Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Việt Dương Văn Thứ hai, Tháng 2 22, 2016 - 21:21
2 hai ba Thứ hai, Tháng 2 29, 2016 - 22:32
3 Nhat Trung Thứ năm, Tháng 3 10, 2016 - 20:13

Giáo án lớp 4 tuần 25 năm học 2015-2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 180
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 28 | Loại file: DOC
 • Gio n d y h c l p 4/2
  TU N 25
  Th hai ngày 22 tháng 2 năm 2016
  T p đ c
  KHU T PH C TÊN C P BI N ƯỚ
  I. M c tiêu
  - Đ c rành m ch, trôi ch y toàn bài. Bi t đ c di n c m m t đo n phân ế
  bi t l i cc nhân v t, phù h p v i n i dung, di n bi n s vi c. ế
  - Hi u n i dung câu chuy n: Ca ng i hành đ ng dũng c m c a bc
  Ly trong cu c đ i đ u v i tên c p bi n hung hãn. ướ
  - GDKNS: HS năng h p tc nhóm thông qua ho t đ ng đ c theo
  c p.
  II. Đ dùng d y h c
  - Tranh minh ho bài đ c trong SGK.
  III. Các ho t đ ng d y h c
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  1. Ki m tra bài cũ:
  -G i HS đ c thu c lòng bài Đoàn
  thuy n đnh c và tr l i câu h i v
  n i dung bài đ c.
  -Nh n xét HS.
  2. Bài m i:
  *Gi i thi u bài
  HĐ 1: H ng d n luy n đ cướ
  -G i 3 HS ti p n i nhau đ c t ng ế
  đo n c a bài (3 l t) GV chú ý s a ượ
  l i pht âm, ng t gi ng cho t ng HS
  (n u có).ế
  -G i HS đ c ph n chú gi i.
  -Yêu c u HS luy n đ c theo c p.
  -G i HS đ c toàn bài.
  -GV đ c m u. Chú ý cch đ c
  HĐ 2: Tìm hi u bài
  -Yêu c u HS đ c th m đo n 1 và tr
  l i câu h i nh ng t ng nào cho
  th y tên c p bi n r t d t n? ướ
  -G i HS pht bi u ý ki n. ế
  +Đo n th nh t cho th y đi u gì?
  -Ghi ý chính đo n 1 lên b ng: Hình
  nh d t n c a tên c p bi n. ướ
  -Yêu c u HS đ c th m đo n 2, trao
  -3 HS th c hi n theo yêu c u.
  -Nh n xét ph n đ c bài và tr l i
  câu h i c a b n.
  -Nghe nh c l i
  -HS đ c theo trình t k t h p rèn ế
  gi ng đ c, s a sai
  -1 HS đ c thành ti ng ph n chú ế
  gi i.
  -2 HS ng i cùng bàn ti p n i nhau ế
  luy n đ c t đo n c a bài.
  -2 HS đ c thành ti ng ế
  -Theo dõi GV đ c m u
  -2 HS ng i cùng bàn đ c th m,
  trao đ i và tr l i câu h i.
  -HS t m và pht bi u
  +Đo n th nh t cho th y hình
  nh tên c p bi n r t hung d ướ
  đng s .
  Đ ng T i 1
 • Gio n d y h c l p 4/2
  đ i và tr l i câu h i.
  +Tính hung hãn c a tên c p bi n ướ
  đ c th hi n qua nh ng chi ti t ượ ế
  nào?
  +Đo n th 2 k v i chúng ta chuy n
  gì?
  -GV ghi ý chính đo n 2 lên b ng.
  -Gi ng bài: Tên chúa tàu có v m t
  đng s , l i nói c c c n…,
  -Yêu c u HS đ c th m đo n 3, trao
  đ i và tr l i câu h i:
  +C p câu nào trong bài kh c ho hai
  hình nh ngh ch nhau c a bc sĩ Ly
  và tên c p bi n?ướ
  -Ghi ý chính đo n 3:
  -Gi ng bài: V i s bình tĩnh và
  c ng quy t b o v l ph i bc sĩ ươ ế
  Ly đã khu t ph c đ c tên c p….. ượ ướ
  -Yêu c u HS đ c th m toàn bài và
  tìm ý chính c a bài.
  -G i HS nêu ý chính c a bài.
  -KL và ghi ý chính c a bài lên b ng,
  HĐ 3: Đ c di n c m
  -G i 3 HS đ c bài theo hình th c
  phân vai: ng i d n chuy n, tên ườ
  c p, bc sĩ Ly. Yêu c u l p theo dõi ướ
  đ tìm gi ng đ c hay.
  -Treo b ng ph có đo n văn h ng ướ
