Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Tuan Thứ tư, Tháng 3 16, 2016 - 11:14

Giáo án mầm non tuần 20 đến tuần 24 năm học 2015 - 2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 21
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 68 | Loại file: DOC
 •     
  (T : 05/01 - 09/01 /2015)
     
  
  
  
   
   !
  "#
  1
  2
  3
  4
  5
  Chào c
  Ti ng ế
  Vi t
  Ti ng ế
  Vi t
  Toán
  Khoa h c
  Tu n 20 . â
  Bài 19C:Cách n i…câu ghép, k t ế
  bài..ng i(T2)ườ
  Bài 20A: G ng sáng ng i x a( T1).ươ ườ ư
  Bài 62 :Chu vi hình tròn( T1).
  Bài 20: H n h p và dung d ch( T2).
  
  1
  2
  3
  Toán
  Ti ngVi tế
  Anh Văn
  Bài 62 :Chu vi hình tròn( TT).
  Bài 20A: G ng sáng ng i x a (T2).ươ ườ ư
   
  $!
  "#
  1
  2
  3
  4
  5
  Th ch t
  Ti ng ế
  Vi t Toán
  Tin
  Tin
  Bài 39:Tung và b t bóng.TC:“Bóng chuy n sáu
  Bài 20A: G ng sáng ng i x a (T3).ươ ườ ư
  Bài 62 :Chu vi hình tròn( T2).
  
  1
  2
  3
  Ti ng ế
  Vi t
  Đ a lí
  Anh Văn
  Bài 20A: G ng sáng ng i x a( TT).ươ ườ ư
  Bài 9: Châu Á(T2).
   
  %!
  "#
  1
  2
  3
  4
  5
  Th ch t
  Toán
  Âm nh c
  Ti ng ế
  Vi t
  Kĩ thu t
  Bài 40:Tung và b t bóng. Nh y dây.Bài 63 :
  Di n tích hình tròn( T1)
  Bài 20B: Trách nhi m công dân( T1).
  Bài14: Chăm sóc gà.
  
  1
  2
  3
  Ti ng ế
  Vi t
  Toán
  Mĩ thu t
  Bài 20B: Trách nhi m công dân ( T2).
  Bài 63 : Di n tích hình tròn( T2)
  
   &
  '!
  "#
  1
  2
  3
  4
  Toán
  ĐĐ (TV)
  ĐĐ (TV)
  Anh Văn
  Bài 63 : Di n tích hình tròn( TT).
  Bài 20B: Trách nhi m công dân( T3).
  Bài 20B: Trách nhi m công dân( TT).
  
  1
  2
  3
  Ti ng ế
  Vi t
  Anh Văn
  L ch s
  Bài 20C: Ho t đ ng t p th ( T1).
  Bài : Phi u ki m tra 2ế
  1
  2
  Đ i
  Ti ng ế Bài 20C: Ho t đ ng t p th ( T2)
 •  (#
  )!
  "# 3
  4
  5
  Vi t
  Toán
  Khoa h c
  SHL
  Bài 64: Em ôn l i nh ng gì đã h c.
  Bài 20: H n h p và dung d ch( T3).
  Tu n 20â
  
