Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Ruby Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 10:46

Giáo án khoa học lớp 5: Sự sinh sản thực vật có hoa

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 514
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: DOC
 • Giáo án-- Môn: Khoa h c - L p 5
  Bài: S sinh s n th c v t có hoa
  I/ M c tiêu :
  - K đ c tên m t s hoa thu ph n nh côn trùng, hoa th ph n nh ượ
  gió.
  II/ Đ dùng :
  - Hình SGK phóng to, phi u kh r ng v s đ hình 2 SGKế ơ
  - Tranh nh v m t s lo i hoa th ph n nh côn trùng ho c nh
  gió.
  III/ Ph ng phápươ : Đàm tho i, tr c quan, th o lu n, th c hành.
  IV/ Các ho t đ ng d y h c :
  T
  G
  HO T Đ NG C A TH Y HO T Đ NG C A
  TRÒ
  HĐB
  T
  1'
  1'
  32'
  1'
  12'
  1/ n đ nh l p :
  Nh c HS ng i h c đúng t th ư ế
  2/ Ki m tra đ dùng h c t p :
  - GV ki m tra d ng c HS đã
  chu n b .
  2/ Bài m i :
  a) Gi i thi u bài:
  - Nh chúng ta đã bi t hoa dùng ư ế
  đ trang trí, làm n c hoa, p ướ ướ
  trà. Ngoài ra hoa còn có m t vai
  trò r t quan tr ng trong vi c duy
  trì nòi gi ng n a đ y. Đ bi t ế
  hoa có vai trò qua tr ng nh th ư ế
  nào trong vi c duy trì nòi gi ng,
  cô và các em cùng tìm hi u qua
  bài h c hôm nay: S sinh s n
  th c v t có hoa.
  b) Phát tri n bài :
  * Ho t đ ng 1 : Th c hành làm
  bài t p
  - M c tiêu HS nói đ c v s ượ
  th ph n, s th tinh, s hình
  thành h t và qu .
  - Ti n hành: ế
  - HS s a t th ng i ư ế
  h c đúng
  - HS l y đ dùng
  ph c v ti t h c ế
  - HS l ng nghe
  - HS trao đ i theo
  nhóm bàn
  - Đ i di n 1 s nhóm
  trình bày k t qu , các ế
  nhóm khác nh n xét,
 • 7'
  11'
  + Yêu c u HS đ c thông tin SGK
  trang 106 và trao đ i v i b n
  trong nhóm v : s th ph n, s
  th tinh, s hình thành h t và qu
  + Yêu c u HS trình bày k t qu ế
  tr c l pướ
  + Yêu c u HS làm bài t p trang
  106 SGK
  GV ch t k t qu : ế
  1. S th ph n
  2. S th tinh
  3. Phôi
  4. H t
  5 Qu
  * Ho t đ ng 2 : Trò ch i và ghép ơ
  ch vào hình:
  - M c tiêu : C ng c HS v s
  th ph n, th tinh th c v t có
  hoa
  - Ti n hành: ế
  + GV đ a s đ và các t (hình ư ơ
  2,SGK trang 106). Yêu c u các
  nhóm đi n t vào ô tr ng cho phù
  h p
  + Yêu c u HS các nhóm trình bày
  k t quế
  + H ng d n HS nh n xétướ
  + GV khen ng i nhóm làm đúng
  và nhanh nh t
  * Ho t đ ng 3 : Th o lu n
  - M c tiêu : HS phân bi t đ c ượ
  hoa th ph n nh côn trùng và
  hoa th ph n nh gió
  - Ti n hành:ế
  + Các nhóm th o lu n câu h i
  trang 107 SGK và quan sát hình
  trang 107 SGK cùng v i các hoa
  b sung
  - HS đ c th m và tr
  l i
  - Các nhóm trình bày
  k t quế
  - Nh n xét k t qu ế
  nhóm b n.
  - HS th c hi n theo
  yêu c u
  - Đ i di n nhóm th c
 • 2'
  th t mà HS s u t m đ c, đ ng ư ượ
  th i ch ra lo i hoa nào th ph n
  nh gió, hoa nào th ph n nh
  côn trùng và vi t vào b ng theo ế
  m u:
  Hoa th
  ph n nh
  côn trùng
  Hoa th
  ph n nh
  gió
  Tên cây
  Đ c
  đi m
  - GV yêu c u đ i di n m t s
  nhóm đ c k t qu . ế
  - GV nh n xét k t qu và cho HS ế
  nh c l i đ c đi m hoa th ph n
  nh côn trùng và hoa th ph n
  nh gió.
  Hoa th
  ph n nh
  côn trùng
  Hoa th
  ph n nh
  gió
  Tên
  cây
  Ph ng, ượ
  b i, cam, ưở
  m p, ướ
  b u, bí
  Các lo i
  cây c .
  lúa, ngô
  Đ c
  đi m
  Th ng có ườ
  màu s c
  s c s
  ho c
  h ng ươ
  th m, m t ơ
  ng t... h p
  d n cho
  côn trùng
  Không có
  màu s c
  đ p, đài
  hoa cánh
  hoa nh
  ho c
  không có.
  * Ho t đ ng n i ti p ế :
  - V nhà các em ti p t c s u ế ư
  t m m t s tranh nh hay v t
  th t v hoa th ph n nh gió
  ho c nh côn trùng
  hi n
  - HS l ng nghe
  - HS l ng nghe
  - HS l ng nghe

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2016 , 10:03

Mô tả tài liệu:

Giáo án khoa học lớp 5: Sự sinh sản thực vật có hoa

Giáo án-- Môn: Khoa học - Lớp 5 Bài: Sự sinh sản thực vật có hoa I/ Mục tiêu : - Kể được tên một số hoa thu phấn nhờ côn trùng, hoa thụ phấn nhờ gió. II/ Đồ dùng : - Hình SGK phóng to, phiếu khổ rộng vẽ sơ đồ hình 2 SGK - Tranh ảnh về một số loại hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió. III/ Phương pháp: Đàm thoại, trực quan, thảo luận, thực hành.

Tin mới nhất

Trang