Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hao Tran Thứ bảy, Tháng 9 10, 2016 - 13:35
2 Hao Tran Thứ bảy, Tháng 9 10, 2016 - 13:36
3 nguyễn Sang Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 14:09
4 CHO MỌI NHÀ PHIM HAY Chủ nhật, Tháng 12 17, 2017 - 20:30

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Nặn đồ dùng đồ chơi trong lớp

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 685
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • HÌNH TH C T CH C HO T Đ NG T O HÌNH .
  Ch đi m: Tr ng M m Nonườ
  Đ tài: N n đ dùng đ ch i trong l p. ơ
  Nhóm l p:Ch i.
  Giáo viên:Nguy n Th Ng c Anh
  M C ĐÍCH YÊU C U:
  Ki n th c:ế
  _Tr nh n xét và nêu đ c đi m đ c tr ng c a 1 s đ dùng đ ch i trong l p. ư ơ
  _Bi t cách n n và t o đ c m t s đ dùng đ ch iế ượ ơ
  K năng:
  _Tr s d ng k năng lăn tròn, g n dài, g n đính đ t o s n ph m.ẻ ử
  _D y cho r k năng m i: n lõm và dát m ng
  Phát tri n:
  _Kh năng di n đ t đ so sánh, nêu đ c đi m c a đ dùng đ ch i. ơ
  _K năng phân nhóm, phân lo i đ dùng đ ch i. ơ
  Giáo d c:
  _Tr yêu quý s d ng đ dùng đ ch i c a mình và c a b n. ơ
  CHU N B :
  Ho t đ ng chung :
  V t m u:Đ ch i trong l p:tô, chén, dĩa và đò ch i làm b ng đ t n n ơ ơ
  NVL m : h t h t, kim sa…
  D t an n, b ng n n, dao, đĩa đ ng s n ph m
  Ho t đ ng tích h p:
  _GDAN: Hát: “L p chúng mình r t vui”
  _Phân nhóm: Đ dùng đ ch i. ơ
  Ho t đ ng góc:
  Góc t o hình:T o đ dùng đ ch i t NVL khác nhau ơ
  Góc h c t p: S p x p đ dùng đ ch i theo công d ng ế ơ
  TI N TRÌNH HO T Đ NG:
  Ho t đ ng cô Ho t đ ng tr
  Ho t đ ng 1 : Bài hát: “L p chúng mình
  r t vui”→Gi i thi u đói t ng ượ
  _l p chúng ta r t vui vì có r t nhi u b n
  bè, các b n ch i v i nhau bi t hòa đ ng và ơ ế
  nh ng nh n nhau khi ch i ph i không?ườ ơ
  Bây gi các con hãy nhìn và cho cô bi t ế
  mình có gì đây?
  _Cô đ a cho tr xem m t s đ ch i cô đãư ơ
  chu n b .
  _Cho cháu xem ti p s n ph m b ng đ t ế
  n n
  _Tr hát và minh h a , t do di n
  t c m xúc theo giai đi u bài hát.
  _Tr l ng nghe l i cô
  Tr quan sát và nêu nh n xét
  Ho t đông 2 : Cung c p bi u t ng và m t ượ
  s k năng cho tr _Tr tr l i câu h i c a
  Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai ế
 • _Cô h i tr m t s k năng khi th c
  hi n.
  _H ng d n tr k năng m i: T o lõm ướ
  và dát r ng.Cô th c hi n và h ng d n ướ
  cho tr xem.
  _G i h i ý t ng tr s n n đ dùng đ ưở ẻ ẽ
  ch i nào?→Cô g i ý cho cháu cách t o ơ
  dáng, trình bày b c c s n ph m đ t o
  c m xúc v i tr .
  _Chú ý cô và th c hi n
  Ho t đ ng 3 :Th c hành theo nhóm ho c
  cá nhân
  Cho tr ch i trò ch i v n đ ng th giãn ơ ơ ư
  các c ngón tay→Cho tr th c hi n.ơ
  Cô chú ý giúp tr phát huy ý t ng khi t o ưở
  s n ph m
  Tr th c hi n
  Ho t đ ng 4: Cho tr ho t đ ng s n
  ph m.
  _Cho tr ch y v nhóm có cùng m t đ c
  đi m nh : đ dùng đ ăn, đ dùng đ ư
  u ng, đ dùng có đôi.
  Tr ch i theo yêu c u c a cô ơ
  HO T Đ NG GÓC:
  Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai ế
 • Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai ế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2016 , 12:13

