Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Giáo án địa lý lớp 9 – Bản đầy đủ cả năm học

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 27
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 67 | Loại file: DOC
 • Giáo án đ a lý l p 9 – B n đ y đ c m h c
  TU N: Ngày so n: ……/……/…………
  TI T: Ngày d y: ……/……/…………
  Đ a lí dân c . ư
  Ti t 1ế : Bài 1.
  C ng đ ng các dân t c Vi tNam.
  M c tiêu bài h c :
  Sau bài h c h c sinh c n:
  - Bi t đế ư c n ư c ta 54 dân t c, dân t c kinh s dân đông nh t. Các dân
  t c n c ta luôn đoàn k t bên nhau trong quá trình xây d ng b o v tướ ế
  qu c.
  - Trình bày đ c tình hình phân b các dân t c n c ta.ượ ướ
  - Xác đ nh đ c trên b n đ vùng phân b ch y u c a m t s dân t c. ượ ế
  - Có tinh th n tôn tr ng đoàn k t các dân t c. ế
  Thi t b c n thi t:ế ế
  - B n đ dân c Vi t Nam. ư
  - B nh v đ i gia đình các dân t c Vi t Nam.
  - Tranh nh m t s dân t c Vi t Nam.
  Ho t đ ng trên l p:
  A. n đ nh l p:
  - Ki m tra sĩ s .
  - Gi i thi u ch ng trình đ a lí l p 9. ươ
  C năm 52 ti t. Kì I : 35 ti t. Kì II. 17 ti t. ế ế ế
  B. N i dung bài m i:
  Gi i thi u bài: Vi t Nam qu c gia nhi u dân t c. V i truy n th ng yêu
  n c đoàn k t, các dân t c đã sát cánh bên nhau trong su t quá trình xây d ngướ ế
  và b o v t qu c.
  Ho t đ ng c a th y-trò. N i dung chính.
  + Ho t đ ng c a giáo viên :
  - Giáo viên cho h c sinh k m t s dân t c
  n c ta? ướ
  - Chia l p thành 12 nhóm:
  + Ho t đ ng c a trò :
  - Nhóm 1- 6: Trình bày m t s nét khái quát
  v dân t c kinh.
  - Nhóm 7- 12: Trình bày m t s nét khái quát
  v các dân t c ít ng i. ườ
  + Ho t đ ng c a giáo viên:
  - Cho các nhóm báo cáo k t qu nh n xétế
  b sung cho nhau.
  - Giáo viên chu n xác ki n th c. ế
  I. Các dân t c Vi t Nam:
  + C n c c 54 dân t c. ướ
  - Dân t c Vi t.
  - Các dân t c ít ng i. ườ
  - Các dân t c khác nhau v qu n
  c , ho t đ ng kinh t ch y u.ư ế ế
  1
 • +Ho t đ ng c a trò (cá nhân)
  1. N c ta bao nhiêu dân t c? Dân t cướ
  nào s dân đông nh t? Chi m t l bao ế
  nhiêu?
  2. L y m t vài d th c t ch ng minh ế
  các dân t c n c ta n c ta bình đ ng ướ ướ
  và đoàn k t v i nhau?ế
  3. D a vào v n hi u bi t hãy cho bi t dân ế ế
  t c Vi t phân b ch y u đâu? Các dân ế
  t c ít ng i phân b ch y u đâu? ườ ế
  4. Cho bi t dân t c ít ng i nào c trú ế ườ ư
  đ ng b ng?
  5. Nêu nh ng nét khác nhau gi a dân t c
  Vi t và dân t c ít ng i? ườ II. Phân b các dân t c:
  1. Dân t c Vi t :
  Phân b ch y u các vùng ế
  đ ng b ng, trung du duyên
  h i.
  2. Các dân t c ít ng i ườ phân b
  ch y u mi n núi và trung du. ế
  C. C ng c :
  1. Ngày nay phân b các dân t c có nh ng thay đ i nh th nào? Cho ví d ? ư ế
  2. H ng d n h c sinh làm bài t p s 3 trang 6.ướ
  D. Bài t p v nhà:
  1. S u t m tranh nh v các dân t c.ư
  2. Làm bài t p trong t p b n đ và v bài t p đ a lí.
  2
 • TUAÀN: Nga y soaùn: ……/……/…………
  TIEÁT: Nga y daùy: ……/……/…………
  Ti t2ế : Bài 2:
  dân s và gia tăng dân s .
  M c tiêu bài h c:
  Sau bài h c, h c sinh c n:
  - Nh s dân c a n c ta trong m t th i đi m g n nh t. ướ
  - Hi u và trình bày đ c tình hình gia tăng dân s , nguyên nhân và h u qu . ượ
  - Bi t đ c đi m c c u dân s (theo đ tu i, theo gi i) xu h ng thay đ iế ơ ướ
  c c u dân s c a n c ta. Nguyên nhân c a s thay đ i đó.ơ ướ
  - Có kĩ năng phân tích b ng th ng kê m t s bi u đ dân s .
  - ý th c đ c s c n thi t ph i có qui mô gia đình h p lí. ượ ế
  Các thi t b d y h c:ế
  - Tranh nh v m t s h u qu c a gia tăng dân s t i môi tr ng, ch t l ng ườ ượ
  cu c s ng.
  Ho t đ ng trên l p:
  A. Ki m tra bài cũ:
  N c ta bao nhiêu dân t c, nh ng nét văn hóa riêng c a các dân t c thướ
  hi n nh ng m t nào? Cho ví d .
  B. Bài m i:
  Ho t đ ng c a th y-t N i dung chính
  + Ho t đ ng c a trò :
  D a vào sách giáo khoa và th c t cho bi t: ế ế
  1. Dân s n c ta năm 2002? ướ
  T i nay dân s n c ta kho ng bao nhiêu? ướ
  2. N c ta đ ng hàng th bao nhiêu v di nướ
  tích dân s trên th gi i? Đi u đó nói lên ế
  đ c đi m gì v dân s c a n c ta? ướ
  + Ho t đ ng c a giáo viên :
  - Chu n xác l i ki n th c. ế
  - Chia l p thành 12 nhóm.
  - Giao vi c cho các nhóm.
  + Ho t đ ng c a h c sinh :
  Các nhóm th o lu n câu h i theo phi u. ế
  1.D a vào 2.1nh n xét tình hình tăng dân s
  c a n c ta? ướ
  2. sao t l gia tăng t nhiên c a dân s
  gi m nh ng s dân v n tăng? ư
  3. Dân s đông và tăng nhanh gây h u qu gì?
  4. Nêu nh ng l i ích c a s gi m t l gia
  tăng t nhiên c a dân s n c ta? ướ
  5. Nêu nh ng bi n pháp nh m gi m t l gia ỉ ệ
  I. S dân:
  - Năm 2002: 79,7 tri u.
  - Năm 2003: 80,9 tri u.
  Di n tích n c ta đ ng th 60 ướ
  Dân s n c ta đ ng th 14. ướ
  II. Gia tăng dân s:
  - Dân s n c ta tăng nhanh t ướ
  nh ng năm 50 c a th kĩ 20. ế
  - T c đ tăng dân s xu
  h ng gi m.ướ
  - T l gia tăng dân s t nhiên
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2016 , 00:22

Mô tả tài liệu:

Giáo án địa lý lớp 9 – Bản đầy đủ cả năm học

Giáo án địa lý lớp 9 – Bản đầy đủ cả năm học rất chi tiết và hay dành cho các quý thầy cô giáo

Tin mới nhất

Trang