Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Trọng Khánh Thứ tư, Tháng 11 2, 2016 - 19:54
2 Nguyễn Trọng Khánh Thứ tư, Tháng 11 2, 2016 - 19:54
3 Nguyễn Trọng Khánh Thứ tư, Tháng 11 2, 2016 - 19:54
4 Nguyễn Trọng Khánh Thứ tư, Tháng 11 2, 2016 - 19:54
5 Nguyễn Trọng Khánh Thứ tư, Tháng 11 2, 2016 - 19:54
6 Nguyễn Trọng Khánh Thứ tư, Tháng 11 2, 2016 - 19:54
7 Nguyễn Trọng Khánh Thứ tư, Tháng 11 2, 2016 - 19:54
8 phan huong Thứ ba, Tháng 12 6, 2016 - 06:00
9 Phan Nụ Thứ bảy, Tháng 4 15, 2017 - 21:34
10 Nguyễn Tuyết Oanh Thứ hai, Tháng 6 5, 2017 - 21:14

Trang

GIÁO ÁN THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 4. NĂM HỌC 2016-2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 6,036
32
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 14 | Loại file: DOC
 • TH C HÀNH KĨ NĂNG S NG L P 4. NĂM H C 2016-2017
  CH Đ : T PH C V , T QU N
  BÀI 1: H C CÁCH TI T KI M
  I. M c tiêu: Giúp h c sinh:
  - Bi tế trân tr ng giá tr c a ti n b c, th i gian .
  - Bi tế th c hành ti t ki m b ng nh ng hành đ ng nh , phù h p v i kh nawgn ế
  c a b n thân.
  - V n dung ki n th c đã h c vào cu c s ng ế
  II. Ph ng ti n d y h c: ươ
  - Ti n, k o và đ dùng h c t p, tranh nh
  - Tài li u th c hành kĩ năng s ng ( T 4 -7).
  III. Ti n trình d y h c:ế
  1. Khám phá:
  Gv nêu câu h i:
  - Vì sao c n ph i ti t ế ki m ?- HS tr l i
  - Gv nh n xét.
  Gi i thi u bài: Bài 1- H c cách ti t ki m. ế
  2. K t n i: ế
  - GV nêu m c tiêu c a ti t h c: ế
  - Hi u và bi t trân tr ng ế giá tr đ ng ti n, th i
  gian, bi t cách s d ng và ti t ki m.ế ế
  Ho t đ ng 1: Bi t cách ti t ki m. ế ế
  A, Phân bi t gi a hoang phí và k t s
  -Yêu c HS đ c truy n: Minh và Hoa
  BT 1 .Em s h c t p Minh hay Hoa ?
  BT 2: Đâu là nhu c u thi t y u trong cu c ế ế
  s ng? Đâu ch là mong mu n ( không có cũng
  đ c)ượ .
  - G i HS tr l i
  - GV nh n xét.
  - GV h i: Em hi u th nào là nhu c u ế thi t y uế ế ,
  th nào ch là mong mu n?ế
  B, Mua hàng ra sao?
  BT 3: L p k ho ch đ mua m t món đ em ế
  c n
  - Cho HS quan sát tranh SGK và yêu c u HS t
  làm bài t p,
  BT 4: Y/c HS li t kê món đ mu n mua nh t,
  chu n b đ v t b ti n ti t ki m đ mua món ế
  đ đó.
  C. Th c hành : HS n i BT 1,2/ 6
  BT3: HS nêu vi c các em làm đ th c hành ti t ế
  ki m.
  - GV ch t v các vi c c n làm đ th c hành
  ti t t\ki m ti n c u và th i gian.ế
  Ho t đ ng 2: Em t đánh giá
  - HS xác đ nh rõ m c tiêu c a
  bài.
  - 1 HS, l p đ c th m.
  - HS nêu theo ý c a mình
  - HS th o luân theo nhóm đôi và
  làm bài t p .
  - Đ i di n 1-2 nhóm tr l i,
  nhóm khác nh n xét b sung.
  - HS nêu
  - HS đ c ph n bài h c.
  - HS t làm vi c cá nhân.
  - HS nêu đ v t mình mu n
  mua
  - 1-2 HS đ c bài đã hoàn thành
  - HS nêu các vi c em đã làm
  ho c có th làm đ th c hành
  ti t ki m.ế
 • - HS đ c b ng t đánh giá và hoàn thi n b ng
  đánh giá.
  - Qua b ng đánh giá em th y mình là ng i đã ườ
  bi t ti t ki m th i gian và ti n b c ch a?ế ế ư
  3. C ng c , d n dò:
  - Phân bi t ti t ki m và k t s ? ế
  - Nêu nh ng nhu c u c n thi t và đi u ch ế
  mong mu n ?
  - D n: Ph huynh nh n xét cu i bài h c
  - HS t nêu cách làm c a mình.
  - HS nêu.
  ____________________________________________________________________
  BÀI 2. TH HI N N I QUY L P H C
  I. M c tiêu:
  - Hi u đ c ích l i c a vi c th c hi n n i quy l p h c. ượ
  - T o d ng đ c thói quen ch p hành t t n i quy l p h c. ượ
  - V n d ng đi u đã h c vào cu c s ng hàng ngày.
  II. Đ dùng:
  - Tài li u KNS: (T8-11)
  III. Các ho t đ ng d y h c .
