Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hai ba Thứ hai, Tháng 2 29, 2016 - 22:30
2 Nhat Trung Thứ năm, Tháng 3 10, 2016 - 20:08
3 Nhat Trung Thứ năm, Tháng 3 10, 2016 - 20:08
4 phạm văn khoa Thứ bảy, Tháng 4 9, 2016 - 10:43
5 phạm văn khoa Thứ bảy, Tháng 4 9, 2016 - 10:43
6 tran lan Thứ bảy, Tháng 9 17, 2016 - 21:40
7 tran lan Thứ bảy, Tháng 9 17, 2016 - 21:40
8 Thương Trương Thị Thanh Thứ năm, Tháng 10 13, 2016 - 21:29
9 tran hop phuc Thứ hai, Tháng 10 17, 2016 - 14:39
10 tran hop phuc Thứ hai, Tháng 10 17, 2016 - 14:39

Giáo án điện tử lớp 4 năm học 2015-2016 mới nhất

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 259
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 32 | Loại file: DOC
 • Tr ng ti u h c H ng L c 
  TU N 26
  Th hai ngày 29 tháng 2 năm 2016
  T P Đ C
  TH NG BI N
  I. M c đích, yêu c u :
  - Bi t đế c di n c m m t đo n trong bài v i gi ng sôi n i, b c đ u ướ
  bi t nh n gi ng các t ng g i t .ế
  - Hi u n i dung: Ca ng i l ng dũng c m, ý chí quy t th ng c a con ế
  ng i trong cu c đ u tranh ch ng thiên tai, b o v đê, gi gìn cu c s ngườ
  bình yn. ( Tr l i đ c các câu h i 2, 3, 4 trong SGK). ươ
  - Giáo d c h c sinhu h hi n s c m thông.
  II/ Đ dùng d y-h c:
  B ng ph vi t đo n luy n đ c. u ế
  III/ Các ho t đ ng d y-h c:
  HO T ĐÔNG C A GV HO T Đ NG C A HS
  A/ KTBC: Bài th v ti u đ i xe khôngơ
  kính
  G i hs đ c thu c lòng bài th nêu n i ơ
  dung bài
  - Nh n xét .
  B/ D y-h c bài m i:
  1) Gi i thi u bài: Lòng dũng c m c a
  con ng i không ch đ c b c l trongườ ượ
  chi n đ u ch ng k thù xâm l c, trongế ượ
  đ u tranh vì l ph i còn đ c b c l ượ
  trong cu c đ u tranh ch ng thiên tai. Bài
  văn Th ng bi n các em h c m nay
  kh c h a nét lòng dũng c m y c a
  con ng i trong cu c v t l n v i conườ
  bão bi n hung d , c u s ng quãng đê.
  2) HD đ c và tìm hi u bài
  a) Luy n đ c:
  - G i hs n i ti p nhau đ c 3 đo n c a ế
  bài (m i l n xu ng dòng là 1 đo n)
  + L t 1: Luy n phát âm: m t vác c iượ
  v t, c ng nh s t, c c tre, d o nh chão ư ư
  + L t 2: gi ng nghĩa t : m p, cây v t,ượ
  xung kích, chão
  - 2 hs đ c thu c lòng nêu n i dung:
  Qua hình nh đ c đáo nh ng chi c xe ế
  không kính bom gi t bom rung, tác
  gi ca ng i tinh th n dũng c m, l c
  quan c a các chi n lái xe trong ế
  nh ng năm tháng ch ng Mĩ c u n c. ướ
  - L ng nghe
  - 3 hs n i ti p nhau đ c 3 đo n c a ế
  bài
  - Luy n cá nhân
