Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Lam Lam Thứ bảy, Tháng 2 20, 2016 - 18:04
2 Pham Thi My Tinh Thứ năm, Tháng 2 25, 2016 - 20:49
3 lê đức Thứ sáu, Tháng 2 26, 2016 - 10:29
4 Lê Anh Tuấn Thứ năm, Tháng 3 16, 2017 - 20:27
5 Huyền Ngọc Chủ nhật, Tháng 6 11, 2017 - 19:47
6 Huyền Ngọc Chủ nhật, Tháng 6 11, 2017 - 19:47
7 Đặng Hương Chủ nhật, Tháng 6 18, 2017 - 07:37
8 Huỳnh Đặng Ngọc Hân Chủ nhật, Tháng 2 25, 2018 - 08:23

Giáo án lớp 5 tuần 24 năm học 2015- 2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 436
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 23 | Loại file: DOC
 • L CH BÁO GI NG TU N 24
  Th Bu i Môn Tên bài d y
  Th 2
  
  Chào c
  T p đ c
  Lu t t c x a c a ng i Ê-đê 
  Toán
  Luy n t p chung
  Chính t
  (N-V) : Núi non hùng vĩ
  Th 3
  
  Toán
  Luy n t p chung
  Ôn toán
  Anh văn
  LTVC
  MRVT: Tr t t - An ninh
  
  K chuy n
  Thay bài: Luy n t p : K chuy n đã nghe, đã đ c
  Ôn TV
  Th d c
  Khoa h c
  L p m ch đi n đ n gi n
  Th 4
  
  Âm nh c
  T p đ c
  H p th m t
  Toán
  Gi i thi u hình tr hình c u (Bài đ c thêm)
  Đ o đ c
  Em yêu T qu c Vi t Nam (T1)
  Th 5
  
  Mĩ thu t
  Toán
  Luy n t p chung
  Ôn toán
  TLV
  Ôn t p v t đ v t
  
  LT và Câu
  N i các v câu ghép băng c p t ng
  Ôn TV
  Anh văn
  Th d c
  SHĐ
  Th 6
  
  TLV
  Ôn t p v t đ v t
  L ch s
  Đ ng Tr ng S n 
  Kĩ thu t
  Đ a lí
  Ôn t p
  
  Khoa h c
  An toàn và tránh lãng phí khi dùng đi n
  Toán
  Luy n t p chung
  Ôn toán
  Anh văn
  
  Th hai ngày 15 tháng 2 năm 2016
  1
 • T p đ c
  LU T T C X A C A NG I Ê- ĐÊ Ư ƯỜ
  I. M c đích yêu c u:
  - Đ c v i gi ng trang tr ng, th hi n tính nghiêm túc c a văn b n.
  - Hi u n i dung c a bài : Lu t t c nghiêm minh công b ng c a ng i Ê-đê x a ; k đ c 1   
  đ n 2 lu t c a n c ta. (Tr l i đ c các câu h i trong sách giáo khoa).  
  II. Đ dùng d y-h c :
  - Tranh minh ho bài đ c SGK. Tranh, nhc nh sinh ho t c ng đ ng c a ng i Tây Nguyên. 
  III. Các ho t đ ng d y-h c :
  HO T Đ NG C A TH Y ! HO T Đ NG C A TRÒ HSHN
  1. Ki m tra bài cũ :
  G i 3HS đ c thu c lòng bài th : Chú đi
  tu n tr l i câu h i :
  + Ng i chi n đi tu n trong hoàn c nh
  nh th nào?
  + Nêu nh ng t ng , chi ti t nói lên tình" "
  c m mong c c a ng i chi n đ i  
  v i các cháu.
  2. Bài m i : Gi i thi u bài:
  HĐ 1:H ng d n HS luy n đ cướ :
  -G i 1 hs khá, gi i đ c bài
  -Bài văn có th chia làm m y đo n ? #
  - M i 3 HS n i ti p nhau đ c bài.
  - H ng d n h c sinh phát âm đúng các t $
  khó.
  - G i 3HS đ c n i ti p l n 2 giúp hs
  hi u nghĩa m t s t khó trong SGK.
  - Cho HS đ c đo n trong nhóm .
  - M i 1 HS đ c c bài.
  -GV h ng d n đ c và đ c m u bài văn. $ $
  HĐ 2:H ng d n h c sinh tìm hi u bàiướ
  -Cho HS đ c th m tr l i câu h i theo
  nhóm.
  + Ng i x a đ t ra t c l đ làm gì ?
  + K nh ng vi c ng i Ê-đê xem " 
  t i ?
  + Tìm nh ng chi ti t trong bài cho th y" #
  đ ng bào Ê-đê quy đ nh x ph t r t công #
  b ng ?
  + Hãy k tên c a m t s lu t c a n c ta 
  hi n nay mà em bi t ?
  - HS đ c bài, tr l i.
  + Trong đêm khuya, gió l nh bu t.
  + T ng x ng thân th ng, mong " 
  các cháu h c hành ti n b .
  - HS l ng nghe.
  - 1 hs khá, gi i đ c bài
  - Bài văn có th chia 3 đo n
  + Đo n 1 : V cách x ph t.
  + Đo n 2 : V tang ch ng nhân
  ch ng.
  + Đo n 3: V các t i.
  - 3 h c sinh đ c n i ti p. HS luy n đ c
  các t :      
    
