh n xét góc chính sau khi đã nh n xét các gócế ơ
  k t h p. Nh c nh tr thu d n đ ch i g n gángế ơ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2016 , 20:59

Mô tả tài liệu:

Giáo án truyện Tích Chu

Giáo án truyện Tích Chu - Giáo án lớp lá

Tin mới nhất

Trang