Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 C Vin Thứ hai, Tháng 9 12, 2016 - 19:55
2 tran lan Thứ bảy, Tháng 9 17, 2016 - 21:30
3 Văn Tuấn Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 07:59
4 Văn Tuấn Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 07:59
5 tran hop phuc Thứ hai, Tháng 10 17, 2016 - 14:23
6 Trinh Tuyết Thứ bảy, Tháng 10 22, 2016 - 11:25
7 Tran Huong Thứ hai, Tháng 11 28, 2016 - 11:42
8 Tran Huong Thứ ba, Tháng 11 29, 2016 - 11:32
9 Hoang Pham Thứ bảy, Tháng 7 22, 2017 - 16:07
10 Nguyen Vi Thứ ba, Tháng 8 22, 2017 - 18:48

Trang

Giáo án lớp 4 tuần 4 năm học 2016-2017 - Giáo viên Tới

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 582
12
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 18 | Loại file: DOC
 • TU N 4
  Th hai ngày 1 3 tháng 9 năm 2016
  T p đ c :
  M T NG I CHÍNH TR C ƯỜ
  I. M c tiêu :
  -Hi u n i dung: Ca ng i s chính tr c, thanh liêm t m lòng vì dân vì n c ướ
  c a Tô Hi n Thành- v quan n i ti ng c ng tr c th i x a(tr l i đ c CH ế ế ươ ư ượ
  trong SGK)
  -Bi t đ c phân bi t l i nhân v t,b c đ u đ c di n c m đ c m t đo nế ướ ượ
  trong bài.* KNS: T nh n th c v giá tr b n thân, t duy phê phán. ư ư
  - Giáo d c tính trung th c.
  II. Đ dùng d y h c : - GV tranh minh ho
  III. Các ho t đ ng d y và h c :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  A. Ki m tra. G i 3HS
  Hành đ ng l i nói c a c u
  ch ng t tình c m c a c u v i
  ông lão ăn xin nh th nào ? ư ế Em
  hi u c u bé đã cho ông lão cái gì ?
  C u bé đã nh n đ c gì ông lão ? ượ
  B. Bài m i: 1. Gi i thi u bài:
  2. Luy n đ c. Chia đo n: HD đ c
  đúng: di chi u, chính s , Gián nghế
  đ i phu.HD đ c câu ( b ng ph )
  Đ c di n c m toàn bài
  3. Tìm hi u bài KNS: T nh n th c ư
  v giá tr b n .
  Trong vi c l p ngôi vua s chính
  tr c c a ông Hi n Thành đ oc ế
  th hi n nh th nào ? ư ế
  sao nhân dân ca ng i nh ng
  ng i chính tr c nh ông ?ườ ư
  * KNS: t duy phê phán.ư
  -Khi ông b b nh n ng ai chăm sóc
  ông?
  -Tô Hi n Thành c ai thay ông?ế
  -S chính tr c c a ông th hi n qua
  hành đ ng nào?
  Hi n Thành ng i nh thế ườ ư ế
  nào?
  4 . Đ c di n c m:
  Giáo viên h ng dãn đ c di n c m ướ
  C. C ng c d n dò :
  c bài thêm nhà
  -HS đ c bài ng i ăn xin ườ
  HS đ c n i ti p,... ế
  Tr l i
  Đo n 1 :T đ u đ n Cao ế
  Tông
  Đo n 2:Ti p … đ c ế ượ
  Đo n 3: ph n còn l i
  Đ c cá nhân
  HS đ c n i ti p 2l n ế
  -Cá nhân
  -HS đ c chú gi i
  -Luy n đ c theo c p
  HS đ c toàn bài
  -Tô Hi n Thành không nh n vàngế
  b c đút lót đ làm sai di chi u c a ế
  vua Lý Anh Tông
  -Phát bi u
  Đ c đo n 2
  -Quan Đ ng ngày đêm h ùườ
  h bên gi ng bênh ông ườ
  -Ông c quan Tr n Trung thay
  mình
  - Th hi n qua vi c ti n c quan ế
  ng i có tài ườ
  -Vì nh ng ng i chính tr c bao gi ườ
 • -Chu n b bài sau cũng đ t l i ích c a đ t n c lên ơ ướ
  l i ích riêng.
  Toán :
  SO SÁNH VÀ X P TH T CÁC S T NHIÊN
  I. M c tiêu :
  -B c đ u h th ng hóa m t s hi u ướ bi t ban đ u v so sánh hai s tế
  nhiên,x p th t các s t nhiên.ế
  -Có k năng s p x p và so sánh nhanh ,đúng. ế
