Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Giáo án điện tử tuần 15 lớp 5 năm học 2015-2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 17
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 36 | Loại file: DOC
 • GIÁO ÁN ĐI N T TU N 15
  T p đ c : BUÔN CH LÊNH ĐÓN CÔ GIÁOƯ
  I- M c tiêu: Giúp HS
  - Phát âm đúng tên ng i dân t c trong bài, bi t đ c di n c m v i gi ngườ ế
  phù h p n i dung t ng đo n.
  - Hi u n i dung: Ng i Tây Nguyên quý tr ng giáo, mong mu n con em ườ
  đ c h c hành.ượ
  II- Đ dùng d y h c
  - Tranh minh ho , b ng ph .
  III- Các ho t đ ng d y h c
  A- Ki m tra bài cũ
  - G i HS đ c thu c bài th “H t ơ
  g o làng ta” và tr l i câu h i.
  - Nh n xét ghi đi m.
  B- Bài m i
  1. Gi i thi u bài : Ng i dân mi nườ
  núi n c ta r t ham h c. H mu nướ
  mang cái ch v b n đ xoá đói
  nghèo, l c h u. Bài t p đ c hôm nay
  ph n ánh lòng ham mu n đó.
  2. H/d luy n đ c và tìm hi u bài
  a) Luy n đ c
  - G i 4 HS đ c n i ti p t ng đo n. ế
  ? Tìm trong bài nh ng t ng khó
  đ c.
  - G i HS đ c n i ti p. ế
  ? “Buôn” nghĩa là gì.
  ? “Gùi” là đ v t nh th nào. ư ế
  - G i HS đ c n i ti p. ế
  - 1 HS đ c toàn bài.
  - GV đ c m u.
  b) Tìm hi u bài
  - HS đ c th m đo n 1, tr l i.
  ? giáo Y Hoa đ n buôn Chế ư
  Lênh làm gì?
  - 2 HS đ c.
  ? sao tiác gi l i g i h t g o
  “h t vàng”.
  ? Bài th cho em hi u đi u gì?ơ
  - 4 HS n i ti p đ c n i ti p 4 đo n. ế ế
  + Đ1: T đ u.... dành cho khách quý
  + Đ2: Ti p....chém nhát dao.ế
  + Đ3: Ti p...xem cái ch nào.ế
  + Đ4: Còn l i
  - Ch lênh, ch t ních. Rok, c tư
  nóc,...
  - 4 HS đ c.
  - LS đ c chú gi i.
  - 4HS đ c.
  - HS theo dõi.
  - 1 HS đ c to, c l p đ c th m
  - Cô Y Hoa đ n đ d y h c.ế
 • ? Ng i dân Ch Lênh đón ti p ườ ư ế
  giáo trang tr ng và thân tình ntn?
  ? “Nghi th c” nghĩa là th nào? ế
  ? Đo n 1 nói lên đi u gì.
  - HS đ c đo n 2.
  ? giáo Y Hoa đã th hi n l i th
  ntn?
  ? Vi c làm đó th hi n đi u gì?
  ? Nh ng chi ti t nào cho th y dân ế
  làng r t háo h c ch đ i yêu quý
  cái ch .
  - GV ti u k t ế
  ? Đo n 2 nói lên đi u gì.
  GV ti u k t. ế
  - Đ c th m đo n còn l i
  ? Tình c m c a giáo Y Hoa đ i
  v i ng i dân n i đây ntn. ườ ơ
  ? Tình c m c a ng i Tây Nguyên ườ
  v i giáo, v i cái ch nói lên đi u
  gì?
  ? Đo n cu i nói lên đi u gì.
  ? Nêu n i dung chính c a bài?
  c) Đ c di n c m
  - G i HS đ c n i ti p. ế
  - GV treo b ng ph 3 - 4, đ c m u.
  - Luy n đ c theo c p.
  - H đón ti p r t trang tr ng thân ế
  tình. H đ n ch t ních ngôi nhà sàn. ế
  h m c qu n áo nh đi h i. H tr i ư
  đ ng đi cho giáo su t t đ uườ
  c u thang cho đ n c a b p gi a nhà ế ế
  sàn b ng lông thú m n nh nhung..... ư
  - HS đ c chú gi i tr l i.
  Ý1: S đón ti p cô giáo trang tr ng ế
  và thân tình c a ng i Ch Lênh. ườ ư
  - 1 HS đ c to, c l p đ c th m
  - Chém m t nhát dao th t sâu vào
  c t.
  - Y Hoa đ c coi ng i trongượ ườ
  buôn.
  - M i ng i ùa theo già làng đ ngh ườ
  giáo cho xem cái ch , m i ng i ườ
  im phăng ph c khi giáo vi t, khi ế
  vi t xong nh ng ti ng reo vangế ế
  lên...
  Ý2: Ng i dân Ch Lênh r t quýườ ư
  cái ch .
  - 1 HS đ c to, c l p đ c th m
  - giáo Y Hoa r t yêu quý ng i ườ
  dân buôn làng, xúc d ng, tim đ p
  r n ràng khi vi t cho m i ng i ế ườ
  xem cái ch ...
  + Ng i Tây Nguyên r t ham h c,ườ
  ham hi u bi t, r t quý ng i, yêu ế ườ
  cái ch .
  + H hi u r ng: ch vi t mang l i ế
  s hi u bi t, m no cho m i ng i. ế ườ
  Ý3: Tình c m c a ng i dân Tây ườ
  Nguyên đ i v i giáo, v i cái
  ch .
  ND: Ng i Tây Nguyên quý tr ngườ
  giáo, mong mu n con em đ c ượ
  h c hành.
  - 4 HS đ c - l p tìm cách đ c.
 • - Thi đ c di n c m.
  - Nh n xét, ghi đi m.
  3. C ng c , d n dò
  - Chu n b bài sau.
  - HS theo dõi.
  - HS luy n đ c.
  - 2 HS thi đ c.
  - HS nêu.
  Toán: LUY N T P
  I- M c tiêu: Giúp HS
  - C ng c quy t c chia m t s th p phân cho m t s th p phân.
  - V n d ng đ tìm x và gi i bài toán có l i văn.
  II- Các ho t đ ng d y h c
  A- Ki m tra bài cũ
  - G i 2 HS lên b ng làm bài nhà.
  - Nh n xét, cho đi m.
  B- H ng d n luy n t pướ
  Bài 1:
  - Yêu c u HS nêu yêu c u bài t p.
  - HS t làm bài.
  - G i 4 HS v a làm nêu cách th c
  hi n.
  - Nh n xét, ghi đi m.
  Bài 2:
  - G i HS đ c yêu c u bài t p
  ? Bài t p yêu c u chúng ta làm gì.
  - Y/c HS t làm bài.
  - G i HS nêu cách tìm th a s ch a ư
  bi t.ế
  Bài 3:
  - G i HS đ c đ toán.
  ? Mu n bi t bao nhiêu lít d u ế
  ho n u chúng cân n ng 5,32 kg ta ế
  ph i làm ntn.
  - Y/c HS t làm bài.
  - 2 HS lên b ng làm -l p nh n xét.
  - 1 HS nêu.
  - 4 em lên b ng- l p l n l t làm ượ
  b ng con t ng phép tính.
  - L p nh n xét.
  K t qu :ế
  + 17,55 : 3,9 = 4,5
  + 0,603 : 0,09 = 6,7
  + 0,3068 : 0,26 = 1,18
  + 98,156 : 4,63 = 21,2
  - 1 HS đ c.
  - Tìm x.
  - 3 HS lên b ng làm, l p làm v .
  - HS nêu.
  - 1 HS đ c.
  - Tìm 1lít d u cân n ng bao nhiêu
  kg.
  - Tìm s lít d u s cân n ng 5,32
  kg

