Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Giáo án lớp 5 tuần 33 năm học 2015- 2016-2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 281
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • GIÁO ÁN TOÁN L P 5 TU N 33
  Th sáu ngày 28 tháng 4 năm 2016
  TOÁN: LUY N T P
  I.M c tiêu :
  1/KT:Ôn t p, c ng c ki n th c kĩ năng gi i m t s d ng toán đã h c. ế
  2/KN: gi i m t s d ng toán: Tìm hai s khi bi t hi u và t s . ế
  3/TĐ: Rèn tính kiên trì, ch u khó.
  II.Ho t đ ng :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  1.KT:
  Nêu các d ng toán đã h c?
  Nh n xét.
  2.Bài m i:
  a. Th c hành, luy n t p:
  Bài 1:
  GV v hình lên b ng nh SGK. ư
  G i ý HS tìm cách gi i.
  GV nh n xét.
  Bài 2:
  Xác đ nh các y u t bài toán ế
  Nêu cách gi i d ng toán này
  GV nh n xét.
  Bài 3:
  H: Hãy xác đ nh d ng c a bài toán,
  nêu cách làm?
  GV nh n xét.
  Bài 4:
  H: Tính s HS toàn tr ng b ng ườ
  cách nào?
  H: Hãy nêu cách tìm m t s khi bi t ế
  giá tr t s ph n trăm c a s đó?
  b.C ng c , d n dò :
  Nh n xét ti t h c ế .
  3 HS lên b ng
  1 HS đ c yêu c u, 1 HS tóm t t
  cách gi i.
  1 HS lên b ng, L p làm v .
  1 HS đ c đ
  1 HS lên b ng, l p làm v .
  Nh n xét
  1 HS đ c yêu c u.
  HS tr l i.
  1 HS lên b ng, L p làm v .
  Nh n xét.
  1 HS đ c yêu c u.
  1 HS lên b ng, l p làm v .
  T P LÀM VĂN : KI M TRA VI T
  I.M c tiêu:
  . HS vi t đ c 1 bài văn t ng i hoàn ch nh, b c c ràng, đ ý, thế ượ ườ
  hi n đ c nh ng quan sát riêng, dùng t đ t câu đúng, câu văn hình nh ượ
  c m xúc
  1
 • II.Đ dùng d y - h c : Dàn ý c a HS đã làm ti t tr c ế ướ
  III.Các ho t đ ng d y - h c :
  1. Gi i thi u bài ; 1’
  - Ki m tra vi t v t ng i ế ườ
  2. H ng d n:ướ 5’
  - HS đ c đ trong SGK
  - GV ghi đ lên b ng
  a. T giáo đã t ng d y d em đ l i
  cho em nhi u n t ng đ p ượ
  b. T m t ng i đ a ph ng em s ng ườ ươ
  (chú công an, bác t tru ng, c bán n c ướ
  …)
  c. T m t ng i em m i g p nh ng đ l i ườ ư
  cho em n t ng khó quên ượ
  - GV nh c HS : ch n 1 trong 3 đ trên đ
  vi t. th d a vào dàn ý đã ch n mế
  ti t tr c đ vi t, th ch n đ khácế ướ ế
  dàn ý đã l p
  3. HS làm bài : 30’
  - GV thu bài
  4. C ng c - d n dò : 2’
  - Nh n xét ti t h c ế
  - Chu n b ti t TLV tu n 34. ế
  - L ng nghe
  - 1 HS đ c
  - HS ki m tra, đ c l i dàn ý
  - HS làm bài vào gi y
  - HS n p bài khi h t gi ế
  - L ng nghe
  LUY N T VÀ CÂU : ÔN T P V D U CÂU- D U NGO C KÉP
  I.M c tiêu:
  1/KT:Nêu đ c tác d ng c a d u ngo c kép.ượ
  2/KN:Làm đ c bài t p th c hành v d u ngo c kép; vi t đ c đo n vănượ ế ượ
  kho ng 5 câu có dùng d u ngo c kép (bt3).
  3/TĐ: Th y đ c cái hay khi s d ng dáu ngo c kép, giáo d c nh c n ượ
  th n.
  II.Đ dùng d y - h c:
  . B ng ph vi t v tac d ng c a d u ngo c kép ế
  . Vài t phi u to h HS làm BT ế
  III.Các ho t đ ng d y - h c:
  A.KT : 3’
  - Làm l i BT 2, 4, ti t m r ng v n t Tr ế
  em
  B.Bài m i
  1.Gi i thi u bài : 1’
  Ôn t p v d u ngo c kép
  - 2 HS làm Bt 2 và 4
  - L ng nghe
  2
 • 2.Làm bài t p: 31’
  a.Bài t p 1 : 8’
  - HS đ c yêu c u, đo n văn.
  - Cho HS nh c l i tác d ng d u ngo c kép
  - GV m b ng ph ghi tác d ng d u
  ngo c kép.
  -nh c l i yêu c u BT, giao vi c.
  - Cho HS làm bài cá nhân vào v BT.
  - 2 em làm phi u, trình bày tr c l p.ế ướ
  - GV giúp HS ch tác d ng c a d u
  ngo c kép t ng tr ng h p. ườ
  b.Bài t p 2 : 6’
  - Ti n hành nh BT 1.ế ư
  - GV ch t l i kqu đúng: “Ng i giàu ườ
  nh t” “Gia tài”
  c.Bài t p 3 : 17’
  - Cho HS đ c th m l i BT, suy nghĩ, vi t ế
  đo n văn vào v BT, đ c đo n văn mình
  vi t, nói rõ tác d ng d u ngo c kép.ế
  3.C ng c - d n dò : 2’
  - Nh n xét ti t h c. ế
  D n HS ghi nh tác d ng d u ngo c kép.
  - HS đ c to, l p đ c th m.
  - 2 em nh c l i.
  - 1 HS đ c l i b ng ph
  - 1 HS nh c l i yêu c u BT.
  - suy nghĩ, làm bài đ c l p
  - Cho HS trình bày, c l p nh n xét.
  - nói tác d ng c a t ng d u ngo c
  kép.
  - HS th c hi n yêu c u GV
  - HS đ c yêu c u BT.
  - th c hi n theo yêu c u c a GV.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2016 , 09:27

Mô tả tài liệu:

Giáo án lớp 5 tuần 33 năm học 2015- 2016-2017

Giáo án lớp 5 tuần 33 năm học 2015- 2016-2017

Tin mới nhất

Trang