Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 lê đức Thứ sáu, Tháng 2 26, 2016 - 10:31

Giáo án lớp 5 tuần 23 năm học 2015- 2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 235
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: DOC
 • Giáo án l p 5- năm h c 2015 – 2016
  TU N 23
  Th sáu ngày 6 tháng 2 năm 2015
  TOÁN: TH TÍCH HÌNH L P PH NG ƯƠ
  I/M c tiêu :
  1/KT:Bi t công th c tính th tích hình l p ph ng.ế ươ
  2/KN:Bi t v n d ng công th c đ gi i các bài t p có liên quan.ế
  3/TĐ:Rèn tính kiên trì, ch u khó.
  II/Chu n b : mô hình tr c quan v hlp có s đo đ dài c nh 3 cm.
  III/Các ho t đ ng d y và h c:
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  1. KT:
  Yc:Tính th tích hình h p ch nh t
  có các kích th c sau: 2,5m; 18m; ướ
  1,1m.
  Nh n xét ghi đi m.
  2.Bài m i:
  a.Gi i thi u:
  b.D y bài m i:
  1/Hình thành công th c tính th tích
  hlp.
  -vd1:.
  - B ng đ dùng tr c quan; GV x p ế
  các hlph ng 1cmươ
  3
  t o thành
  hlph ng có c nh b ng 3cm.ươ
  - Cho đ m s hph ng trong 1 l p.ế ươ
  - Cho tính s nh l p ph ng trong ươ
  3 l p (toàn hình).
  - G i ý đ HS nêu cách tính.Ch ng
  h n:
  3 x 3 x 3 = 27 (cm
  3
  ).
  Yc:nêu quy t c tính th tích
  hlph ng.ươ
  - G i c nh c a hình l p ph ng là a, ươ
  th tích là V.
  Yc: vi t công th c tính th tích hl p. ế
  Ch ng h n: V = a x a x a
  2/Th c hành.
  Bài 1:
  Yc: nêu cách tính di n tích 1 m t;
  - 1hs làm, l p nh n xét.
  - đ c ví d SGK trang 122.
  - qsát GV x p hình và đ m s ế ế
  hlp trong 1 l p; trong 3 l p.
  - đ m.ế
  - Tính.
  - nêu cách tính.
  - nêu quy t c tính th tích c a
  hlp.
  - Vi t công th c tính.ế
  Nguy n Th Vân –Tr ng ti u h c H ng L c ườ ươ ô .
  1
 • Giáo án l p 5- năm h c 2015 – 2016
  di n tích xung quanh; di n tích toàn
  ph n; th tích c a hlp.
  - Chia l p 4 nhóm, m i nhóm làm 1
  câu (1) (2) (3) (4).
  - nh n xét bài làm.
  Bài 2(KG)g i ý cho HS tính th tích.
  - Đ i đ n v th tích m ơ
  3
  v dm
  3
  .
  - Tính kh i l ng. ượ
  Bài 3:
  - G i ý đ HS nêu đ c cách làm, ượ
  ch ng h n:
  + Tính th tích hình h p ch nh t.
  + Tính c nh c a hình l p ph ng. ươ
  + Tính th tích c a hình l p
  ph ng.ươ
  - nh n xét.
  3.C ng c - D n dò :
  Yc: nêu công th c tính th tích hlp.
  Nh n xét ti t h c. ế
  - làm và ch a.
  - Nh n xét nêu l i cách làm.
  - đ i di n c a 4 nhóm nêu k t ế
  qu .
  c và phân tích yêu c u c a bài.
  - làm và ch a.
  - Nh n xét, nêu cách làm.
  T P LÀM VĂN : TR BÀI VĂN K CHUY N
  I.M c tiêu.
  1/KT:N m đ c yêu c u c a bài văn k chuy n . ượ
  2/KN;Nh n bi t t s a đ c l i trong bài c a mình l i chung , vi t ế ượ ế
  l i m t đo n văn cho đúng ho c hay h n. ơ
  3/TĐ;Yêu thích văn k chuy n.
  II/Chu n b :B ng ph ghi 3 đ văn; B ng ph ghi các l i đi n hình.
  III.Các ho t đ ng d y - h c.
  A.KT :
  B.Bài m i:
  1.Gi i thi u bài : 1’
  2.Nh n xét chung : 8’
  - GV đ a b ng ph có 3 đ .ư
  - GV nh n xét chung : ( u - khuy t Ư ế
  đi m)
  . Nêu d c th (nh ng không nêu ư
  tên)
  - Thông báo s đi m, phát bài.
  3. Ch a bài : 24’
  - L ng nghe
  - đ c l i đ , xác đ nh yêu c u
  đ .
  - L ng nghe
  - Nh n bài
  - đ c, lên b ng s a vào c t b
  t ng l i.
  Nguy n Th Vân –Tr ng ti u h c H ng L c ườ ươ ô .
  2
 • Giáo án l p 5- năm h c 2015 – 2016
  -GV đ a b ng ph nh ng l i đi nư
  hình.
  - GV hd n s a l i trong bài.
  - GV đ c nh ng đo n văn, bài văn hay
  - Cho ch n 1 đo n văn đ vi t l i. ế
  - GV có th ch m đi m, nh n xét.
  4.C ng c - d n dò : 2’
  - D n HS vi t l i đo n văn vào v i ế
  - Chu n b ôn t p t đ v t.
  - Nh n xét ti t h c. ế
  - nh n bài, đ c l i nh n xét,
  các l i m c trong bài, t s a ự ử
  - Đ i bài b n đ rà soát l i.
  - l ng nghe, tìm ra cái hay c a
  đo n văn, bài văn đ h c t p.
  - vi t l i v nháp, đ c l iế
  đo n văn tr c l p. ướ
  - L p nh n xét (so v i đo n
  văn cũ)
  LUY N T VÀ CÂU : N I CÁC V CÂU GHÉP B NG QH T
  I.M c tiêu :
  1/KT:Hi u đ c câu ghép th hi n quan h tăng ti n . ượ ế
  2/KN;Tìm đ c câu ghép ch quan h tăng ti n trong truy n Ng i lái xeượ ế ườ
  đãng trí (bt1, m c III);tìm đ c quan h t thích h p đ t o ra các câu ượ ệ ừ ể ạ
  ghép(bt2).
  3/TĐ: Th y đ c cái hay c a vi c dùng quan h t trong câu ghép th ượ ệ ừ
  hi n qh tăng ti n. ế
  II.Chu n b :
  III.Các ho t đ ng d y - h c.
  A.Bài cũ : 4’BT3 ti t MRVT : An ninhế
  Nh n xét ghi đi m.
  B.Bài m i
  1 .Gi i thi u bài : 1’
  (Ph n nh n xét và ghi nh không d y):
  2.Luy n t p :
  Bài1.
  - GV ch t l i k t qu đúng ế
  H:Câu chuy n gây c i ch nào? ườ
  Bài 2:
  - 2 HS l n l t làm mi ng. ượ
  - đ c yc, c l p đ c th m
  - làm v , trình bày,l p nh n xét.
  + B n b t l ng y ươ không ch
  V 1 qhtế
  ăn c p tay lái mà chúng còn
  l y
  qht v 2ế
  luôn c bàn đ p phanh .
  - Ng i lái xe ng i nh mườ
  ch
  Nguy n Th Vân –Tr ng ti u h c H ng L c ườ ươ ô .
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2016 , 23:44