  - L ng nghe, gi ng nghĩa
  - Câu đ u đ c ch m, nh ng câu sau
  nhanh d n. Đo n 2 gi ng g p gáp,
  căng th ng. Đo n 3 gi ng h i h , g p
  gáp h n. ơ
  - HS luy n đ c theo c p
  - 1 hs đ c c bài
  - L ng nghe
  GV : Đ ng T i , L p 4 /2 Năm h c 201 5-
  2016
  Trang 1
 • Tr ng ti u h c H ng L c 
  - Bài đ c v i gi ng nh th nào? ư ế
  - Y/c hs luy n đ c theo c p
  - G i hs đ c c bài
  - GV đ c di n c m
  b) Tìm hi u bài:
  - Các em đ c l t c bài đ tr l i câu ướ ả ờ
  h i: Cu c chi n đ u gi a con ng i v i ế ườ
  c n bão bi n đ c miêu t theo trình tơ ượ
  nh th nào? ư ế
  - Các em đ c đo n 1, tr l i câu h i:
  Tìm t ng , hình nh trong đo n văn nói
  lên s đe d a c a c n bão bi n? ơ
  - YC hs đ c th m đo n 2, tr l i: Cu c ả ờ
  t n công d d i c a c n bão bi n đ c ơ ượ
  miêu t nh th nào? ư ế
  + Trong đo n 1,2, tác gi s d ng bi n u
  pháp ngh thu t đ miêu t hình nh
  c a bi n c ?
  + Các bi n pháp ngh thu t này tác
  d ng gì? u
  - Đ c th m đo n 3, tr l i: Nh ng t
  ng , hình nh nào trong đo n văn th
  hi n lòng dũng c m, s c m nh s
  chi n th ng c a con ng i tr c c nế ườ ướ ơ
  bão bi n?
  c) HD đ c di n c m
  - G i hs đ c l i 3 đo n c a bài
  - YC hs l ng nghe, suy nghĩ tìm nh ng t
  c n nh n gi ng
  - K t lu n gi ng đ c, nh ng TN c nế
  nh n gi ng (m c 2a) u
  - HD hs đ c di n c m đo n 3, nh n
  gi ng nh ng t ng : m t ti ng reo to, ế
  m m, nh y xu ng, qu t, hàng rào,
  ng p xu ng, tr i lên, c ng nh s t, d ou ư
  nh chão, qu n ch t, s ng l i...ư
  - YC hs luy n đ c theo c p
  - T ch c thi đ c di n c m
  - Cùng hs nh n xét, tuyên d ng b n ươ
  - Theo trình t : Bi n đe d a (đo n 1) -
  Bi n t n công (đo n 2) - Ng i th ng ườ
  bi n (đo n 3)
  - Gió b t đ u m nh - n c bi n càng ướ
  d - bi n c mu n nu t t i con đê ươ
  m nh m nh nh con m p đ p con ư
  chim nh bé.
  - Đ c miêu t r t nét, sinh đ ng.ượ
  C n bão s c phá hu t ng nhơ ưở ư
  không c n n i: nh m t đàn voi ư
  l n, sóng trào qua nh ng cây v t cao
  nh t, v t vào thân đê rào rào; Cu c u
  chi n đ u di n ra r t d d i, ác li t:ế
  M t bên bi nđoàn, gió trong m t
  c n gi n d điên cu ng. M t bên ơ
  hàng ngàn ng i... v i tinh th n quy tườ ế
  tâm ch ng gi .
  + Tác gi dùng bi n pháp so sánh: nh ư
  con m p đ p con chim - nh m t ư
  đàn voi l n: bi n pháp nhân hóa:
  bi n c mu n nu t t i con đê m ng ươ
  manh; bi n, gió gi n d điên cu ng.
  + T o nên nh ng hình nh nét,
  sinhd 9 ng, gây n t ng m nh m . ượ
