Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ly Thứ tư, Tháng 10 19, 2016 - 08:36
2 Trinh Tuyết Thứ sáu, Tháng 10 21, 2016 - 15:03
3 Thương Trương Thị Thanh Thứ bảy, Tháng 10 22, 2016 - 21:17
4 Thương Trương Thị Thanh Thứ bảy, Tháng 10 22, 2016 - 21:17
5 Tran Huong Thứ hai, Tháng 11 28, 2016 - 11:40
6 Tran Huong Thứ hai, Tháng 11 28, 2016 - 20:53

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 9 NĂM HỌC 2016-2017 - GV Tới

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 581
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 30 | Loại file: DOC
 • GIÁO ÁN L P 4 TU N 9
  Th hai ngày 17 tháng 10 năm 2016
  T p đ c:
  TH A CHUY N V I MƯ
  I/ M c tiêu
  -B c đ u bi t đ c phân bi t l i nhân v t trong đo n đ i tho i.ướ ế
  -Hi u n i dung : C ng c m tr thành th rèn đ ki m s ng nên đã ươ ướ ơ ế
  thuy t ph c m đ m th y ngh nghi p nào cũng đáng quý.(tr l i đ c cácế ượ
  CH SGK).
  -TĐ:Nh nhàng,x ng hô l phép đ a ra ý ki n đ gi i thích v i m . ư ư ế
  II :Đ D DH
  - Tanh bài t p đ c, Băng gi y vi t câu, đo n th c n h ng d n. ế ơ ướ
  III/ Các ho t đ ng d y h c
  H Đ c a GV H Đ c a HS
  A. Ki m tra:
  -GV g i HS đ c bài.
  GV nh n xét.
  B. Bài m i :. Gi i thi u bài m i:
  1. Luy n đ c
  -Phân đo n Đo n 1: T đ u đ n (M t ế
  ngh đ ki m s ng.) ế
  Đo n 2: Ph n còn l i.
  - GV h ng d n đ c t khó : m n m t,ướ
  dòng dõi quan sang, b t giác.
  H ng d n ng t nghướ
  GV đ c di n c m gi ng thân m t, nh
  nhàng c a m l phép, kh n kho n,
  thi t tha c a con. ế
  2. Tìm hi u bài
  - Đ c th m Đo n 1 cho bi t : C ng ế ươ
  xin h c ngh rèn đ m gì?
  - Ki m s ng có nghĩa?ế
  - Đo n 1 giúp em hi u gì v C ng ? ươ
  -C ng thuy t ph c m nh th nào?ươ ế ư ế
  Các em đ c th m th o lu n câu h i 4
  SGK/86
  - Câu chuy n c a C ng ý nghĩa nh ươ ư
  th nào? ế
  3. Đ c di n c m
  GV đính lên b ng
  GV đ c m u
  C.C ng c , d n -V luy n đ c cho
  đúng gi ng các ki u câu
  Chu n b : Đi u c c a vua Mi-đát ướ
  HS đ c + tr l i câu h i
  1em đ c toàn bài
  Đ c ti p n i nhau t ng đo n ế
  - HS đ c cá nhân .
  - 3 HS ti p n i nhau đ c t ngế
  đo n
  - đ c theo c p
  -HS đ c theo phân vai.
  Đ c đo n 1:
  -....ngh th rèn
  -...ngac nhiên và ph n đ i.
  -..ngh nào cũng quý...
  -N m ch t tay i v i m b ng
  nh ng l i thi t tha. ế
  -Cách x ng hô:đúng th b c trênư
  d i trong gia đình, C ng x ngướ ươ ư
  l phép, kính tr ng. M g i
  con d u dàng, âu y m. Cách x ng ế ư
  th hi n quan h tình c m
  m con trong gia đình r t thân ái.
  -Phát bi u
  - HS đ c di n c m theo c p
  -M t HS đ c di n c m c bài.
  1
 • Toán :
  HAI Đ NG TH NG VUÔNG GÓCƯỜ
  IM c tiêu :
  1,KT:Có bi u t ng v hai đ ng th ng vuông góc. ượ ườ
  2,KN:Ki m tra đ c hai đ ng th ng vuông góc v i nhau b ng ê ke. ượ ườ
  3,TĐ:Thích làm toán hình v hai đ ng th ng vuông góc. ườ
  II. Đ dùng d y h c :
  GV ê ke th c th ng ướ
  HS SGK , ê ke
  III. Các ho t đ mg d y h c :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  A. Bài cũ :
  Hình bên có m y góc vuông ? m y góc
  nh n, m y góc tù ?
  B. Bài m i :
  1. Gi i thi u ghi bài
  2. Gi i thi u hai đ ng th ng vuông góc ườ
  v i nhau
  H: ABCD là hình gì ?
  H Các góc A,B,C,D c a HCN