Mô tả tài liệu:

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Nặn đồ dùng đồ chơi trong lớp

HÌNH TH C T CH C HO T Đ NG T O HÌNHỨ Ổ Ứ Ạ Ộ Ạ .Ch đi m:ủ ể Tr ng M m Nonườ ầĐ tài:ề N n đ dùng đ ch i trong l p.ặ ồ ồ ơ ớNhóm l p:Ch i.ớ ồGiáo viên:Nguy n Th Ng c Anhễ ị ọM C ĐÍCH YÊU C U:Ụ ẦKi n th c:ế ứ _Tr nh n xét và nêu đ c đi m đ c tr ng c a 1 s đ dùng đ ch i trong l p.ẻ ậ ặ ể ặ ư ủ ố ồ ồ ơ ớ _Bi t cách n n và t o đ c m t s đ dùng đ ch iế ặ ạ ượ ộ ố ồ ồ ơK năng:ỹ _Tr s d ng k năng lăn tròn, g n dài, g n đính đ t o s n ph m.ẻ ử ụ ỹ ắ ắ ể ạ ả ẩ _D y cho r k năng m i: n lõm và dát m ngạ ẻ ỹ ớ ấ ỏPhát tri n:ể _Kh năng di n đ t đ so sánh, nêu đ c đi m c a đ dùng đ ch i.ả ễ ạ ể ặ ể ủ ồ ồ ơ _K năng phân nhóm, phân lo i đ dùng đ ch i.ỹ ạ ồ ồ ơGiáo d c:ụ _Tr yêu quý s d ng đ dùng đ ch i c a mình và c a b n.ẻ ử ụ ồ ồ ơ ủ ủ ạCHU N B :Ẩ ỊHo t đ ng chungạ ộ : V t m u:Đ ch i trong l p:tô, chén, dĩa và đò ch i làm b ng đ t n nậ ẫ ồ ơ ớ ơ ằ ấ ặ NVL m : h t h t, kim sa…ở ộ ạ D t an n, b ng n n, dao, đĩa đ ng s n ph mấ ự ả ặ ự ả ẩHo t đ ng tích h p:ạ ộ ợ _GDAN: Hát: “L p chúng mình r t vui” ớ ấ _Phân nhóm: Đ dùng đ ch i.ồ ồ ơHo t đ ng góc:ạ ộ Góc t o hình:T o đ dùng đ ch i t NVL khác nhauạ ạ ồ ồ ơ ừ Góc h c t p: S p x p đ dùng đ ch i theo công d ngọ ậ ắ ế ồ ồ ơ ụTI N TRÌNH HO T Đ NG:Ế Ạ ỘHo t đ ng côạ ộ Ho t đ ng trạ ộ ẻHo t đ ng 1ạ ộ : Bài hát: “L p chúng mình ớr t vui”→Gi i thi u đói t ngấ ớ ệ ượ _l p chúng ta r t vui vì có r t nhi u b n ớ ấ ấ ề ạbè, các b n ch i v i nhau bi t hòa đ ng vàạ ơ ớ ế ồnh ng nh n nhau khi ch i ph i không?ườ ị ơ ảBây gi các con hãy nhìn và cho cô bi t ờ ếmình có gì đây? _Cô đ a cho tr xem m t s đ ch i cô đãư ẻ ộ ố ồ ơchu n b .ẩ ị _Cho cháu xem ti p s n ph m b ng đ t ế ả ẩ ằ ấn nặ_Tr hát và minh h a , t do di n ẻ ọ ự ễt c m xúc theo giai đi u bài hát.ả ả ệ _Tr l ng nghe l i côẻ ắ ờTr quan sát và nêu nh n xétẻ ậHo t đông 2ạ : Cung c p bi u t ng và m tấ ể ượ ộs k năng cho trố ỹ ẻ _Tr tr l i câu h i c a côẻ ả ờ ỏ ủTr em hôm nay – Th gi i ngày maiẻ ế ớ

Tin mới nhất

Trang