Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ly Thứ ba, Tháng 10 25, 2016 - 18:40
2 Trần Sơn Thứ ba, Tháng 1 3, 2017 - 09:29
3 hoangoanh phanthi Thứ tư, Tháng 8 23, 2017 - 11:57

Giáo án điện tử tuần 10 lớp 5 - năm học 2016 -2017 - GV Tự

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 89
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 11 | Loại file: DOC
 • TU N 10
  Th ba ngày 25 tháng 10 năm 2016
  Ti ng Vi t : ÔN T P VÀ KI M TRA GI A H C KÌ M T (Ti t 1)ế
  I. M c tiêu :
  -Ôn luy n đ c trôi ch y, l u loát bài t p đ c đã h c; t c đ c kho ng 100 ư
  ti ng / phút; bi t đ c di n c m đo n th , đo n văn; thu c 2-3 bài th , đo nế ế ơ ơ
  văn d nh ; hi u n i dung chính, ý nghĩa c b n c a bài th , bài văn. ơ ơ
  -L p đ c b n th ng các bài th đã h c trong các gi t p đ c t tu n 1-9 ượ ơ ờ ậ
  theo m u trong SGK
  -Thái đ nh tĩnh, t tin khi đ c bài và tr l i câu h i.
  II. Chu n b :Bút d , m t s t gi y kh to k s n bài t p.
  - Phi u thăm vi t tên bài th , câu h i yêu c u HS tr l i.ế ế ơ
  III. Các ho t đ ng d y- h c :
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  1. Gi i thi u bài : (1’) Gi i thi u m c đích yêu
  c u c a ti t 1. ế
  2. H ng d n ôn t p : 28-30’ a. Ki m tra t p
  đ c và h c thu c lòng.
  b. L p b ng th ng kê các bài bài th đã h c ơ
  - Nh c l i tên 1 s bài đ c đã h c.
  - T ng HS lên b c thăm ch n bài.
  trong các gi t p đ c t tu n 1- tu n 9. - HS làm bài, trình bày k t qu .ế
  Ch đi m Tên bài Tên tác gi N i dung
  VN - T qu c
  em.
  S c màu em
  yêu
  Ph m Đình
  Ân
  Tình yêu quê h ng, đ t n c v i ươ ướ
  nh ng s c màu , nh ng con ng i và ườ
  s v t đáng yêu c a b n nh .
  Cánh chim hoà
  bình.
  Bài ca v trái
  đ t.
  Đ nh H i
  M i ng i hãy s ng vì hòa bình, ườ
  ch ng chi n tranh, b o v quy n bình ế
  đ ng c a các dân t c.
  Ê-mi-li.con... T H u
  Chú Mo-ri-x n đã t thiêu tr c B ơ ướ
  Qu c phòng M đ ph n đ i cu c
  chi n tranh xâm l c c a M ế ượ
  VN.
  Con ng i v iườ
  thiên nhiên.
  Ti ng đàn ba-ế
  la-lai-ca trên
  sông Đà
  Quang Huy
  C nh đ p kì vĩ c a công tr ng th y ườ
  đi n sông Đà cùng v i ti ng đàn ba-la- ế
  lai-ca trong ánh trăng và c m v ướ ơ
  t ng lai t i đ p khi công trình hoàn ươ ươ
  thành.
  Tr c c ngướ
  tr i..
  Nguy n Đình
  nh.
  Ca ng i v đ p th m ng c a thiên ơ
  nhiên vùng núi cao và cu c s ng thanh
  bình c a đ ng bào các dân t c.
  3. C ng c , d n dò: 1-2’
  GV nh n xét ti t h c. ế
  Nh ng HS ki m tra ch a đ t v nhà xem l i bài đ ti p t c ki m tra. ư ế
  Ti ng Vi t : ÔN T P VÀ KI M TRA GI A H C KÌ M T (Ti t 2)ế
  I. M c tiêu :
  - M c đ yêu c u v kĩ năng đ c nh Ti t 1. ư ế
  1
 • - Nghe- vi t đúng chính t , t c đ kho ng 95 ch trong 15 phút, không m cế
  quá 5 l i.
  -Thái đ c n th n, chăm chú khi vi t bài. ế
  II. Chu n b :
  - Phi u ghi câu h i đ HS b c thăm.ế
  III. Các ho t đ ng d y- h c :
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  1. HĐ 1:Gi i thi u bài . : 1’
  Nêu yêu c u c a ti t h c ế
