Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ly Thứ ba, Tháng 10 25, 2016 - 18:38
2 Nguyễn Ly Thứ năm, Tháng 10 27, 2016 - 13:00
3 Tran Huong Thứ hai, Tháng 11 28, 2016 - 11:37

Giáo án lớp 4 tuần 10 năm học 2016 -2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 297
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 28 | Loại file: DOC
 • GIÁO ÁN L P 4 TU N 10
  Th hai ngày 24 tháng 10 năm 2016
  T P Đ C
  ÔN T P VÀ KI M TRA GI A KÌ I (TI T 1)
  I . M C TIÊU
  - Hi u n i dung chính c a t ng đo n,nôi dung chính c a c bài; nh n bi t ế
  đ c m t s hình nh, chi ti t có ý ngh a trong bài; b c đ u bi t nh n xét vượ ế ướ ế
  nhân v t trong văn b n t s . ự ự
  - Đ c rành m ch trôi ch y bài t p đ c đã h c theo t c đ qui đ nh gi a HKI
  (kho ng 75 tiêng / phút ) , b c đ u bi t đ c di n c m đ n văn , đo n th phù ướ ế ơ
  h p v i n i dung đã đ c.
  -Tích c c, t p trung.
  II.Đ DÙNG D Y – H C
  -Phi u vi t tên t ng bài t p đ c và HTL trong 9 tu n đ u ế ế
  - M t s t phi u kh to k s n b ng bài t p 2 đ h c sinh đi n vào ch ế ẻ ẵ
  tr ng.
  III/ CÁC HO T Đ NG D Y- H C
  HO T Đ NG C A GV HO T Đ NG C A HS
  A:. Gi i thi u
  - GV gi i thi u n i dung h c t p
  c a tu n 10 .
  B.Ki m tra HTL (kho ng
  1/3 s HS trong l p)
  . - T ng h c sinh lên b c thăm
  ch n bài( sau khi b c thăm, đ c ượ
  xem l i bài kho ng 1-2 phút).
  - GV đ t m t câu h i v đo n
  v a đ c, -
  GV ghi đi m
  . HS đ c không đ t yêu c u , GV
  cho các em v nhà luy n đ c đ
  ki m tra l i trong ti t h c sau. ế
  Bài t p 2
  + Nh ng bài t p đ c nh th nào ư ế
  là truy n k ?
  (+ Hãy k tên nh ng bài t p đ c là
  truy n k thu c ch đi m
  HS b c thăm đ c tr c 1 –2’ ướ
  - HS đ c trong SGK(ho c đ c thu c
  lòng) 1 đo n theo ch đ nh trong phi u. ế
  HS tr l i.
  - HS đ c yêu c u c a bài.
  -Đó là nh ng bài k m t chu i s vi c
  đ u cu i, liên quan đ n m t hay ế
  m t s nhân v t đ nói m t đi u ý
  nghĩa).
  Th o lu n
  1
 • th ng ng i nh th th ngươ ườ ư ươ
  thân”(tu n 1,2,3)., GV ghi b ng:
  Trình bày k t quế
  Nh n xét
  Tên bài Tác gi N i dung chính
  D Mènế
  bênh v c
  k y u ế
  Tô Hoài D Mèn th y ch Nhà T b b n nh nế
  c hi p, đã ra tay bênh v c. ế
  Ng i ănườ
  xin
  Tu c-ghê-nhép S thông c m sâu s c gi a c u qua
  đ ng và ông lão ăn xin.ườ
  Bài t p 3
  - HS đ c yêu c u c a bài.
  - Hs m nhanh trong hai bài t p
  đ c nêu trên ( D Mèn bênh v c ế
  k y u, Ng i ăn xin) đo n văn ế ườ
  t ng ng v i các gi ng đ c, phátươ
  bi u.
  Gv m i 3 HS thi đ c
  3. C ng c , d n dò
  Xem l i quy t c vi t hoa tên riêng ế
  đ h c t t ti t ôn t p sau. ế
  - GV nh n xét ti t h c. ế
  Ho t đ ng nhóm
  Đ c yêu c u
  Th o lu n nhóm
  Đo n văn gi ng đ c thi t tha trìu ế
  m n : ế
  Đo n văn gi ng đ c m nh m , răn
  đe :
  - HS thi đ c di n c m, th hi n rõ s
  khác bi t v gi ng đ c m i đo n
  TOÁN
  LUY N T P.
  I-M C TIÊU
  - Nh n bi t góc, góc tù, nh n, góc b t ,góc vuông, đ ng cao c a hình tam ế ườ
  giác
  - V đ c hình ch nh t, hình vuông . ươ
  - Hăng say làm toán hình: d ng hình ch nh t , hình vuông.
  II- Đ DÙNG D Y –H C
  -Th c th ng có v ch chia s n xăng –ti- mét và ê ke(cho GV và HS)ướ
  III- CÁC HO T Đ NG D Y- H C
  HO T Đ NG C A GV HO T Đ NG C A HS
  A.-KI M TRA
  -GV g i 2 HS lên b ng v hình vuông
  ABCD c nh dài 7dm, tính chu vi
  di n tích c a hình vuông ABCD
  -GV ch a bài , nh n xét ghi di m
  B..BÀI M I
  1,Gi i thi u bài
  -2 HS th c hi n theo yêu c u
  2
 • 2,H ng d n luy n t pướ
  Bài 1
  -GV v lên b ng hai hình a b trong
  bài t p, yêu c u HS ghi tên các góc
  vuông, góc nh n ,góc tù, góc b t
  trong m i hình
  A
  A B
  M
  B C
  C
  D
  +So v i góc vuông thì góc nh n
  h n hay l n h n, góc h n hayơ ơ ơ
  l n h n? ơ
  +1 góc b t b ng m y góc vuông?
  Bài 2
  HS quan sát hình v nêu tên đ ng ườ
  cao c a hình tam giác ABC
  -Vì sao AB đ c g i đ ng caoượ ườ
  c a tam giác ABC?
  -? T ng t v i đ ng cao CBươ ườ
  -Vì sao AH không ph i đ ng cao ườ
  c a hình tam giác ABC?
  Bài 3
  -GV yêu c u HS quan sát nh vuông
  ABCD c nh dài 3cm, sau đó g i 1
  HS nêu rõ t ng b c v c a mình ướ
  -GV nh n xét và ghi đi m cho HS
  Bài 4a
  -GV yêu c u
  *Bài 4b:YC HS K-G làm
  b.Xác đ nh trung đi m M c a c nh
  AD
  -HS t xác đ nh trung đi m N c a
  c nh BC, sau đó n i M v i N
  -Nêu tên các hình chũ nh t trong
  hình v ?
  -HS ki m tra và ghi tên góc vào v .
  HS tr l i
  -HS tr l i
  -2 góc vuông.
  -HS quan sát và nêu
  -Gi i thích :Trong hình tam giác
  m t góc vuông thì hai c nh c a góc
  vuông chính đ ng cao c a tamườ
  giác.
  -Quan sát, v vào v , 1HS v lên
  b ng
  -Làm v ,1HS lên làm b ng
  -HS nêu
  a.HS t v hình ch nh t ABCD có
  chi u dài AB=6cm,chi u r ng
  AD=4cm
  -Nêu rõ các b c v .ướ
  A B
  M N
  D C
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2016 , 22:06

Mô tả tài liệu:

Giáo án lớp 4 tuần 10 năm học 2016 -2017

Giáo án lớp 4 tuần 10 năm học 2016 -2017

Tin mới nhất

Trang