Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 tran lan Thứ bảy, Tháng 9 17, 2016 - 21:44

Giáo án điện tử lớp 4 tuần 24 năm học 2015-2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 153
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 14 | Loại file: DOC
 • TU N 24
  Th hai ngày 15 tháng 02 năm 2016
  L ch s : ÔN T P
  I.M c tiêu :
  -Bi t th ng kê nh ng s ki n l ch s tiêu bi u c a l ch s n c ta t bu i đ u ế ướ
  đ c l p đ n th i H u Lê ( th k XV)( tên s ki n, th i gian x y ra s ki n) ế ế
  -K l i m t trong nh ng s ki n l ch s tiêu bi u t bu i đ u đ c l p đ n th i ế
  H u Lê ( th k XV) ế
  -Có ý th c t giác xây d ng bài h c.
  II. Đ dùng d y- h c:
  - Băng th i gian ( trong sgk) phóng to.
  - M t s tranh nh l y t bài 7 đ n bài 19. ế
  III. Các ho t đ ng day- h c :
  HĐGV HĐHS
  Ho t đ ng 1 : 12 phút
  Làm vi c theo nhóm – Treo băng
  th i gian lên b ng, phát phi u cho ế
  các nhóm, yêu c u hs ghi n i dung
  c a t ng giai đo n t ng ng v i ươ
  th i gian.
  - Gv nh n xét , ch t l i
  * Ho t đ ng 2: 12 phút
  _ Giao nhi m v
  - Gv k t lu n.ế
  * Ho t đ ng 3: 11 phút
  - g i hs nh c l i n i dung ôn t p.
  - Nh n xét ti t h c. ế
  - d n dò.
  - Các nhóm th o lu n, ghi vào gi y.
  - đ i di n nhóm báo cáo.
  - L p nh n xét
  - Các nhóm th o lu n
  - Đ i di n trình bày
  - Vài em nh c la o n i dung ôn t p.
  Ti ng Vi tế :
  V V CU C S NG AN TOÀN
  I. M c tiêu
  -Bi t đ c đúng b n tin v i h i nhanh, phù h p v i n i dung thông báo tin vui.ế ơ
  -Hi u n i dung: Cu c thi v Em mu n s ng an toàn đ c thi u nhi c n c ượ ế ướ
  h ng ng b ng nh ng b c tranh th hi n nh n th c đúng đ n v an toàn, đ c ưở
  bi t là an toàn giao thông.
  * KNS:T duy sáng t o và đ m nh n trách nhi m.ư
  1
 • -Có ý th c t t v an toàn giao thông, m nh d n nói lên nh ng đi u mu n nói.
  II. Đ dùng d y h c
  - Tranh minh ho bài h c v an toàn giao thông Hs trong l p t v . B ng ph ghi
  s n ph n phát âm đúng
  III.Các ho t đ ng d y và h c:
  Ho t đ ng giáo viên
  A. Ki m tra bài cũ
  -Nh n xét ,ghi đi m
  B. D y bài m i:
  1. Gi i thi u b n tin:
  2. H ng d n đ c và tìm hi u bài:ướ
  a. Lu ên đ c:
  - Đ c t khó: Unicef , 50000
  - Gi i nghĩa t k t h p xem tranh. ế
  - Đ c m u: gi ng vui v thông báo,
  đ c h i nhanh ơ
  b. Tìm hi u bài :
  - H: + Ch đ cu c thi v là gì?
  + Thi u nhi h ng ng cu c thi nh ế ưở ư
  th nào?ế
  * KNS:
  +Đi u gì cho th y các em có nh n
  th c t t v ch đ cu c thi?
  +Nh ng nh n xét nào th hi n đánh
  giá cao kh năng th m mĩ c a các
  em?
  +Nh ng dòng in đ m có tác d ng gì?