  1. Khám phá:
  - Phân bi t ti t ki m v i k t s ế ế ? Vì sao c n ti t ki m ? ế - HS tr l i
  - Gv nh n xét.
  Gi i thi u bài: Bài 2-Th c hi n n i quy l p h c.
  2. K t n i: ế
  - GV nêu m c tiêu c a ti t h c: ế
  - Hi u và t o d ng đ c thói quen th c hi n và ượ
  ch p hành t t n i quy l p h c .
  Ho t đ ng 1: Bi t gi k lu t chung. ế
  -Yêu c u HS đ c truy n: B n l p phó k lu t
  BT 1 .- Vì sao cô giáo l i c Huy làm l p phó
  ph trách k lu t ?
  - Nêu ý nghĩa c a vi c ch p hành n i quy l p
  h c?
  - G i HS tr l i
  - GV nh n xét.
  BT2: Đánh d u X vào ý em ch n
  - Nh ng vi c làm nào là th c hi n đúng n i quy
  l p h c ?
  BT 3: Th o lu n nhóm v nh ng l i ích c a
  vi c th c hi n đúng n i quy l p h c ?
  BT 4: Vi tế ra nh ng quy t c mà em t đ t ra
  cho mình khi h c t p l p.
  - Nh ng vi c em c n làm đ đi h c đúng gi ?
  C. Th c hành : HS n i BT 1/10
  BT2: HS nêu vi c làm vi ph m n i quy l p h c.
  - GV ch t v các vi c c n làm đ th c hi n
  đúng n i quy l p h c.
  - th c hi n t t n i quy l p h c đem l i k t qu ế
  - HS xác đ nh rõ m c tiêu c a
  bài.
  - 1 HS, l p đ c th m.
  - HS th o luân theo nhóm đôi và
  làm bài t p .
  - Đ i di n 1-2 nhóm tr l i,
  nhóm khác nh n xét b sung.
  - HS nêu
  - HS đ c ph n bài h c.
  - HS t làm vi c cá nhân.
  -2 HS đ c bài đã hoàn thành
  - HS nêu các vi c em c n làm
  đ đi h c đúng gi ..
  - Giúp chúng ta có m t môi
 • nh th nào cho chúng ta?ư ế
  Ho t đ ng 2: Em t đánh giá
  - HS đ c b ng t đánh giá và hoàn thi n b ng
  đánh giá.
  - Qua b ng đánh giá em th y mình là ng i đã ườ
  bi t th c hi n t t n i quy l p h c ch a?ế ư
  3. C ng c , d n dò:
  - Vì sao ph i đ t ra n i quy l p h c ?
  - Th c hi n t t n i quy l p h c mang l i ích l i
  gì? Em đã làm gì đ th c hi n t t NQ l p h c?
  - D n: Ph huynh nh n xét cu i bài h c
  tr ng h c t p nghiêm túc, h c ươ
  t p có hi u qu .
  - HS t nêu cách làm c a mình.
  - HS nêu.
  ____________________________________________________________________
  CH Đ : GIAO TI P H P TÁC
  BÀI 3. L NG NGHE VÀ CHIA S
  I. M c tiêu :
  - Hi u đ c t m quan tr ng c a l ng nghe và chia s . ượ
  - Bi t th c hành t th l ng nghe, làm “ngôi sao l ng nghe” hi u qu .ế ư ế
  - Rèn luy n thói quen chia s v i ng i thân, b n bè và m i ng i xung quanh. ườ ườ
  II. Đ dùng:
  - Tài li u KNS ( T12-15)
  III. Các ho t đ ng d y - h c:
  A. Ki m tra:
  - Em làm gì đ th c hi n n i quy l p h c?
  - K tên nh ng vi c m ch a th c hi n đúng ư
  n i quy l p h c?
  - Nh n xét, đánh giá.
  B. D y bài m i
  1.Gi i thi u bài:
  HĐ1. T m quan tr ng c a l ng nghe chia
  s
  - GV yêu c u HS đ c truy n Chú mèo Kitty.
  BT1: sao luôn mu n đ c nói ượ
  chuy n v i ông lão?
  - HS làm bài t p trong SGK.
  - sao chugns ta c n bi t l ng nghe chia ế
  s v i m i ng i ? ườ
  - Ch t ý đúng
  BT 2. Đ c bài
  - L ng nghe chia s t m quan tr ng nh ư
  th nào?ế
  -C n hành đ ng đ l ng nghe hi u
  qu ?
  BT3: Th c hành
  - GV yêu c u HS đ c yêu c u
  - Yêu c u HS làm vi c nhân bài t p trong
  SGK/14
  HS nêu
  Yêu c u HS th o lu n BT1/13
  HS đ c tình hu ng.
  HS th o lu n nhóm 4:
  HS làm bài t p trong SGK
  HS đ c bài và làm SGK/13
  - HS đ c bài 3/14.
  - HS làm bài t p trong SGK
  - Trình bày tr c l p.ướ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2016 , 11:35

Mô tả tài liệu:

GIÁO ÁN THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 4. NĂM HỌC 2016-2017

GIÁO ÁN THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 4. NĂM HỌC 2016-2017

Tin mới nhất

Trang