Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hoàng Huỳnh Đức Thứ sáu, Tháng 9 2, 2016 - 22:36
2 tran lan Thứ bảy, Tháng 9 17, 2016 - 21:26
3 tran lan Thứ bảy, Tháng 9 17, 2016 - 21:26
4 Văn Tuấn Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 08:02
5 Văn Tuấn Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 08:02
6 tran hop phuc Thứ hai, Tháng 10 17, 2016 - 14:33
7 Trinh Tuyết Thứ bảy, Tháng 10 22, 2016 - 11:28
8 Nguyễn Trúc Thứ bảy, Tháng 7 15, 2017 - 08:09
9 Nguyen Vi Thứ ba, Tháng 8 22, 2017 - 18:43
10 Huyền Đinh Thứ bảy, Tháng 9 9, 2017 - 10:55

Giáo án lớp 4 tuần 2 - Tới - Năm học 2016-2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 484
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 18 | Loại file: DOC
 • TU N 2
  Th hai ngày 29 tháng 8 năm 2016
  T p đ c :
  D MÈN BÊN V C K Y U.(ti p theo) ế
  I.M c tiêu :
  -Gi ng đ c phù h p v i tính cách m nh m c a nhân v t D Mèn. ế
  -Hi u n i dung bài: Ca ng i D Mèn có t m lòng nghĩa hi p,ghép áp b c, b t công, ế
  bênh v c ch nhà trò y u đu i. ế
  -Ch n đ c danh hi u phù h p tính cách c a D Mèn.(tr l i đ c c c câu h i trong ượ ế ượ
  SGK).HS khá, gi i ch n đúng danh hi u h p sĩ và gi i thích lí do vì sao l a
  ch n( câu h i4)
  -HS có lòng th ng ng i, bi t b o v l ph i, giúp đ nh ng ng i g p khó khăn.ươ ườ ế ườ
  II.Đ dùng d y h c.
  -Tranh ph c v bài h c.
  III.Các ho t đ ng d y h c ch y u. ế
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  1.Ki m tra bài cũ:
  -Nh n xét tuyên d ng. ươ
  2. Bài m i:
  a. Gi i thi u bài.
  b.Hd n luy n đ c, tìm hi u bài :
  *Luy n đ c :
  -Chia đo n : 3 đo n
  -Hd n đ c t khó :l ng c ng ,co rúm, béo
  múp, béo míp, xúy xóa ,quang h n.
  - Hd n hi u nghĩa 1 s t .
  - Đ c m u toàn bài
  * Tìm hi u bài
  Cho h c sinh đ c th m tr l i câu h i
  Câu 1:Tr n đ a mai ph c c a b n nh n
  đáng s nh th nào ? ư ế
  Câu 2:D Mèn làm th nào đ b n nh n ế ế
  ph i s ?
  Câu 3: D Mèn đã nói th nào đ b n ế ế
  nh n nh n ra l ph i?
  Câu 4:Có th t ng cho D Mèn danh hi u ế
  nào trong s các danh hi u sau đây :võ
  sĩ,táng sĩ ,chi n sĩ, hi p sĩ,dũng sĩ anh ế
  hùng.
  *G i ý h c sinh nêu n i dung chính bài.
  -1em đ c thu c lòng k t h p tr l i ế
  -1em đ c toàn bài
  c n i ti p t ng đo n ế
  -Luy n đ c t khó:l ng c ng ,co rúm,
  béo múp ,béo míp ,xúy xóa ,quang h n.
  c th m chú gi i.
  -Luy n đ c theo c p .
  -1-2 em đ c toàn bài .
  -1em đ c đo n 1,c l p đ c th m ,k t ế
  h p tr l i.
  -1em đ c ,c l p đ c th m ph n 1
  đo n (Tôi c t ti ng ….giã g o) ế
  -1em đ c ,c l p đ c th m ph n 2
  đo n 2(Tôi thét đ n h t) ế ế
  -C l p trao đ i tr l i.
  1
 • d .Hd n hs đ c di n c m .
  -h ng d n hstìm gi ng đ c c a bài ướ
  c di n c m 1 đo n trong bài :Chú ý
  nh n gi ng:cong chân,đanh đá,đ p phanh
  phách ,co rúm l i, r p đ u, c a ăn c a đ ,
  béo múp béo míp, c tình ,tí teo n .
  -H c sinh đ c di n c m
  -Nh n xét ,tuyên d ng. ươ
  3,C ng c - d n dò:
  -Nh n xét ti t h c. ế
  -Hd n h c nhà .
  Hi p sĩ (HS khá gi i tr l i,gi i
  thích)
  -3 em n i ti p đ c 3 đo n . ế
  -Vài em n i ti p nêu. ế
  -Luy n đ c theo c p .
  -Thi đ c di n c m.
  Toán :
  CÁC S CÓ SÁU CH S .
  I.M c tiêu :
  -HS bi t đ c m i quan h giũa đ n v các hàng lii n k .ế ượ ơ
  -Bi t, vi t đ c các s đ n sáu ch s .ế ế ế
  -Có ý th c h c bài, làm bài t t.
  II.Đ dùng d y -h c :
  -Phóng to b ng (trang 8 sgk) b ng t ho c b ng cài ,các th s có ghi
