Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Việt Dương Văn Thứ hai, Tháng 2 29, 2016 - 19:37
2 hai ba Thứ hai, Tháng 2 29, 2016 - 22:31
3 Hương Giang Đặng Thứ hai, Tháng 3 13, 2017 - 00:18
4 Hương Giang Đặng Thứ hai, Tháng 3 13, 2017 - 00:18
5 Hương Giang Đặng Thứ hai, Tháng 3 13, 2017 - 00:18
6 Hương Giang Đặng Thứ hai, Tháng 3 13, 2017 - 00:20

Giáo án lớp 4 tuần 26 năm học 2015-2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 252
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 13 | Loại file: DOC
 •  
   
      
  M c tiêu :
         ! " 
    #$%&'    (   !
   ' (    ()  *( +, ' 
  ( , -. / 
  0.   ()  1 2  * 3%  
   ( ( 3%43( 5   
  6* (  *(   
  '  72 - 5   5
  Đ dùng d y h c "
  ( $'
  8   5
  . HĐ d y h c:
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  A. Ki m tra bài cũ
  9,": ;' 5<=
  '>    1
      5( 5 
   5 , ? 
  @$ 4A;(
  B.Bài m i "
  B@"@(
    .&'
    
  + (   ! 
  ;!' ( 
     #$
  C.DE( (   #$
  ( *5&
  0 .2   ' () 3
  , 55&51< (
   ?
  0!    ()(( 
   (<?
  DE     1<  !
  / 5 4A
  
  
  DE+ 1F
  DE! E@9
  . -1<,21 5A5
  (+ ( 52' 
    5% 5 5!  5 
    %(  5  
  - 
    3(- 
  8&C>%9DG( '
 • ' 4A
  + , ( $ '  
  (  ( 
  ' 4A
    "9  
    
    3
  @$  55
  5
  '>      ?
  .  1<
  52'()(+   ?"
  
  @$  ;. 7(&
      
  H,& ?
  ' 4A  
  D ,;.,
   %<'>  
  ( , E-. / 
  ' 4A
  DE   (   (  
   >, (
    3I
  ! 1 3,9J "
   
  6 2( (   %E# 
  5 %43(-(&*
  5&
  ' 3 1< G
    > 3"
  3 ,  
  3 4A, 
  ! 
    !" #$%& ê  '(
  M c tiêu "
  - / >( -  DE % ( 1   (   "
  ,  - %, ( ,        
  .   1, 
  K9'E"!   L ( % 53
  6M %  %  3 
  II. Đ dùng d y h c :
   E@9%>   "
  III. HĐ d y h c :
   )  
  &'"N@, ( ,B
  / (  DE  
   1,"
  / >(  DE #
 • @ DE(  5
  @$ 1 > DE  $
  *.   1,"
  K.D"C> DE   !
     % 3>
  (+1   , , ?
  +   
  NK9'E"!   > "
  &  3   % 
   1  53 5 
  ' 4A  
  D ,;.,
  O+(  5 
  DE    ( 
  +(  ,
  , !" #$%&ê
  - 
  I. M c tiêu "
  .   <%5< "
    5A55<
   5  ,  5A5<%5A55<
  2 > <%5<
  II. HĐ d y h c:
   .)  .
  '/01@ DE OJE@9
  @$ 4A;!
  'N, B
  0 #/#2!"  3ế ê
    456#0.3#78 
  '/0 @ DE( (  
  5A5 & 9J
  @$ DE ,
  @$  
  '/0@ DE( (
  @ DE > ,    5A5
  8E"
  '>?9  ?
  @$ 
  DE ,
  / 5 4A
  DE+ 1F
  DE(
  /, 
  / 5 4A
  +(
  DE,
  / 5 4A
  O

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/02/2016 , 15:13

Mô tả tài liệu:

Giáo án lớp 4 tuần 26 năm học 2015-2016

Giáo án lớp 4 tuần 26 năm học 2015-2016

Tin mới nhất

Trang