Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Lương Thanh Hà Thứ bảy, Tháng 4 22, 2017 - 06:09

Giáo án mầm non dạy bé tập nói chủ đề phương tiện giao thông xe đạp xe máy, xe bus (lớp 2-3 tuổi)

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 254
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • Giáo án : Nh n bi t t p nói. ế
  Ch đi m : ph ng ti n giao thông.ươ
  Đ tài : xe đ p, xe máy, xe buýt .
  Nhóm tr : nhà tr .
  I. M c đích yêu c u :
  Ki n th c :ế
  Tr nh n bi t đ c g i tên các lo i xe đ p, xe môtô, xe ế ượ
  buýt.
  Nh n ra m t s b ph n chính c a xe.
  Bi t m t s đi m n i b t c a t ng lo i xe.ế
  Bi t đ c tác d ng c a t ng lo i xe.ế ượ
  Phát tri n ngôn ng :
  T p tr nh n xét, quan sát các lo i xe rút ra t ng
  mô t l i t ng xe.
  Phát tri n c m xúc khi đi ch i đi đ n tr ng. ơ ế ườ
  K năng :
  Luy n t p k năng quan sát, tr l i theo yêu c u c a cô.
  T p tr s d ng t ng đ di n đ t ý cho ng i khác hiêu trong khi ườ
  quan sát v t.
  Phát tri n k năng quan sát và chú ý c a tr .
  Giáo d c :
  Bi t gi gìn, nâng niu đ v t, không phá xe, gi xe luôn s ch và đ p.ế
  II. Chu n b :
  1. Tranh nh v xe đ p, xe máy, xe buýt.
  2. Mô hình công viên, cây xanh, đ ng ph .ườ
  3. M t s hình tròn, vuông, gi y, bút chì đ v l i nh ng ẽ ạ
  mình quan sát.
  III. H ng d n ho t đ ng :ướ
  Ho t đ ng c a cô Ho t đ ng c a tr
 • * Ho t đ ng 1 :
  cùng cháu d o ch i công viên v a đi v a hát Đi ơ
  ch i đi ch i, này các b n i, cùng đi ch i nhé, d oơ ơ ơ ơ
  quanh sân v n.”ườ
  Cháu v tay v a đi
  v a hát
  - Các con i, các con có trông th y gì kia không ?ơ Th a cô xeư
  Cô cho tr n đ nh ng i vòng tròn, cô g i ý h i tr :
  - V y b n nào cho cô bi t, trong l p mình ai bi t lo i ế ế
  xe gì nào ?
  Tr tr l i t do
  - B n nào cho cô bi t xe đ p ch y nh th nào ? ế ư ế Tr tr l i
  - À ! Con gi i l m. V y xe đ p ch y đâu. Tr tr l i
  ch tay ra ngoài đ ng h i : Các con bi t xe ườ ế
  gì kia không ?”
  Tr tr l i
  - À ! Xe buýt ch r t nhi u ng i đi làm, đi đ n ườ ế
  tr ng, đi ch i…Ngoài ra, còn xe môtô còn g i ườ ơ
  xe g n máy.
  - Th m i sáng đ n tr ng, ba m đ a các con điế ế ườ ư
  b ng gì ?
  Tr tr l i
  - V y t t c các xe này ch y đâu ? Tr tr l i
  * Ho t đ ng 2 :
  cho tr xem m t s tranh r t đ p, đ các con
  xem tranh gì nhé ( Cô l y tranh xe đ p ra.)
  Tr tr l i
  Cho tr lên t tìm tranh xe máy, xe buýt.
  Cô h i tr :
  - Xe đ p ch y nh th nào ? ư ế
  - Xe có m y bánh ?
  - Bánh xe hình gì ?
  Tr tr l i
  - Th xe môtô có c n đ p không ?ế Tr tr l i
  - Xe đ p, xe môtô gi ng nhau đi m nào ? Tr tr l i
  Cho tr xem hình xe buýt h i xe bao nhiêu
  bánh.
  Tr đ m và tr l i ế
  * Ho t đ ng 3 : trò ch i v n đ ng ơ
  cùng các cháu ch i trò ch i : xe ch y quanh côngơ ơ
  viên.
  Tr t làm xe theo
  ý mình
  Cô gi 2 tay lên làm tay lái ch y.ơ Tr ch y theo cô
 • * Ho t đ ng 4 : t o hình
  ( X p hình xe theo ý thích, c ng c k năng nh nế
  bi t hình tròn, hình vuông )ế
  - Các con i ! tr i s p t i r i chúng ta ch a ơ ư
  đ v . V y các con x p th t nhi u xe đ chúng ta ế
  v nhé !
  Cô đ a 2 t m hình và h i : “ Đây là hình gì ?ư
  - À ! Hình tròn dùng đ làm b ph n nào c a xe
  v y ?
  Cô đ a t m hình vuông ra h i : “ Đây là hình gì ?ư
  - “ Hình vuông dùng đ làm b ph n nào ?”
  - Các con gi i l m, bây gi cô cháu ta cùng làm nhé !
  theo dõi tr làm, nh c tr xe ch y ngoài đ ng ườ
  ph r t nguy hi m. th khi ra ngoài đ ng các ế ườ
  con ph i có b m đi cùng.
  Làm xong khen tr , v a đi v a hát bài : Đi ch i đi ơ
  ch i, này các b n i, cùng đi ch i nhé d o quanh sânơ ơ ơ
  v n…ườ
  - Cô t ng k t bài h c, nh n xét và tuyên d ng. ế ươ
  Ho t đ ng góc :
  Góc t onh : v àu các lo I xe : xe đ p, xe máy xe
  buýt.
  Góc xem truy n, xem sách : các tranh nh xe ch y ngoài đ ng ườ
  ph .
  Góc xây d ng : x p hình xe, l p các ph tùng c a xe, s n xe, ế ơ
  trang trí xe.
  ( Phan Th Tuy t Hoa ) ế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2016 , 11:55

