Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Giáo án điện tử lớp 5 tuần 16

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 18
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 33 | Loại file: DOC
 • GIÁO ÁN ĐI N T TU N 16
  T p đ c: TH Y THU C NH M HI N Ư
  I- M c tiêu:
  - Bi t đ c bài văn di n c m v i gi ng nh nhàng, ch m rãi.ế
  - Hi u các t ng : H i Th ng Lãn Ông, danh l i, b nh đ u, tái phát, ng ượ
  y....
  - Hi u ý nghĩa bài văn: Ca ng i tài năng, t m lòng nhân h u nhân cách
  cao th ng c a H i Th ng Lãn Ông.ượ ượ
  II- Đ dùng d y h c
  - Tranh minh ho trong sgk, b ng ph .
  III- Các ho t đ ng d y h c
  A- Ki m tra bài cũ
  ? G i 2 HS đ c bài th “V ngôi ơ
  nhà đang xây”, tr l i câu h i.
  - Nh n xét, ghi đi m.
  B- D y h c bài m i
  1. Gi i thi u bài . (Dùng tranh)
  2. H/d luy n đ c và tìm hi u bài
  a) Luy n đ c
  - G i HS đ c n i ti p đo n. ế
  ? Tìm nh ng t ng khó đ c.
  - Luy n đ c n i ti p đo n. ế
  ? Em hi u v “H i Th ng Lãn ượ
  Ông”.
  ? “B nh đ u ” là căn b nh ntn?
  - Luy n đ c n i ti p đo n. ế
  - GV H/d ng t gi ng câu dài.
  - 1HS đ c toàn bài.
  - GV đ c m u.
  b) Tìm hi u bài
  - Đ c th m đo n 1, tr l i.
  ? “H i Th ng Lãn Ông” ng i ượ ườ
  ntn?
  ? “Danh l i ” có nghĩa là th nào. ế
  ? Tìm nh ng chi ti t nói lên lòng ế
  - 2 HS đ c và tr l i.
  - L p nh n xét.
  - 3 HS n i ti p đ c. ế
  HS1: H i Th ng Lãn Ông...g o, ượ
  c i.
  HS2: M t l n khác...h i h n.
  HS3: th y thu c...ch ng đ i
  ph ng.ươ
  - Nóng n c, n ng n c, n i ti ng... ế
  - 3 HS đ c.
  - HS đ c chú gi i.
  - 3 HS đ c.
  - Theo dõi.
  - Giàu lòng nhân ái, không màng
  danh l i.
  - HS đ c chú gi i.
 • nhân ái c a Lãn Ông trong vi c ông
  ch a b nh cho con ng i thuy n ườ
  chài.
  ? Đo n 1 cho ta bi t đi u gì. ế
  - 1 HS đ c đo n 2.
  ? Đi u th hi n lòng nhân ái c a
  H i Th ng Lãn Ông trong vi c ông ượ
  ch a b nh cho ng i ph n . ườ
  ? Đi u đó ch ng t ông ng i ườ
  ntn.
  ? Đo n 2 nói lên đi u gì.
  GV: H i Th ng Lãn Ông ng i ượ ườ
  th y thu c giàu lòng nhân ái. Ông
  giúp nh ng ng i dân nghèo kh , ườ
  ông t bu c t i mình v cái ch t ế
  c a m t ng i b nh không ph i do ườ
  ông gây nên do bàn tay c a m t
  ng i th y thu c khác. Đi u đó choườ
  ta th y r ng ông ng i l ng ườ ươ
  tâm và tinh th n trách nhi m đ i v i
  ngh , đ i v i m i ng i.... ườ
  - Đ c th m đo n 3, tr l i:
  ? sao th nói Lãn Ông m t
  ng i không màng danh l i.ườ
  ? Em hi u hai câu th cu i nh th ơ ư ế
  nào?
  ? “Ng y nghĩa là th nào.ế
  ? Đo n 3 nói lên đi u gì.
  ? Bài văn cho em bi t đi u gì.ế
  GVKL: Bài văn ca ng i tài năng, t m
  lòng nhân h u nhân cách c a H i
  Th ng Lãn Ông....ượ
  c) Đ c di n c m
  - G i 3 HS n i ti p đ c bài. ế
  - GV treo b ng ph vi t đo n 1, ế
  đ c m u.
  - Y/c HS luy n đ c theo c p.
  - Thi đ c di n c m.
  - Ông t n tu chăm sóc, không l y
  ti n mà còn cho thêm g o, c i.
  Ý 1: H i Th ng Lãn Ông ượ
  ng i có lòng nhân ái.ườ
  - 1 HS đ c
  - Ông t bu c t i mình v cái ch t ế
  c a ng i ph n . ườ
  - Ông m t ng i th y thu c ườ
  l ng tâm và trách nhi m.ươ
  Ý2: Lãn Ông ng i th y thu cườ
  có trách nhi m.
  - 1 HS đ c to, c l p đoc th m
  - Đ c ti n c ch c ng y song đãượ ế
  khéo ch i t .
  - Hai câu th cu i cho th y H iơ
  Th ng Lãn Ông coi công danhượ
  tr c m t trôi đi nh n c còn | mướ ư ướ
  lòng nhân nghĩa thì còn mãi
  - HS đ c chú gi i.
  Ý3: Lãn Ông ng i không màngườ
  danh l i.
  ND: Bài văn ca ng i tài năng, t m
  lòng nhân h u nhân cách cao
  th ng c a H i Th ng Lãn Ôngượ ượ
  - 3 HS đ c, l p tìm cách đ c hay.
  - HS theo dõi.
 • - Nh n xét, ghi đi m.
  3. C ng c , d n dò
  - Chu n b bài sau:“Th y cúng đi
  b nh vi n”.
  - 2 HS thi đ c di n c m.
  --------------------------------------------------------
  Toán: LUY N T P
  I- M c tiêu: Giúp HS :
  - Bi t tìm t s ph n trăm c a hai s .ế
  - ng d ng trong gi i toán
  - Làm quen v i các phép tính t s ph n trăm (c ng, tr , nhân, chia).
  II- Các ho t đ ng d y h c
  A- Ki m tra bài cũ
  - G i 2 HS lên b ng làm bài t p
  nhà.
  - Nh n xét, ghi đi m.
  B- H ng d n luy n t pướ
  Bài 1: GV vi t b ng các phép tính.ế
  - L p chia thành 4 nhóm, m i nhóm
  th o lu n th c hi n m t phép tính.
  - Nh n xét.
  Bài 2:
  - G i HS đ c đ toán.
  ? Bài t p cho chúng ta bi t gì? ế
  ? Bài toán h i gì.
  - HS d a vào tính t s % làm bài.
  - GV h ng d n HS trình bày bàiướ
  gi i.
  - Nh n xét, ghi đi m.
  - 2 HS lên b ng làm -l p nh n xét.
  6% + 5% =? 14,2% x 3 = ?
  112,5% - 13% =? 60% : 5 = ?
  - C l p th ng nh t k t qu . ế
  - 4 HS lên b ng m bài- c l p làm ả ớ
  v .
  - 1 HS đ c - c l p đ c th m.
  K ho ch năm : tr ng 20 ha ngô.ế
  Đ n tháng 9 : tr ng 18ha.ế
  H t năm : tr ng 23,5 ha.ế
  H t tháng 9.... % k ho ch?ế ế
  H t năm... v t k ho ch....ế ượ ế
  %
  - 1 HS lên b ng làm - c l p làm
  v .
  Gi i
  H t tháng 9 thôn Hoà An th c hi nế
  đ c:ượ
  18 : 20 = 0,9 = 90%
  Đ n h t năm thôn Hoà An th c hi nế ế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2015 , 11:04

