Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Giáo án lớp 5 tuần 24

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 158
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 8 | Loại file: DOC
 • TU N 24
  Th ba ngày 16 tháng 02 năm 2016
  Toán:( Th c hành)
  I.M c tiêu.
  - HS n m v ng các đ n v đo th tích ; m i quan h gi a chúng. ơ
  - Tính th o th tích hình h p ch nh t
  - Rèn kĩ năng trình bày bài.
  - Giúp HS có ý th c h c t t.
  II.Các ho t đ ng d y h c .
  Ho t đ ng d y Ho t đ ng h c
  1.Ôn đ nh:
  2. Ki m tra :
  3.Bài m i : Gi i thi u - Ghi đ u bài.
  Ho t đ ng 1 :
  *Ôn đ n v đo th tíchơ
  - Cho HS nêu tên các đ n v đo th tíchơ
  đã h c.
  - HS nêu m i quan h gi a 2 đ n v đo ơ
  th tích k nhau.
  *Ôn cách tính th tích hình h p ch
  nh t
  - Cho HS nêu cách tính th tích hình
  h p ch nh t
  - HS lên b ng ghi công th c tính.
  Ho t đ ng 2 : Th c hành.
  - GV cho HS đ c kĩ đ bài.
  - Cho HS làm bài t p.
  - G i HS l n l t lên ch a bài ượ
  - GV giúp đ HS ch m.
  - GV ch m m t s bài và nh n xét.
  Bài t p1 : 1. Đi n d u > , < ho c = vào
  ch ch m.
  a) 3 m
  3
  142 dm
  3
  .... 3,142 m
  3
  b) 8 m
  3
  2789cm
  3
  .... 802789cm
  3
  Bài t p 2 : Đi n s thích h p vào ch
  …….
  a) 21 m
  3
  5dm
  3
  = ...... m
  3
  b) 2,87 m
  3
  = …… m
  3
  ..... dm
  3
  c) 17,3m
  3
  = …… dm
  3
  ….. cm
  3
  d) 82345 cm
  3
  = ……dm
  3
  ……cm
  3
  4. C ng c d n dò.
  - GV nh n xét gi h c và d n HS
  chu n b bài sau.
  - HS trình bày.
  m
  3
  , dm
  3
  , cm
  3
  - M i quan h gi a 2 đ n v đo th tích k ơ
  nhau h n kém nhau 1000 l n.ơ
  - HS nêu.
  V = a x b x c
  - HS đ c kĩ đ bài.
  - HS làm bài t p.
  - HS l n l t lên ch a bài ượ
  L i gi i :
  a) 3 m
  3
  142 dm
  3
  = 3,142 m
  3
  b) 8 m
  3
  2789cm
  3
  > 802789cm
  3
  L i gi i:
  a) 21 m
  3
  5dm
  3
  = 21,005 m
  3
  b) 2,87 m
  3
  = 2 m
  3
  870dm
  3
  c) 17,3dm
  3
  = 17dm
  3
  300 cm
  3
  d) 82345 cm
  3
  = 82dm
  3
  345cm
  3
  - HS chu n b bài sau.
  ……………………………………………………………
  TV ( rèn vi t )ế
  1
 • CHÚ ĐI TU N
  I.M c tiêu :
  Nghe , Vi t đúng đo n th trong bài Chú đi tu n (ế ơ SEQAP ) ; trình bày đúng hình
  th c th ơ .
  II. ĐDDH: Bài t p c ng c KT-KN ( SEQAP )
  III. Các hoat đ ng d y h c :
  1.Ki m tra :
  2.Bài m i :
  .Gi i thi u : MĐYC
  . H ng d n HS nghe vi tướ ế :
  + GV đ c đo n th . ơ
  + Giúp HS hi u n i dung chính t .
  + H ng d n HS nh n bi t t khó. ướ ế
  - Đ c toàn đo n th ơ
  3. Ch m ch a bài :
  - GV ch m bài.
  4.C ng c , d n dò :
  - GV nh n xét ti t h c. ế
  - HS nêu t khó.
  Hun hút , l nh lùng , khuya ..
  - HS t p vi t t khó. ế
  - HS nghe , vi t chính t .ế
  - HS soát l i l i.
  - HS ch a bài chính t .
  ...............................................................
  Th năm ngày 18 tháng 2 năm 2015
  Ôn Toán: ( SEQAP)
  LUY N T P
  I.M c tiêu
  - Rèn tính toán t s % ; di n tích , th ch c a hình h p ch nh t , hình l p ph ng ươ
