Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 lê đức Thứ sáu, Tháng 2 26, 2016 - 10:32
2 lê đức Thứ sáu, Tháng 2 26, 2016 - 10:33
3 Lê Huy Thứ năm, Tháng 3 3, 2016 - 21:22

Giáo án lớp 5 tuần 22 năm học 2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 120
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 37 | Loại file: DOC
 • TU N 22
  Ngày so n: 12/ 2/ 2016
  Ngày gi ng: 15/ 2/ 2016 đ n 19/ 2/ 2016 ế
  Rèn ch : Bài 22
  S a l i phát âm: l,n
  Th hai ngày 15 tháng 2 năm 2016
  Ti t 1: Toánế
  LUY N T P
  I. M C TIÊU :
  - Bi t tính di n tích xung quanh và di n tích toàn ph n c a hình h p ch ế
  nh t.
  - V n d ng đ gi i m t s bài toán đ n gi n. ơ
  - H c sinh làm các bài t p 1, 2 .
  II. Đ DÙNG D Y H C : B ng ph
  III. CÁC HO T Đ NG D Y H C :
  Ho t đ ng c a th y Ho t đ ng c a t
  1. Ki m tra bài cũ :
  - Cho HS nh c l i công th c tính di n
  tích xung quanh di n tích toàn ph n
  c a hình h p ch nh t
  - GV nh n xét.
  2. Bài m i :
  - Gi i thi u bài: Luy n t p
  Bài t p 1:
  - Cho HS đ c yêu c u bài t p
  - Chú ý các đ n v ph i cùng đ v đo. ơ
  - Cho HS t làm
  - G i HS trình bày bài làm
  - GV nh n xét, s a ch a
  Bài t p 2:
  - Cho HS đ c yêu c u bài t p
  - Yêu c u 1 HS nêu cách làm
  - Cho HS làm bài cá nhân
  - GV nh n xét, s a ch a
  Bài t p 3: ( n u còn th i gian )ế
  - HS nêu
  - HS đ c thành ti ng, c l p đ c ế
  th m
  - HS làm bài: 1,5 m =15 dm
  a. Sxq
  =
  1440 dm
  2
  S
  tp
  = 2190 dm
  2
  b. Sxq =
  30
  17
  m
  2
  Stp=
  10
  1
  1
  m
  2
  - L p nh n xét
  - HS đ c
  - Di n tích quét s n chính di n ơ
  tích toàn ph n tr đi di n cái n p;
  mà di n tích cái n p di n tích m t
  đáy.
  - HS làm bài
  Di n tích c n quét s n m t ngoài ơ
  b ng di n tích xung quanh c a cái
  thùng ta có: 8 dm = 0,8 m
  V y di n tích quét s n cái thùng là: ơ
  (1,5+0,6)x2x 0,8+1,5x0,6= 4,26 (m
  2
  )
  1
 • - Cho HS đ c yêu c u bài t p
  - GV cho HS phát hi n nhanh k t qu ế
  đúng trong các tr ng h p (a,b,c, d,)ườ
  1,5dm
  1,2dm
  2,5dm
  - GV nh n xét
  3. C ng c , d n dò:
  - Cho HS nh c l i nh ng ki n th c đã ế
  h c v Hình h p ch nh t
  - Nh n xét ti t h c. ế
  - HS đ c
  - HS làm bài
  KQ: a/ Đ; b/ S; c/ S; d/ Đ
  HS: di n tích toàn ph n b ng
  t ng DT các m t nên khi thay đ i v
  trí đ t h p DT toàn ph n không thay
  đ i.
  - hai DT xung quanh c a
  H1=0,6dm
  2
  ; DT xung quanh c a
  H2=13,5dm
  2
  - V nhà hoàn ch nh các bài t p đã
  làm vào v
  - Chu n b : DT xung quanh di n
  tích toàn ph n c a hình l p ph ng ươ
  Ti t 1: T p đ cế
  L P LÀNG GI BI N
  I. M C TIÊU :
  - Bi t đ c đúng các t khó trong bài đ c di n c m bài văn, gi ng đ cế
  thay đ i phù h p v i nhân v t.
  - Hi u n i dung: Ca ng i b con ông Nh dũng c m l p làng gi bi n.
  ( Tr l i đ c các câu h i 1,2,3 trong SGK ). ượ
  II. Đ DÙNG D Y H C : B ng ph .
  III. CÁC HO T Đ NG D Y H C :