  2. 2: Ôn luy n T p đ c h c
  thu c lòng: 13-15’
  ( Th c hi n nh ti t 1.) ư ế - HS ti p t c ôn luy n các bài t p đ c-ế
  h c thu c lòng t tu n 1 đ n tu n 9. ế
  - Cho HS đ c l i các bài TĐ.
  3.HĐ 3: Nghe- vi t: 15-17’ế
  - GV đ c to, rõ nh ng ti ng HS d vi t ế ế
  l n.
  - HS l ng nghe.
  - HS đ c l i bài vi t, l p đ c th m. ế
  N i dung bài chính t ?
  - HDHS vi t t khó.ế
  - HS đ c chú gi i đ hi u nghĩa các t :
  c m tr ch, canh cánh, c man, ơ
  Th hi n n i ni m trăn tr , băn khoăn
  v trách nhi m c a con ng i đ i v i ườ
  vi c b o v r ng và gi gìn ngu n n c. ể ừ ướ
  - Luy n vi t ch khó: n i ni m, ng c, ế ượ
  c m tr ch, đ l ,...
  - GV đ c bài vi t. ế - HS vi t chính t .ế
  - Ch m, ch a bài. - Đ i v cho nhau soát bài.
  - GV nh n xét chung.
  4. C ng c , d n dò : 2’
  - GV nh n xét ti t h c. ế
  - Cho HS đ c l i bài chính t s a
  l i vi t sai. ế
  Toán(Luy n thêm): ÔN T P
  I. M c tiêu:
  -Bi t vi t s đo đ dài, kh i l ng và di n tích d i d ng s th p phân, tìm ế ế ượ ướ
  s bé s l n nh t, toán gi i.
  -Luy n t p v đo đ dài, kh i l ng và di n tích d i d ng s th p phân, ượ ướ
  tìm s bé s l n nh t, toán gi i.
  - HS tích c c h c môn Toán.
  II. Chu n b :
  III. Các ho t đ ng d y h c:
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  2
 • 1. Bài cũ : 4-5’
  2. Bài m i :
  HĐ 1: Gi i thi u bài: 1’
  HĐ 2: HD HS th c hành: 28-29’
  Ph n 1: Khoanh vào tr c câu tr ướ
  l i đúng nh t.
  Bài 1: Tìm s ch s 5 ph n
  trăm.
  - HS lên làm bài t p 3a,3c
  - Bài 1: HS khoanh B. 432,15
  HS nêu cách làm vào v .
  Bài 2: S 3/10 vi t d i th p ế ướ
  phân.
  - Bài 2 : HS t làm vào v .D.03
  Bài 3: S bé nh t là. - Bài 3 : HS làm: C. 6,99
  Bài 4: S thích h p; 2,05ha=...m
  2
  - Bài 4 : HS t làm, HS nêu cách làm và đ c
  k t qu . C. 20500ế
  - GV cho HS làm ph n th hai t
  lu n:
  - GV cho HS vi t s thích h p vàoế
  ch ch m:
  HS t làm bài, sau đó vi t k t qu : ế ế
  Bài 1:
  a. 4kg 75g = 4,075kg;
  b. 85000 m
  2
  = 8,5 ha
  Bài 2: Bài gi i:
  1 gi = 60 phút
  Quãng đ ng máy bay bay đi trong 1 phút là: ườ
  240: 15 = 16(km)
  Quãng đ ng máy bay đi trong 1 gi là:ườ
  16 x 60 =960(km)
  Đáp s : 960 km
  Bài 3: S t nhiên 27,64<x< 28,46; x=28
  3. C ng c d n dò : 1
  -H ng d n dò bài.ướ
  -Thu bài, nh n xét.
  - Xem tr c bài C ng hai s th p phân.ướ
  Th ba ngày 25 tháng 10 năm 2016
  Ti ng Vi t : ÔN T P GI A H C KÌ I ( TI T 3)
  I/M c đích yêu c u : Giúp h c sinh:
  - M c đ yêu c u v kĩ năng đ c nh ti t 1. ư ế
  - Tìm và ghi l i đ c các chi ti t mà HS thích nh t trong các bài văn miêu t ượ ế
  đã h c (BT2)
  * HS khá, gi i nêu đ c c m nh n v chi ti t thích thú nh t trong bài văn ượ ế
  (BT2)
  II/Chu n b : B ng ph ,v
  III/Các ho t đ ng d y h c:
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2016 , 21:55

Mô tả tài liệu:

Giáo án điện tử tuần 10 lớp 5 - năm học 2016 -2017 - GV Tự

Giáo án điện tử tuần 10 lớp 5 - năm học 2016 -2017 - GV Tự

Tin mới nhất

Trang