Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Thị anh Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 10:34
2 hoang quynh Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 20:05
3 hoang quynh Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 20:06
4 hoang quynh Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 20:06
5 vu tien Thứ sáu, Tháng 9 16, 2016 - 21:25
6 phan thủy Thứ hai, Tháng 9 26, 2016 - 19:37
7 h502 chiase Chủ nhật, Tháng 10 2, 2016 - 00:10
8 Huong Thuy Thứ hai, Tháng 9 11, 2017 - 21:26
9 Nguyễn Thị Hiền Thứ sáu, Tháng 10 27, 2017 - 22:23
10 lâm hải Chủ nhật, Tháng 4 15, 2018 - 16:16

Giáo án lớp 2 tuần 2 - Chi - năm học 2016-2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 438
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 15 | Loại file: DOC
 • TU N 2:
  Th hai ngày 29 tháng 8 năm 2016.
  Ti ng Vi tế : LUY N THÊM
  T p đ c : PH N TH NG ( ƯỞ 2 ti t) ế
  I.M c tiêu : Luy n thêm cho h c sinh:
  - Bi t ng t ngh h i sau các d u ph y, ch m, gi a các c m t .ế ơ
  - N m kĩ n i dung: Câu chuy n đ cao lòng t t và khuy n khích HS làm vi c t t. ế
  (Tr l i đ c các câu h i 1, 2, 4.) ượ
  *KNS: + Xác đ nh giá tr : có kh năng hi u rõ nh ng giá tr c a b n thân, bi t tôn ế
  trongjb và th a nh n ng i khác có nh ng giá tr khác. ườ
  + Th hi n s c m thông.
  - H c sinh h ng thú ti p thu bài, yêu thích ti t h c. ế ế
  II. Đ dùng d y - h c :
  - Sách giáo khoa.
  III. Các ho t đ ng d y - h c :
  HO T Đ NG C A GV HO T Đ NG C A HS
  A. Ki m tra bài cũ:
  - G i h c sinh đ c bài T thu t
  tr l i câu h i .
  B. D y bài m i :
  1. Gi i thi u :
  - Luy n thêm bài Ph n th ng. ưở
  2 . Luy n đ c .
  2.1. Đ c m u toàn bài 1 l c. ượ
  L i k ch m rãi.
  2.2. H ng d n h c sinh đ c - k t ướ ế
  h p gi i nghĩa t .
  a) Đ c t ng câu :
  - H ng d n h c sinh đ c đúng : ướ
  tr c nh t, l ng yên, bàn tán, sáng
  ki n, bí m t, ế
  b.Đ c t ng đo n tr c l p : ướ
  - K t h p h ng d n h c sinh ng t ế ướ
  ngh h i , nh n gi ng đúng . ơ
  - Treo b ng ph - h ng d n h c ướ
  sinh đ c :
  M t bu i sáng,/ vào gi ra ch i,/ ơ
  ...đi u gì/ có v bí m t l m.//
  - H ng d n h c sinh tìm hi u nghĩa ướ
  m t s t ng đ c chú gi i sau bài . ượ
  c. Đ c t ng đo n trong nhóm.
  - 3 em n i ti p nhau đ c 3 đo n - tr l i ế
  câu h i.
  Dò bài - đ c th m theo .
  - H c sinh n i ti p nhau đ c t ng câu ế
  trong bài
  - Đ c cá nhân – Đ ng thanh.
  - N i ti p nhau đ c t ng đo n tr c l p . ế ướ
  - Đ c cá nhân - đ ng thanh .
  - Đ c chú gi i .
 • - Theo dõi - u n n n .
  d. Thi đ c gi a các nhóm :
  - Nh n xét - tuyên d ng . ươ
  e. C l p đ c đ ng thanh.
  Ti t 2ế
  3. H ng d n tìm hi u bàiướ
  Câu 1.
  - Câu chuy n này nói v ai ?
  - B n y có đ c tính t t gì ?
  - Hãy k nh ng vi c làm t t c a Na.
  KL: Na luôn s n sàng giúp đ b n,
  luôn san s nh ng gì mình có cho
  b n.
  Câu 2 .
  - Theo em, đi u bí m t đ c các b n ượ
  c a Na bàn b c là gì ?
  - G i h c sinh tr l i .
  - Nh n xét , khen ng i .
  Ch t l i .
  Câu 3 :
  - Em có nghĩ r ng Na x ng đáng
  đ c nh n ph th ng không ? ượ ưở
  sao ?
  Câu 4:
  - Khi Na đ c th ng nh ng ai vui ượ ưở
  m ng ? Vui m ng nh th nào ? ư ế
  4. Luy n đ c l i :
  - T ch c cho các nhóm thi đ c gi a
  các nhóm.
