Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Do Van Thứ tư, Tháng 9 12, 2018 - 13:37

Giáo án nhà trẻ 24-36 tháng

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 1,069
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • GIÁO ÁN
  HO T Đ NG PHÁT TRI N V N Đ NG
  Ch đ : Nh ng con v t ng nghĩnh đáng yêu
  Đ tài: Đi trong đ ng h p ườ
  Trò ch i v n đ ng: Đ p bóng b ng v chaiơ
  L a tu i: Nhà tr 24-36 tháng tu i
  S tr : 15-20 tr
  Th i gian: 15 – 17 phút
  Giáo viên d y: Lê Th H i (Tr ng MN Bình Minh) ườ
  Giáo viên ph : Lê Th Hu (Tr ng MN Vi t Hòa) ườ
  I. M c đích
  - Tr bi t gi thăng b ng c th , m t nhìn v phía tr c đi khéo léo ế ơ ướ
  theo h ng th ng trong lòng đ ng h p.ướ ườ
  - Tr m nh d n đi trên các con đ ng: th m bông, th m c , s i, qua đó ườ
  giúp tr có s c m nh n c a gan bàn chân khi đi trên các con đ ng khác nhau. ườ
  - Tr bi t ph i h p tay, m t thông qua trò ch i v n đ ng: “Đ p bóng b ng ế ơ
  v chai”.
  - Tr h ng thú tham gia ho t đ ng, vui v , đoàn k t, không tranh giành ế
  nhau.
  II. Chu n b
  - Treo m t s bóng bay trong phòng v a t m v i c a tr .
  - K 02 đ ng h p trên sàn nhà b ng đ can màu, dán băng dính 2 m t, m i ườ
  đ ng dài 3m, r ng 25cm.ườ
  - 01 th m c r ng 25cm, dài 1m; 01 th m bông r ng 25cm, dài 0,5m; 01 t m b t
  tr ng có vi n d c t m b ng ng nh a r ng 25cm, dài 1,5m.
  - M t r s i, 30 v chai Lavie. ổ ỏ
  - Nh c Đôrêmon và m t s b n nh c vui nh n.
  - Nh c ph huynh m c qu n áo cho tr g n gàng, phù h p v i th i ti t. ế
  III. Ti n hànhế
  Ho t đ ng c a cô Ho t đ ng c a tr
  1. Gây h ng thú
  - Tr i t i r i. Đi ng thôi. Cô đâu? Cô đâu?
  - Cô đ a r đ ng v chai ra trò chuy n v i tr .ư
  - D n d t gi i thi u ho t đ ng.
  2. Tr ng tâm
  a. Kh i đ ng (Nh c Đôrêmon)
  - Tr trò chuy n h ng ưở
  ng cùng cô.
  1
 • - Cho tr l y v chai.
  - Cô h ng d n tr đi theo vòng tròn các ki u đi ướ
  b. Tr ng đ ng
  * Bài t p phát tri n chung (t p v i v chai
  Lavie)
  - Đ ng tác Tay - Vai: Hai tay đ a ra tr c r i v ư ướ
  t th chu n b . (t p 2 - 3 l n)ư ế
  - Đ ng tác L n: 2 tay c m v chai theo th ườ ế
  n m ngang, đ a ra tr c, v n ng i sang bên ư ướ ườ
  ph i, bên trái. (t p 2- 3 l n).
  - Đ ng tác Chân: Ng i xu ng, đ ng lên (t p 4
  l n)
  g i ý, h ng d n cùng tr g n các v ướ
  chai vào mi ng dính hai bên rìa con đ ng h p.ế ườ
  * V n đ ng c b n: Đi trong đ ng h p ơ ườ
  (Nh c vui nh n)
  - Cô gi i thi u tên bài t p.
  - Cô làm m u:
  L n 1: Không phân tích đ ng tác.
  L n 2: Cô v a đi v a phân tích đ ng tác
  + Chu n b : hai tay buông xuôi, chân đ ng d i ướ
  v ch xu t phát.
  + Khi hi u l nh "đi", đi trong đ ng h p, ườ
  khi đi đ u không cúi, ng i th ng, m t nhìn v ườ
  phía tr c, 2 tay vung t nhiên gi thăng b ng cướ ơ
  th không d ng l i gi a ch ng, không gi m
  lên 2 v ch k đ ng, không ch m vào v chai. ườ
  - Cho tr th c hi n:
  - L n 1:
  + L n l t cho 2 tr đi trong 2 đ ng h p. ượ ườ
  + Chia tr thành 2 t , cho tr đi thi đua gi a 2 t .
  - Tr c m v chai đi
  theo các ki u đi: Đi
  th ng, đi nhanh, ch yườ
  ch m, ch y nhanh, ch y
  ch m, đi th ng n ườ
  đ nh vòng tròn.
  - Tr t p 2- 3 l n
  - Tr t p 2 -3 l n
  - Tr t p 4 l n.
  - Tr m cùng cô
  - Tr quan sát.
  - Tr chú ý quan sát
  l ng nghe.
  - Tr l n l t đi (M i tr ượ
  đi 1- 2 l n).
  - Hai t thi đua
  - Tr nh c l i tên bài t p
  và m t, hai tr đi t t lên đi
  2
 • Cô bao quát, đ ng viên, khuy n khích tr . ế
  C ng c : h i l i tr tên bài t p m i m t,
  hai tr v n đ ng t t lên v n đ ng l i.
  - L n 2: tr cùng tr i t m th m c
  th m bông vào n a cu i m t con đ ng; tr i ườ
  t m b t h ng d n tr tr i s i vào n a cu i ướ
  con đ ng còn l i.ườ
  + Cho tr đ ng thành 2 hàng r i l n l t đi trên ượ
  con đ ng b ng s i con đ ng b ng bông ườ ườ
  th m c , sau đó đ i l i (chú ý h i tr c m giác
  bàn chân nh th nào?). ư ế
  đ ng viên, khuy n khích, khen ng i tuyên ế
  d ng tr .ươ
  * Trò ch i: "Đ p bóng b ng v chai” ơ
  - Cho tr l y v chai, đ p bóng bay treo trên dây
  trên n n nh c vui nh n.
  c: H i tĩnh
  - Cho tr đi nh nhàng quanh phòng.
  3. K t thúcế
  Cô đ ng viên và khen ng i tr .
  l i.
  - Tr t o con đ ng cùng ườ
  cô.
  - Tr l n l t đi trên conẻ ầ ượ
  đ ng b ng s i, b ngườ
  th m c và bông.
  - Tr ch i trò ch i. ơ ơ
  - Tr đi l i nh nhàng
  quanh phòng 1- 2 vòng.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2016 , 00:09

Mô tả tài liệu:

Giáo án nhà trẻ 24-36 tháng

Giáo án nhà trẻ 24-36 tháng GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

Tin mới nhất

Trang