Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 dũng anh Chủ nhật, Tháng 11 6, 2016 - 20:38

Giáo án Kĩ năng sống lớp 1 cả năm

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 312
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 42 | Loại file: DOC
 • Tr ng Ti u h c Nguy n Đình Chi uườ Giáo án Kĩ năng s ng – L p 1
  MONG MU N C A EM
  Ti t 1ế
  I/ M c tiêu:
  Giúp HS:
  - T bày t mong mu n c a mình cho ng i khác hi u. ườ
  - Bi t bày t nh ng mong mu n có ý nghĩa t t đ p.ế
  - GD KN bày t nh ng mong mu n có ý nghĩa t t đ p.
  II/ Chu n b :
  - Tranh TH k năng s ng L p 1, SGK, bút chì, bút màu sáp…
  III/ Các ho t đ ng d y h c ch y u: ế
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  1. n đ nh:
  2.KTBC:
  - Em hãy nêu nh ng bi u hi n c a s t tin?
  - Em đã làm gì đ mình t tin h n? ơ
  - GV gi i thi u và ghi t a bài
  Ho t đ ng 1: Nghe đ c – nh n bi t. ế
  M c tiêu : HS hi u và tr l i đ c câu h i. ượ
  - GV nêu yêu c u: L ng nghe câu chuy n
  “Mong mu n c a Trâm”
  - GV k chuy n.
  - GD HS qua câu chuy n v a k .
  - GV yêu c u HS th o lu n qua câu chuy n k
  “Mong mu n c a Trâm”.T i sao em c n m nh
  d n h i nh ng đi u mình ch a bi t? ư ế
  - GV nh n xét, k t lu n. ế
  Ho t đ ng 2: Làm bài t p.
  M c tiêu : HS hi u và hoàn thành các bài
  t p.
  - GV h ng d n HS làm bài t p SGKướ
  - GV nh n xét, k t lu n. ế
  Trò ch iơ : “T mu n”
  - GV ph bi n lu t ch i ế ơ
  - Gv nh n xét nh ng mong mu n c a HS.
  - GV nh n xét ti t h c. ế
  - HS nêu
  - HS l ng nghe và nêu l i t a
  bài.
  - HS l ng nghe
  - HS th o lu n nhóm đôi
  - HS trình bày - NX
  - HS làm BT cá nhân, trình
  bày k t qu - NXế
  - HS l ng nghe.
  - HS l ng nghe.
  RÚT KINH NGHI M TI T D Y :
  .....................................................................................................................................
  ...
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  GV : Ph m Th Thanh Tâm
  Tu n 8
 • Tr ng Ti u h c Nguy n Đình Chi uườ Giáo án Kĩ năng s ng – L p 1
  GV : Ph m Th Thanh Tâm
 • Tr ng Ti u h c Nguy n Đình Chi uườ Giáo án Kĩ năng s ng – L p 1
  MONG MU N C A EM
  Ti t 2ế
  I/ M c tiêu:
  Giúp HS:
  - T bày t mong mu n c a mình cho ng i khác hi u. ườ
  - Bi t bày t nh ng mong mu n có ý nghĩa t t đ p.ế
  - GD KN bày t nh ng mong mu n có ý nghĩa t t đ p.
  II/ Chu n b :
  - Tranh TH k năng s ng L p 1, SGK, bút chì, bút màu sáp…
  III/ Các ho t đ ng d y h c ch y u: ế
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  Ho t đ ng 3: Câu chuy n và tr i
  nghi m.
  M c tiêu : HS hi u các n i dung và bi t ế
  áp d ng vào cu c s ng.
  1. Nh ng ho t đ ng giúp em th hi n s
  t tin trong giao ti p: ế
  - GV nêu yêu c u HS th o lu n : Em hãy
  xác đ nh nh ng vi c em nên làm trong các
  b c tranh sau.
  - GV nh n xét, k t lu n. ế
  2. Nh ng vi c em không nên làm:
  - GV nêu yêu c u HS th o lu n : Em hãy
  xác đ nh nh ng vi c em không nên làm
  trong các b c tranh sau.
  - GV nh n xét, k t lu n. ế
  Ho t đ ng 4: Em t đánh giá.
  M c tiêu : Ki m tra hi u qu c a bài
  h c đ i v i b n thân HS.
  - GV cho HS t đánh giá b n thân.
  - GV nh n xét cu i cung vào v HS.
  - Nh n xét ti t h c. ế
  - Chu n b bài sau.
  RÚT KINH NGHI M TI T D Y :
  .....................................................................................................................................
  ...
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  GV : Ph m Th Thanh Tâm
  Tu n 9

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2016 , 11:31

Mô tả tài liệu:

Giáo án Kĩ năng sống lớp 1 cả năm

giáo án Kĩ năng sống lớp 1 cả năm -

Tin mới nhất

Trang