Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Thị anh Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 10:34
2 hoang quynh Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 20:05
3 hoang quynh Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 20:06
4 hoang quynh Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 20:06
5 vu tien Thứ sáu, Tháng 9 16, 2016 - 21:25
6 phan thủy Thứ hai, Tháng 9 26, 2016 - 19:37
7 h502 chiase Chủ nhật, Tháng 10 2, 2016 - 00:10
8 Huong Thuy Thứ hai, Tháng 9 11, 2017 - 21:26
9 Nguyễn Thị Hiền Thứ sáu, Tháng 10 27, 2017 - 22:23

Giáo án lớp 2 tuần 2 - Chi - năm học 2016-2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 411
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 15 | Loại file: DOC
 • TU N 2:
  Th hai ngày 29 tháng 8 năm 2016.
  Ti ng Vi tế : LUY N THÊM
  T p đ c : PH N TH NG ( ƯỞ 2 ti t) ế
  I.M c tiêu : Luy n thêm cho h c sinh:
  - Bi t ng t ngh h i sau các d u ph y, ch m, gi a các c m t .ế ơ
  - N m kĩ n i dung: Câu chuy n đ cao lòng t t và khuy n khích HS làm vi c t t. ế
  (Tr l i đ c các câu h i 1, 2, 4.) ượ
  *KNS: + Xác đ nh giá tr : có kh năng hi u rõ nh ng giá tr c a b n thân, bi t tôn ế
  trongjb và th a nh n ng i khác có nh ng giá tr khác. ườ
  + Th hi n s c m thông.
  - H c sinh h ng thú ti p thu bài, yêu thích ti t h c. ế ế
  II. Đ dùng d y - h c :
  - Sách giáo khoa.
  III. Các ho t đ ng d y - h c :
  HO T Đ NG C A GV HO T Đ NG C A HS
  A. Ki m tra bài cũ:
  - G i h c sinh đ c bài T thu t
  tr l i câu h i .
  B. D y bài m i :
  1. Gi i thi u :
  - Luy n thêm bài Ph n th ng. ưở
  2 . Luy n đ c .
  2.1. Đ c m u toàn bài 1 l c. ượ
  L i k ch m rãi.
  2.2. H ng d n h c sinh đ c - k t ướ ế
  h p gi i nghĩa t .
  a) Đ c t ng câu :
  - H ng d n h c sinh đ c đúng : ướ
  tr c nh t, l ng yên, bàn tán, sáng
  ki n, bí m t, ế
  b.Đ c t ng đo n tr c l p : ướ
  - K t h p h ng d n h c sinh ng t ế ướ
  ngh h i , nh n gi ng đúng . ơ
  - Treo b ng ph - h ng d n h c ướ
  sinh đ c :
  M t bu i sáng,/ vào gi ra ch i,/ ơ
  ...đi u gì/ có v bí m t l m.//
  - H ng d n h c sinh tìm hi u nghĩa ướ
  m t s t ng đ c chú gi i sau bài . ượ
  c. Đ c t ng đo n trong nhóm.
  - 3 em n i ti p nhau đ c 3 đo n - tr l i ế
  câu h i.
  Dò bài - đ c th m theo .
  - H c sinh n i ti p nhau đ c t ng câu ế
  trong bài
  - Đ c cá nhân – Đ ng thanh.
  - N i ti p nhau đ c t ng đo n tr c l p . ế ướ
  - Đ c cá nhân - đ ng thanh .
  - Đ c chú gi i .
 • - Theo dõi - u n n n .
  d. Thi đ c gi a các nhóm :
  - Nh n xét - tuyên d ng . ươ
  e. C l p đ c đ ng thanh.
  Ti t 2ế
  3. H ng d n tìm hi u bàiướ
  Câu 1.
  - Câu chuy n này nói v ai ?
  - B n y có đ c tính t t gì ?
  - Hãy k nh ng vi c làm t t c a Na.
  KL: Na luôn s n sàng giúp đ b n,
  luôn san s nh ng gì mình có cho
  b n.
  Câu 2 .
  - Theo em, đi u bí m t đ c các b n ượ
  c a Na bàn b c là gì ?
  - G i h c sinh tr l i .
  - Nh n xét , khen ng i .
  Ch t l i .
  Câu 3 :
  - Em có nghĩ r ng Na x ng đáng
  đ c nh n ph th ng không ? ượ ưở
  sao ?
  Câu 4:
  - Khi Na đ c th ng nh ng ai vui ượ ưở
  m ng ? Vui m ng nh th nào ? ư ế
  4. Luy n đ c l i :
  - T ch c cho các nhóm thi đ c gi a
  các nhóm.
  - Theo dõi u n n n gi ng đ c.