  ABCD là góc gì ?
  GV kéo dài c nh BC thành đ ng th ng ườ
  BN Và c nh DC
  Thành đ ng th ng DM ườ
  Cho bi t góc BCD , Góc DCN ế
  Góc NCM, góc BCM là góc gì ?
  + Các góc này có đ nh nào ?
  3. Luy n t p
  Bài 1:
  GV nh n xét
  Bài 2:
  Bài 3 a:
  Đính b ng ph
  Nh n xét
  Bài 4:
  C.C ng c d n dò :
  Xem bài sau : Hai đ ng th ng song songườ
  -Nh n xét ti t h c ế
  2 HS lên b ng th c hi n
  HS l ng nghe
  - Hình ABCD là hình ch nh t
  Là các góc vuông
  Là các góc vuông
  Chung đ nh C
  Hs đ c yêu c u c a bài t p
  HS th c hành và đ c k t qu - ế
  L p nh n xét
  HS làm v :
  Các c nh vuông góc v i nhau là
  AB và AD, AD và DC, CD và
  CB , BC và AB
  HS dùng ê ke đ ki m tra
  -1HS lên làm, l p làm vào v
  Đ O Đ C
  TI T KI N TH I GI (Ti t ế 1)
  I/ M C TIÊU :
  -Bi t đ c l i ích c a ti t ki m th i gi .ế ượ ế
  -Nêu đ c ví d v ti t ki m th i gi .ượ ế
  2
 • -B c đ u bi t s d ng th i gian h c t p sinh ho t hàng ngày m t cách h pướ ế
  lí.
  - Bi t quý tr ng và s d ng th i gi m t cách ti t ki mế ế
  II. Đ DÙNG D Y- H C :
  Tranh v minh ho ..
  - Các truy n v ti t ki m thì gi ế
  III/ CÁC HO T Đ NG D Y- H C CH Y U
  HĐ c a GV HĐ c a HS
  1: Bài cũ:
  2: Bài m i :
  - Gi i thi u bài ghi b ng.
  HĐ1: Tìm hi u truy n
  GV t ch c cho HS làm vi c c l p .
  + K cho c l p nghe câu chuy n
  “M t phút”(có tranh minh ho )
  - Mi chia thói quen s d ng th i
  gi nh th nào ? ư ế
  - Chuy n gì đã x y ra v i Mi chia?
  - Sau chuy n đó , Mi chia đã hi u ra
  đi u gì ?
  - Em rút ra bài h c t câu chuy n
  c a Mi chia ?
  +Yêu c u các nhóm th o lu n đóng
  vai k chuy n c a Mi chia, sau đó
  rút ra bài h c .
  - GV cho HS làm vi c c l p :
  +Yêu c u 2 nhóm lên đóng vai k l i ể ạ
  câu chuy n c a Mi chia.
  + K t lu nế :ho t đ ng 1 .
  H Đ 2: Ti t ki m th i gian tácế
  d ng gì?
  +Yêu c u các nhóm th o lu n đ tr
  l i câu h i :
  1.Em hãy cho bi t :chuy n s x yế
  ra n u :ế
  a. H c sinh đ n phòng thi mu n . ế
  b. Hành khách đ n mu n gi tàu ,máyế
  bay .
  c. Đ a ng i b nh đ n b nh vi nư ườ ế
  c p c u ch m .
  2. Theo em, n u bi t ti t ki m th iế ế ế
  gi thì nh ng chuy n đángti c x y ế
  ra hay không ?
  *Ti t ki m th i gi có tác d ng gì ?ế
  K t lu nế :
  - HS chú ý l ng nghe .
  -HS tr l i.
  - HS làm vi c theo nhóm th o lu n
  phân chia các vai :Mi- chi-a,m Mi
  -chi- a,b Mi -chi-a ;
  - 2 nhóm lên b ng đóng vai ,các
  nhóm khác theo dõi .
  - HS nh n xét , b sung ý ki n cho ế
  các nhóm b n
  -HS th o lu n theo bàn tr l i
  câu h i :
  Các nhóm trình bày :
  a/HS s không đ c vào phòng thi. ượ
  b/ Khách b nh tàu ,m t th i gian
  và công vi c.
  c/ th nguy hi m đ n tính m ng ế
  c a ng i b nh. ườ
  +N u bi t ti t ki m th i giế ế ế
  HS,hành khách đ n s m h n sế ơ
  không b l , ng i b nh th ườ
  đ c c u s ng .ượ
  +Ti t ki m th i gi giúp ta thế
  làm đ c nhi u vi c có ích .ượ
  + Th i gi vàng ng c .+HS tr
  l i :
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2016 , 22:17

Mô tả tài liệu:

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 9 NĂM HỌC 2016-2017 - GV Tới

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 9 NĂM HỌC 2016-2017

Tin mới nhất

Trang