  + H n hai ch c thanh niên m i ng iơ u ườ
  vác m t vác c i v t, nh y xu ng dòng
  n c đang cu n d , khoác vai nhauướ
  thành s i dây dài, l y thân mình ngăn
  dòng n c m n - H ng p xu ng, tr iướ u
  lên, ng p xu ng, nh ng bàn thayu
  khoác vai nhau v n c ng nh s t, thân ư
  hình h c t ch t vào nh ng c c tre
  đóng ch c, d o nh chão - đám ng i ư ườ
  không s ch t đã c u đ c quãng đê ế ượ
  s ng l i.
  - 3 hs đ c l i 3 đo n c a bài
  - L ng nghe, tr l i theo s hi u
  - Luy n đ c theo c p
  - Vài hs thi đ c di n c m tr c l p ướ
  GV : Đ ng T i , L p 4 /2 Năm h c 201 5-
  2016
  Trang 2
 • Tr ng ti u h c H ng L c 
  đ c t t.
  C/ C ng c , d n dò:
  - Bài văn có ý nghĩa gì?
  - V nhà đ c l i bài nhi u l n.
  - Bài sau: Ga-vr t ngoài chi n lũy ế
  - Nh n xét
  - Ca ng i l ng dũng c m, ý chí quy t ế
  th ng c a con ng i trong cu c đ u ườ
  tranh ch ng thiên tai, b o v đê, gi
  gìn cu c s ng bình yn.
  - L ng nghe, th c hi n
  Môn: Toán
  BÀI: LUY N T P
  I.M C TIÊU:
  - Th c hi n đ c phép chia hai phân s . ượ
  - Bi t tìm thành ph n ch a bi t trong phép nhân, phép chia phân s .ế ư ế
  - Giáo d c h c sinh chăm h cu
  II.Đ DÙNG D Y H C:
  III.CÁC HO T Đ NG D Y H C CH Y U:
  HO T Đ NG C A GV HO T Đ NG C A HS
  1.Kh i đ ng:
  2.Ki m tra bài cũ:
  Phép chia phân s
  - GV yêu c u HS nh c l i quy t c
  - GV nh n xét.
  3.Bài m i:
  Ho t đ ng1: Gi i thi u bài
  Ho t đ ng 2: Th c hành
  Bài t p 1:Tính r i rút g n
  - Yêu c u HS th c hi n phép chia r i
  rút g n k t qu n t i gi n). ế ế
  - Các k t qu đã rút g n.ế
  Bài t p 2:Tìm x
  - GV l u ý: Tìm m t th a s ho c tìmư
  s chia ch a bi t đ c ti n hành nh ư ế ượ ế ư
  đ i v i s t nhiên.
  - GV h ng d n h c sinh cách tìmướ
  th a s và s chia trong phép tính.
  - GV nh n xét
  Bài t p 3:Tính
  - GV h ng d n h c sinh tính ướ
  m i 3 h c sinh lên gi i
  - HS nh c l i.
  - HS nh n xét.
  - 1 HS đ c yêu c u.
  - HS làm bài.
  a.
  3 3 3 4 12 4
  :
  5 4 5 3 15 5
  x
  2 3 2 10 20 4
  :
  5 10 5 3 15 3
  x
  9 3 9 4 36 3
  :
  8 4 8 3 24 2
  x
  b.
  1 1 1 2 2 1
  :
  4 2 4 1 4 2
  x
  1 1 1 6 6 3
  :
  8 6 8 1 8 4
  x
  1 1 1 10 10 2
  :
  5 10 5 1 5 1
  x
  =2
  - 1 HS đ c yêu c u.
  - 2HS làm bài.
  - HS s a
  3
  5
  x X =
  1 1
  :
  8 5
  X
  X =
  4 3
  :
  7 5
  1 1
  :
  8 5
  X
  GV : Đ ng T i , L p 4 /2 Năm h c 201 5-
  2016
  Trang 3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/02/2016 , 15:15