  - Nh n xét - tuyên d ng . ươ
  5 C ng c - d n dò :
  - Em h c đ c đi u gì b n Na ? ượ
  - Em th y vi c các b n đ ngh t ng
  th ng cho Na có tác d ng gì ?ưở
  * Ch t l i .
  - Nh n xét ti t h c - d n dò . ế
  - N i ti p nhau đ c t ng đo n trong nhóm ế
  .
  - Thi đ c đ ng thanh gi a các nhóm.
  - Đ c đ ng thanh c bài.
  - Đ c th m bài tr l i câu h i .
  - Câu chuy n nói v m t b n hs tên là Na.
  - T t b ng, luôn giúp đ b n bè.
  - H c sinh k nh ng vi c làm t t c a Na.
  - Th o lu n nhóm đôi - nêu ý ki n: Các ế
  b n đ ngh cô giáo th ng cho Na vì ưở
  lòng t t c a Na đ i v i m i ng i. ườ
  *H c sinh tr l i
  - Na x ng đáng đ c th ng, vì ... ượ ưở
  - H c sinh tr l i: Na vui m ng đ n m c ế
  t ng là nghe nh m , đ b ng m t.ưở
  - Cô giáo và các b n vui m ng : V tay
  vang d y.
  - M vui m ng : khóc đ hoe c m t.
  - Đ i di n m i nhóm m i h c sinh thi đ c
  l i câu chuy n tr c l p. ướ
  - L p nh n xét, bình ch n.
  - C n bi t giúp đ m i ng i. ế ườ
  - Trao đ i, phát bi u ý ki n: Bi u d ng ế ươ
  ng i t t, khuy n khích h c sinh làm ườ ế
  đ c nhi u vi c t t.ượ
  Toán: LUY N THÊM
 • LUY N T P.
  I. M c tiêu : Rèn cho h c sinh:
  -Bi t quan h gi a dm và cm đ vi t s đo có đ n v cm thành dm và ng c l i ế ế ơ ượ
  trong tr ng h p đ n gi n.ườ ơ
  - Bi t đ c đ dài đ -xi- mét trên th c th ng.ế ượ ướ
  -Bi t c l ng đ dài trong tr ng h p đ n gi n.ế ướ ượ ườ ơ
  - V đ c đo n th ng có đ dài 1 dm. ượ
  - H c sinh h ng thú ti p thu bài, yêu thích ti t h c. ế ế
  II. Chu n b :
  - M i h c sinh c n có th c th ng có chia v ch cm, và v bài t p toán. ướ
  III. Các ho t đ ng d y -h c :
  HO T Đ NG C A GV HO T Đ NG C A HS
  1.Ki m tra bài cũ:
  1 dm= … cm 10 cm= … dm
  Nh n xét.
  - Ki m tra v bài t p c a h c sinh.
  2. Luy n t p -th c hành .
  - H ng d n h c sinh t làm t ng bài r iướ
  ch a bài .
  Bài 1:
  - Yêu c u h c sinh ghi nh :
  10 cm = 1 dm
  1 dm = 10 cm.
  Bài 2: Cho h c sinh t làm bài vào v bài
  t p.
  - Giáo viên quan sát, giúp đ .
  - Cho h c sinh ghi nh :
  1dm = 10 cm
  2 dm = 20 cm
  Bài 3:
  - Yêu c u c l p t làm vào v - g i
  m t s em lên b ng làm.
  Bài 4:
  - Cho h c sinh trao đ i ý ki n,tranh lu n ế
  đ ch n và quy t đ nh nên đi n cm hay ế
  dm
  - Nh n xét - ch t l i:
  3. C ng c - d n dò:
  - Nh n xét ti t h c. ế
  - D n dò h c sinh v nhà xem l i bài t p.
  2em làm b ng
  - Đ c yêu c u - Nêu cách làm .
  - Làm bài - Đ i v nhau ki m tra k t ế
  qu .
  - Tính , ghi k t quế
  - Nh n xét - s a ch a
  * Làm vào v
  - Th o lu n, làm bài.
  - Nêu k t quế
  Toán: LUY N THÊM

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2016 , 08:40

Mô tả tài liệu:

Giáo án lớp 2 tuần 2 - Chi - năm học 2016-2017

Giáo án lớp 2 tuần 2 - Chi - năm học 2016-2017. Luyện thêm cho học sinh: - Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu phẩy, chấm, giữa các cụm từ. - Nắm kĩ nội dung: Câu chuyện đề cao lòng tốt và khuyến khích HS làm việc tốt. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 4.) *KNS: + Xác định giá trị: có khả năng hiểu rõ những giá trị của bản thân, biết tôn trongjb và thừa nhận người khác có những giá trị khác. + Thể hiện sự cảm thông. - Học sinh hứng thú tiếp thu bài, yêu thích tiết học.

Tin mới nhất

Trang