  - Theo dõi u n n n gi ng đ c.
  - Nh n xét - tuyên d ng . ươ
  5 C ng c - d n dò :
  - Em h c đ c đi u gì b n Na ? ượ
  - Em th y vi c các b n đ ngh t ng
  th ng cho Na có tác d ng gì ?ưở
  * Ch t l i .
  - Nh n xét ti t h c - d n dò . ế
  - N i ti p nhau đ c t ng đo n trong nhóm ế
  .
  - Thi đ c đ ng thanh gi a các nhóm.
  - Đ c đ ng thanh c bài.
  - Đ c th m bài tr l i câu h i .
  - Câu chuy n nói v m t b n hs tên là Na.
  - T t b ng, luôn giúp đ b n bè.
  - H c sinh k nh ng vi c làm t t c a Na.
  - Th o lu n nhóm đôi - nêu ý ki n: Các ế
  b n đ ngh cô giáo th ng cho Na vì ưở
  lòng t t c a Na đ i v i m i ng i. ườ
  *H c sinh tr l i
  - Na x ng đáng đ c th ng, vì ... ượ ưở
  - H c sinh tr l i: Na vui m ng đ n m c ế
  t ng là nghe nh m , đ b ng m t.ưở
  - Cô giáo và các b n vui m ng : V tay
  vang d y.
  - M vui m ng : khóc đ hoe c m t.
  - Đ i di n m i nhóm m i h c sinh thi đ c
  l i câu chuy n tr c l p. ướ
  - L p nh n xét, bình ch n.
  - C n bi t giúp đ m i ng i. ế ườ
  - Trao đ i, phát bi u ý ki n: Bi u d ng ế ươ
  ng i t t, khuy n khích h c sinh làm ườ ế
  đ c nhi u vi c t t.ượ
  Toán: LUY N THÊM
 • LUY N T P.
  I. M c tiêu : Rèn cho h c sinh:
  -Bi t quan h gi a dm và cm đ vi t s đo có đ n v cm thành dm và ng c l i ế ế ơ ượ
  trong tr ng h p đ n gi n.ườ ơ
  - Bi t đ c đ dài đ -xi- mét trên th c th ng.ế ượ ướ
  -Bi t c l ng đ dài trong tr ng h p đ n gi n.ế ướ ượ ườ ơ
  - V đ c đo n th ng có đ dài 1 dm. ượ
  - H c sinh h ng thú ti p thu bài, yêu thích ti t h c. ế ế
  II. Chu n b :
  - M i h c sinh c n có th c th ng có chia v ch cm, và v bài t p toán. ướ
  III. Các ho t đ ng d y -h c :
  HO T Đ NG C A GV HO T Đ NG C A HS
  1.Ki m tra bài cũ:
  1 dm= … cm 10 cm= … dm
  Nh n xét.
  - Ki m tra v bài t p c a h c sinh.
  2. Luy n t p -th c hành .
  - H ng d n h c sinh t làm t ng bài r iướ
  ch a bài .
  Bài 1:
  - Yêu c u h c sinh ghi nh :
  10 cm = 1 dm
  1 dm = 10 cm.
  Bài 2: Cho h c sinh t làm bài vào v bài
  t p.
  - Giáo viên quan sát, giúp đ .
  - Cho h c sinh ghi nh :
  1dm = 10 cm
  2 dm = 20 cm
  Bài 3:
  - Yêu c u c l p t làm vào v - g i
  m t s em lên b ng làm.
  Bài 4:
  - Cho h c sinh trao đ i ý ki n,tranh lu n ế
  đ ch n và quy t đ nh nên đi n cm hay ế
  dm
  - Nh n xét - ch t l i:
  3. C ng c - d n dò:
  - Nh n xét ti t h c. ế
  - D n dò h c sinh v nhà xem l i bài t p.
  2em làm b ng
  - Đ c yêu c u - Nêu cách làm .
  - Làm bài - Đ i v nhau ki m tra k t ế
  qu .
  - Tính , ghi k t quế
  - Nh n xét - s a ch a
  * Làm vào v
  - Th o lu n, làm bài.
  - Nêu k t quế
  Toán: LUY N THÊM

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2016 , 08:40

Mô tả tài liệu:

Giáo án lớp 2 tuần 2 - Chi - năm học 2016-2017

Giáo án lớp 2 tuần 2 - Chi - năm học 2016-2017. Luyện thêm cho học sinh: - Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu phẩy, chấm, giữa các cụm từ. - Nắm kĩ nội dung: Câu chuyện đề cao lòng tốt và khuyến khích HS làm việc tốt. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 4.) *KNS: + Xác định giá trị: có khả năng hiểu rõ những giá trị của bản thân, biết tôn trongjb và thừa nhận người khác có những giá trị khác. + Thể hiện sự cảm thông. - Học sinh hứng thú tiếp thu bài, yêu thích tiết học.

Tin mới nhất

Trang