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2015 , 11:02

Mô tả tài liệu:

Giáo án điện tử tuần 15 lớp 5 năm học 2015-2016

GIÁO ÁN ĐI N TỆ Ử TU N 15ẦT p đ cậ ọ : BUÔN CH LÊNH ĐÓN CÔ GIÁOƯI- M c tiêu:ụ Giúp HS- Phát âm đúng tên ng i dân t c trong bài, bi t đ c di n c m v i gi ngườ ộ ế ọ ễ ả ớ ọphù h p n i dung t ng đo n.ợ ộ ừ ạ- Hi u n i dung: Ng i Tây Nguyên quý tr ng cô giáo, mong mu n con emể ộ ườ ọ ốđ c h c hành.ượ ọII- Đ dùng d y h cồ ạ ọ- Tranh minh ho , b ng ph .ạ ả ụIII- Các ho t đ ng d y h cạ ộ ạ ọA- Ki m tra bài cũể- G i HS đ c thu c bài th “H tọ ọ ộ ơ ạg o làng ta” và tr l i câu h i.ạ ả ờ ỏ- Nh n xét ghi đi m.ậ ểB- Bài m iớ1. Gi i thi u bàiớ ệ : Ng i dân mi nườ ềnúi n c ta r t ham h c. H mu nướ ấ ọ ọ ốmang cái ch v b n đ xoá đóiữ ề ả ểnghèo, l c h u. Bài t p đ c hôm nayạ ậ ậ ọph n ánh lòng ham mu n đó.ả ố2. H/d luy n đ c và tìm hi u bàiệ ọ ểa) Luy n đ cệ ọ- G i 4 HS đ c n i ti p t ng đo n.ọ ọ ố ế ừ ạ? Tìm trong bài nh ng t ng khóữ ừ ữđ c.ọ- G i HS đ c n i ti p.ọ ọ ố ế? “Buôn” nghĩa là gì.? “Gùi” là đ v t nh th nào.ồ ậ ư ế- G i HS đ c n i ti p.ọ ọ ố ế- 1 HS đ c toàn bài.ọ- GV đ c m u.ọ ẫb) Tìm hi u bàiể- HS đ c th m đo n 1, tr l i.ọ ầ ạ ả ờ? Cô giáo Y Hoa đ n buôn Chế ưLênh làm gì?- 2 HS đ c.ọ? Vì sao tiác gi l i g i h t g o làả ạ ọ ạ ạ“h t vàng”.ạ? Bài th cho em hi u đi u gì?ơ ể ề- 4 HS n i ti p đ c n i ti p 4 đo n.ố ế ọ ố ế ạ+ Đ1: T đ u.... dành cho khách quýừ ầ+ Đ2: Ti p....chém nhát dao.ế+ Đ3: Ti p...xem cái ch nào.ế ữ+ Đ4: Còn l iạ- Ch lênh, ch t ních. Rok, c tư ậ ộnóc,...- 4 HS đ c.ọ- LS đ c chú gi i.ọ ả- 4HS đ c.ọ- HS theo dõi.- 1 HS đ c to, c l p đ c th mọ ả ớ ọ ầ- Cô Y Hoa đ n đ d y h c.ế ể ạ ọ

Tin mới nhất

Trang