Mô tả tài liệu:

Giáo án lớp 5 tuần 23 năm học 2015- 2016

Giáo án l p 5-ớ năm h c 2015 – 2016ọTU N 23Ầ Th sáu ngày 6 tháng 2 năm 2015ứTOÁN: TH TÍCH HÌNH L P PH NGỂ Ậ ƯƠI/M c tiêuụ :1/KT:Bi t công th c tính th tích hình l p ph ng.ế ứ ể ậ ươ2/KN:Bi t v n d ng công th c đ gi i các bài t p có liên quan.ế ậ ụ ứ ể ả ậ3/TĐ:Rèn tính kiên trì, ch u khó.ịII/Chu n b :ẩ ị mô hình tr c quan v hlp có s đo đ dài c nh 3 cm.ự ề ố ộ ạIII/Các ho t đ ng d y và h c:ạ ộ ạ ọHo t đ ng c a giáo viênạ ộ ủ Ho t đ ng c a h c sinhạ ộ ủ ọ1. KT:Yc:Tính th tích hình h p ch nh t ể ộ ữ ậcó các kích th c sau: 2,5m; 18m; ướ1,1m.Nh n xét ghi đi m.ậ ể2.Bài m i:ớa.Gi i thi u:ớ ệb.D y bài m i:ạ ớ1/Hình thành công th c tính th tích ứ ểhlp.-vd1:.- B ng đ dùng tr c quan; GV x p ằ ồ ự ếcác hlph ng 1cmươ3 t o thành ạhlph ng có c nh b ng 3cm.ươ ạ ằ- Cho đ m s hph ng trong 1 l p.ế ố ươ ớ- Cho tính s hình l p ph ng trong ố ậ ươ3 l p (toàn hình).ớ- G i ý đ HS nêu cách tính.Ch ng ợ ể ẳh n:ạ 3 x 3 x 3 = 27 (cm3).Yc:nêu quy t c tính th tích ắ ểhlph ng.ươ- G i c nh c a hình l p ph ng là a, ọ ạ ủ ậ ươth tích là V. ểYc: vi t công th c tính th tích hl p. ế ứ ểCh ng h n: V = a x a x aẳ ạ2/Th c hành.ựBài 1: Yc: nêu cách tính di n tích 1 m t; ệ ặ- 1hs làm, l p nh n xét.ớ ậ- đ c ví d SGK trang 122.ọ ụ ở- qsát GV x p hình và đ m s ế ế ốhlp trong 1 l p; trong 3 l p.ớ ớ- đ m.ế- Tính.- nêu cách tính.- nêu quy t c tính th tích c a ắ ể ủhlp.- Vi t công th c tính.ế ứ Nguy n Th Vân –Tr ng ti u h c H ng L cễ ị ườ ể ọ ươ ô .1

Tin mới nhất

Trang