  +Qua bài cho em bi t gì?ế
  Liên h th c t v an toàn hi n nay ế
  c. Luy n đ c di n c m
  -Hd đ c
  c m u
  -Cùng hs nh n xét, bình ch n
  3.C ng c d n dò:
  - Bài h c này giúp em hi u đi u gì?
  Ho t đ ng giáo viên
  -2-3 h c thu c lòng: khúc hát ru nh ng
  em bé trên l ng. Tr l i câu h i( sgk)ư
  - L ng nghe
  - Hs đ c n i ti p 4 đo n, đ c 2 l t ế ượ
  - Đ c t khó
  - Luy n đ c theo c p
  - 1 em đ c toàn bài
  - Đ c th m và tr l i câu h i
  + em mu n s ng an toàn
  + 4 tháng - 50000 b c tranh
  +Tên 1s tác ph m: Đ i mũ b o hi m,
  Gia đình em đ c b o v an toàn, ượ
  +phòng tranh đ p, màu s c t i t n ươ
  b c c rõ ràng, ý t ng h n nhiên, ưở
  trong sáng, sâu s c, ngôn ng sáng t o
  +gây n t ng ng i đ c, giúp n m ượ ườ
  nhanh thông tin
  +Cu c thi v Em mu n s ng an toàn
  đ c thi u nhi c n c h ng ng ượ ế ướ ưở
  b ng nh ng b c tranh th hi n nh n
  th c đúng đ n v an toàn, đ c bi t là
  an toàn giao thông.
  - 4 em đ c n i ti p ế
  - Thi đ c di n c m
  - Nh n xét, bình ch n b n đ c hay
  - Vài em tr l i
  - L ng nghe
  2
 • - Nh n xét ti t h c, giao bài v nhà. ế
  Tn(Luy n thêm)
  :
  LUY N T P
  A. M c tiêu:
  - Th c hi n đ c pp c ng hai phân s , c ng m t s t nhiên v i pn s , ượ ố ự
  c ng m t pn s v i s t nhiên
  - Nh n bi t tính ch t k t h p c a pp c ng phân s và b c đ u v n d ng. ế ế ướ
  - Yêu thích môn h c.
  B. Các ho t đ ng d y và h c ch y u: ế
  Ho t đ ng giáo viên Ho t đ ng h c sinh
  i 1: Tính theo m u: 3 +
  5
  4
  Th c hi n phép c ng này nh th ư ế
  o ?
  V y 3 +
  5
  4
  =
  5
  4
  5
  15
  5
  4
  1
  3
  =
  5
  19
  vi t g n 3 + ế
  5
  4
  =
  5
  4
  5
  15
  =
  5
  19
  c đ bài
  -Vi t 3 d i d ng ế ướ
  1
  3
  - Theo i
  - Làm vào v bài a, b, c
  i 2: m thêm
  -Yc hs làm i, g i ý đ hs nh n ra
  nh ch t k t h p. ế
  -Nêu tính ch t k t h p. ế
  - Làm bài r i s a i
  - Nh n ra nh ch t k t h p. ế
  - Vài em nêu, l p nh c l i
  i 3:
  - Nh c l i ch tính chu vi hình ch
  nh t,nh n a chu vi nh ch nh t.
  - G i 1 em n b ng
  - Đ c và m t t i toán, c l p làm
  i vào v .
  - S a bài
  - L p nh n xét, s a
  C ng c , d n dò:
  - Mu n c ng c ng m t s t nhn
  v i phân s , c ng m t phân s v i
  s t nhiên t làm th nào? ế
  - Vài em tr l i
  -Nh n t ti t h c, giao i v nhà. ế - L ng nghe
  Th ba ngày 16 tháng 2 năm 2016
  Toán: PHÉP TR PHÂN S
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2016 , 00:22

Mô tả tài liệu:

Giáo án điện tử lớp 4 tuần 24 năm học 2015-2016

giáo án điện tử lớp 4, giáo án lớp 4

Tin mới nhất

Trang