  Ho t đ ng c a th y Ho t đ ng c a t
  1. Ki m tra:
  - Ki m tra 2 HS đ c bài Ti ng rao ế
  đêm.
  - GV nh n xét .
  2. Bài m i :
  2.1.Gi i thi u bài :
  - Gi i thi u ch đi m cu c s ng
  thanh bình, bài l p làng gi bi n.
  2.2. H ng d n HS đ c tìm hi uướ
  bài :
  2.1. Luy n đ c:
  - GV H ng d n HS đ c.ướ
  - Chia đo n :4 đo n.
  - HS đ c thành ti ng n i ti p. ế ế
  - Luy n đ c các ti ng khó:võng, ế
  - HS đ c bài + tr l i các câu h i.
  - L p nh n xét.
  - HS l ng nghe.
  - 1HS đ c toàn bài.
  - HS luy n đ c các ti ng khó ế
  phát hi n thêm đ cùng đ c.
  - Đ c chú gi i + Gi i nghĩa t :
  2
  2,5dm
  1,2dm
  1,5dm
 • làng…
  - Đ c n i ti p l n 2. ế
  - Hs luy n đ c theo c p.
  - GV đ c m u toàn bài.
  2.2 Tìm hi u bài:
  - Đ c đo n 1:
  - Bài văn có nh ng nhân v t nào ?
  - B và ông bàn v i nhau vi c gì ?
  Gi i nghĩa t : h p làng ..
  Ý 1: Ý đ nh d i làng ra đ o c a b
  Nh .
  - Đ2: Đ c đo n 2
  - Theo l i b Nh , vi c l p làng m i
  ngoài đ o có l i gì ?
  - Gi i nghĩa t : ng tr ng, mong ư ườ
  c.ướ
  Ý 2: Nh ng thu n l i c a làng m i.
  - Đ 3: Tìm nh ng chi ti t cho th y ông ế
  Nh suy nghĩ r t cu i cùng đã
  đ ng ý v i k ho ch l p làng gi bi n ế
  c a b Nh ?
  Ý 3: S đ ng tình c a ông Nh .
  - Đ 4: Nh nghĩ v k ho ch c a b ế
  nh th nào ?ư ế
  Gi i nghĩa t : gi c m …. ơ
  Ý 4 : Vui m ng c a Nh .
  2.3. Đ c di n c m:
  - GV H ng d n HS đ c di n c m .ướ
  - GV H ng d n HS đ c di n c mướ
  theo cách phân vai.
  - GV H ng d n HS đ c di n c mướ
  đo n: " Đ có m t ….chân tr i ."
  - H ng d n HS thi đ c di n c m.ướ
  3. C ng c , d n dò :
  - GV h ng d n HS nêu n i dung bài.ướ
  - GDBVMT: H c sinh nh n th c đ c ượ
  vi c l p làng m i ngoài đ o chính
  góp ph n gi gìn môi tr ng bi n trên ườ
  đ t n c ta. ướ
  - GV nh n xét ti t h c. ế
  - HS l ng nghe.
  - B n nh tên Nhu, b b n, ông
  b n, 3 th h trong m t gia đình. ế
  - H p làng đ di dân ra đ o, đ a ư
  d n c nhà Nh ra đ o.
  - HS nêu.
  - Đ t r ng, bãi dài, cây xanh, n c ướ
  ng t, ng tr ng g n, đáp ng ư ườ
  đ c mong c b y lâu c a dânượ ướ
  chài đ ph i l i, bu c thuy n. ơ ướ
  - HS nêu.
  - Ông bu c ra võng, ng i xu ng,
  v n mình, Ông hi u ý t ng trong ưở
  suy tính c a con trai ông bi t ế
  nh ng nào.ườ
  - Nh đi, c nhà đi, làng B ch
  Đ ng Giang Mõm Cá S u.
  - HS nêu.
  - HS l ng nghe.
  - HS đ c t ng đo n n i ti p. ế
  - 4 HS phân vai: ng i d n chuy n,ườ
  b , ông, Nh , đ c di n c m bài
  văn.
  - HS đ c cho nhau nghe theo c p.
  - HS luy n đ c cá nhân, c p, nhóm.
  - HS thi đ c di n c m tr c l p. ướ
  * Ca ng i nh ng ng i dân chài táo ườ
  b o, m r i m nh đ t quê h ng ươ
  quen thu c t i l p làng m t hòn
  đ o ngoài bi n kh i đ xây d ng ơ
  cu c s ng m i, gi m t vùng bi n
  tr i c a T qu c.
  - HS l ng nghe.
  Ti t 3: Mĩ thu t (ế đ/c Làn)
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2016 , 23:40

