Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ly Thứ tư, Tháng 10 19, 2016 - 08:37
2 Nguyen Vi Thứ ba, Tháng 8 22, 2017 - 18:56
3 phan thuthao Thứ hai, Tháng 10 22, 2018 - 03:15

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 9 NĂM HỌC 2016-2017 GV Giang

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 204
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: DOC
 • GIÁO ÁN L P 4 TU N 9 (L p 4/2)ơ
  Th ba ngày 18 tháng 10 năm 2016
  LUY N T VÀ CÂU
  M R NG V N T : C M ƯỚ Ơ
  (Luy n thêm)ê
  I.M C TIÊU:
  Bi t thêm m t s t ng v ch đi m Trên Đôi Cánh c M ; b c đ u ế Ướ ơ ướ
  tìm đ c m t só cùng nghĩa v i t v i t c m b t đ u b ng ti ng ượ ướ ơ ế
  c, b ng ti ngướ ế
  M (BT1. BT2);ghép đ c t ng t c m và nh n bi t đ c s đánh ơ ượ ướ ơ ế ượ
  giá c a t ng đó(BT3),nêu đ c ví d minh h a v m t lo i c ượ ướ
  m (BT4);hi u đ c ý nghĩa c a hai thành ng thu c ch đi m(BT5 a ,c).ơ ượ
  -Say mê, h ng thú tìm tuwvaf làm BT thu c ch đi m
  II. Đ DÙNG D Y H C :
  - M t s t phi u k b ng . ế
  III: CÁC HO T Đ NG D Y H C :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  A:Ki m tra bài cũ:
  -D u ngo c kép có tác d ng gì?
  Đ t câu
  GV nh n xét.
  B:. Bài m iơ : 1.Gi i thiê -ghi ơ
  b ng
  2,Luy n t pê
  BT1 :
  Đ c l i bài “ Trung thu đ c lâp”
  - GV g i 3 HS làm BT1.
  - GV nh n xét, ch t ý.
  - GV h i nghĩa t :
  - M t ng, mong c( , GV ơ ưở ướ
  gi i thích cho HS hi u).
  Bài t p 2: Y/c HS đ c BT2.
  GV phát 4 phi u đ sau khi th o ế
  lu n HS ghi k t qu vào phi u : ế ế
  - GV nh n xét.
  BT3
  + Hãy nêu nh ng t ng th hi n
  s đánh giá cao v c m . ướ ơ
  + Hãy nêu nh ng t ng th hi n
  s đánh giá không cao v c m . ướ ơ
  + Hãy nêu nh ng t ng th hi n
  Tr l i
  1 HS đ c.
  HS làm.
  HS trình bày k t qu .ế
  HS đ c BT2.
  HS th o lu n nhóm đôi BT2.
  .. c m , c mu n,..ướ ơ ướ
  M, c, m t ng ,...ơ ướ ơ ưở
  HS khác nh n xét.
  - 1 HS đ c.
  - c m đ p đ , c m cao c , Ướ ơ ướ ơ
  c m l n, c m chính đáng.ướ ơ ướ ơ
  - c m nho nh .Ướ ơ
  - c m vi n vông, c m Ướ ơ ướ ơ
  qu c, c m d i d t. ướ ơ
  - HS đ c
  - HS làm bài
  Th o lu n tr l i
  a.C u đ c c th y, đ t đ c ượ ướ ượ
  đi u mình m c. ơ ướ
  c. c c a trái mùa: mu n nh ng Ướ
  đi u trái v i l th ng ườ
  - 1 -
 • s đánh giá th p v c m ướ ơ
  BT4Y/c HS làm phi u BT4.ế
  - Y/GV nh n xét.
  - BT5.ch làm a,c
  - Y/c HS th o luân nhóm đôi.
  GV nh n xét
  C. C ng C – D n Dò
  H c thu c lòng các thành ng .
  TOÁN
  HAI Đ NG TH NG SONG SONGƯỜ
  (Luy n thêm)ê
  I - M C TIÊU :
  - Có bi u t ng v hai đ ng th ng song song. ượ ườ
  - Nh n bi t đ c hai đ ng th ng song song. ế ượ ườ
  - GD h c sinh chăm h c.
  II - Đ DÙNG D Y H C:
  Th c th ng & ê ke (cho GV & HS)ướ
  III.CÁC HO T Đ NG D Y H C CH Y U U Ê
