Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Giáo án lớp 5 tuần 27 năm học 2015-2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 433
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: DOC
 • TU N 27
  Th sáu ngày 11 tháng 3 năm 2016
  TOÁN: LUY N T P
  I.M c tiêu :
  1/KT:Bi t tính th i gian c a m t chuy n đ ng; bi t qh gi a th i gian, quãng đ ng,ế ế ườ
  v n t c.
  2/KN: Th c hành tính toán các bài toán v chuy n đ ng đ u.
  3/TĐ: Rèn luy n tính c n th n, t m .
  II.Chu n b :
  III.Ho t đ ng:
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  1.KT:
  H:nh c l i công th c tính th i gian c a
  m t chuy n đ ng?
  Nh n xét, tuyên d ng. ươ
  2.Bài m i:
  Bài 1:
  GV treo b ng ph
  Nh n xét.
  L u ý HS cách đ i th i gian là a,d.ư
  Bài 2:
  L u ý HS cách đ i: 1,08m= 108cmư
  Nh n xét
  Bài 3,4(KG):
  Bài 4:
  HD: 420m/phút= 0,42km/phút
  10,5km= 10500m
  -Nêu l i cách tìm và công th c tính th i
  gian c a chuy n đ ng đ u
  3.C ng c , d n dò :
  -Ôn l i công th c tính quãng đ ng, ườ
  v n t c, th i gian.
  2HS
  2 HS
  T= s: v, s = v x t, v = s : t
  -1 HS đ c yêu c u.
  1 HS lên b ng.
  L p làm v không c n k b ng
  4 HS nêu k t qu .ế
  Kq: 4,35 gi ; 2 gi ; 6 gi ; 2,4 gi
  -1 HS đ c yêu c u.
  HS làm bài.
  -1 HS lên b ng, l p làm vào v bài t p.
  1
 • T p làm văn: T CÂY C I (KI M TRA VI T )
  I. M c tiêu:
  - Vi t đ c m t bài văn t cây c i có b c c rõ ràng đ 3 ph n (m bài, thân bài, k tế ượ ế
  bài), đúng yêu c u đ bài; dùng t , đ t câu đúng, câu văn di n đ t ý hình nh,
  c m xúc.
  - Có kĩ năng làm văn miêu t .
  - Th y đ c cái hay c a văn miêu t . ượ
  II. Đ dùng d y - h c
  . Gi y ki m tra
  . Tranh nh ho c v t th t theo đ văn
  III. Các ho t đ ng d y - h c:
  Ho t đ ng giáo viên Ho t đ ng h c sinh
  1. Gi i thi u bài :
  2. H ng d n HS làm bàiướ :
  - Cho HS đ c đ bài và g i ý
  - GV h i HS v s chu n b bài c a mình
  - GV dán ho c đ t m t s loài hoa ngay
  tr c l p đ HS quan sátướ
  - GV l u ý HS cách trình bày, dùng t đ tư
  câu, tránh sai chính t .
  3. HS làm bài :
  - Theo dõi
  - GV thu bài
  4. C ng c - d n dò :
  - Nh n xét ti t h c ế
  - D n HS v nhà luy n đ c các bài t p
  đ c, HTL nh ng bài th t tu n 19 đ n ơ ế
  27, tu n t i ôn t p, ki m tra.
  - L ng nghe
  - HS đ c đ 1, HS 2 đ c g i ý
  - M t s HS trình bày đ bài mình
  ch n
  - HS l ng nghe
  - L p làm bài
  - L ng nghe
  - Ghi chép
  ---------------------------------------------------------
  LUY N T VÀ CÂU:
  LIÊN K T CÁC CÂU TRONG BÀI B NG T NG N I
  I.M c tiêu:
  1/KT:Hi u th nào liên k t câu b ng phép n i, tác d ng c a phép n i .Hi u ế ế
  nh n bi t đ c nh ng t ng dùng đ n i các câu b c đ u bi t s d ng các t ế ượ ướ ế
  ng n i đ liên k t câu ; ế
  2/KN:th c hi n yêu c u c a các bài t p m c III.
  3/TĐ:Th y đ c cái hay trong vi c t ng đ liên k t câu. ượ ế
  2
 • II/Chu n b : B ng ph vi t đo n văn BT1 (nh n xét) ế
  . M t phi u foto m u chuy n vui BT 2 (LT) ế
  III.Các ho t đ ng d y - h c .
  A.Bài cũ : 2’
  - Đ c thu c lòng nh ng t c ng , ca dao
  ti t LTVC tu n tr c. ế ướ
  B.Bài m i
  1.Gi i thi u bài : 1’
  2.Nh n xét : 12’
  a.Bài t p 1( ch tìm t ng n i 3 đo n
  đ u ho c 4 đo n cu i).
  - GV m b ng ph , ch m i qh t in ệ ừ
  đ m có tác d ng gì?
  -ch t ý đúng:
  . T “ho c” n i “em bé” v i “chú mèo”.
  . C m “vì v y” n i câu 1 và câu 2.
  . C m“vì v y” giúp ta bi t đ c bi n ế ượ
  pháp dùng t ng n i đ liên k t câu. ế
  b.Bài t p 2:
  - “tuy nhiên, m c dù, nh ng, th m chí, ư
  cu i cùng, ngoài ra…”
  - GV ch t nêu v n đ : đó t ng
  n i đ liên k t các câu trong bài. ế
  ?V y th nào là liên k t câu b ng t ng ế ế
  n i?
  3.Ghi nh :
  - Cho 2 HS đ c nd ghi nh .
  4.Luy n t p : 14’
  a.Bài t p 1:
  - Giao vi c: ½ l p làm 3 đo n đ u, ½ l p
  làm 4 đo n cu i theo c p.
  - GV phân tích, nh n xét, ch t kqu đúng.
  Đ1: “Nh ng” n i câu 3 v i câu 2.ư
  Đ2: “vì th ” n i câu 4 v i câu 3.ế
  Đ3: “nh ng” n i câu 6 v i câu 5.ư
  Đ4: “đ n” nôí câu 7 vói câu 8.ế
  Đ5: “đ n” n i câu 11 vói câu 9,10 “sangế
  đ n” n i câu 12 vói câu 9,10,11.ế
  Đ6: “mãi đ n” n i câu 14 v i câu 13.ế
  - 2 HS đ c
  - L ng nghe.
  - 1 HS đ c yêu c u BT, đo n văn.
  - L p đ c th m, suy nghĩ, làm bài.
  - HS tr l i.
  - đ c yc u bài, suy nghĩ, tìm htêm t ng
  tác d ng n i gióng nh “vì v y” ư
  BT1.
  - 2 HS đ c, nh c l i.
  - 2 HS đ c ti p n i nhau. ế
  - đ c t ng câu, t ng đo n, làm vi c
  theo c p.
  - 2 HS nh n phi u làm bài, dán , trình bày. ế
  - L p nh n xét, b sung.
  - HS th c hi n theo yc.
  - 1 HS lên g ch d i ch sai, s a l i cho ướ
  đúng.
  - Thay t “v y” (th thì, v y thì…) ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2016 , 15:37

Mô tả tài liệu:

Giáo án lớp 5 tuần 27 năm học 2015-2016

Giáo án lớp 5 tuần 27 năm học 2015-2016.

Tin mới nhất

Trang