Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Lê Huy Thứ năm, Tháng 3 3, 2016 - 22:01
2 tran lan Thứ bảy, Tháng 9 17, 2016 - 21:51

Giáo án điện tử lớp 4 tuần 22 năm học 2015- 2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 53
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 12 | Loại file: DOC
 • TU N 22
   
  L CH S : TR NG H C TH I H U – LÊ
  I. M c tiêu:
            !   " 
   #$!  %&
  '(   )*+  , !-).  #
    /  -0)  12)!3   
   " 1 4  5677&
  '8$! !$  1 5 9 4#5 "*#! 
     "7/4  :; & 
  8)  3"    &87    &
  II. Đ dùng d y h c:
  <"*/ ="<5 9 4=&
  >   
  III. HĐ d y h c:
  HĐ C A GV HĐ C A HS
  1.Bài cũ::? ,
  ,:0 5 
  ( @
   ( / 7" * 5
  @
   : 9AB(%
  2.Bài m i:
  %,  %
  HĐ1:"  5
  A!*"  B
  
  (,"  5
   C 75
  ,D3 "   "
  5 )*  7@
  , : B 
      7@
  ,   B 
  4  3@
  : E
  HĐ3:"  5
  , 6 B  5 3
  ! !$  @
  :7C9F'3
  C5 5  5 ! 
   9A&
  CF74G
  C6F
  C 75 )H
  ( 4 ) 5 ! *  7
  5
    9A/ 
  C 75 ' 5
  ! /#  5  
    #)   "  
  5&&&%
 • 43  CI%
  3. C ng c - d n dò :
  87    CI%
  6 9A  &
  B2C
  Ti ng vi t: LUY N VI T CH Đ P
  J& M c tiêu :
   "   #K 7#3/KF7 " #
  8)!L"  K*3&
  $ 5 
  II.Đ dùng d y h c ,
  : 5 "   "
  III. CÁC HO T Đ NG D Y – H C
  ( : ( C
  A. Bài m i ,
    / 
  1:  "
  6 "  7# ! #
  I 5
  /  40
  : 7
  : K 7"3/ 
   #
  2,: /
  F74G
  8 /$
  6 9A
  B: C ng c d n dò:
  6 9A
  MF5 /
  F" / 
  .#5 F
  (  /" !
  8KE  4 / " %
  63//"
  : /"7"
  TOÁN(Luy n thêm) :
  LUY N T P CHUNG
  I.M c tiêu :
  8  ! / " K ? "*   ! #
  ? &
  NK  ? &.    ? &   #
  $ 57K "* &
  II. HĐ d y h c :
 • HĐ C A GV HĐ C A HS
  1.Bài cũ : C / 
   : 9AB %
  2.Bài m i :
  %, /  /%
  /% 4 5/   #
  
  Bài 1   4  K  #
  ?
  :! 5 EKB/
  K
  Bài 2. C ,
  - 3?  
  - NK ? 05
  : 9AB4  
  Bài 3a,b,c 87C 5/
   /&
  :! 5 /K
  3. C ng c - d n dò :
  6 9A  &
  40, / / / &
  
  F / / 
    9A
  CF74G
  C5/"7" /
  C /6 9A
  C5/"7" /
  F /
  6 9A
  C 7  #
  /A &$
  3/! * 5 
  
   /
  Toán : SO SÁNH HAI PHÂN S CÙNG M U S
  I .M c tiêu :
  8  "  /  ? /A 7 5  &
   7? )O  & #
  $  77? &
  JJ& Đ dùng d y h c ,
  C 4 3" CI
  III. Ho t đ ng d y h c :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2016 , 00:20

Mô tả tài liệu:

Giáo án điện tử lớp 4 tuần 22 năm học 2015- 2016

TU N 22 L CH S : TR NG H C TH I H U – LÊ   I. M c tiêu:ụ           !   "             #$!  %&  '(   )*+  , !-).  #          /  -0)  12)!3      " 1 4  5677&    '8$! !$  1 5 9 4#5 "*#!           "7/4  :; &     8)  3"    &87    &         II. Đ dùng d y h c:ồ ạ ọ<"*/ ="<5 9 4=&  >     III. HĐ d y h c:ạ ọHĐ C A GV HĐ C A HS1.Bài cũ::? , ,:0  5      ( @  ( / 7" * 5       @ : 9AB(%2.Bài m i:%,  % HĐ1:"  5  A!*"   B   (,"  5    C 75    ,D3 "   "    5 )*  7@   ,  :            B           7@     ,    B    4  3@ : E HĐ3:"  5   ,  6     B    5  3    ! !$  @  :7C9F'3   C5 5  5 !    9A& CF74GC6FC 75 )H ( 4 ) 5 ! *  7    5   9A/   C 75 ' 5    ! /#  5        #)   "     5&&&%

Tin mới nhất

Trang