  100.000,10.000,1000,100,10,1.Các t m ghi các ch s 1,2,3,…,9 có trong b đ dùng d y
  h c toán 3.
  III .Ho t đ ng d y- h c :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  1. Gi i thi u bài :
  2. Bài m i :
  a) S có sáu ch s .
  *Ôn v các hàng đ n v ,ch c, trăm,nghìn, ơ
  ch c nghìn .
  *Hàng trăm nghìn:
  -Gi i thi u :
  10 ch c nghìn = 1trăm nghìn
  1trăm nghìn vi t : 1000.000ế
  *Vi t và đ c s có sáu ch sế :
  -H ng d nướ
  -L p thêm vài s có sáu ch s n a đ h c
  sinh lên b ng
  b) Th c hành:
  Bài 1: Xem hình v phóng to nh sgk ư
  Bài 2: Y/c giao vi c cho hs
  -Nêu quan h gi a đ n v các hàng ơ
  li n k . 10đ n ơ
  v = 1 ch c
  10 trăm = 1nghìn
  10 ch c = 1 trăm
  10 nghìn = 1ch cnghìn
  -L ng nghe
  -Quan sát b ngchu n b s n.
  -G n các th
  100.000,10.000,1000,100,10,1 lên các
  c t t ng ng trên b ng,đ m xem có ươ ế
  bao nhiêu trăm nghìn ,bao nhiêu ch c
  nghìn.
  -H c sinh vi t s đó và đ c s đó ế
  -Vi t và đ c sế
  -G n th v i s : 313214
  -Phân tích m u
  2
 • -Theo dõi hs
  Bài 3:Đ c các s sau:96 315; 796 315; 106
  315; 106 827
  -GV ch nh s a
  Bài 4:Vi t các s sau. ế
  3. C ng c ,d n dò:
  -Nh n xét gi h c.
  -Nêu k t quế
  -C l p đ c s : 523453
  -H c sinh t làm th ng nh t k t qu . ế
  c l n l t các s . ượ
  HS đ c s
  HS đ c yêu c u
  C l p làm bài a,b
  Đ o đ c :
  TRUNG TH C TRONG H C T P (Ti p theo) ế
  I,M c tiêu :
  -Nêu đ c m t s bi u hi n c a trung th c trong h c t p.(ượ HS khá, gi i nêu đ c ý ượ
  nghĩa c a trung th c trong h c t p.)
  -Bi t đ c: Trung th c trong h c t p giúp em h c t p ti n b , đ c m i ng i yêu ế ượ ế ượ ườ
  m n.ế
  -Hi u đ c trung th c trong h c t p là trách nhi m c a h c sinh. ượ
  -Có thái đ và hành vi trung th c trong h c t p.( HS khá, gi i c n bi t quí tr ng nh ng ế
  b n trung th c và không bao che cho nh ng hành vi thi u trung th c trong h c t p) ế
  II,Tài li u ,ph ng ti n ươ :
  - Sách đ o đ c,S u t m nh ng m u chuy n. ư
  III,Các ho t đ ng d y h c :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  1.Ki m tra bài cũ :
  -Nh n xét .
  1.Bài m i : Ti t 2.ế
  *Ho t đ ng 1 : Bài t p 3.
  -Y/c –giao vi c .
  *Ho t đ ng 2 : Trình bày ti u ph m.
  -Y/c –giao vi c .
  H i: Em có suy nghĩ gì v ti u ph m v a
  xem?
  -N u em tình hu ng đó em có hành đ ng ế
  nh v y không? T i sao?ư
  -Nh n xét chung c a giáo viên
  *Ho t đ ng n i ti p ế :
  -Nh n xét ti t h c . ế
  -Hd n h c nhà .
  -1m nêu ghi nh
  -Nh n xét
  -Th o lu n nhóm
  i nhóm trình bày.
  -Nh n xét .
  -Ho t đ ng nhóm .
  -M t hai nhóm trình bày ti u ph m .
  -Th o luân, nh n xét
  - Th c hi n trung th c trong h c t p và
  nh c nh b n bè cùng th c hi n.
  Th hai ngày 29 tháng 8 năm 2016
  BU I CHI U
  Toán :
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2016 , 08:49

Mô tả tài liệu:

Giáo án lớp 4 tuần 2 - Tới - Năm học 2016-2017

Giáo án lớp 4 tuần 2 - Tới - Năm học 2016-2017. Giọng đọc phù hợp với tính cách mạnh mẽ của nhân vật Dế Mèn. -Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp,ghép áp bức, bất công, bênh vực chị nhà trò yếu đuối. -Chọn được danh hiệu phù hợp tính cách của Dế Mèn.(trả lời được cấc câu hỏi trong SGK).HS khá, giỏi chọn đúng danh hiệu hệp sĩ và giải thích lí do vì sao lựa chọn( câu hỏi4) -HS có lòng thương người, biết bảo vệ lẽ phải, giúp đỡ những người gặp khó khăn. II.Đồ dùng dạy học. -Tranh phục vụ bài học.

Tin mới nhất

Trang