Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Văn Tuấn Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 08:01
2 Văn Tuấn Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 08:01
3 tran hop phuc Thứ hai, Tháng 10 17, 2016 - 14:35
4 Trinh Tuyết Thứ bảy, Tháng 10 22, 2016 - 11:24
5 Tran Huong Thứ hai, Tháng 11 28, 2016 - 21:02
6 Tran Huong Thứ ba, Tháng 11 29, 2016 - 11:42
7 Nguyen Vi Thứ ba, Tháng 8 22, 2017 - 18:54

Giáo án điện tử tuần 5 lớp 4 năm học 2016-2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 87
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 18 | Loại file: DOC
 • TU N 5
  Th hai ngày 19 tháng 09 năm 2016
  T p đ c :
  NH NG H T THÓC GI NG
  I . M c tiêu:
  -Bi t đ c v i gi ng ch m rãi, phân bi t l i các nhân v t v i l i ng i k chuy n.ế ườ
  -Hi u n i dung: ca ng i chú bé Chôm trung th c, dũng c m, dám nói lên s
  th t( tr l i đ c các câu h i 1, 2, 3). ượ
  -Giáo d c HS có tính trung th c trong h c t p cũng nh trong cu c s ng. ư
  II . Đ dùng d y- h c ;
  - Tranh minh h a bài đ c trong SGK
  - B ng ph ghi t câu c n luy n đ c
  III.Các ho t đ ng d y- h c :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  1. Bài cũ: G i hs đ c bài- TLCH
  -Câu 1: Em thích nh ng hình nh nào v
  cây tre và búp măng non?Vì sao?
  -Câu 2: Bài th nh m ca ng i nh ng ph mơ
  ch t gì? C a ai?
  - Nh n xét
  2. Bài m i :
  a. Gi i thi u bài
  b.Hd n luy n đ c –tìm hi u bài :
  *Luy n đ c :
  - G i 1 hs đ c toàn bài
  -Chia đo n:2 đo n
  -Luy n đ c:Gieo tr ng , truy n , ch ng ,
  thu ho ch, s ng s ,dõng d c.
  - Gi i nghĩa t khó
  - Giáo viên đ c m u
  *Tìm hi u bài
  - Theo em, thóc đã lu c chín có n y m m
  đ c không?T i sao l i làm nh v y?ượ ư
  -Câu 3: Hành đ ng c a chú bé Chôm có gì
  khác m i ng i? ườ
  -Câu 4: Theo em vì sao ng i trung th c là ườ
  ng i đáng quý ườ ( dành cho HS khá, gi i)
  *. HD Đ c di n c m
  -Nh c nh h ng d n đ c đúng gi ng và ướ
  th hi n di n c m
  - Đ c thu c lòng bài th “Tre Vi t ơ
  Nam” tr l i câu h i.
  - Đ c thu c lòng bài th , tr l i ơ
  - L ng nghe
  - Đ c bài
  - Đánh d u sách
  - Đ c ti p n i đo n( 3 l t) ế ượ
  -Luy n đ c t theo h ng d n ướ
  - 1 em đ c c bài
  - 1 em đ c chú gi i
  - L ng nghe
  - 1 em đ c đo n 1, c l p đ c th m
  tr l i câu 1 và 2
  - 1 em đ c đo n còn l i.C l p đ c
  th m tr l i.
  1
 • -H ng d n đ c kĩ m t đo n văn “ chôm ướ
  lo l ng…..gi ng c a ta”
  -GV đ c m u
  3. C ng c d n dò
  H i: Câu chuy n này mu n nói v i em
  đi u gì?
  - Nh n xét gi h c
  -HS tr l i
  - B n em ti p n i nhau đ c ế
  - Luy n đ c theo phân vai
  - Thi đ c
  Toán:
  LUY N T P
  I.M c tiêu :
  -Bi t s ngày c a t ng tháng trong năm, c a năm nhu n và năm không nhu n.ế
