Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Giáo án điện tử lớp 4 tuần 23 năm học 2015-2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 128
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 11 | Loại file: DOC
 • 
  GIÁO ÁN ĐI N T L P 4 TU N 23
   
  L ch s : VĂN H C VÀ KHOA H C TH I H U LÊ
  I. M c tiêu:
  1/Ki n th c.
          ơ
  !  " # $% #&% !' ướ
   ()&
  2/Kĩ năng.
  *  " #    ( ế ơ
   &ướ
  +  " #  (    &ướ ượ
  3/Thái đ .
  ),       %  ơ
  #( ( &
  II. Đ dùng d y- h c -
  ".)&
  /       .    & ơ
  0    .&ế
  III. Các ho t đ ng d y- h c -
  "*12 "*"3
  * Ho t đ ng 1: 17 phút
  " ! .$    ướ
  !   ơ
    &
  1   . (   ơ
    .  " #&
  * Ho t đ ng 2: 18 phút
  # 4&
  1   !&
  1 $  &
  5  ! !6-
  1 . $  !  &
  % 78  ế
  2 $  &
  ".$  !   
   $  !
      " 
  #&
  ". (  
   &
  +   
  $
  ". $ &
  Ti ng vi t: LUY N VI T CH Đ P
  9& M c tiêu :
  #   ( (:(  (:;  ế e
  )<  (:'&ế
  = $ 
  II.Đ dùng d y h c -
 • 
  2 $   ( ế e
  III. CÁC HO T Đ NG D Y – H C
  "* 12 "* "3
  A. Bài m i -
  1   
  1: "+ . ế
  %  (  
  > $ ế
  1   !6
  2 ế
  2 (:(   ế
  
  2-2  ế
  ;!?
    
  % 78
  B: C ng c d n dò:
  % 78
  @;$  
  ; ế
  A.$ ;
  *    ế
  :,  !  . ế
  %   ế
  2  ế
  Toán(Luy n thêm): LUY N T P CHUNG
  A. M c tiêu:
  B ..4.ế
  B ! !  CDE .  ( ế ế ườ ơ
   &
  =  $ 
  B. Các ho t đ ng d y và h c ch y u:
  Ho t đ ng giáo viên
  i 1: C
  %..4. F
  .  .  ..4. 
  Ho t đ ng h c sinh
  *  $  
  $ . &
  i 2: C * 
  > ' &ế
  5
  3
  G &
  3
  5
  #.  78 .
  "3 ($ 
  i 3: HB CI
  J. $ !  ế
  CDE
  1 ,
  %
  2; $
   $ 
  C;$
 • 
  3  3 
  i 3 KC-#
  3: 4. 4
  . )F .
  8
  3
  ;
  4
  3
  ;
  10
  3
  7 ế
  12
  9
  ;
  32
  12
  ;
  20
  6
  ".$ . 
  3. C ng c , d n dò:
  % $ ..4. 2;
  % 78   & ế # ;
    
  Toán
  LUY N T P CHUNG
  I. M c tiêu -
     4. &
  B =   4. 04. ..4. &ế ơ
  =$..4. &
  II&Đ dùng d y h c -
  31> L&
  III.Các ho t đ ng d y h c
  = :  CH T T (NH VI T)
  A.Bài cũ :
  B. Bài m i : 1   
  HĐ 1: Luy n t p
  BHCI&% 
  % 78 (:
  BCHMI&4. ! (4 ướ
  4.  
  E
  D
    (:
  B!HDI
    (:
  3. C ng c d n dò
  @;$  
    .
  ;
  2  . =  ế ữ ố
  I  ế ư
  D$NDMế
    D$ế ế
  ND
  I E$NDế
  3  (   ượ ế
  C
  *  
  *)$4.
  D
  MD
  G
  O
  D
  G
  C
  
  "3 $
  #) 

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2016 , 00:21

Mô tả tài liệu:

Giáo án điện tử lớp 4 tuần 23 năm học 2015-2016

GIÁO ÁN ĐI N T L P 4 TU N 23    ứL ch s : VĂN H C VÀ KHOA H C TH I H U LÊ   I. M c tiêu:1/Ki n th c.        ẩ ơ ọ ủ ữ ể!  " # $% #&% !' ướ ờ ậ ấ ễ ộ ủ ()&ẩ2/Kĩ năng.*  " #    ( ế ờ ậ ọ ọ ể ơ ạ &ướ+  " #  (    &ướ ờ ậ ọ ọ ượ ể ự ỡ3/Thái đ .),       % ứ ọ ậ ữ ẩ ơ ủ ễ#( ( &ể ọII. Đ dùng d y- h c   - ".)& /       .    &ộ ơ ể ủ ộ ố ẩ ể 0    .&ế ọ ậ ủIII. Các ho t đ ng d y- h c    -"*12 "*"3* Ho t đ ng 1: 17 phút " ! .$    ướ ẫ ậ ả ố ề !   ộ ẩ ề ơ  &ể1   . (  ớ ệ ộ ố ạ ơ    .  " #&ể ủ ộ ố ờ ậ* Ho t đ ng 2: 18 phút # 4&ệ1   !&ấ ầ ộ1 $  &ố ạ5  ! !6-ủ ố ặ1 . $  !  &ọ ắ ạ ộ ọ % 78  ậ ế ọ 2 $  &ề ạ".$  !   ậ ả ự ả ố $  !ả ạ ộ    " ẩ ể ờ ậ#& ". (  ự ề ộ &ọ +    ự ả ố ả$ ạ". $ &ắ ạTi ng vi t:  LUY N VI T CH Đ P   9& M c tiêu :#   ( (:(  (:; ệ ế ữ e ộ ẫ)<  (:'&ế ữ= $ ự ệ ữII.Đ dùng d y h c   -

Tin mới nhất

Trang