Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 bach dang Thứ sáu, Tháng 11 11, 2016 - 09:37
2 bach dang Thứ sáu, Tháng 11 11, 2016 - 09:37
3 bach dang Thứ sáu, Tháng 11 11, 2016 - 09:37
4 Lê Thị Anh Thư Chủ nhật, Tháng 11 13, 2016 - 08:53

Giáo án lớp 5 tuần 11 năm học 2016-2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 366
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 18 | Loại file: DOC
 • TU N 11
  Th hai ngày 7 tháng 11 năm 2016
  T P Đ C: CHUY N M T KHU V N NH ƯỜ
  I.M c tiêu:
  1/KT:Hi u n i dung bài: Tình c m yêu quý thiên nhiên c a hai ông cháu.
  (tr l i đ c câu h i sgk). ượ
  2/KN:Đ c di n c m bài văn v i gi ng h n nhiên (bé Thu), gi ng hi n t
  (ông).
  3/TĐ:Yêu thiên nhiên.
  II.Chu n b : Tranh minh h a trang 102 SGK.
  . B ng ph ghi s n đo n văn h ng d n luy n đ c. ướ
  III.Các ho t đ ng d y h c:
  A.Gi i thi u ch đi m (2’)
  B.Bài m i:
  1.Gi i thi u bài (1’)
  2.Hd n luy n đ c và tìm hi u bài (25’)
  a.Luy n đ c:
  -rút t khó:
  -rút t gi i nghĩa:
  - GV đ c toàn bài.
  b.Tìm hi u bài:
  H:Bé Thu thích ra ban công đ làm gì?
  H:M i loài cây trên ban công nhà Thu
  có nh ng đ c đi m gì n i b t?
  H:B n Thu ch a vui vì đi u gì? ư
  H:Vì sao khi th y chim v đ u ban
  công, Thu mu n báo ngay cho H ng bi t? ế
  H:Em hi u “Đ t lành chim đ u” là ntn?
  H:Em nh n xét v hai ông cháu
  Thu?
  H:Bài văn mu n nói v i cta đi u gì?
  H:Hãy nêu n i dung chính c a bài văn?
  c. Đ c di n c m:
  -Treo b ng ph ; Hd đ c di n c m đ3.
  - HS tr l i
  -1hs đ c ,chia 3 đo n.
  -3 HS đ c n i ti p đo n. ế
  c t khó.
  - đ c ph n Chú gi i.
  -luy n đ c theo c p.
  -1 hs gi i đ c bài.
  - ng m v n cây và nghe chim hot... ườ
  - Thu mu n cho b n bi t ban công ế
  nhà mình nh m t khu v n , cũngư ườ
  có chom đ n h ng ngày...ế
  - n i nào d sinh s ng thì ng i ơ ườ
  v t đ u thích s ng đó.
  - yêu thiên nhiên.
  -Tình c m yêu quý thiên nhiên c a
  hai ông cháu.
  -3 HS đ c ti p n i t ng đo n, l p ế
  theo dõi tìm cách đ c hay
  - luy n đ c dc.
  1
 • - Đ c m u.
  - Nh n xét, khen ng i HS đ c đúng l i
  c a nhân v t.
  C.C ng c - D n dò (5’)
  -D n:có ý th c làm cho môi tr ng s ng ườ
  luôn s ch, đ p, Cb : Ti ng v ng. ế
  - Nh n xét ti t h c. ế
  -thi đ c di n c m.
  - l p bình ch n b n đ c hay nh t
  TOÁN: LUY N T P
  I/M c tiêu :
  1/KT:C ng c v năng tính t ng nhi u s th p phân, s d ng tính ch t
  c a phép c ng đ tính b ng cách thu n ti n nh t.So sánh các s th p phân,
  gi i bài toán v i các s th p phân.
  2/KN: Th c hi n tính t ng nhi u s th p phân, s d ng tính ch t c a phép
  c ng đ tính b ng cách thu n ti n nh t.So sánh các s th p phân, gi i bài
  toán v i các s th p phân.
  3/TĐ: Yêu thích các d ng toán trên.
  II/Chu n b :
  III/Các h at đ ng:
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  A/Bài cũ:4’
  H:Nêu cách tính t ng c a các stp ?
  Nh n xét tuyên d ng. ươ
  B/Bài m i : Luy n t p(32’)
  Bài 1:
  Bài 2: Tính b ng cách thuân ti n nh t.
  Yc: gi i thích cách làm.
  (đã s d ng t/ch t nào c a phép c ng
  trong quá trình tính)
  Bài 3: So sánh
  > 3,6 + 5,8 …. 8,9
  < 7,56 ….4,2+ 3,4
  = 5,7 + 8,8 … 14,5
  0,5 … 0,08 + 0,4
  Bài 4:
  H: Bài toán cho bi t gì ?ế
  H:Bài toán h i gì?
  1 h c sinh nêu.
  - đ c yêu c u bài.
  - 2 em làm b ng đ t tính và tính.
  L p nh n xét.
  c yêu c u bài.
  - 2 em làm b ng. Nh n xét.
  1 s em gi i thích .
  - đ c yêu c u bài.
  - làm bài và đ c k t qu . ế
  Đ i v cho nhau đ t ch m.
  - đ c đ .
  -H c sinh tr l i.
  -1 em làm b ng. L p làm v .
  2
 • Hd n .
  Nh n xét kl.
  3/C ng c - d n dò :
  H:Nêu cách tính t ng c a nhi u stp ?.
  -Nh n xét ti t h c. ế
  S m v i ng i đó d t trong ngày ườ
  th hai:
  28,4 + 2,2 = 30,6 (m)
  S m v i ng i đó d t trong ngày ườ
  th 3:
  30,6 + 1,5 = 32,1 (m)
  S m v i ng i đó d t t ng c 3 ườ
  ngày là:
  28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m)
  KHOA H C : ÔN T P: CON NG I VÀ S C KH E(TT) ƯỜ
  I.M c tiêu :
  1/KT:Ôn t p v đ c đi m sinh h c m i qh xh tu i d y thì. Cách
  phòng tránh b nh s t rét, s t xu t huy t, viêm não, viêm gan A... ế
  2/KN:Bi t th c hành phòng tránh các b nh trên.ế
  3/TĐ:Có ý th c gi gìn sk.
  II.Chu n b :-Các s đ trang 42,43 SGK.ơ
  III.Ho t đ ng d y - h c :
  Ho t đ ng gv Ho t đ ng hs.
  A/Bài cũ: 4’
  H:Chúng ta ph i làm đ th c hi n an
  toàn giao thông?
  H:Tai n n giao thông đ l i nh ng h u
  qu gì?
  Nh n xét tuyên d ng. ươ
  B/Bài m i:
  1/Gi i thi u bài: 1’
  2/Các ho t đ ng:
  HĐ1: Ôn t p v con ng i:9’ ườ
  -Phát phi u h c t p.ế
  1.V s đ (d a SGK) tu i d y thì con ơ
  gái và con trai.
  2.Ch n câu tr l i đúng nh t: Tu i d y
  thì là gì?
  3.Ch n câu đúng: Vi c nào d i đây ch ướ
  có ph n làm đ c. ượ
  -2hs.
  -Làm vi c cá nhân theo bài t p /42 .
  Đáp án: d y thì n 10-15 tu i, d y
  thì nam t 13-17 tu i
  2d, 3c.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2016 , 21:49

Mô tả tài liệu:

Giáo án lớp 5 tuần 11 năm học 2016-2017

Giáo án lớp 5 tuần 11 năm học 2016-2017

Tin mới nhất

Trang