Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 h502 chiase Chủ nhật, Tháng 10 2, 2016 - 10:54
2 le dao Thứ năm, Tháng 3 22, 2018 - 13:09
3 le dao Thứ năm, Tháng 3 22, 2018 - 13:09

Giáo án lớp 2 tuần 28

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 120
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 65 | Loại file: DOC
 • GIÁO ÁN ĐI N T L P 2 - TU N 28
  Th 2 ngày 24 tháng 3 năm 2014
  T p đ c : KHO BÁU
  I. M c tiêu:
  - Đ c rành m ch toàn bài, ng t ngh h i đúng các d u câu và c m t ơ
  rõ ý.
  - Hi u đ c ai yêu quý đ t đai, chăm ch lao đ ng , ng i đó có cu c ượ ườ
  s ng m no h nh phúc.
  - Giáo d c h c sinh yêu lao đ ng.
  GDKNS: H c sinh nh n th c đ c kho báu chính là s chăm ch lao ượ
  đ ng
  T xác đ nh đ c b n thân đã chăm ch lao đ ng, h c ch a. ượ ư
  Bi t nghe l i d y b o c a cha m , th y cô.ế
  II. Chu n b : Tranh v c nh lao đ ng: c y lúa ho c tr ng cây...
  III . Các ho t đ ng d y h c :
  Ho t đ ng d y Ho t đ ng h c
  A . Ki m tra bài cũ :
  - GV nh n xét bài ki m tra gi a
  HKII.
  B . Bài m i :
  Ti t 1ế
  Gi i thi u ch đi m và bài h c.
  Y/c h/s m sgk quan sát tranh v ch
  đi m.
  - Gi i thi u bài m i.
  GV: Hai anh trong b c tranh r t may
  m n đ c th a h ng b m m t ượ ưở
  kho báu, v y kho báu đó chúng ta
  cùng s bi t trong bài h c hôm nay. ế
  1. Luy n đ c :
  - GV đ c m u bài.
  -HD luy n đ c, k t h p gi i nghĩa t . ế
  * Đ c t ng đo n l n 1
  -Luy n đ c: hai s ng m t n ng, l n ươ
  m t tr i, d n dò, hão huy n…
  * Đ c t ng đo n l n 2
  + Đo n 1:Lđ “ngày x a…..m t tr i” ư
  -Gi ng: hai s ng m t n ng; cày sâu ươ
  cu c b m; c ng i đàng hoàng. ơ ơ
  + Đo n 2:Lđ “cha không s ng….mà
  - HS l ng nghe.
  - Nêu n i dung b c tranh
  - HS n i ti p nhau đ c t ng ế
  câu .
  HS đ c cá nhân.
  - HS n i ti p nhau đ c đo n ế
  tr c l pướ
  - H đ c theo yêu c u
  - H đ c theo nhóm 3.
 • dùng”
  - Gi ng: h o huy n
  + Đo n 3:Lđ “liên ti p….ng i cha” ế ườ
  - Gi ng:kho báu, b i thu, c a ăn c a
  đ .
  * Đ c t ng đo n trong nhóm.
  - Yêu c u đ c theo nhóm 3
  - Gv theo dõi, giúp HS y u.ế
  * Thi đ c gi a các nhóm .
  - Bình ch n nhóm đ c t t.
  Ti t ế
  2
  2 .H ng d n tìm hi u bài :ướ
  1 h/s đ c toàn bài.
  + Tìm các hình nh nói lên s c n
  cù, ch u khó c a v ch ng ng i ườ
  nông dân ?
  - HS đ c đo n 1 đ tr l i
  + Nh chăm ch lao đ ng 2 v ch ng
  ng i nông dân đã đ t đ c đi u gì? ườ ượ
  + Tính n t 2 con trai h nh th nào?ế ư ế
  +Tr c khi m t, ng i cha cho cácướ ườ
  con bi t đi u gì? ế
  + Theo l i ng i cha 2 con làm gì ? ườ
  + Vì sao m y v lúa đ u b i thu ?
  + Cu i cùng, kho báu hai ng i ườ
  con tìm đ c là gì ?ượ
  + Câu chuy n mu n khuyên chúng ta
  đi u gì?
  GV : Ai bi t quý đ t đai, chăm ch laoế
  đ ng trên ru ng đ ng, ng i đó s ườ
  cu c s ng m no, h nh phúc .
  c. Luy n đ c l i : G i HS đ c bài .
  - GV nh n xét tuyên d ng . ươ
  3 . C ng c ,d n dò
  + Qua câu chuy n em hi u đ c ượ
  đi u gì ?
  Giáo d c: T câu chuy n “Kho báu”
  - 2N đ i di n 2 H
  - L p nh n bình ch n ng i ườ
  có gi ng đ c hay nh t .
  - L p đ c th m theo b n
  - Quanh năm hai s ng m tươ
  n ng , cu c b m cày sâu
  ….ng i tay .ơ
  - Gây d ng đ c m t c ượ ơ
  ng i đàng hoàng. ơ
  -H ng i làm ru ng, ch
  m t ng hão huy n .ơ ưở
  -Ru ng nhà mình 1 kho
  báu các con hãy t đào lên
  mà dùng .
  - H đào b i c đám
  ru ng lên đ tìm kho báu .
  - Đ t đai đ c cu c x i t i ượ ơ
  x p nên lúa t t .
  t đai màu m s c n
  cù lao đ ng .
  ng ng i m t ng h o ơ ưở
  huy n , ch lao đ ng c n
  m i t o ra c a cái . Đ t
  đai kho báu t n , chăm
  ch lao đ ng thì m i cu c
  s ng m no h nh phúc .
  -HS nh c l i .
  - HS đ c bài .
  - HS tr l i .
  - L p l ng nghe.
 • các em c n rút ra bài h c cho mình :
  Ai chăm h c, chăm làm, ng i y s ườ
  thành công, s có cu c s ng m no
  h nh phúc, có nhi u ni m vui .
  -Nh n xét đánh giá ti t h c . ế
  Toán: KI M TRA Đ NH KÌ.
  I. Yêu c u: .
  Đánh giá k t qu h c:ế
  .- Các b ng nhân và các b ng chia đã h c
  - Tính giá tr bi u th c
  Gi i bài toán có l i văn
  - Có ý th c làm bài t t.
  II. Đ ra .
  Bài 1: Tính.
  2 x 3 = 3 x 4 = 4 x 9 = 5
  x 4 =
  18 : 3 = 32 : 4 = 0 : 8 = 4
  x 5 =