  -1 em đ c chú gi i sgk.
  - Đ c đo n theo c p
  -1 HS đ c c bài.
  - Ng i x a đ t ra t c l đ b o v
  cu c s ng bình yên cho buôn làng.
  -T i không h i m cha, t i ăn c p, t i %
  giúp k t i, t i d n đ ng cho đ ch& $ 
  đ n đánh làng mình.
  - Các m c x ph t r t công b ng : #
  Chuy n nh thì x nh %
  - Tang ch ng ph i ch c ch n : ph i
  nhìn t n m t b t t n tay ;
  - HS th o lu n theo nhóm đôi, dán t
  Đ c th m,
  theo dõi.
  Đ c1 đo n
  Đ c nhóm
  Theo dõi
  Tr l i
  đ c các
  câu h i
  trong sgk
  2
 • Giáo viên phát phi u bút d cho các
  nhóm:
  - GV m b ng ph vi t s n tên 5 lu t c a' (
  n c ta. G i 1 HS đ c l i:
  VD:      
         
        !"
   #$
  -G i 1 hs đ c l i bài.
  -Bài văn mu n nói lên đi u gì ?
  HĐ 3:Luy n đ c di n c m :
  - M i 3 HS n i ti p nhau luy n đ c l i 3
  đo n c a bài tìm gi ng đ c.
  -GV h ng d n các em đ c th hi n đúng $
  n i dung t ng đo n.
  - GV h ng d n HS đ c m t đo n 1: $
  + GV đ c m u, nh n gi ng $ #
  -YC HS luy n đ c theo c p, thi đ c.
  -Nh n xét, tuyên d ng. 
  3. C ng c
  + H c qua bài này em bi t đ c đi u gì ? 
  + Giáo d c hs : "% &
  '( ")! "  
    " # $
  4.D n dò
  - VN đ c l i bài, h c thu c n i dung bài.
  Chu n b bài sau ) *  
  phi u c a nhóm mình
  -1 HS đ c l i
  -1 hs đ c l i bài.
  -1 HS nêu
  - 3 h c sinh đ c, m i em m t đo n, tìm *
  gi ng đ c.
  - HS l ng nghe.
  HS luy n đ c theo c p, thi đ c.
  Hs nêu .
  T
  heo dõi,
  đ c th m
  Luy n đ c
  ............................................................................
  Toán
  LUY N T P CHUNG
  I. M c đích yêu c u Giúp HS :
  - Bi t v n d ng công th c tính di n tích, th tích các hình đã h c đ gi i các bài t p có liên quan
  đ n yêu c u t ng h p.
  - BT1, BT2(c t1).
  II. Các ho t đ ng d y-h c.
  1. Ki m tra bài cũ:
  + HS1 : Mu n tính th tích hình l p ph ng ta làm th nào? 
  + HS1 : Tính th tích hình l p ph ng có c nh dài 1,5 m. 
  2. D y bài m i:
  - Gi i thi u bài:
  GV HS
  H ng d n HS luy n t pướ :
  Bài 1 : C ng c v quy t c tính di n tích toàn  
  ph n và th tích hình l p ph ng. 
  - Bài toán cho bi t gì?
  - Bài toán h i gì?
  - GV yêu c u HS nêu h ng gi i bài toán, GV 
  nh n xét ý ki n c a HS.
  Bài 1. HS đ c đ , tìm hi u đ .
  - M t hình l p ph ng có c nh : 2,5cm. 
  - Tính di n tích m t m t:…cm
  2
  ?
  - Di n tích toàn ph n:…cm
  2
  ?
  - Th tích:…cm
  3
  ?
  - HS làm bài vào v , 1HS lên b ng làm. C'
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2016 , 10:17

Mô tả tài liệu:

Giáo án lớp 5 tuần 24 năm học 2015- 2016

L CH BÁO GI NG TU N 24Ị Ả Ầ Thứ Bu iổ Môn Tên bài d yạTh 2ứChào cT p đ c Lu t t c x a c a ng i Ê-đê    Toán Luy n t p chung Chính t (N-V) : Núi non hùng vĩTh 3ứToánLuy n t p chung Ôn toánAnh vănLTVCMRVT: Tr t t - An ninh  K chuy n Thay bài: Luy n t p : K chuy n đã nghe, đã đ c    Ôn TVTh d c  Khoa h cL p m ch đi n đ n gi n    Th 4ứÂm nh c T p đ c H p th m t   ToánGi i thi u hình tr hình c u (Bài đ c thêm)    Đ o đ c Em yêu T qu c Vi t Nam    (T1)Th 5ứMĩ thu tToánLuy n t p chung Ôn toánTLVÔn t p v t đ v t    LT và CâuN i các v câu ghép băng c p t hô ng    Ôn TVAnh văn Th d c SHĐTh 6ứTLVÔn t p v t đ v t    L ch s Đ ng Tr ng S n  Kĩ thu t Đ a líÔn t pKhoa h cAn toàn và tránh lãng phí khi dùng đi nToánLuy n t p chung Ôn toán Anh vănTh hai ngày 15 tháng 2 năm 20161

Tin mới nhất

Trang