Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Ruby Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 08:49
2 Nguyen Ruby Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 08:49
3 Nguyen Ruby Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 08:49
4 Nguyen Ruby Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 08:51
5 Nguyen Ruby Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 09:02
6 nguyễn trọng luu Thứ tư, Tháng 9 7, 2016 - 13:29
7 Đàm Thị Yến Thứ sáu, Tháng 9 9, 2016 - 12:08
8 Hai Yen Thứ bảy, Tháng 9 10, 2016 - 18:20
9 hoang thi ha Thứ bảy, Tháng 9 10, 2016 - 20:27
10 Mai Trinh Chủ nhật, Tháng 9 11, 2016 - 17:53

Trang

Giáo án lớp 5 tuần 2 - Vân - Năm học 2016-2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 450
12
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 19 | Loại file: DOC
 • TU N 2: Th hai ngày 29 tháng 8 năm 2016
  T p đ c : NGHÌN NĂM VĂN HI N
  (Nguy n Hoàng)
  I. M c đích yêu c u : Giúp HS:
  - Bi t đ c đúng, rành m ch,l u loát văn b n khoa h c th ngế ư ườ
  th c có b ng th ng kê.
  - Hi u n i dung: Vi t Nam truy n th ng khoa c , th hi n
  n n văn hi n lâu đ i. (Tr l i đ c các câu h i trong SGK). ế ượ
  II. Đ dùng d y h c : - Tranh minh h a bài đ c trong SGK.
  - B ng ph vi t s n m t đo n c a b ng th ng kê đ HS luy n ế
  đ c.
  III. Các ho t đ ng d y h c:
  Ho t đ ng c a GV
  A. Bài cũ: (5’) - G i 2 HS đ c bài.
  - Nh n xét- tuyên d ng. ươ
  B. D y bài m i:
  1. Gi i thi u bài: Ghi đ . (4’)
  2. H ng d n HS luy n đ c ướ
  tìm hi u bài: (26’)
  a) Luy n đ c: - GV đ c m u.
  - Cho HS quan sát nh.
  - Chia đo n
  Đo n 1: T đ u… c th nh ư
  sau.
  Đo n 2: Ti p đ n… b ng th ng ế ế
  kê.
  Đo n 3: Còn l i.
  - Cho HS đ c n i ti p. ế
  - Khi HS đ c GV s a l i phát âm,
  ng t ngh .
  - Cho HS luy n đ c theo c p.
  - G i 1-2 HS lên đ c.
  b) Tìm hi u bài:
  + Đ n thăm Văn Mi u, kháchế ế
  n c ngoài ng c nhiên v đi uướ
  gì ?
  + Phân tích b ng s li u.
  + Bài văn giúp em hi u đi u v
  truy n th ng văn hóa Vi t Nam?
  - Rút ra n i dung.
  Ho t đ ng c a HS
  - HS đ c.
  - HS l ng nghe.
  - HS l ng nghe.
  - HS quan sát
  - N i ti p nhau đ c theo đo n ế
  - HS luy n đ c c p.
  - HS đ c c bài.
  + Ng c nhiên khi bi t r ng t ế
  năm 1075 n c ta m khoaướ
  thi…
  + HS tr l i.
  + Ng i Vi t Nam ta truy nườ
  th ng coi tr ng đ o h c. Vi t
  Nam n c n n văn hi nướ ế
  lâu đ i…
  - HS đ c n i ti p ế
  1
 • c) Luy n đ c l i: G i 3 HS đ c.
  - HD HS đ c đo n 1- Chú ý ng t
  ngh .
  3. C ng c , d n dò: (5’) GV
  nh n xét ti t h c. ế
  - v nhà luy n đ c bài văn
  - Chu n b bài sau.
  - HS đ c.
  - L ng nghe
  …..………. * ……………
  Toán: LUY N T P
  I/ M c tiêu : Giúp h c sinh c ng c v :
  1. Ki n th c: - ế Bi t đ c, vi t các phân s th p phân trên m t ế ế
  đo n c a tia s . Bi t chuy n m t phân s thành phân s th p phân. ế
  - HS làm bài t p 1, 2, 3