Mô tả tài liệu:

Giáo án điện tử lớp 4 năm học 2015-2016 mới nhất

Tr ng ti u h c H ng L c    TU N 26ẦTh hai ngày ứ 29 tháng 2 năm 2016T P Đ C Ậ ỌTH NG BI NẮ ỂI. M c đích, yêu c uụ ầ : - Bi t đế c diọ n c m m t đo n trong bài v i gi ng sôi n i, b c đ uễ ả ộ ạ ớ ọ ổ ướ ầbi t nh n gi ng các t ng g i t .ế ấ ọ ừ ữ ợ ả - Hi u n i dung: Ca ngể ộ i ợ l ng dũng c m, ý chí quy t th ng c a conị ả ế ắ ủng i trong cu c đ u tranh ch ng thiên tai, b o v đê, gi gìn cu c s ngườ ộ ấ ố ả ệ ữ ộ ốbình yn. ( Tr l i đ c các câu h i 2, 3, 4 trong SGK).ả ờ ươ ỏ - Giáo d c h c sinhu ọ h hi n s c m thông.ể ệ ự ảII/ Đ dùng d y-h c:ồ ạ ọ B ng ph vi t đo n luy n đ c.ả u ế ạ ệ ọIII/ Các ho t đ ng d y-h c:ạ ộ ạ ọHO T ĐÔNG C A GVẠ Ủ HO T Đ NG C A HSẠ Ộ ỦA/ KTBC: Bài th v ti u đ i xe khôngơ ề ể ộkính G i hs đ c thu c lòng bài th và nêu n iọ ọ ộ ơ ộdung bài - Nh n xétậ .B/ D y-h c bài m i:ạ ọ ớ1) Gi i thi u bài: ớ ệ Lòng dũng c m c aả ủcon ng i không ch đ c b c l trongườ ỉ ượ ộ ộchi n đ u ch ng k thù xâm l c, trongế ấ ố ẻ ượđ u tranh vì l ph i mà còn đ c b c lấ ẽ ả ượ ộ ộtrong cu c đ u tranh ch ng thiên tai. Bàiộ ấ ốvăn Th ng bi n các em h c hôm nayắ ể ọkh c h a rõ nét lòng dũng c m y c aắ ọ ả ấ ủcon ng i trong cu c v t l n v i conườ ộ ậ ộ ớbão bi n hung d , c u s ng quãng đê. ể ự ứ ố2) HD đ c và tìm hi u bàiọ ểa) Luy n đ c:ệ ọ- G i hs n i ti p nhau đ c 3 đo n c aọ ố ế ọ ạ ủbài (m i l n xu ng dòng là 1 đo n) ỗ ầ ố ạ+ L t 1: Luy n phát âm: m t vác c iượ ệ ộ ủv t, c ng nh s t, c c tre, d o nh chãoẹ ứ ư ắ ọ ẻ ư+ L t 2: gi ng nghĩa t : m p, cây v t,ượ ả ừ ậ ẹxung kích, chão- 2 hs đ c thu c lòng và nêu n i dung:ọ ộ ộQua hình nh đ c đáo nh ng chi c xeả ộ ữ ếkhông kính vì bom gi t bom rung, tácậgi ca ng i tinh th n dũng c m, l cả ợ ầ ả ạquan c a các chi n sĩ lái xe trongủ ếnh ng năm tháng ch ng Mĩ c u n c.ữ ố ứ ướ- L ng nghe ắ- 3 hs n i ti p nhau đ c 3 đo n c aố ế ọ ạ ủbài- Luy n cá nhânệ- L ng nghe, gi ng nghĩaắ ả- Câu đ u đ c ch m, nh ng câu sauầ ọ ậ ữnhanh d n. Đo n 2 gi ng g p gáp,ầ ạ ọ ấcăng th ng. Đo n 3 gi ng h i h , g pẳ ạ ọ ố ả ấgáp h n. ơ- HS luy n đ c theo c pệ ọ ặ- 1 hs đ c c bài ọ ả- L ng nghe ắGV : Đ ng T i  , L p 4 /2 Năm h c 201 5-2016Trang 1

Tin mới nhất

Trang