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2015 , 12:43

Mô tả tài liệu:

Giáo án lớp 2 tuần 28

GIÁO ÁN ĐI N T L P 2Ệ Ử Ớ - TU N 28Ầ Th 2 ngày 24 tháng 3 năm 2014ứ T p đ cậ ọ : KHO BÁUI. M c tiêu: ụ- Đ c rành m ch toàn bài, ng t ngh h i đúng các d u câu và c m tọ ạ ắ ỉ ơ ở ấ ụ ừrõ ý.- Hi u đ c ai yêu quý đ t đai, chăm ch lao đ ng , ng i đó có cu c ể ượ ấ ỉ ộ ườ ộs ng m no h nh phúc.ố ấ ạ- Giáo d c h c sinh yêu lao đ ng.ụ ọ ộGDKNS: H c sinh nh n th c đ c kho báu chính là s chăm ch lao ọ ậ ứ ượ ự ỉđ ngộ T xác đ nh đ c b n thân đã chăm ch lao đ ng, h c ch a.ự ị ượ ả ỉ ộ ọ ư Bi t nghe l i d y b o c a cha m , th y cô.ế ờ ạ ả ủ ẹ ầ II. Chu n bẩ ị: Tranh v c nh lao đ ng: c y lúa ho c tr ng cây...ẽ ả ộ ấ ặ ồIII . Các ho t đ ng d y h cạ ộ ạ ọ :Ho t đ ng d yạ ộ ạ Ho t đ ng h cạ ộ ọA . Ki m tra bài cũ : ể - GV nh n xét bài ki m tra gi aậ ể ữHKII.B . Bài m i :ớTi t 1ếGi i thi u ch đi m và bài h c.ớ ệ ủ ể ọY/c h/s m sgk quan sát tranh v chở ẽ ủđi m.ể- Gi i thi u bài m i.ớ ệ ớGV: Hai anh trong b c tranh r t mayứ ấm n đ c th a h ng b m m tắ ượ ừ ưở ở ố ẹ ộkho báu, v y kho báu đó là gì chúng taậcùng s bi t trong bài h c hôm nay.ẽ ế ọ1. Luy n đ c :ệ ọ- GV đ c m u bài.ọ ẫ-HD luy n đ c, k t h p gi i nghĩa t .ệ ọ ế ợ ả ừ * Đ c t ng đo n l n 1 ọ ừ ạ ầ-Luy n đ c: hai s ng m t n ng, l nệ ọ ươ ộ ắ ặm t tr i, d n dò, hão huy n…ặ ờ ặ ề * Đ c t ng đo n l n 2ọ ừ ạ ầ + Đo n 1:Lđ “ngày x a…..m t tr i”ạ ư ặ ờ-Gi ng: hai s ng m t n ng; cày sâuả ươ ộ ắcu c b m; c ng i đàng hoàng.ố ẫ ơ ơ+ Đo n 2:Lđ “cha không s ng….màạ ố - HS l ng nghe.ắ- Nêu n i dung b c tranhộ ứ - HS n i ti p nhau đ c t ngố ế ọ ừcâu . HS đ c cá nhân.ọ- HS n i ti p nhau đ c đo nố ế ọ ạtr c l pướ ớ - H đ c theo yêu c uọ ầ- H đ c theo nhóm 3.ọ

Tin mới nhất

Trang