Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 thuy linh Thứ ba, Tháng 12 5, 2017 - 15:43

Giáo án mầm non dạy bé tập nói chủ đề chú gà dễ thương (lớp 2-3 tuổi)

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 149
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • Phát tri n Ngôn ng .
  Đ tài :Nh ng chú gà d th ng. ươ
  L a tu i:18-20 tháng.
  I.M c đích yêu c u:
  Ki n th c:ế
  Tr bi t ch và g i tên đ c gà tr ng, gà mái và gà con ế ượ
  Tr bi t ti ng kêu và bi t vài đ c tr ng c a con gà. ế ế ế ư
  K năng:
  Tr bi t b t ch c đ ng tác:gà đ p cánh, gà gáy, gà m thóc. ế ướ
  Phát tri n ngôn ng :
  Tr nói đ c m t s t , câu đ n gi n “gà tr ng”, “ò ó o” “mào đ ” “gà ượ ơ
  mái”, “c c ta c c tác”,”gà con”, “chip chip”, “t c t c”…
  Giáo d c:
  Gia đình nhà gà r t yêu th ng nhau. ươ
  II.Chu n b :
  *Nh c: “Đàn gà trong sân”, “Đàn gà con”
  *Tranh: Gà tr ng, gà mái, 4 con gà con.
  *Gà bông:Gà tr ng, gà mái, gà con.
  III.Ti n hànhế
  *Ho t đ ng 1:
  Cho tr đi nhún nh y theo bài nh c “Đàn gà trong sân”
  T o tình hu ng “gà gáy” cho tr tìm và phát hi n xem ti ng gáy (dán ế
  kính)
  +Cô h i: _Con gì đây?(gà tr ng)
  _Gà tr ng ngáy nh th nào? (ò ó o….) ư ế
  +Cô cung c p: _Trên đ u gà tr ng có “mào đ
  _Cô cho tr ch i ch y đu i theo gà tr ng và g i gà tr ng… ơ
  Gà mái: Cũng xu t hi n trên kính t a nh gà tr ng. ư
  +Cô h i: _Con gì?
  _.....Kêu nh th nào?ư ế
  +Cô cung c p: _Gà thích ăn giun, ăn thóc.
  *Trò ch i chuy n ti p:ơ ế
  Cô cho tr b t ch c gà đ p cánh, gà gáy, gà kêu, gà m thóc… ướ
  *Ho t đ ng 2:
  Cô cho ph n đ u c a gà tr ng nhô lên r m và cho tr đoán tên. ơ
  Sau đó cô cho gà tr ng xu t hi n và khuy n khích tr g i tên, b t ế
  ch c ti ng gà gáy…ướ ế
  Gà mái cô cũng cho xu t hi n t ng t nh gà tr ng ươ ư
  Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai ế
 • Sau cùng cô cho 9 chú gà con chui ra t r m và cho tr b gà con đi ơ ế
  ch i.ơ
  Cô khuy n khích cho tr g i tên, ch , vu t ve các chú gà…ế
  Tr b gà đi ch i trên n n nh c “Đàn gà con”. ế ơ
  IV.K t thúc.ế
  Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai ế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2016 , 10:42

Mô tả tài liệu:

Giáo án mầm non dạy bé tập nói chủ đề chú gà dễ thương (lớp 2-3 tuổi)

Phát tri n Ngôn ng .ể ữĐ tàiề :Nh ng chú gà d th ng.ữ ễ ươL a tu i:18-20 tháng.ứ ổI.M c đích yêu c u:ụ ầKi n th c:ế ứ Tr bi t ch và g i tên đ c gà tr ng, gà mái và gà conẻ ế ỉ ọ ượ ố Tr bi t ti ng kêu và bi t vài đ c tr ng c a con gà.ẻ ế ế ế ặ ư ủK năng:ỹ Tr bi t b t ch c đ ng tác:gà đ p cánh, gà gáy, gà m thóc.ẻ ế ắ ướ ộ ậ ổPhát tri n ngôn ng :ể ữ Tr nói đ c m t s t , câu đ n gi n “gà tr ng”, “ò ó o” “mào đ ” “gà ẻ ượ ộ ố ừ ơ ả ố ỏmái”, “c c ta c c tác”,”gà con”, “chip chip”, “t c t c”…ụ ụ ố ốGiáo d c:ụ Gia đình nhà gà r t yêu th ng nhau.ấ ươII.Chu n b :ẩ ị*Nh c: “Đàn gà trong sân”, “Đàn gà con”ạ*Tranh: Gà tr ng, gà mái, 4 con gà con.ố*Gà bông:Gà tr ng, gà mái, gà con.ốIII.Ti n hànhế*Ho t đ ng 1:ạ ộCho tr đi nhún nh y theo bài nh c “Đàn gà trong sân”ẻ ả ạT o tình hu ng “gà gáy” cho tr tìm và phát hi n xem ti ng gáy (dán ạ ố ẻ ệ ế ởkính) +Cô h i: _Con gì đây?(gà tr ng)ỏ ố _Gà tr ng ngáy nh th nào? (ò ó o….)ố ư ế +Cô cung c p: _Trên đ u gà tr ng có “mào đ ”ấ ầ ố ỏ _Cô cho tr ch i ch y đu i theo gà tr ng và g i gà tr ng…ẻ ơ ạ ổ ố ọ ố Gà mái: Cũng xu t hi n trên kính t a nh gà tr ng.ấ ệ ự ư ố +Cô h i: _Con gì?ỏ _.....Kêu nh th nào?ư ế +Cô cung c p: _Gà thích ăn giun, ăn thóc.ấ*Trò ch i chuy n ti p:ơ ể ếCô cho tr b t ch c gà đ p cánh, gà gáy, gà kêu, gà m thóc…ẻ ắ ướ ậ ổ*Ho t đ ng 2:ạ ộ Cô cho ph n đ u c a gà tr ng nhô lên r m và cho tr đoán tên.ầ ầ ủ ố ụ ơ ẻ Sau đó cô cho gà tr ng xu t hi n và khuy n khích tr g i tên, b t ố ấ ệ ế ẻ ọ ắch c ti ng gà gáy…ướ ế Gà mái cô cũng cho xu t hi n t ng t nh gà tr ngấ ệ ươ ự ư ốTr em hôm nay – Th gi i ngày maiẻ ế ớ

Tin mới nhất

Trang