  - Giáo d c cho h c sinh lòng yêu thích môn h c .
  II. Chu n b :
  -Bài t p c ng c KT-KN ( SEQAP)
  + HS: V , SGK
  III. Các ho t đ ng:
  HO T Đ NG C A GIÁO VIÊN HO T Đ NG C A H C SINH
  1. n đ nh
  2.KTBC:
  - Giáo viên nh n xét.
  3.Bài m i:
  a/Gi i thi u:
  b/H ngd n luy n t p:ướ
  Bài 1/17: Vi t ti p vào ch ch m cho ế ế
  thích h p
  Bài 2/17: H/s đ c đ r i gi i ề ồ
  - Gv phát phi u h c t p ế
  H ng d n cách làm . ướ
  -2 HS th c hi n.
  - L p nh n xét.
  -HS đ c yêu c u.
  -HS làm cá nhân
  K t qu : l n l t theo ( a-b-c-d ) :ế ượ
  60- 120 - 0,06 - 45
  HS th o lu n nhóm 4
  - Đ i di n nhóm t/bày k t q a ế
  Nh n xét b sung .
  2
 • Bài3/17 :
  4.C ng c -d n dò:
  - Chu n b
  - Nh n xét ti t h c ế
  Gi i
  Th tích hình l p ph ng : ươ
  30 x 30 x 30 = 27000 (cm
  3
  )
  Th tích hình l p ph ng : ươ
  60 x 30 x 25 = 45000 (cm
  3
  )
  Th tích hình l p ph ng : ươ
  27000 + 45000 = 72000 (cm
  3
  )
  Đáp s : 72000 (cm
  3
  )
  Ti ng vi tế : Th c hành
  LUY N T P V N I CÁC V CÂU GHÉP
  B NG QUAN H T .
  I. M c tiêu.
  - C ng c cho HS nh ng ki n th c v n i các v câu ghép b ng quan h t . ế ế
  - Rèn cho h c sinh kĩ năng làm bài t p thành th o.
  - Giáo d c h c sinh ý th c ham h c b môn.
  II.Ho t đ ng d y h c :
  Ho t đ ng d y Ho t đ ng h c
  1.Ôn đ nh:
  2. Ki m tra : Nêu dàn bài chung v văn
  t ng i? ườ
  3.Bài m i : Gi i thi u - Ghi đ u bài.
  - GV cho HS đ c kĩ đ bài.
  - Cho HS làm bài t p.
  - G i HS l n l t lên ch a bài ượ
  - GV giúp đ HS ch m.
  - GV ch m m t s bài và nh n xét.
  Bài t p 1 : H c sinh làm bài vào v .
  a/ Đ t m t câu. trong đó có c p quan
  h t không nh ng…..mà còn….
  b/ Đ t m t câu. trong đó có c p quan
  h t ch ng nh ng…..mà còn….
  Bài t p 2 : Phân tích c u t o c a câu
  ghép ch quan h tăng ti n trong các ví ế
  d sau :
  a/ B n Lan không ch h c gi i ti ng ế
  Vi t mà b n còn h c gi i c toán n a.
  b/ Ch ng nh ng cây tre đ c dùng làm ượ
  đ dùng mà cây tre còn t ng tr ng ượ ư
  cho nh ng ph m ch t t t đ p c a
  ng i Vi t Nam.ườ
  - HS trình bày.
  - HS đ c kĩ đ bài.
  - HS làm bài t p.
  - HS l n l t lên ch a bài ượ
  Ví d :
  a) Không nh ng b n Hoa gi i toán
  b n Hoa còn gi i c ti ng Vi t. ế
  b) Ch ng nh ng Dũng thích đá bóng
  Dũng còn r t thích b i l i. ơ
  Bài làm:
  a) Ch ng v 1 : B n Lan ; ế
  V ng v 1 : h c gi i ti ng Vi t. ế ế
  - Ch ng v 2 : b n ; ế
  V ng v 2 : gi i c toán n a. ế
  b) Ch ng v 1 : Cây tre ; ế
  V ng v 1 : đ c dùng làm đ ế ượ
  dùng.
  - Ch ng v 2 : cây tre; ế
  V ng v 2 : t ng tr ng cho ế ượ ư
  nh ng ph m ch t t t đ p c a ng i ườ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2016 , 09:43

Mô tả tài liệu:

Giáo án lớp 5 tuần 24

.Mục tiêu. - HS nắm vững các đơn vị đo thể tích ; mối quan hệ giữa chúng. - Tính thạo thể tích hình hộp chữ nhật - Rèn kĩ năng trình bày bài. - Giúp HS có ý thức học tốt. II.Các hoạt động dạy học.

Tin mới nhất

Trang