  HO T Đ NG C A GV U HO T Đ NG C A HS U
  1. n đ nh :
  2. Bài cũ:
  Hai đ ng th ng vuông gócườ
  -GV cho HS làm BT2
  -GV v hình ch nh t ABCD lên b ng
  A B
  D C
  -GV cho HS nêu tên t ng c p c nh
  vuông góc v i nhau trong hình ch
  nh t đã cho
  GV nh n xét .
  3. Bài m i:ơ
  GTB: Hai đ ng th ng song song. ườ
  Ho t đ ng1 :Gi i thi u hai đ ng ườ
  th ng song song.
  -GV v hình ch nh t ABCD lên
  b ng.
  -Yêu c u HS nêu tên hình tên các
  c p c nh đ i di n nhau.
  HS hát, nêu k t qu truy bài đ u giế
  -HS th c hi n theo yêu c u
  + T ng c p c nh vuông góc v i nhau
  là:
  AB BC; BC CD; CD DA; DA
  AB.
  -HS theo dõi, nh c l i t a bài.
  -HS quan sát
  -HS nêu hình ch nh t ABCD
  -Các c p c nh đ i di n nhau là: AB và
  CD; AD và BC
  - 2 -
 • HO T Đ NG C A GV U HO T Đ NG C A HS U
  -Trong hình ch nh t các c p c nh
  nào b ng nhau?
  GV thao tác: Kéo dài v hai phía c a
  hai c nh đ i di n, màu hai đ ng ườ
  này & cho HS bi t: “Hai đ ng th ngế ườ
  AB & CD hai đ ng th ng songườ
  song v i nhau”.
  T ng t cho HS kéo dài hai c nh ADươ
  & BC v hai phía & nêu nh n xét: AD
  & BC là hai đ ng th ng song song.ườ
  ng th ng AB & đ ng th ng CDườ ườ
  c t nhau hay vuông góc v i nhau
  không?
  GV k t lu n: Hai đ ng th ng songế ườ
  song thì không bao gi g p nhau.
  GV cho HS liên h th c t đ tìm ra ế
  các đ ng th ng song song.ườ
  Ho t đ ng 2 : Th c hành
  Bài t p 1 :
  GV v hình ch nh t ABCD lên b ng.
  A B
  D C
  -Cho HS làm bài nhân trình bày
  k t qu .ế
  -GV HS nh n xét, ch t câu tr l i
  đúng.
  + GV v hình vuông MNPQ
  M N
  Q P
  -Cho HS nhìn hình và trình câu tr l i
  -GV HS nh n xét, ch t câu tr l i
  đúng.
  Bài t p 2 :
  -Trong hình ch nh t các c p c nh
  b ng nhau là: AB và DC; AD và BC
  -HS quan sát
  -HS nh c: Hai đ ng th ng AB & CD ườ
  là hai đ ng th ng song song v i nhauườ
  -HS nh c: AD & BC hai đ ng ườ
  th ng song song.
  -…Không.
  -HS theo dõi, nh c l i.
  -HS liên h th c t : Các đ ng th ng ế ườ
  song song là: Hai c nh dài c a b ng,
  hai cây c t,.
  -HS đ c yêu c u và n i dung
  HS làm bài cá nhân.
  -HS trình bày k t quế
  Ngoài ra còn c nh AD BC song
  song v i nhau.
  Hình 2:
  Nh ng c p c nh song song v i nhau
  là:
  + MN và PQ
  + MQ và NP
  - HS đ c yêu c u
  - HS quan sát hình làm bài nhóm
  bàn; trình bày: BE song song v i các
  c nh: CD và AG.
  -HS đ c đ
  -HS làm bài vào v .
  a)* Hình 1:
  MN và PQ song song v i nhau.
  - 3 -

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2016 , 22:21

Mô tả tài liệu:

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 9 NĂM HỌC 2016-2017 GV Giang

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 9 NĂM HỌC 2016-2017 GV Giang

Tin mới nhất

Trang