Mô tả tài liệu:

Giáo án mầm non dạy bé tập nói chủ đề phương tiện giao thông xe đạp xe máy, xe bus (lớp 2-3 tuổi)

Giáo án : Nh n bi t t p nói.ậ ế ậCh đi mủ ể : ph ng ti n giao thông.ươ ệĐ tàiề : xe đ p, xe máy, xe buýt . ạNhóm tr : nhà tr .ẻ ẻI. M c đích yêu c u :ụ ầ Ki n th c :ế ứ Tr nh n bi t đ c và g i tên các lo i xe đ p, xe môtô, xeẻ ậ ế ượ ọ ạ ạbuýt. Nh n ra m t s b ph n chính c a xe.ậ ộ ố ộ ậ ủ Bi t m t s đi m n i b t c a t ng lo i xe.ế ộ ố ể ổ ậ ủ ừ ạ Bi t đ c tác d ng c a t ng lo i xe.ế ượ ụ ủ ừ ạ Phát tri n ngôn ng :ể ữ T p tr nh n xét, quan sát các lo i xe và rút ra t ngậ ẻ ậ ạ ừ ữmô t l i t ng xe.ả ạ ừ Phát tri n c m xúc khi đi ch i đi đ n tr ng.ể ả ơ ế ườ K năng :ỹ Luy n t p k năng quan sát, tr l i theo yêu c u c a cô.ệ ậ ỹ ả ờ ầ ủ T p tr s d ng t ng đ di n đ t ý cho ng i khác hiêu trong khiậ ẻ ử ụ ừ ữ ể ễ ạ ườquan sát v t. ậ Phát tri n k năng quan sát và chú ý c a tr .ể ỹ ủ ẻ Giáo d c :ụ Bi t gi gìn, nâng niu đ v t, không phá xe, gi xe luôn s ch và đ p.ế ữ ồ ậ ữ ạ ẹII. Chu n b :ẩ ị1. Tranh nh v xe đ p, xe máy, xe buýt.ả ề ạ2. Mô hình công viên, cây xanh, đ ng ph .ườ ố3. M t s hình tròn, vuông, gi y, bút chì đ bé v l i nh ng gìộ ố ấ ể ẽ ạ ữmình quan sát. III. H ng d n ho t đ ng :ướ ẫ ạ ộHo t đ ng c a côạ ộ ủ Ho t đ ng c a trạ ộ ủ ẻ

Tin mới nhất

Trang