Mô tả tài liệu:

Giáo án điện tử lớp 5 tuần 16

GIÁO ÁN ĐI N T TU N 16Ệ Ử ẦT p đ c:ậ ọ TH Y THU C NH M HI NẦ Ố Ư Ẹ ỀI- M c tiêu:ụ- Bi t đ c bài văn di n c m v i gi ng nh nhàng, ch m rãi.ế ọ ễ ả ớ ọ ẹ ậ- Hi u các t ng : ể ừ ữ H i Th ng Lãn Ông, danh l i, b nh đ u, tái phát, ngả ượ ợ ệ ậ ựy....- Hi u ý nghĩa bài văn: Ca ng i tài năng, t m lòng nhân h u và nhân cáchể ợ ấ ậcao th ng c a H i Th ng Lãn Ông.ượ ủ ả ượII- Đ dùng d y h cồ ạ ọ- Tranh minh ho trong sgk, b ng ph .ạ ả ụIII- Các ho t đ ng d y h cạ ộ ạ ọA- Ki m tra bài cũể? G i 2 HS đ c bài th “V ngôiọ ọ ơ ềnhà đang xây”, tr l i câu h i.ả ờ ỏ- Nh n xét, ghi đi m.ậ ểB- D y h c bài m iạ ọ ớ1. Gi i thi u bàiớ ệ . (Dùng tranh)2. H/d luy n đ c và tìm hi u bàiệ ọ ểa) Luy n đ cệ ọ- G i HS đ c n i ti p đo n.ọ ọ ố ế ạ? Tìm nh ng t ng khó đ c.ữ ừ ữ ọ- Luy n đ c n i ti p đo n.ệ ọ ố ế ạ? Em hi u gì v “H i Th ng Lãnể ề ả ượÔng”.? “B nh đ uệ ậ ” là căn b nh ntn?ệ- Luy n đ c n i ti p đo n.ệ ọ ố ế ạ- GV H/d ng t gi ng câu dài.ắ ọ ở- 1HS đ c toàn bài.ọ- GV đ c m u.ọ ẫb) Tìm hi u bàiể- Đ c th m đo n 1, tr l i.ọ ầ ạ ả ờ? “H i Th ng Lãn Ông” là ng iả ượ ườntn?? “Danh l i ” có nghĩa là th nào.ợ ế? Tìm nh ng chi ti t nói lên lòngữ ế- 2 HS đ c và tr l i.ọ ả ờ- L p nh n xét.ớ ậ- 3 HS n i ti p đ c.ố ế ọHS1: H i Th ng Lãn Ông...g o,ả ượ ạc i.ủHS2: M t l n khác...h i h n.ộ ầ ố ậHS3: Là th y thu c...ch ng đ iầ ố ẳ ổph ng.ươ- Nóng n c, n ng n c, n i ti ng...ự ồ ặ ổ ế- 3 HS đ c.ọ- HS đ c chú gi i.ọ ả- 3 HS đ c.ọ- Theo dõi.- Giàu lòng nhân ái, không màngdanh l i.ợ- HS đ c chú gi i.ọ ả

Tin mới nhất

Trang