  d n luy n đ c
  +GV đ c m u.
  +Yêu c u HS tìm ra cch đ c và
  luy n đ c.
  +T ch c cho HS thi đ c di n c m.
  +Câu chuy n khu t ph c tên c p ướ
  bi n giúp em hi u ra đi u gì?
  +Em hãy nói m t câu đ ca ng i bc
  sĩ Ly.
  3. C ng c , d n dò:
  -Nh n xét ti t h c ế
  -D n HS v nhà h c bài, k l i câu
  -2 HS ng i cùng bàn đ c th m,
  trao đ i, th o lu n ti p n i nhau ế
  tr l i câu h i.
  + Qua nh ng chi ti t: H n đ p ế
  tay xu ng bàn qut m i ng i ườ
  im….
  + K l i cu c đ i đ u gi a bc sĩ
  Ly và tên c p.ướ
  -HS đ c l i ý chính đo n th 2
  -Nghe gi ng.
  -2 HS ng i cùng bàn đ c th m
  trao đ i, ti p n i nhau tr l i. ế
  -HS tìm và pht bi u.
  -Nh c l i.
  -HS nghe.
  c th m, trao đ i và tìm ý
  chính.
  -Nêu : Ca ng i hành đ ng dũng
  c m c a bc si Ly trong cu c đ i
  đ u...
  -2 HS nh c l i.
  c và theo dõi b n đ c đ m
  gi ng đ c hay.
  -Theo dõi GV đ c m u nh n bi t ế
  gi ng đ c hay.
  -3 HS ng i g n nhau cùng luy n
  đ c theo hình th c phân vai.
  -3-5 t p thi đ c di n c m.
  +Ph i đ u tranh m t cch không
  khoan nh ng v i ci x u…ượ
  +Bc sĩ Ly là con ng i qu ườ
  c m…
  Đ ng T i 2
 • Gio n d y h c l p 4/2
  chuy n cho ng i thân nghe và so n ườ
  bài: Bài th ti u đ i xe không kính.ơ
  -V th c hi n.
  Toán
  PHÉP NHÂN PHÂN S
  I.M c tiêu
  - Bi t th c hi n phép nhân hai phân s .ế
  - Bài t p c n làm: bài 1,3.
  - Gio d c h c sinh có ý th c trong h c t p.
  II.Chu n b
  - V s n cc hình v nh SGK.ẽ ẵ ư
  III.Các ho t đ ng d y - h c
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  1. Ki m tra bài cũ:
  -G i HS lên b ng làm bài t p ti t tr c. ế ướ
  -Nh n xét chung.
  2. Bài m i:
  -Gi i thi u bài.
  HĐ 1. Tìm hi u ý nghĩa c a phép nhân
  thông qua tính di n tích hình ch nh t.
  -Nêu bài ton:
  +Mu n tính di n tích hình ch nh t ta làm
  th nào?ế
  +Hãy nêu phép tính đ tính di n tích hình
  ch nh t?
  a ra hình minh ho .ư
  +Hình vuông có c nh là 1m v y di n tích
  hình vuông là bao nhiêu?
  +Chia hình vuông có di n tích 1m
  2
  thành
  15 ô vuông b ng nhau thì m i ô có di n
  tích là bao nhiêu?
  +Hình ch nh t đ c tô màu g m m y ô? ượ
  +V y di n tích hình ch nh t là bao nhiêu
  ph n m
  2
  ?
  +D a vào đ dùng tr c quan hãy cho bi t: ế
  3
  2
  5
  4
  x
  ?
  -HD th c hi n:
  +V y trong nhân hai phân s khi th c hi n
  nhân hai t s v i nhau ta đ c gì?ử ố ượ
  -2HS lên b ng làm bài t p.
  -Nh c l i tên bài h c
  -Nghe và 1 – 2 HS đ c l i bài
  ton.
  -Mu n tính di n tích hình ch
  nh t ta l y s đo chi u dài nhân
  v i s đo chi u r ng cùng đ n v . ơ
  -Di n tích hình ch nh t là …
  -Quan st và nh n xét.
  -Di n tích hình vuông là 1m
  2
  -Di n tích c a m t ô vuông là:
  15
  1
  m
  2
  -Hình ch nh t đ c tô màu 8 ô. ượ
  -Di n tích hình ch nh t là:
  15
  8
  m
  2
  -Nghe HD.
  -Ta đ c t s c a tích hai phân ượ ử ố
  s .
  -Ta đ c m u s c a tích hai ượ
  Đ ng T i 3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2016 , 23:51

Mô tả tài liệu:

Giáo án lớp 4 tuần 25 năm học 2015-2016

Giáo án lớp 4 tuần 25 năm học 2015-2016

Tin mới nhất

Trang