Mô tả tài liệu:

Giáo án lớp 5 tuần 22 năm học 2016

TU N 22ẦNgày so n: 12/ 2/ 2016ạNgày gi ng: 15/ 2/ 2016 đ n 19/ 2/ 2016ả ếRèn ch : Bài 22ữS a l i phát âm: l,nử ỗTh hai ngày 15 tháng 2 năm 2016ứTi t 1: ToánếLUY N T PỆ ẬI. M C TIÊU Ụ :- Bi t tính di n tích xung quanh và di n tích toàn ph n c a hình h p ch ế ệ ệ ầ ủ ộ ữnh t.ậ- V n d ng đ gi i m t s bài toán đ n gi n.ậ ụ ể ả ộ ố ơ ả- H c sinh làm các bài t p 1, 2 .ọ ậII. Đ DÙNG D Y H CỒ Ạ Ọ : B ng phả ụIII. CÁC HO T Đ NG D Y H CẠ Ộ Ạ Ọ :Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ1. Ki m tra bài cũ : ể- Cho HS nh c l i công th c tính di nắ ạ ứ ệtích xung quanh và di n tích toàn ph nệ ầc a hình h p ch nh t ủ ộ ữ ậ- GV nh n xét. ậ2. Bài m i :ớ- Gi i thi u bài: Luy n t p ớ ệ ệ ậ Bài t p 1:ậ- Cho HS đ c yêu c u bài t p ọ ầ ậ- Chú ý các đ n v ph i cùng đ v đo. ơ ị ả ị- Cho HS t làm ự- G i HS trình bày bài làm ọ- GV nh n xét, s a ch a ậ ử ữBài t p 2: ậ- Cho HS đ c yêu c u bài t p ọ ầ ậ- Yêu c u 1 HS nêu cách làm ầ- Cho HS làm bài cá nhân - GV nh n xét, s a ch a ậ ử ữBài t p 3: ậ ( n u còn th i gian )ế ờ- HS nêu - HS đ c thành ti ng, c l p đ cọ ế ả ớ ọth m ầ- HS làm bài: 1,5 m =15 dm a. Sxq = 1440 dm2 S tp = 2190 dm2 b. Sxq =3017m2Stp= 1011m2- L p nh n xét ớ ậ- HS đ cọ- Di n tích quét s n chính là di nệ ơ ệtích toàn ph n tr đi di n cái n p;ầ ừ ệ ắmà di n tích cái n p là di n tích m tệ ắ ệ ặđáy. - HS làm bài Di n tích c n quét s n m t ngoàiệ ầ ơ ở ặb ng di n tích xung quanh c a cáiằ ệ ủthùng ta có: 8 dm = 0,8 mV y di n tích quét s n cái thùng là:ậ ệ ơ(1,5+0,6)x2x 0,8+1,5x0,6= 4,26 (m2 )1

Tin mới nhất

Trang