  -Chuy n đ i đ c đ n v đo gi a ngày, gi , phút, giây. ựơ ơ
  -Xác đ nh đ c m t năm cho tr c thu c th k nào. ượ ướ ế
  -Có ý th c h c t p phát bi u xây d ng bài h c t t.
  II.Các ho t đ ng d y -h c :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  1. Ki m tra bài cũ :
  - 1 gi = ? phút
  - 1 phút = ?giây
  - 1 th k = ? nămế
  - Nh n xét.
  2. Hd n làm bài t p :
  -Bài 1:
  - Nh c l i cách nh bàn tay
  - Gi i thi u :
  + Năm nhu n : năm tháng 2 có 29
  ngày
  + Năm không nhu n tháng 2 có 28
  ngày
  -Bài 2:
  -Bài 3:
  + Xác đ nh năm 1789 thu c th k ế
  th m y
  + Xác đ nh năm sinh c a Nguy n
  Trãi : 1980-600 = 1380
  + Xác đ nh ti p năm 1380 thu c th ế ế
  k m y?
  3. C ng c d n dò :
  - Nh n xét gi h c
  - M t em tr l i
  - T đ c đ bài
  - Nêu tên các tháng có 30
  ngày, 31 ngày, 28(29)
  ngày.
  - T p nh c l i đ nh
  - 1 em nêu đ
  - Làm b ng con nh n xét.
  - 1 em nêu yêu c u
  - Nêu b ng mi ng
  - Th k XIVế
  2
 • Đ o đ c :
  BI T BÀY T Ý KI N (ti t 1) ế
  I. M c tiêu :
  -Bi t đ c tr em c n ph i đ c bày t ý ki n v nh ng v n đ có liên quan ế ượ ượ ế
  đ n tr emế
  -B c đ u bi t bày t ý ki n c a b n thân và l ng nghe, tôn tr ng ý ki n c a ướ ế ế ế
  ng i khác.ườ
  -Có ý th c h c t p phát bi u xây d ng bài h c t t.
  II. Tài li u và ph ng ti n ươ :
  - Sách giáo khoa
  - M t vài b c tranh ho c đ v t dùng cho ho t đ ng kh i đ ng
  - M i HS chu n b 3 t m bìa nh màu đ , xanh và tr ng
  - M t s đ dùng đ hóa trang di n ti u ph m.
  III.Các ho t đ ng d y -h c :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a hS
  Kh i đ ng : Trò ch i” Di n t ơ
  - Nêu cách ch iơ
  * Ho t đ ng 1 : Th o lu n nhóm
  - Chia nhóm
  - K t lu n:ế
  *Ho t đ ng 2 :
  -Bài t p 1
  *Ho t đ ng 3:
  a,Tr em có quy n bày t ý ki n v ế
  các v n đ liên quan đ n tr em.( ế HS
  khá, gi i)
  b,B c m t ”Chia s
  -K t lu n ế
  *Ho t đ ng n i ti p ế
  -Chia 4-6 nhóm
  -Ti n hành ch iế ơ
  -Th o lu n
  -M i nhóm th o lu n 1 tình hu ng
  SGK
  i di n nhóm trình bày
  -Các nhóm khác nh n xét
  -Th o lu n nhóm đôi
  -Trình bày k t quế
  -Các nhóm khác b sung
  -Cá nhân
  -Nêu ý ki nế
  - Gi i thích lí do
  -Th o lu n chung
  - 1 đ n 2 em đ c ghi nhế
  - Th c hi n yêu c u BT4
  -M t s em t p ti u ph m
  -M t bu i t i trong gia đình b n Hoa.
  BU I CHI U
  Th hai ngày 19 tháng 9 năm 2016
  Toán:
  LUY N T P
  I.M c tiêu :
  -Bi t s ngày c a t ng tháng trong năm, c a năm nhu n và năm không nhu n.ế
  -Chuy n đ i đ c đ n v đo gi a ngày, gi , phút, giây. ựơ ơ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2016 , 17:22

Mô tả tài liệu:

Giáo án điện tử tuần 5 lớp 4 năm học 2016-2017

Giáo án điện tử tuần 5 lớp 4 năm học 2016-2017

Tin mới nhất

Trang