   
  (T ngày 05/01/2015 đ n ngày 09/01/2015) ế
  Môn: Ti ng Vi tế
  *+ ", - *  (3Ti t)ế
  ./ 0 :Phù h pv i n i dung, không đi u ch nh.
  .  +1GV: - Tranh minh h a bài t p đ c.
  - 5 phi u bài t p cho bài t p 2/26 ( nhóm l n)ế
  . 23 +
  4 5  5 0  6 7
  5##
  *.80 
  HĐ1/23:
  HĐ7/26:
  .8 0
  HĐ1/26:
  HĐ 2/26
  HĐ 3/27
  HĐ 6/28
  .8  
  - HS quan sát tranh minh h a và tr l i
  câu h i
  - Cho HS nêu ý nghĩa c a bài t p đ c
  -> HS làm vào b ng con: Dòng b
  -> HS làm vào phi u h c t pế
  -> HS làm bài vào VBT: nhân dân, dân
  chúng, dân.
  -> Ch n ý a: HS làm bài vào VTB Ti ng ế
  Vi t.
  .........................
  ........................
  .........................
  ........................
  ........................
  ........................
  ........................
  .........................
  9 :;(  +
  - Ý th c, thái đ h c sinh:……………………………………………………………..........
  - Ki n th c n m đ c qua ti t d y:…………………………………………………............ế ượ ế
  - T n t i qua m t ti t d y:……………………………………………………….................. ế
  *****
  Môn: Ti ng Vi tế 
  + , /<6 ( 3Ti t)ế
  ./ 0 : - Phù h p v i n i dung bài.
  .  +1Tranh minh h a bài t p đ c.
 • - 5 phi u bài t p cho BT 3/31 ( Nhóm l n) ; 5 phi u bài t p cho BT5/32 ( nhóm ế ế
  l n)
  . 23 +
  4 5  5 0  6 7
  5##
  *.80 
  HĐ1/31:
  HĐ4/32:
  HĐ5/32:
  HĐ6/33:
  .8 0
  HĐ 1/33
  .8  
  -> HS làm bài t p vào phi u h c t p: ế
  1->c; 2->a; 3->e; 4->b; 5->h; 6->d; 7->g
  -> B sung: Cho HS tìm đ c t khó: nhi t
  thành; s ng s t; t s n;... ư
  -> HS làm bài vào phi u h c t p: a-> 3; b-ế
  >1
  c->4; d-> 2
  -> Cho HS nêu ý nghĩa c a bài.
  -HS làm bài vào gi y ki m tra.
  .........................
  .........................
  .........................
  .........................
  .........................
  .........................
  9 :;(  +
  - Ý th c, thái đ h c sinh:……………………………………………………………...........
  - Ki n th c n m đ c qua ti t d y:………………………………………………….............ế ượ ế
  - T n t i qua m t ti t d y:……………………………………………………………........... ế
  *****
  Môn: Ti ng Vi tế
  + = 8   ( 2Ti t)ế
  ./ 0 : Phù h p v i n i dung bài
  .  + - 5 Phi u bài t p chó BT5/40 ( nhóm l n).- 1 b ng ph cho BT 2/36;37ế
  . 23 +
  4 5  5 0  6 7 
  5##
  .8 0
  HĐ2/38
  HĐ5/40
  .8  
  - Ti t 1: T HĐ 1/36 -> HĐ2/38ế
  - Ti t 2: T HĐ 3/38 -> HĐ5/38ế
  -> HS làm bài t p vào VBT.
  -> HS l p ch ng trình ho t đ ng vào ươ
  phi u bài t p.ế
  - Phù h p, không đi u ch nh.
  .........................
  .........................
  .........................
  .........................
  .........................
  9 :;(  +
  - Ý th c, thái đ h c sinh:……………………………………………………………...... ....
  - Ki n th c n m đ c qua ti t d y:………………………………………………….............ế ượ ế
  - T n t i qua m t ti t d y:………………………………………………………................... ế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2016 , 23:36

Mô tả tài liệu:

Giáo án mầm non tuần 20 đến tuần 24 năm học 2015 - 2016

      (T : 05/01 - 09/01 /2015)ừ       ! "# 1 2 3 4 5Chào c ờTi ng ếVi tệTi ng ếVi tệToánKhoa h cọTu n 20 . âBài 19C:Cách n i…câu ghép, k t ố ếbài..ng i(T2)ườBài 20A: G ng sáng ng i x a( T1).ươ ườ ưBài 62 :Chu vi hình tròn( T1). Bài 20: H n h p và dung d ch( T2).ỗ ợ ị   1 2 3ToánTi ngVi tế ệAnh VănBài 62 :Chu vi hình tròn( TT).Bài 20A: G ng sáng ng i x a (T2).ươ ườ ư $! "# 1 2 3 4 5Th ch tể ấTi ng ếVi t ToánệTinTinBài 39:Tung và b t bóng.TC:“Bóng chuy n sáu ắ ềBài 20A: G ng sáng ng i x a (T3).ươ ườ ưBài 62 :Chu vi hình tròn( T2).   1 2 3 Ti ng ếVi tệĐ a líịAnh VănBài 20A: G ng sáng ng i x a( TT).ươ ườ ưBài 9: Châu Á(T2).  %! "# 1 2 3 45Th ch tể ấToánÂm nh cạTi ng ếVi tệKĩ thu tậBài 40:Tung và b t bóng. Nh y dây.Bàiắ ả 63 : Di n tích hình tròn( T1)ệBài 20B: Trách nhi m công dân( T1).ệBài14: Chăm sóc gà.  1 2 3Ti ng ếVi tệToán Mĩ thu tậBài 20B: Trách nhi m công dân ( T2). ệBài 63 : Di n tích hình tròn( T2)ệ &'! "# 1 2 3 4ToánĐĐ (TV)ĐĐ (TV)Anh VănBài 63 : Di n tích hình tròn( TT).ệBài 20B: Trách nhi m công dân( T3).ệBài 20B: Trách nhi m công dân( TT).ệ  1 2 3Ti ng ếVi t ệAnh VănL ch sị ửBài 20C: Ho t đ ng t p th ( T1).ạ ộ ậ ểBài : Phi u ki m tra 2ế ể 1 2Đ iộTi ng ế Bài 20C: Ho t đ ng t p th ( T2)ạ ộ ậ ể

Tin mới nhất

Trang