  2. Kĩ năng: - Đ c,viêt các phân s th p phân
  3. Thái đ :- Yêu thích môn toán
  II/ Đ dùng d y h c: - B ng ph
  III/ Các ho t đ ng h c:
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  A/ Bài cũ: (5’)G i HS làm bài
  1,2
  Nh n xét- tuyên d ng. ươ
  B/ D y bài m i:
  1.Gi i thi u bài - ghi b ng (4’)
  2.H ng d n HS th c hành. ướ
  (26’)
  Bài 1: - G i HS đ c yêu c u bài
  t p
  - Cho h c sinh vi t và đ c . ế
  - Nh n xét – tuyên d ng ươ
  Bài 2: - G i HS đ c yêu c u bài
  t p
  - Cho HS làm v và ch a bài
  - Nh n xét- tuyên d ng. ươ
  Bài 3: - G i HS đ c yêu c u bài
  t p
  - Cho h c sinh trao đ i theo c p.
  - 2 em
  - Theo dõi, l ng nghe
  - 1 em
  10
  9
  ;...
  10
  2
  ;
  10
  1
  Là các phân s th p phân.
  - 1 em
  - Làm v , 3 HS ch a bài
  10
  62
  25
  231
  5
  31
  x
  x
  - Nh n xét- b sung
  - 1em
  - 2 HS trao đ i và trình bày
  100
  9
  ;
  100
  24
  - Nh n xét- b sung
  2
 • - Nh n xét – tuyên d ng ươ
  3. C ng c , d n dò: (5’)
  - Nh n xéi ti t h c. ế
  - V nhà h c bài. Chu n b bài.
  …..………. * ……………
  Khoa h c: NAM HAY N (Ti p theo) ế
  I/ M c tiêu : Sau bài h c, h c sinh bi t: ế
  1) Ki n th c:ế - Nh n ra s c n thi t ph i thay đ i m t s quan ế
  ni m c a xã h i v vai trò c a nam và n
  2) Kĩ năng:- Tôn tr ng các b n cùng gi i và khác gi i.
  *KNS: Kĩ năng t nh n th c và xác đ nh giá tr c a b n thân.
  3) Thái đ : - Không phân bi t b n nam hay b n n .
  II/ Đ dùng d y h c:
  GV: - Hình trang 6,9 SGK
  HS: - SGK
  III/ Các ho t đ ng d y h c:
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  A/ Bài cũ: (5’)- Yêu c u HS
  nh c l i n i dung bài tr c. ướ
  - Nh n xét- tuyên d ng ươ
  B/ D y bài m i:
  1.Gi i thi u bài- ghi b ng (4’)
  2.Bài m i: (21’)
  *Ho t đ ng 3: Liên h th c t . ế
  B
  1
  : Làm vi c nhóm.
  -Yêu c u HS liên h trong l p
  mình s phân bi t đ i x
  gi a HS nam HS n không?
  Nh v y có h p lí không?ư
  + T i sao không nên phân bi t
  đ i x gi a nam và n ?
  B
  2
  : Làm vi c c l p
  - Cho t ng nhóm báo cáo.
  - K t lu n:ế Quan ni m h i
  v nam n th thay đ i.
  M i HS đ u cóth góp ph n t o
  nên s thay đ i này…
  3. C ng c , d n dò: (5’)
  - Yêu c u HS nh c l i n i dung
  - 2 em
  - HS th o lu n theo nhóm 4
  - HS đ i di n báo cáo.
  - Nh n xét- b sung
  - L ng nghe
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2016 , 08:55

Mô tả tài liệu:

Giáo án lớp 5 tuần 2 - Vân - Năm học 2016-2017

Giáo án lớp 5 tuần 2 - Vân - Năm học 2016-2017 - Biết đọc đúng, rành mạch,lưu loát văn bản khoa học thường thức có bảng thống kê. - Hiểu nội dung: Việt Nam có truyền thống khoa cử, thể hiện nền văn hiến lâu đời. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK). II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa bài đọc trong SGK. - Bảng phụ viết sẵn một đoạn của bảng thống kê để HS luyện đọc. III. Các hoạt động dạy học:

Tin mới nhất

Trang