  -Hăng hái tham gia s p x p và so sánh các s t nhiên. ế
  II. Đ dùng d y h c :
  HS SGK v
  III.Các HĐ d y và h c :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  A. Bài cũ :
  Vi t các s sau thành t ng ế
  132567, 875930 ,
  B. Bài m i :
  1. Gi i thi u bài:
  2. So sánh các s t nhiên :
  GV vi t các c p s 100 và 39 ế
  456và 123
  - HD so sánh 5và 7
  3. X p th t các s t nhiên ế
  GV ghi các s
  7698 , 7968 , 7896 , 7869
  sao khi m t nhóm s t nhiên
  chúng ta luôn th s p x p theo ế
  th t t đ n l n t l n đ n ế ế
  bé ?
  4. Luy n t p
  Bài 1: Yêu c u làm c t 1
  -Nh n xét
  Bài 2. YC làm a,c
  Bài t p yêu c u chúng ta làm gì?
  Mu n x p đ c chúng ta ph i làm ế ượ
  gì ?
  Bài 3 : YC làm a)
  *YC HS K-G làm h t bài 3ế
  Ch m bài nh n xét
  C. C ng c d n dò
  -Nh n xét ti t h c ế
  -Chu n b bài sau: Luy n t p.
  HS lên b ng
  132567 =…
  HS so sánh
  HS nêu dãy s t nhiên :
  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, …
  X p theo th t t đ n l n …ế ế
  X p theo th t t l n đ n bé…ế ế
  - ta luôn so sánh đ c các s tượ
  nhiên v i nhau
  HS lên b ng làm
  - L p làm vào v
  -Tr l i
  X p theo th t t đén l n ế
  So sánh các s v i nhau
  - HS làm vào v
  - Nh n xét bài c a mình, c a b n.
 • Đ o đ c :
  V T KTRONG H C T PƯỢ (ti t 2)ế
  I-M c tiêu : Đã so n ti t 1 -tu n 3 . ế
  II-Đ dùng d y h c :
  III-Các ho t đ ng d y h c :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  1. Gi i thi u bài :
  2. Bài m i :
  Ho t đ ng 1 : Bài t p 2.
  -Chia nhóm –giao vi c cho các
  nhóm .
  -Theo dõi các nhóm làm vi c .
  -Nh n xét ,bi u d ng các nhóm ươ
  làm t t .
  Ho t đ ng 2 : Bài t p 3.
  -Gi i thích y/c bài t p và giao vi c
  cho các nhóm .
  -Theo dõi các nhóm làm vi c .
  -Nh n xét -k t lu n . ế
  Ho t đ ng 3 : Bài t p 4.
  -y/c và giao vi c cho hs .
  -Ghi v n t t các ý ki n c a hs lên ế
  b ng .
  -K t lu n và k.khích hs th c hi n ế
  t t nh ng bi n pháp kh c ph c đã
  đ ra .
  -K t lu n chung .ế
  Ho t đ ng n i ti p ế :
  -Nh n xét ti t h c . ế
  -Hd n h c nhà .
  -Ho t đ ng và th o lu n theo nhóm 4
  v i y/c c a bt đ c giao . ượ
  i di n các nhóm trình bày .
  -Các nhóm khác nh n xét ,góp ý .
  -Nêu y/c bt .
  -làm vi c -th o lu n theo nhóm đôi .
  i di n các nhóm trình bày .
  -Các nhóm khác nh n, xét b sung .
  -Làm vi c cá nhân .
  -1 s hs lên nói nh ng khó khăn và
  bi n pháp c n đ kh c ph c khó khăn
  đó .
  -Trao đ i ,nh n xét .
  -L ng nghe .
  c l i ph n ghi nh .
  -L ng nghe .
  BU I CHI U
  Th hai ngày 1 3 tháng 9 năm 2016
  Toán :
  SO SÁNH VÀ X P TH T CÁC S T NHIÊN
  (Luy n thêm)
  I-M c tiêu :
  -B c đ u h th ng hoá m t s hi u bi t ban đ u v so sánh hai s t nhiên.ướ ế
  -Bi t x p th t các s t nhiên.ế ế
  -Có ý th c h c t p phát bi u xây d ng bài h c t t.
  II-Đ dùng d y h c :
  III-Các ho t đ ng d y h c :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  1. Ki m tra bài cũ :

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2016 , 15:27

Mô tả tài liệu:

Giáo án lớp 4 tuần 4 năm học 2016-2017 - Giáo viên Tới

Giáo án lớp 4 tuần 4 năm học 2016-2017

Tin mới nhất

Trang